เอกสารทางกฎหมาย

ด้านล่างนี้คุณจะพบเอกสารทางกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการWargaming.net

 • ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ (ใหม่!)

  อัปเดตล่าสุด: 15 มิถุนายน 2018
  สามารถอ่านเอกสารฉบับก่อนหน้านี้ได้ที่ลิงก์ดังต่อไปนี้: EULA ก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2018, ข้อกำหนดการบริการก่อนวันที่ 15 มิถุนายน 2018

  กรุณาอ่านข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ("ข้อตกลงฯ ") ต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน การเข้าถึง การใช้ หรือการใช้ประโยชน์แหล่งข้อมูลด้วยตัวเองไม่ว่าจะในลักษณะใด หรือการใช้ การลงทะเบียน การดาวน์โหลด หรือการติดตั้งเกม คุณยอมรับว่าคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ของการอนุญาตให้ใช้แหล่งข้อมูล รวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎระเบียบต่าง ๆ ของ Wargaming (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) หากคุณไม่มีสิทธิ์หรือไม่ยอมรับข้อตกลงฯ นี้ คุณจะไม่สามารถลงทะเบียนหรือใช้แหล่งข้อมูลใด ๆ

  1. ขอบเขตของข้อตกลงฯ นี้

  1.1. ข้อตกลงฯ นี้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณและ Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus หรือบริษัทในเครือ รวมถึง Wargaming World Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus ("Wargaming" "เรา" "ของเรา" และ "พวกเรา") โดยเกี่ยวเนื่องกับ

  1.1.1. เว็บไซต์ของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ worldoftanks.asia, worldofwarships.asia, console.worldoftanks.com, wotblitz.asia, wowsblitz.asia, totalwararena.asia, godsandglory.com และเว็บไซต์อื่นใดที่ Wargaming เป็นเจ้าของหรือดำเนินการ ("เว็บไซต์")

  1.1.2. เกมออนไลน์ เกมคอมพิวเตอร์ และเกมโทรศัพท์มือถือใด ๆ ที่ Wargaming เป็นเจ้าของ ดำเนินการ หรือให้บริการ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ "World of Tanks", "World of Warships", "World of Tanks" ใน Xbox 360 และ Xbox One, "World of Tanks" ใน PlayStation®4, "World of Tanks Blitz", "World of Warships Blitz", "Total War Arena" และ "Gods & Glory" ("เกม")

  1.1.3. ฟอรัมใด ๆ ที่เราดำเนินการสำหรับเกม ("ฟอรัมเกม") และ

  1.1.4. แหล่งข้อมูลอื่นใดของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการช่วยเหลือผู้ใช้ แอปฯ โทรศัพท์มือถือ และแหล่งข้อมูลใด ๆ ที่เข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม เว็บแอปพลิเคชัน หรือสื่อสังคมออนไลน์ของบุคคลภายนอก (เรียกรวมว่า "แหล่งข้อมูลเสริม")

  1.2 ในข้อตกลงฯ นี้ เราเรียกเว็บไซต์ เกม ฟอรัมเกม และแหล่งข้อมูลเสริมว่า "แหล่งข้อมูล"

  2. เอกสารอื่น ๆ ที่คุณยอมรับ

  2.1. ข้อตกลงฯ นี้รวมถึงเอกสารต่อไปนี้ที่รวมไว้ในที่นี้ตามการอ้างอิง

  (ก) นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ที่กำหนดว่าเราเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างไร และเราใช้ข้อมูลซึ่งรวบรวมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างไร

  (ข) กฎและแนวทางปฏิบัติสำหรับเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

  (“กฎของเกม”)

  (ค) กฎและแนวทางปฏิบัติสำหรับฟอรัมเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

  ("กฎของฟอรัม")

  (ง) กฎและแนวทางปฏิบัติสำหรับกลุ่มในเกม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรายการต่อไปนี้

  (“กฎของกลุ่ม”) และ

  (จ) กฎและนโยบายอื่น ๆ ของ Wargaming ที่เราเผยแพร่เป็นครั้งคราว (เรียกรวมกับกฎของเกม กฎของฟอรัม และกฎของกลุ่มว่า "กฎ")

  2.2. นอกเหนือจากการยอมรับข้อตกลงฯ นี้ คุณต้องยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวและกฎที่บังคับใช้กับเกมหรือฟอรัมเกมที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเข้าถึงและใช้เกมหรือฟอรัมเกมใด ๆ

  2.3. นอกจากนี้ คุณต้องยอมรับและปฏิบัติตามกฎทั้งหมดของแพลตฟอร์มภายนอกที่บังคับใช้กับแหล่งข้อมูลหรือเกมที่เฉพาะเจาะจง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎของเกมและบริการอื่น ๆ ของ Xbox การอนุญาตของ PlayStation®4 และกฎอื่น ๆ ของ Sony กฎ Appstore และ Game Center ของ Apple และกฎของ Google Play ("ข้อกำหนดของบุคคลภายนอก") การละเมิดข้อกำหนดใด ๆ ของบุคคลภายนอกจะถือเป็นการผิดสัญญาในสาระสำคัญของข้อตกลงฯ นี้

  2.4. หากคุณไม่ต้องการยอมรับข้อตกลงฯ นี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว คุณจะไม่สามารถใช้หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูลใด ๆ หากคุณไม่ยอมรับกฎที่บังคับใช้กับเกมหรือฟอรัมเกม คุณจะไม่สามารถดาวน์โหลดหรือใช้เกมหรือฟอรัมนั้น ๆ

  3. การมีสิทธิ์

  3.1 คุณต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปีเพื่อใช้แหล่งข้อมูล หากคุณมีอายุต่ำกว่า 13 ปีหรือคุณไม่ยอมรับข้อตกลงฯ นี้ คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูล จากการยอมรับข้อตกลงฯ นี้ คุณอธิบายและรับรองต่อเราว่า (1) คุณมีอายุอย่างน้อยสิบสามปี และ (2) การลงทะเบียนและการใช้แหล่งข้อมูลของคุณสอดคล้องกับกฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ทั้งหมด

  3.2 คุณตกลงว่าจะไม่จงใจอนุญาตให้บุคคลที่อายุต่ำกว่า 13 ปี หรืออายุขั้นต่ำอื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดซึ่งแตกต่างไปตามข้อกำหนดของกฎหมายท้องถิ่น ใช้หรือเข้าถึงแหล่งข้อมูล

  3.3 เพื่อเสริมจากส่วนข้างต้น หากคุณเป็นปัจเจกบุคคล คุณอธิบายและรับรองว่าคุณมีอายุอย่างน้อยตามอายุขั้นต่ำซึ่งกำหนดโดยประเทศที่พำนักอาศัยที่จะได้รับพิจารณาว่าเป็นผู้ใหญ่ตามกฎหมาย และจะเข้าสู่ข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย และคุณได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับข้อตกลงฯ นี้ ในกรณีที่คุณอายุต่ำกว่าอายุดังกล่าว คุณยืนยันว่าคุณได้รับการยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย ให้เข้าถึงแหล่งข้อมูลและให้ยอมรับข้อตกลงฯ นี้

  4. การแก้ไขอตกลงฯ นี้และกฎ

  4.1 ในบางครั้งเราอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนข้อตกลงฯ นี้ตามดุลยพินิจของเรา เช่น เพื่อสะท้อนผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ หรือเนื่องด้วยการเปลี่ยนแปลงในกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเราเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในข้อตกลงฯ นี้ เราจะพยายามแจ้งคุณตามความเหมาะสม และเราจะขอความยินยอมจากคุณเมื่อมีการกำหนดโดยกฎหมายที่บังคับใช้ เราอาจแจ้งให้ทราบผ่านป๊อปอัปหรือแบนเนอร์ภายในแหล่งข้อมูล โดยการส่งอีเมลไปยังที่อยู่ใด ๆ ที่คุณอาจใช้ลงทะเบียนสำหรับบัญชี หรือผ่านวิธีอื่น ๆ การเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญในข้อตกลงฯ นี้จะมีผลบังคับใช้ก่อน (ก) ประกาศจริง หรือ (ข) สามสิบ (30) วันนับจากการประกาศการเปลี่ยนแปลงนั้น ๆ หากเราทำการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่สาระสำคัญในข้อตกลงฯ นี้ซึ่งจะไม่ลดสิทธิของคุณ เราจะประกาศข้อตกลงฯ ฉบับใหม่และข้อตกลงฯ ฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศ คุณสามารถดูข้อตกลงฯ ฉบับล่าสุดได้เสมอในเว็บไซต์ ดังนั้นขอแนะนำให้คุณตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลในข้อตกลงฯ นี้แต่ละครั้งที่ใช้แหล่งข้อมูล หากคุณใช้แหล่งข้อมูลต่อไปหลังข้อตกลงฯ ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะถือว่าคุณยอมรับข้อตกลงฉบับฯ ใหม่ (นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญที่คุณต้องให้การยินยอม) ข้อพิพาทที่เกิดขึ้นภายใต้ข้อตกลงฯ นี้จะได้รับการแก้ไขโดยสอดคล้องกับข้อตกลงฯ ฉบับที่บังคับใช้ในขณะเกิดข้อพิพาท ส่วนนี้ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎที่ระบุในส่วนที่ 4.2

  4.2 นอกจากนี้ ในบางครั้งเราอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง และปรับเปลี่ยนกฎของฟอรัมตามดุลยพินิจ เช่น เพื่อรับประกันว่าฟอรัมเกมจะใช้งานได้อย่างราบรื่น และเพื่อสะท้อนความต้องการของชุมชนผู้ใช้งานในฟอรัมเกม เป็นต้น คุณสามารถดูกฎฉบับล่าสุดได้เสมอในเว็บไซต์ กฎฉบับใหม่ใด ๆ จะมีผลบังคับใช้ทันทีในวันที่ประกาศในเว็บไซต์ หากคุณใช้เกมหรือฟอรัมเกมต่อไปหลังกฎที่บังคับใช้ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้ จะถือว่าคุณยอมรับกฎที่แก้ไข

  5. บัญชี Wargaming ของคุณ

  5.1 การสร้างบัญชี

  5.1.1. คุณต้องสร้างบัญชี Wargaming เพื่อใช้แหล่งข้อมูล บัญชี Wargaming คือการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเฉพาะเจาะจง ซึ่งจำเป็นสำหรับการใช้แหล่งข้อมูลของบุคคลนั้น ๆ รวมถึงการการพิสูจน์ตัวตน (การอนุญาต) การเข้าถึงการตั้งค่า สถิติ และข้อมูลอื่น ๆ รวมทั้งการใช้สิทธิ์เพื่อใช้คุณสมบัติเพิ่มเติม ("บัญชี")

  5.1.2. คุณต้องมีอีเมลและจำเป็นต้องระบุข้อมูลบางประการเพื่อสร้างบัญชี (รายละเอียดของข้อมูลที่เราอาจขอให้ระบุ กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา) คุณตกลงที่จะระบุข้อมูลทั้งหมดตามความจริงและถูกต้อง เพื่อให้เรามีรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับคุณและบัญชีของคุณ คุณจะรักษาและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้ข้อมูลเป็นความจริง ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และครบถ้วนเสมอ

  5.1.3. ขณะสร้างบัญชี คุณจำเป็นต้องระบุ "ชื่อผู้ใช้" และ/หรือ "ตัวละคร" ด้วยเพื่อเป็นตัวแทนของคุณโดยเกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล ชื่อผู้ใช้และตัวละครเชื่อมโยงกับบัญชีของคุณและถ่ายโอนไม่ได้ (หมายความว่าจะถ่ายโอนให้ผู้อื่นไม่ได้) คุณไม่สามารถใช้ชื่อผู้ใช้หรือตัวละครซึ่งบุคคลอื่นใช้อยู่แล้ว ในทำนองเดียวกัน คุณไม่สามารถเลือกชื่อผู้ใช้หรือตัวละครที่มีลักษณะหยาบคาย น่ารังเกียจ ล้อเลียนบุคคลภายนอกใด ๆ ฝ่าฝืนกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอกใด ๆ หรือละเมิดข้อตกลงฯ นี้หรือกฎอื่นใด หากคุณมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการลงทะเบียนบัญชี กรุณาติดต่อเราที่ https://asia.wargaming.net/support/ (สำหรับ Gods & Glory: support_apac@godsandglory.com)

  5.1.4. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณต้องไปที่เว็บไซต์นี้ และเข้าสู่ระบบโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Microsoft Xbox Live ID ของคุณ เพื่อใช้แหล่งข้อมูลสำหรับเกม Xbox 360 หรือ Xbox One บัญชีจะสร้างขึ้นอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลประจำตัว Microsoft Xbox Live ID ของคุณ (อีเมลและชื่อเล่น (เกมเมอร์แท็ก))

  5.1.5. คุณต้องมีบัญชี Sony Entertainment Network เพื่อเข้าถึงแหล่งข้อมูลสำหรับเกมของ PlayStation®4

  5.1.6. ในบางกรณี รวมถึงบางเกมของ iOS และ Android คุณอาจต้องลงชื่อเข้าใช้ผ่านระบบภายนอกบางระบบอีกด้วย หากได้รับการอนุญาตอย่างชัดแจ้งในเกม

  5.1.7. นอกจากนี้ อาจมี "บัญชีสาธิต" ในบางเกม หากได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย Wargaming ในกรณีนี้ คุณจะไม่ได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านแยกกัน การอนุญาตให้เข้าเล่นเกมจะดำเนินการผ่านอุปกรณ์ทางเทคนิคที่เฉพาะเจาะจง (โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ฯลฯ) ที่คุณใช้

  5.1.8. อย่างไรก็ตาม ขอแนะนำอย่างยิ่งให้คุณเปิดบัญชีมาตรฐานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดข้างต้น หากมีการใช้ "บัญชีสาธิต" เราจะไม่รับผิดชอบต่อการรักษาความคืบหน้าในเกม การรับรองความพร้อมของไอเท็มและคุณสมบัติเพิ่มเติมของเกม หรือรักษาความปลอดภัยของเงินตราหรือทรัพย์สินมีค่าใด ๆ ในบัญชี กรณีที่บัญชีและทรัพย์สินที่เชื่อมโยงกันทั้งหมดอาจสูญหายโดยสิ้นเชิง รวมถึงการสูญหายของอุปกรณ์ทางเทคนิค การสูญหายของรหัสผ่าน หรือการดัดแปลงระบบปฏิบัติการ ("การเจลเบรก") หรือซอฟต์แวร์ใด ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต

  5.2 ห้ามใช้บัญชีร่วมกัน

  5.2.1 คุณต้องเก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณไว้เป็นความลับ คุณจะต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ใช้หรือรหัสผ่าน คำถามลับ หรือคำตอบสำหรับคำถามลับของคุณให้กับใครก็ตาม ซึ่งรวมถึงเพื่อน เครือญาติ บิดามารดา บุตร คู่สมรส เพื่อนร่วมงาน สมาชิกในกลุ่ม และผู้นำกลุ่ม ในกรณีที่มีการเปิดเผย จะบังคับใช้ข้อ 5.2.2

  5.2.2 คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อพฤติกรรมและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการใช้บัญชีของคุณ และต่อการละเมิดข้อตกลงฯ นี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผ่านบัญชีของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณเกี่ยวกับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลบัญชีของคุณแก่ผู้อื่น การใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึง การใช้งาน การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่รับอนุญาต

  5.2.3 ห้ามให้มีการขาย ซื้อ ให้เช่า เช่า แลกเปลี่ยน แสวงหาผลประโยชน์เชิงพาณิชย์อื่นใดจากบัญชี

  5.3 ความปลอดภัยของบัญชีของคุณ

  5.3.1 คุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรักษาความปลอดภัยของบัญชี คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่น ๆ จากการเข้าถึงของบุคคลภายนอก โปรดแจ้งเราโดยทันทีที่ https://asia.wargaming.net/support/ (สำหรับ Gods & Glory: support_apac@godsandglory.com) หากคุณทราบเกี่ยวกับ

  5.3.1.1 การใช้งานบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ หรือ

  5.3.1.2 เครื่องมือการเจาะข้อมูลใด ๆ ที่นำมาใช้ หรืออาจนำมาใช้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล

  5.3.2 เราอาจใช้กระบวนการทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารบางประการ ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยปกป้องและป้องกันการเข้าถึง การใช้งาน การดัดแปลง การเปลี่ยนแปลง และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต แม้ว่าเราจะใช้กระบวนการที่เหมาะสม ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องความปลอดภัยเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การถ่ายโอนที่ดำเนินการในหรือผ่านอินเทอร์เน็ต และข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรักษาในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของเรา หรือของบุคคลภายนอกที่เราใช้ อาจไม่สามารถต่อต้านการโจมตีบางอย่าง เราจึงไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยได้ นอกจากนี้ การส่งข้อมูลทางอีเมลจะไม่ได้รับการป้องกันโดยการเข้ารหัส และเสี่ยงต่อการเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก รวมถึงเนื่องจากการสกัดกั้นระหว่างการถ่ายโอนข้อมูล

  5.4 กรรมสิทธิ์ของบัญชีของคุณ แม้มีข้อขัดแย้งในที่นี้ คุณรับทราบและตกลงว่าจะไม่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในทรัพย์สินใด ๆ ต่อบัญชีของคุณ และสิทธิทั้งหมดในและต่อบัญชีของคุณเป็นของและเป็นเจ้าของตลอดไปโดย และทำให้เกิดผลประโยชน์ต่อ Wargaming คุณรับทราบและตกลงเพิ่มเติมอีกว่า คุณไม่มีการอ้างสิทธิ์ สิทธิ สิทธิ์การเป็นเจ้าของ กรรมสิทธิ์ หรือสิทธิการครอบครองทรัพย์สินใด ๆ ในคุณสมบัติเพิ่มเติม (ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง) ที่คุณเปิดเผยหรือรวบรวมมาได้ โดยไม่คำนึงถึงค่าตอบแทนที่เสนอหรือชำระเพื่อแลกกับคุณสมบัติเพิ่มเติมนั้น ๆ นอกจากนี้ Wargaming จะไม่รับผิดชอบต่อการทำลาย การลบ การเปลี่ยนแปลง ความบกพร่อง การเจาะข้อมูลไม่ว่าจะในลักษณะใด หรือความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นใดในทุกรูปแบบที่เกิดขึ้นกับเนื้อหาของเกมหรือคุณสมบัติเพิ่มเติม รวมถึงการลบเนื้อหาของเกมหรือคุณสมบัติเพิ่มเติมเมื่อบัญชีของคุณยุติหรือครบกำหนด

  6. แหล่งข้อมูลและการอนุญาตเนื้อหา

  6.1 ซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี ถ้อยคำ โพสต์ในฟอรัม โพสต์ในการสนทนาออนไลน์ โปรไฟล์ วิดเจ็ต ข้อความ ลิงก์ อีเมล ดนตรี เสียง กราฟิก ภาพ วิดีโอ ข้อมูล และองค์ประกอบอื่น ๆ ทั้งหมดของแหล่งข้อมูล ตลอดจนการออกแบบและรูปลักษณ์ของเว็บไซต์และเกม (เรียกรวมว่า "เนื้อหา") ที่ให้บริการโดย Wargaming ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและการครอบครองที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงกฎหมายที่บังคับใช้

  6.2 โดยระหว่างคุณและ Wargaming ทาง Wargaming และผู้ออกใบอนุญาตเป็นเจ้าของเนื้อหาและสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดของเนื้อหา คุณไม่สามารถนำเนื้อหาหรือแหล่งข้อมูลไปใช้ ยกเว้นได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย Wargaming Wargaming และผู้ออกใบอนุญาตสงวนสิทธิ์ในและต่อเนื้อหารวมถึงแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฯ นี้ ห้ามใช้เนื้อหาหรือแหล่งข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ

  6.3 Wargaming ให้สิทธิ์ส่วนบุคคล ไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ ถ่ายโอนไม่ได้ และจำกัดแก่คุณ เพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้แหล่งข้อมูลของคุณ ภายใต้การปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ เว้นแต่และตามขอบเขตที่เราให้อนุญาตคุณอย่างชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร คุณต้องไม่

  6.3.1 คัดลอกหรือดาวน์โหลดเนื้อหาใด ๆ จากแหล่งข้อมูล (ยกเว้นเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานอย่างถูกต้อง หรือการดำเนินการของแหล่งข้อมูลนั้น ๆ)

  6.3.2 ทำซ้ำ เผยแพร่ แสดงหรือนำเสนอต่อสาธารณชน ให้เช่าซื้อ ขาย โอนย้าย ถ่ายโอน ตีพิมพ์ แก้ไข คัดลอก สร้างผลงานรองจากผลงานหลัก ให้เช่า อนุญาตช่วง เผยแพร่ ถอดรหัส รวบรวมรหัส หรือทำการทางวิศวกรรมย้อนกลับ หรือกระทำการอื่นใดซึ่งทำให้การใช้งานเนื้อหาเป็นไปอย่างไม่ได้รับอนุญาต

  6.3.3 นำเนื้อหาไปใช้ในเชิงพาณิชย์ใด ๆ (เช่น เพื่อผลกำไร)

  6.3.4 เก็บเกี่ยวข้อมูลใด ๆ จากแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหา

  6.3.5 ทำการทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือดัดแปลงแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหา

  6.3.6 แทรกแซงการทำงานที่เหมาะสมของหรือมาตรการความปลอดภัยใด ๆ ที่ใช้โดยแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหา

  6.3.7 ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิอื่น ๆ ของบุคคลภายนอก

  6.3.8 ใช้แหล่งข้อมูลหรือเนื้อหาในลักษณะที่บอกเป็นนัยถึงความเกี่ยวข้องที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินขอบเขตของการอนุญาตโดยจำกัดที่คุณได้รับ หรือ

  6.3.9 ลบ ปิดบัง หรือเปลี่ยนแปลงลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า หรือป้ายแสดงสิทธิการครอบครองอื่น ๆ ที่ประทับตราลงในเนื้อหา

  6.4 Wargaming ให้คุณใช้เนื้อหาได้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  6.4.1 เราสามารถให้คุณใช้งานเนื้อหาได้หากการเข้าถึงเนื้อหาถูกต้องตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณ

  6.4.2 คุณจะได้รับเนื้อหาจากเราเพียงผู้เดียว (หรือจากบุคคลหรือบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เราได้อนุญาตเพื่อการนี้) และคุณต้องไม่รับเนื้อหาจากบุคคลอื่นใดหรือพยายามกระทำการดังกล่าว

  6.4.3 เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของคุณในการรับเนื้อหา รวมถึงสงวนสิทธิ์ที่จะจำกัดหรือปิดกั้นคำขอเพื่อรับเนื้อหา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  6.4.4 เราไม่รับประกันว่าจะสามารถให้บริการแหล่งข้อมูลหรือเนื้อหาได้ตลอดเวลา ในทุกประเทศ และ/หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ หรือในเวลาที่กำหนด หรือว่าเราจะให้บริการเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งสำหรับระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่ง (เว้นแต่เราจะแถลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูล)

  6.4.5 เมื่อคุณไถ่ถอนหรือเปิดใช้เนื้อหาแล้ว รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะคุณสมบัติเพิ่มเติม จะไม่สามารถส่งคืน แลกเปลี่ยน หรือคืนเงินเพื่อเนื้อหา เงินสด สินค้า หรือบริการอื่น ๆ

  6.4.6 เราอาจเปลี่ยน แทนที่ ลบการเข้าถึงหรือปรับปรุงเนื้อหาได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจ

  6.4.7 เราอาจเฝ้าระวังการใช้แหล่งข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ หลากหลาย รวมถึงการป้องกันการโกงและการเจาะข้อมูล การลดพฤติกรรมผู้เล่นที่ไม่เหมาะสม และการพัฒนาแหล่งข้อมูล

  7. ค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงิน

  7.1 คุณไม่ต้องจ่ายค่าบริการการลงทะเบียนหรือค่าสมาชิกใด ๆ ในการสร้างบัญชีผู้ใช้ อย่างไรก็ดี บางส่วนหรือส่วนใด ๆ ของแหล่งข้อมูลอาจต้องมีการชำระค่าบริการ หากคุณตัดสินใจซื้อหรือสมัครแหล่งข้อมูลนั้น ๆ คุณต้องมั่นใจว่า

  7.1.1 คุณมีอายุ 13 ปีหรือมากกว่า

  7.1.2 คุณเป็นผู้ถือบัญชีที่ได้รับอนุญาตแล้ว สำหรับบัญชีซึ่งคุณใช้สมัครกับแหล่งข้อมูล

  7.1.3 คุณได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตเฉพาะ หรือวิธีการชำระเงินที่ได้รับการยอมรับอื่น ๆ

  7.1.4 ข้อมูลทุกอย่างที่คุณส่งขณะซื้อเป็นความจริงและถูกต้อง และ

  7.1.5 คุณตกลงที่จะชำระค่าบริการทั้งหมดที่เกิดขึ้น รวมถึงค่าบริการการสมัครสมาชิกใด ๆ ที่เกิดขึ้นซ้ำ เว้นแต่และจนกระทั่งคุณยกเลิกบัญชีหรือการสมัครสมาชิกเฉพาะใด ๆ ของแหล่งข้อมูล โดยสอดคล้องกับข้อตกลงฯ นี้

  7.2 ค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณชำระล่วงหน้าได้และคืนเงินไม่ได้ ในบางครั้ง เราอาจเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเพิ่มเติมวิธีการชำระเงินที่เสนอภายในแหล่งข้อมูล โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราจะประกาศการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในส่วนที่สอดคล้องกันของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

  7.3 ราคาเบ็ดเสร็จของการซื้อและ/หรือการสมัครสมาชิกอาจแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก คลิกที่ปุ่มสำหรับวิธีการชำระเงินที่เลือกเพื่อดูราคาเบ็ดเสร็จ โปรดดูค่าบริการและค่าธรรมเนียมของการแลกเปลี่ยนเงินตรา ในกรณีที่เงินตราซึ่งใช้ชำระเงินแตกต่างจากเงินตราของวิธีการชำระเงินที่เลือก

  7.4 ราคาสำหรับการซื้อแหล่งข้อมูลเผยแพร่ในส่วนที่สอดคล้องกันของแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง Wargaming สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ทุกเมื่อ โดยดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องในแหล่งข้อมูล การซื้อจะถือว่าคุณแสดงความยินยอมกับราคานั้น การเปลี่ยนแปลงราคาสำหรับการสมัครสมาชิก จะมีผลในตอนเริ่มต้นของช่วงเวลาการเป็นสมาชิกครั้งถัดไปหลังจากวันที่ราคาเปลี่ยนแปลง ตามที่กฎหมายท้องถิ่นอนุญาต การใช้แหล่งข้อมูลต่อไปหลังการเปลี่ยนแปลงราคามีผลจะถือว่าคุณยอมรับราคาใหม่ หากคุณไม่เห็นด้วยกับการเปลี่ยนแปลงราคา คุณมีสิทธิ์ปฏิเสธโดยยกเลิกการสมัครสมาชิกของบริการนั้น ๆ ก่อนการเปลี่ยนแปลงราคาจะมีผล ดังนั้น กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านการแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาดังกล่าวอย่างถี่ถ้วน

  7.5 เราพยายามสุดความสามารถเพื่ออธิบายบริการ แหล่งข้อมูล และราคาใด ๆ ของเราให้ถูกต้องมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม เราเป็นมนุษย์ ดังนั้นเราไม่รับประกันว่าข้อมูลจำเพาะ การกำหนดราคา หรือเนื้อหาอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์ในแหล่งข้อมูลจะครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ หรือไม่มีข้อผิดพลาด ในกรณีมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการกำหนดราคาหรือข้อมูลจำเพาะ Wargaming มีสิทธิ์ปฏิเสธหรือยกเลิกการซื้อหรือการสมัครสมาชิกใด ๆ ตามดุลยพินิจ หากเราเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตของคุณหรือบัญชีอื่นก่อนการยกเลิก เราจะคืนเงินตามจำนวนที่เรียกเก็บ หากคุณใช้การซื้อนั้นแล้วหรือการสมัครสมาชิกสิ้นสุดแล้ว Wargaming สงวนสิทธิ์ปิดกั้นการเข้าถึงบัญชีของคุณจนกว่าคุณจะคืนเงินเท่ากับราคาเต็มของแหล่งข้อมูลที่สอดคล้องกัน หากการสมัครสมาชิกหรือบริการที่คุณซื้อจาก Wargaming ไม่เป็นไปตามที่อธิบายไว้ การเยียวยาเพียงอย่างเดียวคือยกเลิกการซื้อและรับเงินคืนตามจำนวนราคาที่ซื้อ

  7.6 โปรดจำว่าบัญชีของคุณมีลักษณะเป็นส่วนตัวและไม่สามารถโอนถ่ายหรือขายให้กับผู้ใช้คนอื่นใด

  7.7 หากคุณเล่นเกมของเราในแพลตฟอร์มภายนอก เช่น Xbox ของ Microsoft, PlayStation® ของ Sony, iOS ของ Apple หรือ Android ของ Google คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของบุคคลภายนอกที่แพลตฟอร์มภายนอกนั้น ๆ กำหนดเช่นกัน ค่าธรรมเนียมและการเรียกเก็บเงินในเกมดังกล่าวขึ้นอยู่กับกฎของแพลตฟอร์มนั้น ๆ Wargaming ปฏิเสธการรับผิดชอบใด ๆ ต่อลักษณะการดำเนินการของแพลตฟอร์มดังกล่าว

  8. คุณสมบัติเพิ่มเติม

  8.1 คุณสมบัติเพิ่มเติม แหล่งข้อมูลอาจอนุญาตให้คุณได้รับหรือสะสมสิทธิ์ต่อเนื้อหา คุณสมบัติ และการใช้งานเสมือนเพิ่มเติมบางประการของเกม (รวมถึงสิทธิ์ต่อสินทรัพย์และคะแนนในเกม) ซึ่งให้บริการโดย Wargaming ("คุณสมบัติเพิ่มเติม") ที่คุณได้รับการอนุญาตให้ใช้ตามข้อกำหนดของข้อตกลงฯ นี้ คุณสมบัติเพิ่มเติมประกอบด้วยสิทธิที่จำกัด ถ่ายโอนไม่ได้ เพิกถอนได้ เพื่อใช้คุณสมบัติของแหล่งข้อมูลเมื่อ ตามที่ และหากได้รับอนุญาตโดย Wargaming และกำหนดโดยและได้รับอนุญาตภายใต้ข้อตกลงฯ นี้แต่เพียงอย่างเดียว ภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ คุณสมบัติเพิ่มเติมอาจแลกเป็นการเข้าถึงคุณสมบัติที่อัปเกรดแล้ว อาจแลกเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ หรือใช้โดยเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่น ๆ ที่ให้บริการโดย Wargaming ผ่านแหล่งข้อมูล คุณสมบัติเพิ่มเติมไม่ใช่เงินตราในโลกจริง ไม่มีมูลค่าเงินตราใด ๆ และไม่สามารถใช้ แลกเปลี่ยน หรือไถ่ถอน ยกเว้นดังระบุไว้ในข้อตกลงฯ นี้ และถ่ายโอนไม่ได้ในทุกกรณี เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณสมบัติเพิ่มเติมไม่สามารถไถ่ถอนหรือขอคืนเป็นจำนวนเงินหรือมูลค่าเงินตราใด ๆ จาก Wargaming หรือบุคคลภายนอกใด ๆ ทุกเมื่อ ตามที่ระบุ อย่างไรก็ตาม หากและจนถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมได้รับการพิจารณาจากกฎหมายที่บังคับใช้ ให้บัญญัติขึ้นเป็นเงินตราหรือทรัพย์สินในโลกจริง เมื่อนั้นจะเป็นทรัพย์สินของ Wargaming

  8.2 การได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณสะสมคุณสมบัติเพิ่มเติมได้หลายวิธี Wargaming อาจแจกจ่ายหรือมอบการเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม เพื่อแลกกับการดำเนินการบางประการ (ทั้งโดยตรงภายในแหล่งข้อมูล หรือโดยสอดคล้องกับบริการภายนอก) กับค่าบริการ หรือปราศจากค่าบริการหรือการดำเนินการที่จำเป็นใด ๆ ตามดุลยพินิจ Wargaming อาจเรียกเก็บค่าบริการสำหรับสิทธิในการใช้สิทธิ์ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติเพิ่มเติม คุณยินยอมว่าคุณไม่ได้ "เป็นเจ้าของ" คุณสมบัติเพิ่มเติม และ Wargaming มีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะจัดการ วางระเบียบ ควบคุม เปลี่ยนแปลง และ/หรือกำจัดคุณสมบัติเพิ่มเติมดังกล่าวตามดุลยพินิจ ไม่ว่าในกรณีทั่วไปหรือกรณีเฉพาะ และ Wargaming จะไม่รับผิดต่อคุณโดยอิงจากการใช้สิทธิ์ดังกล่าว Wargaming อนุญาตให้คุณสะสมและจัดการคุณสมบัติเพิ่มเติม และอาจใช้คำศัพท์ เช่น "ซื้อ" หรือ "ขาย" เพื่อสื่อถึงการมอบหรือถ่ายโอนสิทธิ์เพื่อให้ใช้แหล่งข้อมูล การใช้คำศัพท์ เช่น "ซื้อ" หรือ "ขาย" ไม่ได้บ่งบอกถึงสิทธิความเป็นเจ้าของ จำนวนการซื้อทั้งหมดอาจมีการปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มค่าบริการ (หากมี) ที่ใช้กับวิธีการชำระเงินที่คุณเลือก และเพื่อการชำระภาษีตามข้อบังคับ (หากมี) ที่กฎหมายกำหนด หากมีการปรับเปลี่ยน จำนวนการซื้อทั้งหมดจะได้รับการคำนวณใหม่อัตโนมัติ และแสดงก่อนคุณยืนยันการซื้อ ตามที่ระบุ อย่างไรก็ดี ซึ่งการใช้งานดังกล่าวรองรับโดยวิธีการชำระเงินที่เลือก หากคุณชำระเงินด้วยเงินตราอื่นนอกเหนือจากเงินตราของจำนวนการซื้อที่แสดงในเว็บไซต์ อัตราการแลกเปลี่ยนจะขึ้นอยู่กับวิธีการชำระเงินที่เลือก

  8.3 ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติม กฎต่อไปนี้ใช้กับคุณสมบัติเพิ่มเติม โดยไม่จำกัดเพียงตามที่กล่าวข้างต้น

  8.3.1 คุณสมบัติเพิ่มเติมสามารถแลกเป็นคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ เท่านั้นตามที่ได้รับอนุญาตในแหล่งข้อมูล

  8.3.2 เมื่อซื้อคุณสมบัติเพิ่มเติมแล้ว คุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านั้นคืนเงินและแลกเปลี่ยนไม่ได้ (ไม่ว่าคุณจะใช้หรือไม่)

  8.3.3 ไม่สามารถขายหรือถ่ายโอนคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ผู้ใด แต่ซื้อคุณสมบัติเพิ่มเติมให้ผู้ใช้คนอื่นของเกมได้ผ่านร้านของขวัญที่ใช้ได้กับเกมนั้น ๆ

  8.3.4 ไม่สามารถแลกคุณสมบัติเพิ่มเติมเป็นเงิน หรือสินค้าหรือบริการใด ๆ (ยกเว้นคุณสมบัติเพิ่มเติมอื่น ๆ ตามที่อนุญาตในแหล่งข้อมูล)

  8.3.5 คุณต้องทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในแหล่งข้อมูลเพื่อให้ได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติม ซึ่งอาจรวมถึงการชำระเงิน และการระบุรายละเอียดส่วนบุคคลและรายละเอียดทางการเงิน (รายละเอียดที่คุณแสดงต้องครบถ้วนและถูกต้อง)

  8.3.6 จำนวนเงินที่จะชำระสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติม (รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่มหรือภาษีอากรอื่น ๆ ที่บังคับใช้) จะกำหนดไว้ในเว็บไซต์หรือเป็นส่วนหนึ่งของแหล่งข้อมูล (แล้วเเต่กรณี) แต่เราขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงราคาของคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อตามดุลยพินิจ

  8.3.7 เราไม่ให้คำมั่นสัญญาว่าคุณสมบัติเพิ่มเติมจะพร้อมใช้เมื่อใดและอย่างไร และปรับปรุงหรือเปลี่ยนคุณสมบัติเพิ่มเติมได้ทุกเมื่อ

  8.3.8 หากคุณได้รับคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือรางวัลความสำเร็จ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในราคาที่ต่ำกว่า หรือโดยไม่ได้ดำเนินการตามวิธีการปกติเพื่อให้ได้มาซึ่งคุณสมบัติเพิ่มเติมดังกล่าวนั้น (เช่น ได้รับแต้มประสบการณ์โดยไม่ได้เล่นเกม) (1) อันเนื่องมาจากความผิดพลาดทางเทคนิค (จุดบกพร่อง) คุณต้องรายงานเรื่องดังกล่าวไปยัง Wargaming โดยทันที หรือ (2) อันเนื่องมาจากการแฮก หรือการหลอกลวง หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ คุณต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อ Wargaming โดยทันที รวมถึงชำระค่าใช้จ่ายสำหรับคุณสมบัติเพิ่มเติมเหล่านั้นในส่วนที่ได้ใช้งานไปแล้วด้วย ในทุกกรณีดังกล่าว Wargaming อาจลบคุณสมบัติเพิ่มเติมและรางวัลความสำเร็จที่เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้าแต่อย่างใด และหากคุณได้ใช้งานคุณสมบัติเพิ่มเติมแล้ว Wargaming อาจปิดกั้นการเข้าถึงบัญชีผู้ใช้ของคุณจนกว่าคุณจะคืนเงินเท่ากับราคาของคุณสมบัติเพิ่มเติมดังกล่าวเต็มจำนวน

  8.3.9 คุณจะได้รับเนื้อหาจากเราเพียงผู้เดียว (หรือจากบุคคลที่เราได้อนุญาตเพื่อการนี้) หรือจากผู้ใช้เกมอีกคนหนึ่งซึ่งได้รับอนุญาตผ่านการใช้คุณสมบัติที่รวมอยู่ในเกมโดย Wargaming อย่างชัดแจ้งเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว (เช่น ของขวัญผ่านร้านของขวัญที่ใช้ในเกมนั้น) และคุณจะต้องไม่รับคุณสมบัติเพิ่มเติมจากบุคคลอื่นใด หรือด้วยวิธีใด หรือพยายามกระทำการดังกล่าว และ

  8.3.10 เราอาจจำกัดหรือปิดกั้นคำขอเพื่อรับคุณสมบัติเพิ่มเติม ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม

  8.4 การซื้อไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่คุณซื้อคุณสมบัติเพิ่มเติมจาก Wargaming เราจะถ่ายโอนคุณสมบัติเพิ่มเติมไปถึงคุณก็ต่อเมื่อมีการดำเนินการชำระเงินแล้ว และคุณเริ่มใช้คุณสมบัติเพิ่มเติมได้ทันทีที่ขั้นตอนการซื้อเสร็จสิ้น ดังนั้น คุณไม่มีสิทธิ์ยกเลิกธุรกรรมเพื่อซื้อคุณสมบัติเพิ่มเติมใด ๆ หลังเสร็จสิ้นขั้นตอนการซื้อและมีสิทธิ์ดาวน์โหลดคุณสมบัติเพิ่มเติมแล้ว

  8.5 ข้อจำกัด คุณตกลงและรับทราบว่า Wargaming อาจปฏิเสธหรือกำหนดการจำกัดหรือข้อจำกัดในการซื้อ การออก หรือการไถ่ถอนคุณสมบัติเพิ่มเติม เฉพาะรายหรือตามปริมาณทั่วไปทุกเมื่อและไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม Wargaming อาจหยุด ระงับ หยุดยั้ง หรือย้อนกลับการทำธุรกรรมคุณสมบัติเพิ่มเติมใด ๆ (ไม่ว่าจะเสนอมาแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือผ่านพ้นไปแล้ว) ในกรณีที่มีหรือสงสัยว่ามีการโกง การฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับอื่น ๆ หรือการขัดขวางโดยเจตนา หรือแทรกแซงแหล่งข้อมูลหรือบริการในเครือหรือบริการภายนอก

  8.6 ของขวัญ กฎต่อไปนี้บังคับใช้กับของขวัญที่ดำเนินการผ่านร้านพรีเมี่ยม

  8.6.1 ตามข้อตกลงฯ ฉบับปรับปรุงล่าสุด ของขวัญมีเฉพาะใน World of Tanks, World of Warships และในเกมอื่น ๆ ที่สามารถใช้ได้ กรุณาตรวจสอบการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด

  8.6.2 โปรดทราบว่าส่งของขวัญได้ในเซิร์ฟเวอร์เกมในภูมิภาคเดียวกันเท่านั้น เช่น ของขวัญจากบัญชีในเซิร์ฟเวอร์อเมริกาเหนือ ส่งให้ผู้เล่นในเซิร์ฟเวอร์ยุโรปไม่ได้

  8.6.3 ผู้รับจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงหลังส่งของขวัญแล้ว การรับของขวัญ ผู้รับต้องไปที่หน้าของขวัญของฉัน ในร้านพรีเมี่ยม และยอมรับของขวัญนั้น

  8.6.4 ผู้รับสามารถรับหรือปฏิเสธของขวัญ ผู้รับมีเวลายอมรับของขวัญ 30 วัน หากไม่มีการยอมรับของขวัญภายในช่วงเวลานี้ ผู้ส่งจะได้รับการชดเชยไปยังบัญชีโดยอัตโนมัติในรูปแบบของเงินตราในเกมที่เท่ากับราคาของขวัญ ณ เวลาที่ซื้อ

  8.6.5 ผู้ส่งจะได้รับการแจ้งเตือนทางอีเมลภายใน 24 ชั่วโมงหลังผู้รับยอมรับหรือปฏิเสธของขวัญ

  8.6.6 หากผู้รับของขวัญมียานพาหนะที่รวมอยู่ในของขวัญนั้นแล้ว ทองตามมูลค่าเต็มจำนวนของยานพาหนะนั้นตามเวลาที่ซื้อในร้านพรีเมี่ยมจะชดเชยให้ผู้รับโดยอัตโนมัติ ยานพาหนะจะไม่ถ่ายโอนไปยังบัญชีของผู้รับ

  8.6.7 ยานพาหนะใด ๆ ที่ส่งในรูปแบบของขวัญ จะถ่ายโอนไปร่วมกับสล็อตโรงรถที่สอดคล้องกัน

  8.6.8 หากผู้ส่งของขวัญยกเลิกการชำระเงินหรือไม่ชำระเงินหลังผู้รับยอมรับของขวัญแล้ว ทั้งสองบัญชีจะถูกระงับจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย กรุณาอย่ายอมรับของขวัญจากผู้ส่งที่ไม่รู้จัก

  9. เว็บไซต์ของแฟนคลับ

  9.1 ส่วนนี้เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์แฟนคลับที่คุณอาจสร้างหรือดำเนินการโดยเกี่ยวกับเกมหรือแหล่งข้อมูลของเรา (เรียกรวมว่า "เว็บไซต์แฟนคลับต่าง ๆ" และเรียกแยกว่า "เว็บไซต์แฟนคลับ")

  9.2 ในบางเว็บไซต์ของเรา กำหนดอย่างชัดแจ้งให้เนื้อหาบางประการ เช่น ภาพ กราฟิก หรืออาร์ตเวิร์คและเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวกับเกมของ Wargaming เป็นเนื้อหา "สำหรับการใช้ในเว็บไซต์แฟนคลับ" ในข้อตกลงฯ นี้ เราเรียกเนื้อหาที่กำหนดโดยเฉพาะนี้ว่า "เนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ"

  9.3 Wargaming ให้สิทธิ์ซึ่งไม่ผูกขาด เพิกถอนได้ เป็นส่วนตัว ถ่ายโอนไม่ได้ และจำกัดแก่คุณ เพื่อทำซ้ำและแสดงเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับในเว็บไซต์แฟนคลับต่าง ๆ ที่คุณเป็นเจ้าของหรือดำเนินการ เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ การอนุญาตนี้มีเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยกำหนดให้คุณปฏิบัติตามข้อบัญญัติต่อไปนี้

  9.3.1 คุณรับทราบและตกลงว่า Wargaming ถือสิทธิ์การเป็นเจ้าของเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ รวมถึงผลงานรองใด ๆ และทั้งหมดดังกล่าว รวมทั้งมีสิทธิ์แก้ไข ลบ หรือเพิ่ม หรือเปลี่ยนแปลงอื่นใด หรือเพิกถอนสิทธิ์ดังกล่าวข้างต้นที่เกี่ยวกับสิ่งใด ๆ ในเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับได้ทุกเมื่อ

  9.3.2 คุณตกลงให้รวมเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือประกาศสิทธิการครอบครองของ Wargaming เข้าไว้ด้วยเมื่อแสดงเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ หากเราขอให้คุณกระทำการดังกล่าว และในลักษณะที่เราขอให้คุณกระทำการดังกล่าว

  9.3.3 คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้งานที่เราอาจให้คุณเป็นครั้งคราว

  9.3.4 คุณต้องไม่ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลบ่งชี้หรือข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการลิขสิทธิ์ที่แสดงประกอบกับเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ รวมถึงในรูปแบบดิจิทัล และคุณต้องไม่คัดค้านความเป็นผู้ครอบครองของ Wargaming (หรือความเป็นผู้ครอบครองของบุคคลภายนอก) เกี่ยวกับเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ

  9.3.5 คุณจะต้องไม่ใช้หรือปรับใช้เครื่องหมายการค้าที่คล้ายคลึงกันจนอาจสร้างความสับสนแก่เนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ

  9.3.6 เว็บไซต์แฟนคลับจะไม่โพสต์เนื้อหาที่ดูถูกเหยียดหยาม ผิดกฎหมาย หรือละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก หรือที่สร้างความเสียหาย (หรืออาจสร้างความเสียหาย) ต่อชื่อเสียงของ Wargaming หรือเกมต่าง ๆ

  9.3.7 เว้นแต่จะมีการอนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงฯ นี้ คุณต้องไม่เช่า ให้เช่า ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง หรือแปลเนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ หรือสร้างรุ่นปรับปรุงของ (รวมถึงและไม่จำกัดเพียงเรื่องแต่งหรือผลงานเชิงศิลป์) หรือแสวงหาประโยชน์อื่นใดจากเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดแจ้งจากเรา

  9.3.8 คุณต้องไม่หา หรือพยายามหาประโยชน์ทางการค้าจากเว็บไซต์แฟนคลับ (รวมถึงขายการสมัครสมาชิกเว็บไซต์แฟนคลับ) โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากเรา

  9.4 หากคุณไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดในส่วนนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการอนุญาตเกี่ยวกับเนื้อหาของเว็บไซต์แฟนคลับ และปิดบัญชีของคุณด้วย

  9.5 เจตนาดีทั้งหมดที่เกิดจากการใช้เนื้อหาเว็บไซต์แฟนคลับ รวมถึงจากการใช้เครื่องหมายการค้าต่าง ๆ ที่ Wargaming เป็นเจ้าของ จะเป็นผลประโยชน์ต่อ Wargaming แต่เพียงผู้เดียว

  10. เนื้อหาที่สร้างโดยผู้ใช้

  10.1 ทั่วไป บริการบางอย่างอนุญาตให้คุณสร้างหรืออัปโหลดเนื้อหาที่คุณสร้างขึ้นเอง (ซึ่งเราอ้างอิงถึงในข้อตกลงฯ นี้ว่าเป็น "เนื้อหาสร้างโดยผู้ใช้" หรือ "UGC") UGC รวมถึงเนื้อหาต่าง ๆ อาทิ ตัวละครของบัญชี โพสต์ในฟอรัม โพสต์ในการสนทนาออนไลน์ การสนทนาออนไลน์แบบใช้เสียง คุณสมบัติที่เกี่ยวข้องการโปรแกรมสนทนา เนื้อหาของโปรไฟล์ และเนื้อหาหรือวัสดุอื่นใดที่ผู้ใช้สร้างขึ้นเพื่อ ใน หรือผ่านแหล่งข้อมูล หากเราเชื่อว่าคุณใช้หรืออัปโหลด UGC โดยละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในที่นี้ Wargaming อาจลบ ปิดกั้น แก้ไข ย้าย หรือปิดการใช้งานกับ UGC นั้น ๆ ตามดุลยพินิจ หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดและเงื่อนไขในที่นี้ Wargaming ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิก UGC ของคุณเป็นการถาวร และกระทำตามขั้นตอนอื่นใดที่เราพิจารณาตามความเหมาะสม

  10.2 สิทธิ์ที่ให้กับ Wargaming การโพสต์หรือเผยแพร่ UGC ถือว่าคุณให้สิทธิ์และการอนุญาตสากล ไม่ผูกขาด ไม่มีค่าสิทธิ (โดยได้รับการอนุญาตให้ใช้สิทธิช่วง) แก่ Wargaming เพื่อเป็นแม่ข่าย จัดเก็บ ถ่ายโอน แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง และแจกจ่าย UGC ของคุณ ทั้งหมดหรือบางส่วน ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ และผ่านช่องทางสื่อใด ๆ (ซึ่งรู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้) การใช้ UGC ดังกล่าวของคุณโดย Wargaming ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

  10.3 สิทธิ์ที่ให้กับผู้ใช้อื่น การโพสต์และแบ่งปัน UGC ในแหล่งข้อมูลหรือกับผู้อื่นใดของแหล่งข้อมูล ถือว่าคุณให้สิทธิ์ไม่ผูกขาดแก่ผู้ใช้นั้นในที่นี้ เพื่อเข้าถึงและใช้ UGC ดังกล่าวตามที่ข้อตกลงฯ นี้อนุญาตและการใช้งานของแหล่งข้อมูล

  10.4 คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อ UGC ของคุณและผลพวงที่เกิดจากการโพสต์หรือเผยแพร่ UGC การโพสต์หรือเผยแพร่ UGC ในหรือผ่านแหล่งข้อมูล ถือว่าคุณยืนยัน แสดงออก และรับรองว่า

  10.4.1 ส่วนใดก็ตามของ UGC ที่ประกอบด้วยหรือรวมสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ ยังคงเป็นทรัพย์สินของเรา ระหว่างเราและคุณ เราเป็นเจ้าของ UGC ที่คุณสร้างซึ่งเป็นผลงานรองของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

  10.4.2 คุณเป็นผู้สร้างหรือเป็นเจ้าของสิทธิ์ใน UGC อื่นใดที่คุณสร้างขึ้นให้หรือผ่านแหล่งข้อมูล หรือสำหรับ UGC ใด ๆ ที่บุคคลภายนอกเป็นเจ้าของ คุณได้แสดงการอนุญาตบุคคลภายนอกดังกล่าวให้อัปโหลด UGC นั้น ๆ ไปยังหรือผ่านแหล่งข้อมูล

  10.4.3 UGC ใด ๆ ที่คุณอัปโหลดไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นใด หรือผิดกฎหมาย หรือละเมิดข้อตกลงฯ นี้

  10.4.4 คุณยกเว้นและตกลงที่จะไม่เรียกร้องสิทธิใด ๆ หรือสิทธิที่ใกล้เคียงซึ่งคุณอาจมีใน UGC

  10.4.5 คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อ UGC แต่เพียงผู้เดียว และรับทราบว่า Wargaming ไม่ได้กลั่นกรอง UGC ใด ๆ ก่อน และไม่อนุมัติ เห็นชอบ หรือกลั่นกรอง UGC ใด ๆ ที่คุณและผู้ใช้อื่นอาจเป็นผู้สร้างให้แหล่งข้อมูล

  10.4.6 คุณต้องไม่เรียกร้องหรือเสนอแนะว่า UGC ได้รับการอนุมัติ เห็นชอบ หรือสนับสนุนโดยเรา หรือเกี่ยวข้องกับเรา และ

  10.4.7 การใช้แหล่งข้อมูลหรือเนื้อหา รวมถึง UGC ที่คุณอัปโหลดสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่บังคับใช้ทั้งหมด และการแสดงตัวละครของคุณไม่เป็นอันตราย ก้าวร้าว หมิ่นประมาท มีความเกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง ลามก รุนแรง ข่มขู่ คุกคาม ล่วงละเมิด ไม่เป็นความจริง ล่วงล้ำความเป็นส่วนตัวของบุคคลอื่น ผิดกฎหมาย หรือมีแนวโน้มจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงหรือสร้างความอับอายแก่ Wargaming หรือบริษัทในเครือ

  10.5 ผู้ใช้แหล่งข้อมูลสร้าง ดาวน์โหลด และใช้ UGC โดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเอง เราไม่มีหน้าที่ใด ๆ ในการแก้ไขหรือควบคุม UGC ที่คุณหรือผู้ใช้คนอื่นโพสต์หรือเผยแพร่ และจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดต่อ UGC ไม่ว่าในทางใด อย่างไรก็ตาม Wargaming อาจกลั่นกรอง ลบ แก้ไข หรือปิดกั้น UGC ใด ๆ ตามการตัดสินของเราที่เห็นว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงฯ นี้หรือที่ต้องคัดค้านอื่นใดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณเข้าใจว่าเมื่อใช้แหล่งข้อมูล คุณจะพบกับ UGC จากหลายแหล่งข้อมูล และรับทราบว่า UGC อาจไม่ถูกต้อง ก้าวร้าว ไม่เหมาะสม หรือต้องคัดค้าน คุณตกลงยกเว้นและดำเนินการยกเว้นไว้ในที่นี้ สิทธิหรือการเยียวยาซึ่งชอบด้วยกฎหมายหรือชอบธรรมที่คุณมีหรืออาจมีต่อ Wargaming โดยเกี่ยวข้องกับ UGC เราปฏิเสธความรับผิดชอบใด ๆ และทั้งหมดที่เกี่ยวกับ UGC อย่างชัดแจ้ง หากได้รับแจ้งจากผู้ใช้หรือเจ้าของเนื้อหาว่า UGC ได้รับการกล่าวหาว่าไม่สอดคล้องกับข้อตกลงฯ นี้ เราอาจดำเนินการสืบสวนข้อกล่าวหาตามดุลยพินิจ ว่าจะลบ UGC นั้นหรือไม่ ซึ่งเราขอสงวนสิทธิ์กระทำการได้ทุกเมื่อและโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ เพื่อความชัดเจน Wargaming ไม่อนุญาตกิจกรรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ในแหล่งข้อมูล

  11. ข้อเสนอแนะและการส่งผลงานจากผู้ใช้

  11.1 เรายินดีที่จะรับฟังผู้ใช้และข้อเสนอแนะของพวกเขาเกี่ยวกับแหล่งข้อมูลของเราเสมอ อย่างไรก็ดี นโยบายที่มีมานานของบริษัทเราไม่อนุญาตให้ยอมรับหรือรับพิจารณาแนวคิดสร้างสรรค์ ข้อเสนอแนะ หรือวัสดุใด ๆ นอกเหนือจากสิ่งที่เราได้ร้องขอไว้โดยเฉพาะ นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต กรณีที่โครงการซึ่งเราพัฒนาอาจดูเหมือนว่าคล้ายกับงานของผู้อื่น ดังนั้น เป็นสิ่งน่าเสียดาย แต่เราต้องขอให้คุณอย่าส่งข้อเสนอแนะที่เป็นงานสร้างสรรค์ต้นฉบับ รวมถึงแนวคิด บันทึกย่อ รูปวาด คอนเซ็ปต์ หรือข้อมูลอื่นใด อาทิ แนวคิดเกี่ยวกับเกม หรืออาร์ตเวิร์ค ("การส่งผลงาน")

  11.2 ผลงานใด ๆ และทั้งหมดที่คุณส่งมาถึงเรา ไม่ว่าจะเป็นตามที่เราร้องขอหรือไม่ก็ตาม สิ่งที่คุณส่งมาจะถือว่าเป็นทรัพย์สินของเราตั้งแต่เวลาที่สิ่งนั้น ๆ อัปโหลดเสร็จหรือส่งมาถึงเรา

  11.3 ดังนั้น คุณมอบสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดแก่ Wargaming (รวมถึงการมอบสิทธิในอนาคตด้วย) ในที่นี้ เมื่อส่งผลงานถึงเรา โดยที่คุณเป็นเจ้าของผลงานนั้น หากการมอบสิทธิ์ไม่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม คุณตกลงว่า Wargaming จะมีสิทธิสากล ตลอดกาล เพิกถอนไม่ได้ และไม่มีค่าสิทธิ เพื่อเป็นแม่ข่าย จัดเก็บ ใช้ แสดง ทำซ้ำ เปลี่ยนแปลง ปรับ แก้ไข รวมกับวัสดุอื่น ๆ เผยแพร่ แจกจ่าย สร้างผลงานรองจาก ส่งเสริม จัดแสดง ออกอากาศ ขายข่าว ใช้สิทธิช่วง (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะช่องทาง แพลตฟอร์ม และตัวแทนจำหน่ายสื่อของบุคคลภายนอก) ปฏิบัติต่อสาธารณชน แสดงต่อสาธารณชน และใช้หรือแสวงหาผลประโยชน์อื่นใดไม่ว่าจะในลักษณะใด หรือมอบสิทธิ์ให้บุคคลภายนอกเพื่อทำกระทำการดังกล่าวข้างต้น สัดส่วนทั้งหมดหรือบางส่วนของการส่งผลงานของผู้ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ ไม่ว่าจะในรูปแบบใด ในหรือผ่านตัวกลางหรือคนกลางที่รู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้ และด้วยเทคโนโลยีหรืออุปกรณ์ใด ๆ ที่รู้จักในปัจจุบันหรือพัฒนาขึ้นหลังจากนี้ และเพื่อโฆษณา ทำการตลาด และส่งเสริมแบบเดียวกัน คุณให้สิทธิเพิ่มเติมแก่เราซึ่งเพิกถอนไม่ได้ แต่ไม่ใช่สัญญาผูกมัด ให้ใช้ชื่อของคุณโดยเกี่ยวข้องกับการส่งผลงาน นอกจากนี้ คุณตกลงที่จะสละสิทธิ์การอนุมัติใด ๆ สำหรับการใช้สิทธิ์ที่เราได้รับในที่นี้ และตกลงที่จะสละสิทธิ์ทางศีลธรรมที่คุณอาจมีในการส่งผลงานของผู้ใช้ แม้จะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในลักษณะที่คุณไม่เห็นด้วย คุณตกลงอย่างเพิกถอนไม่ได้ว่าจะไม่ใช้สิทธิ์ดังกล่าวในลักษณะแทรกแซงการใช้สิทธิ์ที่ได้รับใด ๆ ภายในขอบเขตที่สละสิทธิ์ไม่ได้ นอกจากนี้ คุณสละสิทธิ์ทางศีลธรรมหรือสิทธิในลักษณะเดียวกันทั้งหมดที่คุณอาจมีในการส่งผลงานนั้น ๆ ภายในขอบเขตที่กฎหมายบังคับใช้กำหนด

  11.4 คุณเข้าใจว่าคุณจะไม่ได้รับค่าธรรมเนียม จำนวนเงิน ค่าตอบแทน หรือสินจ้างจากสิทธิ์ซึ่งได้รับในส่วนนี้ การที่เราได้รับผลงานที่ส่งเข้ามาไม่ได้หมายถึงการยอมรับความแปลกใหม่ ความสำคัญ หรือความคิดริเริ่มของผลงาน และนั่นไม่ส่งผลต่อสิทธิ์ของเราต่อสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบันหรือในอนาคตที่เกี่ยวกับการส่งผลงานของคุณ คุณแสดงให้เห็นและรับรองว่าคุณเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิ์ การอนุญาต ความยินยอม และการอนุมัติที่จำเป็น เพื่อมอบสิทธิ์แก่เราตามระบุไว้ในส่วนนี้

  12. กฎ

  12.1 กฎเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมที่เราคาดหวังจากคุณขณะใช้งานเกมหรือฟอรัมเกม โปรดทบทวนกฎอย่างถี่ถ้วนก่อนใช้งานเกมหรือฟอรัม เราอาจใช้มาตรการทางวินัยที่เหมาะสม รวมถึงการยุติและลบบัญชี สำหรับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ

  12.1.1 การปลอมเป็นบุคคล ธุรกิจ หรือองค์กร รวมถึงพนักงานของ Wargaming หรือสื่อสารในลักษณะที่ดูเป็นการสื่อสารจาก Wargaming

  12.1.2 โพสต์ข้อมูลที่ระบุเกี่ยวกับตนเองหรือผู้ใช้อื่นลงในเว็บไซต์หรือภายในเกม

  12.1.3 คุกคาม แอบตาม หรือข่มขู่ผู้ใช้คนอื่นในเกม

  12.1.4 ลบ เปลี่ยนแปลง หรือปกปิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือเอกสารแสดงสิทธิการครอบครองอื่น ๆ ของ Wargaming ที่มีในเว็บไซต์ เกม และ/หรือแหล่งข้อมูล

  12.1.5 ส่งผ่านเนื้อหาที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมถึงสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ การเผยแพร่ สิทธิส่วนบุคคล หรือสิทธิอื่น ๆ

  12.1.6 ส่งผ่านหรือสื่อสารเนื้อหาซึ่งตามดุลยพินิจของ Wargaming แต่เพียงผู้เดียวถือว่าก้าวร้าว รวมถึงภาษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มุ่งร้าย ข่มขู่ ล่วงละเมิด คุกคาม หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง เลือกปฏิบัติ หรือน่ารังเกียจอื่นใด หรือที่ก่อให้เกิดการกลั่นแกล้งทางไซเบอร์

  12.1.7 ส่งผ่านหรืออำนวยความสะดวกในการส่งผ่านเนื้อหาที่มีไวรัส ข้อมูลเสียหาย ม้าโทรจัน บอต ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ หนอนอินเตอร์เน็ต ไทม์บอมบ์ ไวรัสลบข้อมูล หรือชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ที่มีจุดประสงค์เพื่อ และ/หรือสร้างความเสียหายจริง แทรกแซงให้เกิดอันตรายกับ ลักลอบสกัดกั้นหรือขุด ขูดหรือยึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ

  12.1.8 ส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ในการสนทนาออนไลน์ โดยการรบกวนความลื่นไหลของการสนทนาด้วยการโพสต์ซ้ำ ๆ ไม่ว่าจะเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลหรือเชิงพาณิชย์

  12.1.9 เข้าร่วมในการกระทำซึ่งตามดุลยพินิจของ Wargaming แต่เพียงผู้เดียวถือว่าหลอกลวงผู้ใช้เกมคนอื่น รวมถึงโดยการหลอกให้เสียทรัพย์หรือวิศวกรรมสังคม

  12.1.10 ใช้โปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงเจาะข้อมูล ใช้สูตรโกง เขียนสคริปต์ ใช้บอต ใช้โปรแกรมโกงเกม และโปรแกรมอัตโนมัติซึ่งโต้ตอบกับแหล่งข้อมูลในทางใด เพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงโปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาตที่สกัดกั้น เลียนแบบ หรือเปลี่ยนทิศทางการสื่อสารระหว่างซอฟต์แวร์และ Wargaming และโปรแกรมบุคคลภายนอกที่ไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมโดยอ่านพื้นที่ความจำด้วยซอฟต์แวร์เพื่อจัดเก็บข้อมูล

  12.1.11 พัฒนาและใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อดัดแปลงไคลเอนต์เกม และเปลี่ยนประสบการณ์การเล่นเกม (Mod) เว้นแต่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งโดย Wargaming

  12.1.12 เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงพื้นที่ของเกมหรือเซิร์ฟเวอร์เกมที่ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ

  12.1.13 เลือกชื่อผู้ใช้ที่บ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องกับ Wargaming โดยไม่เป็นความจริง มีข้อมูลที่ใช้ระบุตัวตนได้ หรือที่ก้าวร้าว หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก เกี่ยวข้องกับเพศอย่างโจ่งแจ้ง เลือกปฏิบัติ หรือน่ารังเกียจอื่นใด ไม่อนุญาตให้คุณใช้การสะกดผิดหรือการสะกดแบบอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดนี้ในการเลือกชื่อผู้ใช้ Wargaming อาจเปลี่ยนแปลงชื่อซึ่งตามดุลยพินิจของ Wargaming แต่เพียงผู้เดียวถือว่าฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และอาจใช้มาตรการทางวินัยเพิ่มเติม รวมถึงการยุติบัญชีสำหรับการฝ่าฝืนที่เกิดซ้ำ ๆ

  12.1.14 เล่นโดยใช้บัญชีผู้อื่นเพื่อ "กระตุ้น" สถานะหรือระดับของบัญชีนั้น ๆ หรือ

  12.1.15 ดำเนินการ ชักชวน หรือช่วยเหลือการโจมตีโดยปฏิเสธการให้บริการ (DDoS) ต่อแหล่งข้อมูลหรือผู้ใช้คนใด

  12.2 ในกรณีที่คุณฝ่าฝืนกฎของฟอรัม เราอาจใช้มาตรการต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามดุลยพินิจของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

  12.2.1 เราอาจจำกัดสถานะการเข้าถึงฟอรัมเกมของคุณ ให้เป็นแบบอ่านได้อย่างเดียวเป็นระยะเวลาสั้น ๆ

  12.2.2 เราอาจจำกัดสถานะการเข้าถึงฟอรัมเกมของคุณ ให้เป็นแบบอ่านได้อย่างเดียวเป็นระยะเวลานาน

  12.2.3 เราอาจจำกัดสถานะการเข้าถึงฟอรัมเกมของคุณ ให้เป็นแบบอ่านได้อย่างเดียวเป็นการถาวร และ/หรือ

  12.2.4 เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณตามระบุไว้ในส่วนที่ 13

  12.3 ในกรณีที่คุณฝ่าฝืนกฎของเกม เราอาจใช้มาตรการต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามดุลยพินิจของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

  12.3.1 เราอาจระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงการใช้งานเกมบางอย่าง รวมถึงการใช้งาน "แชทเกม" ในเกม

  12.3.2 เราอาจระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณตามระบุไว้ในส่วนที่ 13

  12.4 หากคุณพบผู้ใช้อื่นที่ละเมิดกฎใด ๆ หรือข้อกำหนดอื่น ๆ ของข้อตกลงฯ นี้ โปรดรายงานการกระทำดังกล่าวต่อ Wargaming ผ่านทางส่วน "ช่วยเหลือ" หรือ "รายงานการใช้งานในทางที่ผิด" ในเกมหรือฟอรัมเกมที่เกี่ยวข้อง (หากมี) หรือไม่เช่นนั้นก็ให้ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ https://asia.wargaming.net/support/ (สำหรับ Gods & Glory: support_apac@godsandglory.com)

  13. การพักและการยุติการใช้งาน บัญชี หรือแหล่งข้อมูล

  13.1 หากคุณฝ่าฝืนข้อกำหนดใด ๆ ในข้อตกลงฯ นี้ เราอาจใช้มาตรการต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมดตามดุลยพินิจของเรา โดยขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนนั้น โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบ

  1. พักการใช้งานบัญชีของคุณเป็นระยะเวลาสั้น ๆ
  2. พักการใช้งานบัญชีของคุณเป็นระยะเวลานาน และ
  3. อาจยุติบัญชีของคุณ และ

  ในแต่ละกรณี ระดับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนจะพิจารณาโดย Wargaming เพียงผู้เดียว และคุณตกลงว่าจะไม่อุทธรณ์ต่อการตัดสินใจดังกล่าวของ Wargaming

  13.2 หากเราพักการใช้งานบัญชีของคุณ ระหว่างระยะเวลาดังกล่าวนั้น คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณหรือใช้งานแหล่งข้อมูลใด ๆ หากเราปิดบัญชีของคุณ คุณจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของคุณได้ และเราจะห้ามคุณเข้าถึงการใช้งานแหล่งข้อมูลของเราในอนาคตด้วย

  13.3 เราจะยุติบัญชีของคุณในกรณีที่ร้ายแรงมาก ซึ่งเราเห็นว่าการพักการใช้งานบัญชียังไม่เพียงพอ อาทิ การละเมิดอย่างร้ายแรงต่อข้อตกลงฯ นี้ กฎ หรือนโยบายความเป็นส่วนตัว กฎของแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก หรือที่คุณละเมิดกฎดังกล่าวข้างต้นหรืออย่างใดอย่างหนึ่งหลาย ๆ ครัั้ง

  13.4 นอกจากนี้ เรายังสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงหรือหยุดแหล่งข้อมูลใด ๆ หรือทั้งหมดได้ทุกเมื่อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ โดยการจำกัดหรือหยุดคุณสมบัติบางประการของแหล่งข้อมูล) โดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า เราจะไม่รับผิดชอบต่อคุณอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ต่อแหล่งข้อมูล หรือการพักการใช้งาน หรือยุติการเข้าถึงหรือการใช้แหล่งข้อมูล

  14. การหยุดชะงักแหล่งข้อมูล

  14.1 ในบางครั้งเราอาจต้องปรับปรุงข้อมูล ตั้งค่าใหม่ ระงับชั่วคราว หรือปิดแหล่งข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมด การกระทำใด ๆ เหล่านี้อาจทำให้คุณสูญเสียการเข้าถึงแหล่งข้อมูลชั่วคราว และ/หรือทำให้คุณเสื่อมถอยในเกม หรือแง่มุมอื่นของการใช้แหล่งข้อมูล โปรดจำไว้ว่ากิจกรรมเหล่านี้มีความจำเป็นในบางครั้งเพื่อให้เราเสนอบริการแหล่งข้อมูลต่อไปได้

  14.2 เราจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อคุณ หากแหล่งข้อมูลหรือแง่มุมใดของแหล่งข้อมูล (รวมถึงคุณสมบัติเพิ่มเติม บัญชี สถิติ อันดับผู้ใช้ หรือข้อมูลโปรไฟล์) หยุดชะงักหรือไม่พร้อมใช้งานไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราอาจพักหรือยุติการให้บริการแหล่งข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดหรือบางส่วนต่อผู้ใช้รายบุคคลหรือผู้ใช้ทั้งหมด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดตามดุลยพินิจของ Wargaming และโดยไม่ต้องรับผิดชอบหรือแจ้งล่วงหน้า

  15. ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก

  แหล่งข้อมูลอาจรวมเนื้อหาจากและลิงก์ไปยังเว็บไซต์ ตำแหน่ง แพลตฟอร์ม และบริการซึ่งบุคคลภายนอกดำเนินการและเป็นเจ้าของ รวมถึงผู้โฆษณาและผู้ให้บริการเนื้อหาอื่น ๆ ("บริการภายนอก") นอกจากนี้ เราอาจผสานเทคโนโลยีภายนอกลงในแหล่งข้อมูลของเรา และเป็นแม่ข่ายเนื้อหาบริการภายนอก บริการภายนอกเหล่านั้นอาจรวบรวมข้อมูลหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณ เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดำเนินการบริการภายนอกดังกล่าว และไม่รับผิดชอบต่อข้อมูล เนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการภายนอกนั้น หรือต่อการรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่บริการภายนอกเหล่านั้นอาจรวบรวม หากคุณเลือกจะเข้าถึง ทำธุรกรรมกับ หรือโต้ตอบอื่นใดกับบริการภายนอกดังกล่าว คุณดำเนินการโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเอง ดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการภายนอก

  16. ข้อกำหนดทางเทคนิค

  การใช้แหล่งข้อมูลถือว่าคุณตกลงว่าคุณมีฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และความสามารถที่จำเป็น (รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม) สำหรับการใช้แหล่งข้อมูล เราไม่ยอมรับความรับผิดชอบหรือความรับผิดใด ๆ หากระบบของคุณไม่ตรงตามข้อกำหนดทางเทคนิคของแหล่งข้อมูลของเรา

  17. โปรแกรมแก้ไข การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน และการเปลี่ยนแปลง

  17.1 ในบางครั้งเราอาจจำเป็นต้อง

  17.1.1 ปรับใช้หรือจัดให้มีโปรแกรมแก้ไข การปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน เนื้อหาเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ ต่อแหล่งข้อมูล (อาทิ เพื่อยกระดับการเล่นเกมแบบออนไลน์ เพิ่มหรือปรับปรุงคุณสมบัติใหม่ หรือเพื่อแก้ไขปัญหาจุดบกพร่องเล็ก ๆ น้อย ๆ ของซอฟต์แวร์ ) และ

  17.1.2 ลบหรือระงับการเข้าถึงคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจง เนื้อหา หรือส่วนอื่น ๆ ของแหล่งข้อมูล

  17.2 เราต้องดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้โดยอัตโนมัติ เพื่อให้แหล่งข้อมูลของเรายังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเราอาจไม่สามารถขอรับการอนุมัติจากคุณหรือแม้เพียงการแจ้งเตือนก่อนที่เราจะดำเนินการดังกล่าว คุณยืนยันว่าคุณได้ยินยอมให้เราดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องรอให้คุณอนุมัติก่อนและโดยไม่ต้องแจ้งเตือนล่วงหน้าใด ๆ

  18. การทดสอบรุ่น

  18.1 เราอาจให้โอกาสคุณทดสอบรุ่นเกมและคุณสมบัติใหม่ ๆ ของแหล่งข้อมูล การเข้าร่วมของคุณในฐานะผู้ทดสอบรุ่นจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดดังนี้

  18.2 การทดสอบรุ่นทั้งหมดเป็นความลับ เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง เกมรุ่นทดสอบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะและความสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของเกม ถือเป็นเรื่องที่ต้องเก็บรักษาเป็นความลับ หากคุณเข้าร่วมในการทดสอบรุ่น คุณต้องเก็บรักษาและป้องกันการเข้าถึง การทำซ้ำ การเปิดเผย และการใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับเกมรุ่นทดสอบ คุณจะต้องดำเนินการทดสอบต่าง ๆ ด้วยตัวคุณเองโดยไม่ให้ผู้ใดก็ตามเข้าถึงเกมทดสอบ ภาระหน้าที่ของคุณในการเก็บรักษาเกมรุ่นทดสอบเป็นความลับจะมีอยู่ต่อไปจนกระทั่งเราได้จัดจำหน่ายหรือแจกจ่ายเกมแต่ละเกมนั้น ๆ ต่อสาธารณชนแล้ว หรือไม่ก็ได้เปิดเผยต่อสาธารณชน โดยไม่ใช่ความผิดของคุณ

  18.3 หาก Wargaming แจ้งว่าคุณได้รับเลือกในฐานะผู้ทดสอบรุ่นสำหรับเกมรุ่นทดสอบที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รับเชิญให้เล่นเกมรุ่นทดสอบโดยมีวัตถุประสงค์เดียวคือ ให้คุณประเมินการใช้งานเกมและช่วยระบุข้อผิดพลาด ไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงฯ นี้หรือในเว็บไซต์นี้ที่จะสามารถตีความว่าให้สิทธิหรือเอกสิทธิ์ใด ๆ แก่คุณเกี่ยวกับเกมรุ่นทดสอบ เราจัดเกมรุ่นทดสอบให้แบบ "ตามสภาพ" เราไม่สามารถรับประกันอะไรก็ตามเกี่ยวกับเกมรุ่นทดสอบ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

  18.4 ขณะเล่นเกมทดสอบบางเกม คุณอาจมีโอกาสได้เก็บสะสมหรือเข้าถึงคุณสมบัติเพิ่มเติมหรือคุณสมบัติอื่น ๆ ที่เรียกว่าทรัพย์สมบัติ แต้มประสบการณ์ อุปกรณ์ หรือตัวบ่งชี้สถานะหรือมูลค่าอื่น ๆ เราอาจกำหนดหรือล้างค่านี้ใหม่เมื่อเกมนี้ออกจากขั้นตอนการทดสอบหรือเมื่อใดก็ได้ระหว่างการทดสอบเกม ในกรณีนี้ ประวัติของผู้เล่นและข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง โดยผู้เล่นทุกคนจะกลายเป็นผู้เล่นใหม่

  18.5 การเริ่มเล่นเกมรุ่นทดสอบถือว่าคุณตกลงว่า

  18.5.1 จะเล่นเกมรุ่นทดสอบโดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเอง โดยคุณรับทราบว่าการเล่นเกมรุ่นดังกล่าวจะมีข้อผิดพลาดเล็ก ๆ น้อย ๆ ทั้งที่มีรายงานแล้วหรือเป็นข้อบกพร่องใหม่

  18.5.2 ตัวบ่งชี้สถานะหรือค่าใด ๆ ที่คุณได้รับมาจากการเล่นเกมอาจถูกลบได้ทุกเมื่อ

  18.5.3 เราไม่มีภาระหน้าที่ใด ๆ ในการทำเกมรุ่นทดสอบให้ผู้เล่นได้ใช้งานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะในช่วงเวลาใด และเราก็ไม่มีภาระหน้าที่ในการเปิดใช้เกมรุ่นทดสอบ

  18.5.4 เกมเหล่านี้อาจมีให้ทดสอบเล่นได้ผ่านการสมัครสมาชิกหลังจากที่กระบวนการทดสอบเสร็จสิ้นลง หรือเมื่อใดก็ได้ในอนาคต

  18.5.5 ข้อตกลงฯ นี้มีผลบังคับใช้กับการใช้เกมในระหว่างระยะการทดสอบ และ

  18.5.6 คุณจะเก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับเกมรุ่นทดสอบไว้เป็นความลับ และไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวกับผู้ใด เว้นแต่ระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง

  19. การเตือนเรื่องโรคลมบ้าหมู

  บุคคลบางกลุ่มอาจอ่อนไหวต่ออาการชักด้วยโรคลมบ้าหมู หรืออาจหมดสติเมื่ออยู่ท่ามกลางแสงกระพริบหรือแสงบางประเภทในชีวิตประจำวัน คนเหล่านี้อาจมีอาการชักเมื่อดูภาพหรือเล่นเกมจากจอคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาการนี้อาจเกิดขึ้นได้กับบุคคลที่ไม่มีประวัติการเป็นโรคลมบ้าหมู หรือไม่เคยมีอาการชักดังกล่าวมาก่อน หากคุณหรือใครก็ตามในครอบครัวเคยมีอาการโรคลมบ้าหมู (ชัก หรือหมดสติ) เมื่อเห็นแสงกระพริบ โปรดปรึกษาแพทย์ก่อนเล่นเกมนี้ เราขอแนะนำให้ผู้ปกครองดูแลการเล่นวิดีโอเกมของบุตรของตน หากคุณหรือบุตรของคุณมีอาการใดอาการหนึ่งต่อไปนี้ขณะเล่นเกม: มึน มองเห็นไม่ชัด ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก หมดสติ งุนงงสับสน มีการขยับโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือสั่นอย่างรุนแรง ให้หยุดการเล่นเกมแล้วปรึกษาแพทย์ทันที โปรดทราบว่าขณะเล่นเกม คุณควรใช้ความระมัดระวังขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัย รวมถึงหลีกเลี่ยงการเล่นเกมเมื่อมีอาการเหนื่อยหรือล้า ให้พัก 10 ถึง 15 นาทีในทุก ๆ ชั่วโมง นั่งห่างจากหน้าจอในระยะที่เหมาะสม หรือเล่นเกมในสภาวะแวดล้อมที่มีแสงสว่างเพียงพอ

  20. การละเมิดลิขสิทธิ์

  20.1 การแจ้งเตือน DMCA Wargaming ตอบสนองต่อการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act) ข้อที่ 17 U.S.C. มาตรา 512 ("DMCA") หากต้องส่งหนังสือแจ้งการกล่าวอ้างการละเมิดลิขสิทธิ์ภายใต้กฎหมายสหรัฐฯ กรุณาระบุข้อมูลต่อไปนี้เป็นลายลักษณ์อักษรถึงตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของเรา

  20.1.1 ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือบุคคลซึ่งได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติแทนเจ้าของลิขสิทธิ์

  20.1.2 ข้อมูลผลงานมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด

  20.1.3 หลักฐานวัสดุและข้อมูลที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่งเพียงพอต่อการระบุตำแหน่งวัสดุนั้น ๆ

  20.1.4 ข้อมูลการติดต่อของคุณ รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล

  20.1.5 คำแถลงซึ่งคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าการใช้วัสดุในลักษณะอ้างสิทธิ์ ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนลิขสิทธิ์ หรือกฎหมาย และ

  20.1.6 คำแถลงว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งถูกต้อง และคุณได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ

  ตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของเราคือ
  Wargaming (USA) Inc.
  1209 Orange Street
  Wilmington, DE 19801
  อีเมล: dmca@wargaming.net

  คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติมจากสารบบออนไลน์ของสำนักงานลิขสิทธิ์ที่ www.dmca.copyright.gov/osp เราจะตอบกลับการแจ้งเตือนการกล่าวอ้างการละเมิดลิขสิทธิ์โดยสอดคล้องกับ DMCA

  20.2 การแจ้งเตือนโต้แย้ง หากคุณเชื่อว่าวัสดุของคุณถูกลบสืบเนื่องจากความผิดพลาดในการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนเรื่องลิขสิทธิ์ คุณสามารถส่งการแจ้งเตือนโต้แย้งถึงตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งของเรา พร้อมข้อมูลลายลักษณ์อักษรต่อไปนี้

  20.2.1 ลายเซ็นทางกายภาพหรืออิเล็กทรอนิกส์

  20.2.2 หลักฐานว่าวัสดุถูกลบหรือถูกปิดการเข้าถึง และตำแหน่งที่วัสดุปรากฏก่อนถูกลบหรือถูกปิดการเข้าถึง

  20.2.3 คำแถลงซึ่งคุณเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจว่าวัสดุถูกลบหรือถูกปิดอันเป็นผลจากความผิดพลาดหรือการระบุที่ไม่ถูกต้องของวัสดุซึ่งถูกลบหรือถูกปิด ภายใต้บทลงโทษการให้การเท็จ และ

  20.2.4 ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ และคำแถลงว่าคุณยินยอมต่อเขตอำนาจศาลของศาลชั้นต้น (Federal District Court) สำหรับเขตอำนาจศาลซึ่งที่อยู่นั้นตั้งอยู่ หรือหากที่อยู่ของคุณอยู่ภายนอกสหรัฐฯ สำหรับเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งอาจพบ Wargaming และคุณจะยอมรับบริการของกระบวนการจากผู้แจ้งเตือนภายใต้ส่วนย่อย (c)(1)(C) หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

  เราจะตอบกลับการแจ้งเตือนโต้แย้งโดยสอดคล้องกับ DMCA

  21. การชดใช้

  คุณตกลงที่จะรับผิดชอบการใช้แหล่งข้อมูล และคุณตกลงที่จะปกป้อง ชดใช้ และดูแล Wargaming และบริษัทในเครือ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ พนักงาน ที่ปรึกษา และตัวแทน (เรียกรวมว่า "บริษัท Wargaming") จากและต่อการกล่าวอ้าง ความรับผิด ความเสียหาย ความสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใด ๆ และทั้งหมด รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมของทนาย อันเกิดจากหรือเกี่ยวข้องในทางใดกับ (1) การที่คุณเข้าถึง ใช้ หรือถูกกล่าวหาว่าใช้แหล่งข้อมูล (2) การที่คุณฝ่าฝืนข้อตกลงฯ นี้ หรือตัวแทน การรับรอง หรือข้อตกลงที่อ้างถึงในที่นี้ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้ (3) การที่คุณละเมิดสิทธิ์ของบุคคลภายนอก รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การเผยแพร่ การรักษาความลับ สิทธิในทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล (4) การที่คุณส่งผลงานของคุณ (5) การที่คุณใช้บริการภายนอก (6) การที่คุณเข้าใจผิด หรือ (7) ข้อพิพาทหรือประเด็นใด ๆ ระหว่างคุณและบุคคลภายนอก เราขอสงวนสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวโดยออกค่าใช้จ่ายด้วยตนเองที่จะรับหน้าที่ป้องกันและควบคุมเรื่องใด ๆ ซึ่งคุณอาจต้องกรณีชดใช้ค่าเสียหาย (โดยไม่จำกัดเพียงที่ภาระหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายของคุณในเรื่องดังกล่าว) และในกรณีเช่นนั้น คุณตกลงที่จะให้ความร่วมมือกับการแก้ต่างคำกล่าวอ้างนั้น ๆ คุณจะไม่จ่ายค่าสินไหมทดแทนไม่ว่าในกรณีใด โดยไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ข้อบัญญัตินี้ไม่กำหนดให้คุณชดใช้แก่เราสำหรับการค้าเชิงพาณิชย์ใด ๆ ที่ไม่ถูกต้องของเรา หรือการฉ้อโกง การหลอกลวง สัญญาเท็จ การบิดเบือนความจริง หรือการปกปิด การอำพราง หรือการละเว้นข้อเท็จจริงใด ๆ ของเราที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล

  22. การปฏิเสธความรับผิดชอบ การไม่รับประกัน

  22.1 แหล่งข้อมูล เกม แหล่งข้อมูลเสริม และเนื้อหาทั้งหมดที่มีในแหล่งข้อมูล จัดให้ "ตามสภาพ" และอยู่ในเกณฑ์ "เท่าที่มีอยู่" โดยไม่มีการรับประกันหรือเงื่อนไขในรูปแบบใด ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ บริษัท Wargaming เจาะจง (แต่ไม่มีการจำกัด) ปฏิเสธการรับประกันในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยกฎหมาย โดยตรง โดยนัย หรืออื่นใด เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลและเนื้อหาทั้งหมดที่มีในแหล่งข้อมูล รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ (1) การรับประกันโดยนัยของการนำไปค้าขายได้ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ สิทธิการเป็นเจ้าของ การใช้ทรัพย์สินที่เช่าโดยสงบ หรือการไม่ละเมิด และ (2) การรับประกันที่เกิดขึ้นระหว่างการติดต่อธุรกิจ การใช้ หรือการค้า บริษัท Wargaming ไม่รับประกันว่าแหล่งข้อมูลหรือส่วนใด ๆ ดังกล่าว หรือวัสดุหรือเนื้อหาที่เสนอผ่านแหล่งข้อมูล จะไม่หยุดชะงัก ปลอดภัย หรือไม่มีข้อผิดพลาด ไวรัส หรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ และไม่รับประกันว่าส่วนใดดังกล่าวข้างต้นจะถูกต้อง เขตอำนาจศาลบางแห่งอาจห้ามการปฏิเสธการรับประกัน และคุณอาจมีสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาล บริษัท Wargaming ไม่ละเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบที่ไม่สามารถละเว้นหรือจำกัดได้ภายใต้กฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้

  22.2 คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณใช้แหล่งข้อมูล รวมทั้งใช้ เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือได้รับวัสดุหรือเนื้อหาอื่นใดผ่านแหล่งข้อมูล โดยรับผิดชอบต่อความเสี่ยงด้วยตนเองแต่เพียงผู้เดียว และคุณจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเสียหายที่เกิดกับทรัพย์สินของคุณ (รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ที่คุณใช้โดยเกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล) หรือการสูญเสียข้อมูลที่เป็นผลมาจากการใช้แหล่งข้อมูล หรือการดาวน์โหลดหรือใช้เกม วัสดุ หรือเนื้อหาใด ๆ

  23. การจำกัดความรับผิดชอบ

  23.1 บริษัท Wargaming ไม่รับผิดชอบในกรณีใด ๆ ต่อความเสียหายโดยอ้อม โดยบังเอิญ โดยพิเศษ เป็นผลสืบเนื่อง หรือเชิงลงโทษ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ ข้อมูล หรือความสูญเสียที่เป็นนามธรรมอื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายของการจัดซื้อสินค้าหรือแหล่งข้อมูลทดแทน) ที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่คุณเข้าถึงหรือใช้ หรือการไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ แหล่งข้อมูลหรือเกม วัสดุหรือเนื้อหา ในหรือผ่านแหล่งข้อมูล ไม่ว่าจะอิงจากการรับประกัน สัญญา การละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) บทกฎหมาย หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าบริษัท Wargaming ได้รับแจ้งถึงความเสียหายดังกล่าวหรือไม่

  23.2 คุณยอมรับว่าความรับผิดร่วมกันของบริษัท Wargaming ต่อคุณสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้แหล่งข้อมูล (รวมถึงเกม วัสดุ หรือเนื้อหาที่มีในแหล่งข้อมูล) หรืออื่นใดภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ ไม่ว่าจะในสัญญาการละเมิดหรืออื่นใด จำกัดโดยมากกว่า (1) จำนวนที่คุณจ่าย Wargaming ในช่วง 12 เดือนก่อนการเรียกร้องเข้าถึงและใช้แหล่งข้อมูลหรือเกมเฉพาะเจาะจงที่ค่าสินไหมทดแทนนั้นเกิดขึ้น หรือ (2) 100 ดอลลาร์สหรัฐ

  23.3 เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตการละเว้นหรือการจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือโดยบังเอิญ ในขอบเขตที่บริษัท Wargaming ไม่ละเว้นหรือจำกัดความรับผิดชอบนั้น และการจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลบังคับใช้กับคุณ

  23.4 บทบัญญัติแต่ละอย่างในข้อตกลงฯ นี้ ที่ระบุสำหรับการจำกัดความรับผิดชอบ การปฏิเสธการรับประกัน หรือการละเว้นความเสียหาย มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรความเสี่ยงระหว่างคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ การจัดสรรนี้เป็นองค์ประกอบที่จำเป็นของพื้นฐานการต่อรองระหว่างคู่สัญญา บทบัญญัติแต่ละข้อนี้แยกออกได้และเป็นเอกเทศจากข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดของข้อตกลงฯ นี้ การจำกัดในส่วนที่ 23 นี้จะมีผลบังคับใช้ แม้มีความล้มเหลวการเยียวยาที่จำกัดของวัตถุประสงค์สำคัญ

  24. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

  ข้อตกลงฯ นี้และข้อพิพาท ข้อเรียกร้อง หรือภาระหน้าที่ (ไม่ว่าจะโดยสัญญาหรือไม่ใช่โดยสัญญา) ที่เกิดขึ้นจากหรือเชื่อมโยงกับข้อตกลงฯ นี้ หรือเนื้อหาหรือสิ่งที่เป็นผลจากข้อตกลงฯ นี้ อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายไซปรัส เราและคุณยินยอมให้ศาลของสาธารณรัฐไซปรัสเป็นเขตอำนาจศาลในการพิจารณาตัดสินข้อพิพาทดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยกฎหมายของประเทศที่คุณอาศัยอยู่

  25. การระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

  25.1 โดยทั่วไป เพื่อประโยชน์ของการระงับข้อผิดพลาดระหว่างคุณและ Wargaming ให้เป็นไปในลักษณะที่สะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด คุณและ Wargaming ตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ หรือทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฯ นี้จะระงับโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน อนุญาโตตุลาการเป็นทางการน้อยกว่าคดีความในศาล การอนุญาโตตุลาการใช้อนุญาโตตุลาการกลางแทนผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน อาจมีการไต่สวนที่จำกัดมากกว่าในศาล และอาจได้รับการตรวจสอบโดยศาลเพียงเล็กน้อย อนุญาโตตุลาการตัดสินความเสียหายและการบรรเทาทุกข์ได้เช่นเดียวกับศาล ข้อตกลงการตัดสินข้อพิพาทรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทั้งหมดที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวกับแง่มุมใดของข้อตกลงฯ นี้ ไม่ว่าจะอยู่ในสัญญา การละเมิด บทกฎหมาย การฉ้อโกง การบิดเบือนความจริง หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจะเกิดขึ้นระหว่างหรือหลังการสิ้นสุดข้อตกลงฯ นี้หรือไม่ คุณเข้าใจและตกลงว่าการเข้าสู่ข้อตกลงฯ นี้ ถือว่าทั้งคุณและ Wargaming สละสิทธิ์การพิจารณาคดีในศาลโดยคณะลูกขุน หรือการเข้าร่วมการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล

  25.2 ข้อยกเว้น แม้ว่าจะมีส่วนย่อย 25.1 เราทั้งสองเห็นพ้องกันว่าไม่มีอะไรในที่นี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ ตัดบท หรือจำกัดสิทธิอื่นใดเพื่อ (1) ดำเนินการฟ้องร้องแบบเดี่ยวในศาลคดีมโนสาเร่ (2) ดำเนินการบังคับผ่านหน่วยงานของสหพันธรัฐ รัฐ หรือท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการดังกล่าวได้ (3) แสวงหามาตรการคุ้มครองชั่วคราวในศาล หรือ (4) ยื่นคำร้องต่อศาลในเรื่องการเรียกร้องค่าเสียหายจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

  25.3 อนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการใด ๆ ระหว่างคุณและ Wargaming จะอยู่ภายใต้กระบวนการระงับข้อพิพาททางการค้าและขั้นตอนเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (เรียกรวมว่า "กฎ AAA") ของสมาคมอนุญาโตตุลาการของสหรัฐอเมริกา ("AAA") ตามที่มีการแก้ไขโดยข้อตกลงฯ นี้และจะดำเนินการโดย AAA กฎ AAA และแบบฟอร์มการยื่นคำร้องมีทางออนไลน์ที่ www.adr.org โดยโทรศัพท์ถึง AAA ที่หมายเลข 1-800-778-7879 หรือโดยติดต่อ Wargaming

  25.4 ประกาศ กระบวนการ ฝ่ายที่มีเจตนาแสวงหาอนุญาโตตุลาการต้องส่งประกาศข้อพิพาทเป็นลายลักษณ์อักษรถึงอีกฝ่ายหนึ่งก่อน โดยไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือ Federal Express (ต้องมีลายเซ็น) หรือในกรณีที่เราไม่มีที่อยู่ทางกายภาพในไฟล์ให้คุณ จะส่งโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ("ประกาศ") ที่อยู่สำหรับส่งประกาศของ Wargaming คือ Wargaming PCL, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus ประกาศต้อง (1) ระบุลักษณะและมูลฐานของข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท และ (2) กำหนดการบรรเทาทุกข์ที่เฉพาะเจาะจงซึ่งต้องการ ("เรียกร้อง") เราตกลงที่จะใช้ความพยายามอย่างสุจริตเพื่อตัดสินข้อเรียกร้องโดยตรง แต่หากเราไม่สามารถทำตามข้อตกลงดังกล่าวภายใน 30 วันหลังได้รับประกาศ คุณหรือ Wargaming สามารถดำเนินการอนุญาโตตุลาการได้ ในระหว่างการอนุญาโตตุลาการ จำนวนสินไหมทดแทนที่คุณหรือ Wargaming เสนอจะต้องไม่เปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการจนกว่าหลังจากที่อนุญาโตตุลาการได้ตัดสินขั้นตอนสุดท้ายและบรรเทาทุกข์แล้ว (หากมี) ในกรณีที่ข้อพิพาทของเราได้รับการแก้ไขแล้วโดยผ่านการอนุญาโตตุลาการตามที่คุณขอ Wargaming ต้องชำระ (1) ตามจำนวนที่ระบุโดยอนุญาโตตุลาการ (หากมี) (2) จำนวนสินไหมทดแทนสุดท้ายที่เป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งเสนอโดย Wargaming เพื่อระงับข้อพิพาทก่อนการบรรเทาทุกข์ของอนุญาโตตุลาการ หรือ (3) 1,000.00 ดอลลาร์สหรัฐ แล้วแต่ว่ามูลค่าใดจะสูงกว่า

  25.5 ค่าธรรมเนียม ในกรณีที่คุณดำเนินการอนุญาโตตุลาการโดยสอดคล้องกับข้อตกลงฯ นี้ Wargaming จะชดใช้ค่าธรรมเนียมการยื่นที่คุณชำระไป เว้นแต่ข้อเรียกร้องของคุณจะมากกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในกรณีนี้การชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ จะได้รับการตัดสินโดยกฎ AAA การไต่สวนของอนุญาโตตุลาการจะกระทำในสถานที่ที่เห็นพ้องต้องกันในเทศมณฑลอลาเมดา รัฐแคลิฟอร์เนีย โดยการเรียกร้องเป็นเงิน 10,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือน้อยกว่านั้น คุณสามารถเลือกว่าจะดำเนินการอนุญาโตตุลาการ (1) ตามมูลฐานของเอกสารที่ส่งให้อนุญาโตตุลาการเพียงอย่างเดียว (2) ผ่านการไต่สวนทางโทรศัพท์โดยไม่ปรากฏตัว หรือ (3) โดยการไต่สวนแบบแสดงตนตามที่กำหนดไว้โดยกฎ AAA ในเทศมณฑล (หรือเขตการปกครองส่วนท้องถิ่น) ของที่อยู่ซึ่งปรากฏบนใบเรียกเก็บเงินของคุณ หากอนุญาโตตุลาการพบว่าใจความของข้อเรียกร้องหรือการบรรเทาทุกข์ที่ต้องการเรียกร้องไม่สลักสำคัญ หรือดำเนินการเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม (ตามที่พิจารณาโดยมาตรฐานซึ่งกำหนดในพิจารณาความแพ่ง 11(b)) ในกรณีเช่นนั้น การชำระค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะอยู่ภายใต้กฎ AAA ในกรณีดังกล่าว คุณตกลงที่จะชดใช้ Wargaming สำหรับเงินทั้งหมดที่เบิกจ่ายไปก่อนหน้านี้โดย Wargaming ซึ่งเป็นหน้าที่ของคุณที่ชำระภายใต้กฎ AAA ไม่ว่าอนุญาโตตุลาการจะดำเนินการในลักษณะใด อนุญาโตตุลาการจะต้องออกคำตัดสินซึ่งเขียนเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษร เพียงพอต่อการอธิบายผลตัดสินและข้อสรุปสำคัญที่คำตัดสินและการบรรเทาทุกข์ (หากมี) นั้นอ้างอิงถึง อนุญาโตตุลาการอาจมีคำวินิจฉัยชี้ขาดและระงับข้อพิพาทตามการชำระเงินและค่าชดใช้ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายได้ทุกเมื่อในระหว่างดำเนินการ และเมื่อมีคำร้องจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใน 14 วันของคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการในเนื้อหาของคดี

  25.6 ห้ามมีการเข้าร่วมการฟ้องคดีในนามกลุ่มบุคคล คุณและ Wargaming ตกลงว่าแต่ละฝ่ายอาจมีข้อเรียกร้องต่อกันตามความสามารถของคุณหรือรายบุคคลเท่านั้น และไม่ใช่ในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์ใด ๆ หรือการดำเนินการแทน นอกจากนี้ อนุญาโตตุลาการอาจรวมข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคน และไม่อาจรับผิดชอบอื่นใดต่อการดำเนินการในรูปแบบตัวแทนหรือกลุ่ม เว้นแต่ทั้งคุณและ Wargaming ตกลงไว้เป็นอย่างอื่น

  25.7 การเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่ Wargaming ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการนี้ในอนาคต (นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับประกาศของ Wargaming) คุณสามารถปฏิเสธการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้โดยส่งประกาศเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 30 วันของการเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับประกาศของ Wargaming ในกรณีเช่นนี้ บัญชีที่คุณมีกับ Wargaming จะยุติทันที และข้อกำหนดอนุญาโตตุลาการนี้ตามที่มีการบังคับใช้ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่คุณปฏิเสธจะยังคงมีผลอยู่

  25.8 การบังคับใช้ หากพบว่าส่วนย่อย 25.6 ไม่สามารถบังคับใช้หรือส่วน 25 ทั้งหมดไม่สามารถบังคับใช้ ส่วน 25 ทั้งหมดจะถือเป็นโมฆะและใช้การไม่ได้ ในกรณีเช่นนั้น คู่สัญญาตกลงว่าเขตอำนาจศาลและที่พิจารณาคดีเฉพาะดังระบุในส่วนที่ 25 จะมีอำนาจบังคับการกระทำใดที่เกิดขึ้นจากหรือโดยเกี่ยวข้องกับข้อตกลงฯ นี้

  26. ประกาศลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้า

  "World of Tanks", "World of Warplanes", "World of Warships", "World of Tanks Blitz", "Wargaming.net", "Wargaming" และโลโก้ที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wargaming คุณไม่สามารถใช้งานหรือแสดงเครื่องหมายการค้าเหล่านี้ในทางใดก็ตาม เว้นแต่ข้อตกลงฯ นี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการบริการของบุคคลภายนอกทั้งหมดที่ปรากฏในเกมเป็นทรัพย์สินของผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องและได้รับการสงวนสิทธิ์โดยเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว

  Total War: Arena พัฒนาขึ้นโดย Creative Assembly Creative Assembly, โลโก้ Creative Assembly, Total War, Total War: Arena และโลโก้ Total War เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ The Creative Assembly Limited SEGA และโลโก้ SEGA เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ SEGA Holdings Co., Ltd. หรือบริษัทในเครือ SEGA จดทะเบียนในสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าสหรัฐฯ เครื่องหมายการค้า โลโก้ และลิขสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์สินดังกล่าว

  27. ข้อกำหนดและการยุติ

  27.1 ข้อตกลงฯ นี้จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อคุณยอมรับ และมีผลบังคับใช้ไปจนกว่าคุณหรือ Wargaming จะยุติบัญชีของคุณ การยุติบัญชีของคุณจะถือเป็นการสิ้นสุดข้อตกลงฯ นี้

  27.2 คุณสามารถยุติบัญชีได้ทุกเมื่อโดยติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าที่ https://na.wargaming.net/support/ (สำหรับ Gods & Glory: support_apac@godsandglory.com) หากคุณยุติบัญชีของคุณ คุณยังคงมีหน้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมค้างชำระทั้งหมด (หากมี) อันเกี่ยวข้องกับการใช้แหล่งข้อมูลซึ่งเกิดขึ้นก่อนการยุติ เมื่อยุติบัญชีหรือแหล่งข้อมูล เราจะลบคุณสมบัติเพิ่มเติมทั้งหมดจากบัญชีนั้น และคุณไม่มีสิทธิ์ขอคืนเงินหรือขอค่าชดเชย

  27.3 Wargaming อาจยุติบัญชีของคุณด้วยเหตุผลต่าง ๆ และตามกระบวนการที่กำหนดในข้อตกลงฯ นี้ รวมถึงในส่วน 13 "การพักและการยุติการใช้ บัญชี หรือแหล่งข้อมูล" หรือด้วยเหตุผลที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นใด และสอดคล้องกับกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายอื่นใด

  27.4 ข้อบัญญัติของข้อตกลงฯ นี้และกฎที่บังคับใช้ ซึ่งตามลักษณะแล้วยังคงมีผลบังคับใช้แม้มีการยุติการใช้แหล่งข้อมูล บัญชี และข้อตกลงฯ นี้ จะยังคงมีผลบังคับใช้

  28. ข้อบัญญัติทั่วไป

  28.1 การยินยอมหรือการอนุมัติ ไม่มีการยินยอมหรือการอนุมัติใดของ Wargaming ที่จะถือว่ายอมรับโดย Wargaming โดยไม่มีการเขียนขึ้นและลงลายมือชื่อโดยพนักงานของ Wargaming

  28.2 การเป็นเอกเทศ การตีความ การมอบหมาย หากข้อบัญญัติใดในข้อตกลงฯ นี้ หรือกฎใด ๆ ที่บังคับใช้ ถือว่าการใช้การไม่ได้ มิชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือใช้บังคับไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อบัญญัตินั้นจึงจะถือว่าแยกออกจากข้อตกลงฯ นี้หรือกฎได้ การใช้บังคับไม่ได้ของข้อบัญญัติจะไม่ส่งผลให้ส่วนที่เหลือของข้อตกลงฯ นี้หรือกฎ ใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้ คุณขอสละสิทธิ์ในที่นี้ต่อกฎหมายลายลักษณ์อักษรหรือกฎหมายจารีตประเพณี ที่อาจอนุญาตให้ตีความสัญญาต่อผู้ร่างสัญญาได้ ความสรุปของข้อบัญญัติและหัวข้อเรื่องจัดไว้ให้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่จำกัดข้อกำหนดทั้งหมด Wargaming อาจมอบหมายสิทธิ์และภาระหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฯ นี้ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ให้กับฝ่ายใดได้ทุกเมื่อโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ คุณไม่สามารถมอบหมายข้อตกลงฯ นี้และกฎที่บังคับใช้ใด ๆ และคุณไม่สามารถเป็นตัวแทนหน้าที่ภายใต้ข้อตกลงฯ นี้และกฎที่บังคับใช้ โดยไม่ได้รับการยินยอมล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรจากพนักงานของ Wargaming

  28.3 ข้อตกลงสมบูรณ์ ไม่มีการสละสิทธิ์ ข้อตกลงฯ นี้และกฎที่บังคับใช้ใด ๆ สะท้อนถึงข้อตกลงที่สมบูรณ์ของเราโดยเกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล และแทนที่ข้อตกลง การรับรอง การรับประกัน คำมั่น หรือการอภิปรายใด ๆ ก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวกับแหล่งข้อมูล ยกเว้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อตกลงฯ นี้และกฎที่บังคับใช้ใด ๆ (1) ความล้มเหลวหรือล่าช้าโดยคุณหรือ Wargaming ในการประวิงสิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยา ไม่สามารถนำมาให้เป็นข้อสละสิทธิ์ อำนาจ หรือการเยียวยานั้น ๆ หรืออื่นใด และ (2) ไม่มีการสละสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดใดในข้อตกลงฯ นี้หรือกฎที่บังคับใช้ใด ๆ ที่จะมีผล เว้นแต่เขียนขึ้นและลงลายมือชื่อโดยฝ่ายที่ต้องแบกรับผลจากการสละสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลง

  28.4 การสืบสวน ความร่วมมือกับการบังคับใช้กฎหมาย Wargaming สงวนสิทธิ์สืบสวนและดำเนินคดีการละเมิดข้อตกลงฯ นี้หรือแหล่งข้อมูลที่น่าสงสัย Wargaming อาจเปิดเผยข้อมูลตามที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ กระบวนการทางกฎหมาย หรือคำขอของรัฐบาล

  29. ติดต่อเรา

  หากคุณมีคำถาม ข้อร้องเรียน หรือข้อคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับข้อตกลงฯ นี้ โปรดติดต่อเราได้ที่ https://asia.wargaming.net/support/ (สำหรับ Gods & Glory: support_apac@godsandglory.com) หากคุณเป็นพลเมืองรัฐแคลิฟอร์เนีย คุณสามารถรับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของข้อตกลงฯ นี้ โดยส่งจดหมายไปยังที่อยู่ข้างต้นพร้อมอีเมลและคำขอข้อตกลงฯ นี้ คุณรับทราบว่าข้อบัญญัติการสนับสนุนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของ Wargaming และเราไม่มีหน้าที่ต้องให้การบริการลูกค้าไม่ว่าจะในรูปแบบใด เมื่อคุณสื่อสารกับเราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ คุณยินยอมที่จะรับการสื่อสารจากเราในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ คุณตกลงว่าข้อตกลง การแจ้งเตือน การเปิดเผย และการสื่อสารอื่น ๆ ที่เราส่งให้คุณทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายซึ่งการสื่อสารดังกล่าวเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร

 • ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ EULA
 • นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลของ Wargaming

  ปรับปรุงล่าสุด: 25 พฤษภาคม 2561

  เรามุ่งมั่นที่จะคุ้มครองและเคารพต่อความเป็นส่วนบุคคลของคุณ นโยบายความเป็นส่วนบุคคลและคุกกี้นี้ (ต่อไปนี้จะเรียก "นโยบาย") อธิบายเกี่ยวกับวิธีจัดการกับข้อมูลที่คุณให้กับเรา หรือวิธีที่เรารวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณ

  "ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณในฐานะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บ่งชี้หรือระบุตัวตนได้ คำว่า "ข้อมูลส่วนบุคคล" อาจหมายรวมถึงชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล อายุ เพศ และการตั้งค่าเกมของคุณ เป็นต้น ข้อมูลนิรนามที่ไม่สามารถเชื่อมโยงมาถึงตัวคุณได้ ไม่ถือเป็น "ข้อมูลส่วนบุคคล"

  1. รายละเอียดชื่อและการติดต่อของผู้ควบคุม

  ผู้ควบคุมตามความหมายของข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation หรือ GDPR) และการคุ้มครองข้อมูลอื่น หรือกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและข้อแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการการคุ้มครองข้อมูลในส่วนของเกมออนไลน์และบนอุปกรณ์พกพาของเรา ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงรายการนี้) "World of Tanks", "World of Warplanes", "World of Warships", "World of Tanks Blitz", "World of Warships Blitz", "Total War: Arena" เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง เช่น http://worldoftanks.asia http://worldofwarplanes.asia http://worldofwarships.asia https://wotblitz.asia https://wowsblitz.asia http://totalwararena.net http://wargaming.net เช่นเดียวกับเกมอื่น ๆ ของ Wargaming และเว็บไซต์ Wargaming ที่นโยบายนี้ได้ถูกเผยแพร่:

  บริษัทกลุ่ม วอร์เกมมิ่ง จำกัด (Wargaming Group Limited)
  ที่อยู่ 105, Agion Omologiton Avenue
  Nicosia 1080
  ประเทศไซปรัส
  อีเมล: privacy@wargaming.net

  ผู้ควบคุมตามความหมายของข้อบังคับว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลทั่วไป (General Data Protection Regulation หรือ GDPR) และการคุ้มครองข้อมูลอื่น หรือกฎหมายว่าด้วยข้อมูลส่วนบุคคลในประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรปและข้อแนะนำอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลในส่วนของ "World of Tanks" บน Xbox 360 และ Xbox One, "World of Tanks" บน PlayStation®4 (“เกมสำหรับคอนโซล”) อาทิ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ https://console.worldoftanks.com/ ได้แก่:

  บริษัท วอร์เกมมิ่ง เวิลด์ จำกัด (Wargaming World Limited)
  ที่อยู่ 105, Agion Omologiton Avenue
  Nicosia 1080
  ประเทศไซปรัส
  อีเมล: privacy@wargaming.net

  ต่อไปนี้จะอ้างอิงถึงองค์กรทั้งสองในชื่อ “Wargaming”, “เรา”, “ของเรา” และ “สำหรับเรา” ในนโยบายนี้ คำว่า “บริการ” หมายถึง การดำเนินการจัดหาให้คุณใช้เกมตามข้างต้น (“เกม”) เว็บไซต์ (“เว็บไซต์”) บัญชี Wargaming ("บัญชี") ผลิตภัณฑ์และบริการอื่นใดของเรา (รวมถึงบริการสนับสนุนและฟอรัมพูดคุย) ที่เกี่ยวข้องกับเกม ("บริการเสริม") อาทิ แอปพลิเคชัน “World of Tanks Assistant”

  2. รายละเอียดการติดต่อของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูล (DPO)

  รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Wargaming คือ:

  เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของ Wargaming
  ที่อยู่ 105, Agion Omologiton Avenue
  Nicosia 1080
  ประเทศไซปรัส
  อีเมล: dpo@wargaming.net

  3. ข้อมูลทั่วไปโดยสังเขป

  เราจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพียงเมื่อมีความจำเป็นสำหรับประสิทธิภาพในการติดต่อคุณ การประมวลผลจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่เรามีตามกฎหมายหรือตามผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเรา ยกเว้นกรณีที่ผลประโยชน์ดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์หรือสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ทำให้เราต้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

  ผลประโยชน์โดยชอบธรรมของเราคือการจัดหาบริการในวิธีที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และไม่มีอันตราย เราต้องการจัดบริการให้ทุกคนมีประสบการณ์การใช้งานที่ยุติธรรมและสมดุลขณะใช้บริการของเรา

  3.1. การตั้งค่าของคุณ

  คุณสามารถเลือกวิธีการที่เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเครื่องมือจัดการบัญชีของคุณ โดยที่เราจำเป็นต้องตรวจสอบอัตลักษณ์ของคุณก่อนที่เราจะทำตามคำสั่งของคุณในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล คุณต้องมีบัญชีที่ลงทะเบียนไว้แล้วก่อนเพื่อให้สามารถเข้าถึงเครื่องมือจัดการบัญชี นั่นหมายความว่า หากคุณกำลังใช้บัญชีสาธิต คุณจะสามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของคุณโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้แล้วที่นี่

  อาทิ ผ่านทางเครื่องมือบัญชีจัดการบัญชี คุณสามารถ:

  • เลือกไม่รับการตลาดตรงถึงผู้บริโภค ซึ่งส่งทางอีเมล ภายในเกมและทางออนไลน์ อ่านเพิ่มเติมด้านล่างนี้ในหมวด 7.1 เรื่อง "การเลือกไม่รับการตลาดตรงและสิทธิคัดค้าน"
  • การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บรักษา อ่านเพิ่มเติมด้านล่างนี้ในหมวด 7.2 เรื่อง "สิทธิในการเข้าถึง"
  • ลบบัญชีและข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องของคุณ อ่านเพิ่มเติมด้านล่างนี้ในหมวด 7.4 เรื่อง "สิทธิในการขอให้ล้างข้อมูล"

  3.2. ความปลอดภัยของข้อมูล

  เราและพนักงานของเราเข้าใจความจำเป็นในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ และเราคงไว้ซึ่งกระบวนการด้านความปลอดภัยที่สมเหตุสมผลและเหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลของคุณจากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิด การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต การเปิดเผย การดัดแปลง การทำลาย โดยคำนึงถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการประมวลผลรวมถึงลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล

  3.3. การประมวลผลข้อมูลโดยบุคคลที่สาม

  เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับบริษัทในเครือ สาขา ผู้ขาย หรือตัวแทนที่ทำงานในนามของเราเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ เช่น เราอาจจ้างบริษัทต่าง ๆ เพื่อช่วยเราในการคุ้มครองและดูแลความปลอดภัยของระบบหรือบริการของเรา ผู้ขายหรือตัวแทนใด ๆ ที่เราเลือกทำงานด้วยต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและความปลอดภัยของเรา และไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด บริษัทเหล่านี้อาจตั้งอยู่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป อ่านเพิ่มเติมในหมวด 6 เรื่อง "เราแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร"

  3.4. ผู้เยาว์

  เรายอมรับว่าเรามีภาระหน้าที่พิเศษในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เยาว์ เราจะไม่เก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้เยาว์โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครอง เพื่อวัตถุประสงค์ของนโยบายนี้ ผู้เยาว์หมายถึงบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี (หรืออายุขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดในกรณีของการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับพื้นที่ที่กฎหมายที่ใช้บังคับแตกต่างออกไป)

  3.5. การเก็บไว้ซึ่งข้อมูล

  เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณส่วนใหญ่ไว้และประมวลผลข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายนี้ ตราบใดที่คุณยังใช้งานบริการของเรา อาทิ ในกรณีที่คุณยังมีบัญชีที่ยังเปิดใช้งานอยู่ในเกมหนึ่งเกมใดของเรา เราจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหลังจากที่คุณร้องขอให้เราลบบัญชีของคุณ โดยจะมีผลหลังระยะเวลาผ่อนผัน 45 (สี่สิบห้า) วันปฏิทิน ซึ่งระหว่างระยะเวลาดังกล่าว เรายังสามารถกู้บัญชีของคุณคืนมาได้ ขั้นตอนการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนหลังระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวสิ้นสุดลง และในกรณีที่อาจมีความยุ่งยากหรือมีคำขอจำนวนมาก ระยะเวลาดังกล่าวอาจขยายเป็นสองเดือน อ่านเพิ่มเติมในหมวด 7.3 เรื่อง "สิทธิในการขอให้ล้างข้อมูล"

  3.6. เกมที่ไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้

  เกมบางส่วนไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้ คุณจะไม่สามารถใช้สิทธิ์เกี่ยวกับเกมดังกล่าวได้ผ่านหน้าการจัดการบัญชีผู้ใช้ ด้วยเหตุผลนี้ เราเสนอให้คุณใช้เครื่องมืออื่นเพื่อส่งออกข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ล้างข้อมูลดังกล่าว และคัดค้านการใช้งานข้อมูลดังกล่าวตามหมวด 7 เรื่อง "สิทธิของคุณ" รวมถึงการจัดการกับการบอกรับข้อมูลของคุณจากเรา

  นอกจากนี้ ยังมีความแตกต่างอื่น ๆ ในรายการข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมเกี่ยวกับผู้ใช้เกม ที่มีขึ้นเนื่องจากผู้ใช้ได้สร้างบัญชีผู้ใช้ และเกี่ยวกับผู้ใช้ของเกมอื่น เช่น สำหรับการใช้งานเกมโดยคุณ ที่มีขึ้นโดยไม่ต้องสร้างบัญชีผู้ใช้ เราไม่เก็บรวมรวมหมายเลขโทรศัพท์และอีเมลของคุณ

  เกี่ยวกับเกมดังกล่าวที่ไม่ต้องการบัญชีผู้ใช้ คุณสามารถใช้สิทธิของคุณได้โดยการส่งคำร้องขอที่เกี่ยวข้องไปยังฝ่ายสนับสนุนลูกค้า หรือตามข้อมูลช่องทางที่ระบุในเกมนั้น ๆ

  ท้ายที่สุด คุณอาจเชื่อมโยงการบันทึกลงทะเบียนของเกมบางส่วนที่ไม่ต้องมีบัญชีผู้ใช้เข้ากับบัญชีผู้ใช้ได้ (หากมีคุณลักษณะดังกล่าวให้ใช้งาน) โปรดทราบว่าการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในเกมต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นเรื่องแยกจากการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้ เช่น หากคุณต้องการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใน “World of Warships Blitz” คุณจะต้องติดต่อฝ่ายสนับสนุนลูกค้าตามที่เกมระบุไว้ ในขณะที่การลบข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบัญชีผู้ใช้จะต้องดำเนินการผ่านหน้าการจัดการบัญชี

  4. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

  ในการใช้งานบริการของเรา เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลไม่ว่าจะโดยตรงจากตัวคุณ (ขณะที่คุณให้ข้อมูลกับเรา) หรือโดยอ้อม (อาทิ ผ่านเทคโนโลยีบนเว็บไซต์ของเรา)

  4.1. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรง

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้โดยสมัครใจ การให้ข้อมูลที่ร้องขอดังกล่าวเป็นไปตามการตัดสินใจโดยสมบูรณ์ของคุณ อย่างไรก็ดี การใช้งานบริการบางอย่างอาจทำได้เฉพาะในกรณีที่คุณให้ข้อมูลที่จำเป็น อาทิ ขณะสร้างบัญชีผู้ใช้

  ข้อมูลบัญชีผู้ใช้

  ขณะที่คุณสร้างบัญชีผู้ใช้ เราอาจขอให้คุณกรอกข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงรายการนี้) ชื่อ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ

  ข้อมูลเนื้อหา

  เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณขณะที่คุณลงทะเบียนและใช้งานบริการอื่น ๆ ของเรา อาทิ ฟอรัม การสนทนา หรือขณะที่คุณให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการของเรา ข้อมูลดังกล่าวรวมถึง:

  • ข้อมูลที่คุณโพสต์ ความเห็นของคุณ หรือการกดถูกใจ ในฟอรัมและเว็บไซต์ของเกมใด ๆ
  • ข้อมูลที่ส่งผ่านคุณลักษณะ "การสนทนาของเกม" ในเกม
  • ข้อมูลที่คุณระบุเมื่อคุณร้องขอข้อมูลหรือความช่วยเหลือ/วิธีใช้จากเรา หรือขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการจากเรา รวมถึงข้อมูลที่จำเป็นต่อการประมวลผลคำสั่งของคุณกับร้านค้าเรื่องการชำระเงินที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจรวมถึงจำนวนเงินด้วย แต่จะไม่รวมถึงข้อมูลด้านการเงินของคุณ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะส่งให้ร้านค้าที่ดูแลเรื่องการจ่ายเงินโดยตรงผ่านระบบการส่งข้อมูลที่ปลอดภัย
  • ข้อมูลอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อมูลบัญชีที่คุณระบุไว้เมื่อเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวด และทัวร์นาเมนต์ต่าง ๆ รวมถึงการตอบแบบสอบถามด้วย อาทิ ข้อมูลติดต่อของคุณ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับโปรไฟล์ของคุณในเครือข่ายสังคมที่จะให้คุณสามารถใช้งานร่วมกับเว็บไซต์เครือข่ายสังคมได้

  4.2. ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมโดยอ้อม

  เราเก็บรวบรวมข้อมูลหลากหลายโดยทางอ้อมผ่านการโต้ตอบของคุณขณะใช้งานเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงรายการนี้) ข้อมูลเกี่ยวกับเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ที่ใช้ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอัตโนมัติเมื่อโต้ตอบกับระบบ ข้อมูลการใช้งานแอปพลิเคชัน ข้อมูลสถิติประชากร ภูมิศาสตร์ ตำแหน่งที่ตั้งข้อมูลสถิติที่เก็บรวบรวม (“ข้อมูลอื่น”) ข้อมูลด้านสถิติหรือที่รวบรวมไว้ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่อาจมีแหล่งที่มาจากข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อคำนวณสัดส่วนร้อยละของผู้ใช้ในประเทศใดประเทศหนึ่ง หากเรารวมข้อมูลอื่นเข้ากับข้อมูลส่วนบุคคล เราจะจัดการกับข้อมูลที่รวมแล้วดังกล่าวเป็นเสมือนข้อมูลส่วนบุคคล

  4.2.1. ข้อมูลติดตามและคุกกี้

  เราและหุ้นส่วนของเรา อาทิ หุ้นส่วนด้านการตลาด และผู้ให้บริการด้านการวิเคราะห์ ใช้ “คุกกี้” ซึ่งเป็นไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อช่วยให้เราวิเคราะห์วิธีการที่ผู้ใช้ใช้งานบริการของเรา รวมถึงเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน (อาทิ เว็บบีคอน พิกเซล แอ็ดแท็ก และข้อมูลระบุตัวตนของอุปกรณ์) เพื่อให้สามารถจำคุณได้ และ/หรืออุปกรณ์ของคุณที่กำลังใช้งานหรือปิดการใช้งานในบรรดาอุปกรณ์ทั้งหมดของคุณรวมถึงบริการทั้งหมดของเรา ทั้งนี้ เพื่อปรับปรุงการให้บริการของเรา และเพื่อช่วยพัฒนาการตลาด การวิเคราะห์ และคุณลักษณะของเว็บไซต์ของเรา การใช้งานคุกกี้เป็นเรื่องมาตรฐานบนอินเทอร์เน็ต แม้เว็บเบราว์เซอร์ส่วนมากจะยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ การตัดสินใจรับหรือไม่รับคุกกี้เป็นสิทธิ์ของคุณ คุณอาจปรับค่าเว็บเบราว์เซอร์เพื่อไม่ให้เบราว์เซอร์ยอมรับคุกกี้ หรือให้แจ้งเตือนเมื่อมีการส่งคุกกี้ถึงคุณ คุณอาจปฏิเสธการใช้งานคุกกี้โดยการปรับตั้งค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ อย่างไรก็ดี โปรดทราบว่าหากคุณปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าถึงการใช้งานเว็บไซต์ของเราพร้อมคุณลักษณะที่สมบูรณ์

  ปริมาณและรูปแบบของการสัญจรในเว็บไซต์ อาทิ จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์เว็บใดเว็บหนึ่งหรือหน้าใดหน้าหนึ่งประจำวันมักเรียกโดยทั่วไปว่า “ข้อมูลการติดตาม” การรวบรวมข้อมูลที่เก็บรวบรวมโดยอ้อมประเภทนี้ผ่านวิธีการต่าง ๆ อาทิ ผ่านที่อยู่ IP ซึ่งเป็นหมายเลขที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติขณะที่คุณท่องเว็บอยู่ เครื่องแม่ข่ายเว็บคือคอมพิวเตอร์ที่ “รับใช้” หน้าเว็บ ซึ่งระบุคอมพิวเตอร์ของคุณด้วยที่อยู่ IP โดยอัตโนมัติ ขณะที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เครื่องแม่ข่ายเก็บรวบรวมที่อยู่ IP ของคอมพิวเตอร์ของคุณ

  คุกกี้วิเคราะห์ เราใช้ผู้ให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งเป็นบุคคลที่สาม รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงรายการนี้) Google Analytics, Google Optimize, Doubleclick และ Yandex.Metrica (เรียกรวมกันว่า “ผู้ให้บริการข้อมูลวิเคราะห์บุคคลที่สาม”) ผู้ให้บริการข้อมูลวิเคราะห์บุคคลที่สามเหล่านี้ใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่จัดทำโดยคุกกี้เกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ รวมถึงชื่อผู้ใช้ Wargaming อาจถูกจัดส่งไปยังและจัดเก็บโดยเครื่องแม่ข่ายของผู้ให้บริการข้อมูลวิเคราะห์บุคคลที่สาม บริษัทเหล่านี้อาจตั้งอยู่นอกพื้นที่เขตเศรษฐกิจยุโรป ผู้ให้บริการข้อมูลวิเคราะห์บุคคลที่สามจะใช้ข้อมูลนี้ในนามของเรา เพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ การจัดทำรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้งานเว็บไซต์สำหรับเรา และเพื่อบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับกิจกรรมเว็บไซต์

  เราใช้คุกกี้ของ Google Analytics ต่อไปนี้:

  _ga (เป็นที่รู้จักในนาม _rollupGa เช่นกัน) คุกกี้ดังกล่าวใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์ คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 2 ปี

  _gid (เป็นที่รู้จักในนาม _rollupGa_gid เช่นกัน) คุกกี้ดังกล่าวใช้สำหรับแยกแยะผู้ใช้ คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 24 ชั่วโมง

  _gat คุกกี้นี้ใช้สำหรับการค้นหาอัตราการร้องขอ คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 1 นาที

  _gac_ คุกกี้นี้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรณรงค์สำหรับผู้ใช้ แท็กเปลี่ยนแปลงเว็บไซต์ AdWords จะอ่านคุกกี้นี้ด้วยวิธีการนิรนาม คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 90 วัน

  _dc_gtm_ คุกกี้ดังกล่าวใช้สำหรับการค้นหาอัตราการร้องขอด้วยวิธีการนิรนาม คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 1 นาที

  เราใช้คุกกี้ของ Google Optimize ต่อไปนี้ ซึ่งใช้เพื่อกำหนดว่าคุณได้เข้าร่วมการทดสอบ (อาทิ การทดสอบ A/B ในเรื่องสีของปุ่มที่ผู้ใช้ชอบมากกว่า ซึ่งเราใช้สำหรับการปรับปรุงส่วนติดต่อผู้ใช้ของเรา) และการหมดอายุของการทดสอบที่ผู้ใช้มีส่วนร่วม เป็นต้น

  __utmx คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 18 เดือน

  __utmxx คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 18 เดือน

  _gaexp คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 90 วัน

  เราใช้คุกกี้ Doubleclick ดังต่อไปนี้:

  IDE และ DSIS คุกกี้เหล่านี้เปิดใช้งานคุณลักษณะใน Google Analytics ซึ่งไม่มีให้ใช้งานผ่านการประยุกต์ใช้แบบมาตรฐาน คุณลักษณะโฆษณา: การทำการตลาดใหม่กับ Google Analytics, Google Display Network Impression Reporting, Google Analytics บริการบูรณาการของการรายงานสถิติประชากรและสิ่งสนใจ ซึ่งกำหนดให้ Google Analytics ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการโฆษณา รวมถึงการเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้และตัวระบุโฆษณา คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 2 ปี

  คุณสามารถเลี่ยงไม่ให้ Google เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล (คุกกี้และที่อยู่ IP) ด้วยการดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรมส่วนเสริมของเว็บเบราว์เซอร์ซึ่งมีให้บริการที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.google.com/analytics/terms/gb.html (ข้อกำหนดข้อมูลส่วนบุคคลและการให้บริการของ Google Analytics &) โปรดทราบว่า บนเว็บไซต์ของเรา รหัส Google Analytics, Google Optimize และ Doubleclick ถูกแทนที่ด้วย "gat._anonymizeIp();" เพื่อรับประกันว่าการเก็บรวบรวมที่อยู่ IP จะไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ได้ (ที่เรียกว่าการซ่อน IP หรือ IP-masking) นอกจากนี้ คุณสามารถตั้งค่าไม่ให้ Google Analytics, Google Optimize และ Doubleclick เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวในนามของ Wargaming ด้วยการคลิกลิงก์ต่อไปนี้: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  เราใช้งานคุกกี้ของ Yandex.Metrica ดังต่อไปนี้:

  _ym_isad คุกกี้นี้ช่วยตรวจสอบว่า AdBlock ถูกเปิดใช้งานในเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้ คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 24 ชั่วโมง

  _ym_uid คุกกี้นี้ใช้สำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลและรายงานสถิติการใช้งานเว็บไซต์ เราใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ คุกกี้เหล่านี้จะเก็บรวบรวมแบบนิรนาม และจะใช้เพื่อรายงานจำนวนผู้มาเยือนเว็บไซต์ แหล่งที่มา และหน้าเว็บที่พวกเขาเข้าชม คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 2 ปี

  _ym_visorc คุกกี้นี้ทำให้มีการเล่นเซสชั่นใหม่อีกครั้ง คุกกี้ต่อไปนี้ใช้สำหรับคุณลักษณะ Webvisor ในรายงาน Yandex.Metrica ซึ่งเปิดใช้งาน "การเล่นเซสชั่นใหม่อีกครั้ง" (https://yandex.com/support/metrica/general/counter-webvisor.html) Yandex รับประกันว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมไม่ระบุตัวตนผู้ใช้ คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุภายในระยะเวลาน้อยกว่า 1 วัน

  เรายังใช้งานคุกกี้ Yandex.Metrica เพิ่มเติม ซึ่งมีอายุการใช้งานดังนี้: sync_cookie_csrf หมดอายุหลัง 1 วัน i หมดอายุหลัง 10 ปี yandexuid หมดอายุหลัง 10 ปี yp หมดอายุหลัง 10 ปี sync_cookie_ok หมดอายุหลัง 2 วัน

  คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้ Yandex.Metrica ผ่านการตั้งค่าของเว็บเบราว์เซอร์ของคุณ นอกจากนี้ คุณยังสามารถปิดกั้นการเก็บรวบรวมข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณด้วยการใช้โปรแกรมเสริมนี้: https://yandex.com/support/metrica/general/opt-out.html

  คุกกี้ Wargaming เว็บไซต์บางแห่งของเราใช้คุกกี้เพื่อเก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ของคุณเพื่อให้คุณไม่ต้องกรอกข้อมูลเมื่อมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราอีกครั้ง เราใช้คุกกี้ Wargaming ต่อไปนี้: wguid คุกกี้นี้คือตัวระบุเว็บเบราว์เซอร์สำหรับการคำนวณการทบทวนหนึ่งครั้ง การคลิก และการวิเคราะห์การแปลงค่า คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 5 ปี

  tspaid คุกกี้นี้อนุญาตให้ระบุตัวตนผู้ใช้งานด้วยการคลิกและให้ข้อมูลว่าผู้ใช้งานคนที่เคยคลิกโฆษณาได้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้หรือยัง คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 1,000 วัน

  enctid คุกกี้นี้ทำให้สามารถเชื่อมโยงคลิกของผู้ใช้เข้ากับการสร้างบัญชีผู้ใช้ของพวกเขาได้ คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 30 วัน

  stidrefferal คุกกี้นี้ใช้เพื่อส่งข้อมูลรวมของ SPA ID และ ID ติดตามของ Wargaming ถึงเรา คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 30 วัน

  slpsets เครื่องแม่ข่ายใช้คุกกี้ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ใช้ไปยังหน้าตั้งค่าหน้าใหม่ คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 30 วัน

  teclient คุกกี้นี้จำเป็นสำหรับเราในการติดตามว่ามีบัญชีจำนวนเท่าใดที่ได้สร้างจากคอมพิวเตอร์ (หรือเว็บเบราว์เซอร์) หนึ่งเครื่อง คุกกี้ดังกล่าวหมดอายุหลัง 10 ปี

  คุกกี้บุคคลที่สาม นอกจากนี้ เรายังอาจใช้บริการบริษัทโฆษณาซึ่งเป็นบุคคลที่สาม ได้แก่ Facebook, Adform, Auditorius, Holimetrics, Criteo, Bing, AdRoll, Quatcast, Pinterest, Reddit, Accelerize Inc. และ myTarget เพื่อจัดการเรื่องโฆษณาในนามของเรา บริษัทเหล่านี้อาจใช้คุกกี้และแอ็คชั่นแท็กเพื่อตรวจวัดประสิทธิภาพของการโฆษณาและให้มีการโฆษณาแบบระบุเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คุณอาจปรับค่าเว็บเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อป้องกันไม่ให้รับคุกกี้จากบุคคลที่สาม หรือเพื่อให้แจ้งเตือนว่ามีการส่งคุกกี้จากบุคคลที่สาม

  4.2.2. ข้อมูลที่เกี่ยวกับเกม ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูลระบุตำแหน่งที่ตั้ง

  เพื่อให้สามารถจัดหาบริการที่มีประสิทธิภาพให้คุณ เราจำเป็นต้องเก็บรวบรวม เก็บรักษา และใช้งานข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมของคุณในเกมของเรา “ข้อมูลที่เกี่ยวกับเกม” รวมถึงข้อมูลระบุตัวตนในเกมของคุณ ซึ่งในเกมของเราส่วนมากเรียกว่า “Wargaming ID” และสิ่งที่เรามักจะเรียกโดยทั่วไปว่า “สถิติเกม (game statistics)” สถิติเกม หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งค่าของเกม ความคืบหน้าในการเล่นเกม การมีส่วนร่วมในกลุ่ม ความถี่ของการเล่นเกม รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ที่คุณใช้เล่นเกม/ใช้บริการของเรา ซึ่งรวมถึงประเภท ระบบปฏิบัติการ การตั้งค่า ตัวระบุตัวตนของอุปกรณ์ดังกล่าว และข้อมูลการทำงานผิดพลาดของระบบ การที่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของอุปกรณ์ที่คุณกำลังใช้และการตั้งค่า เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง GPS ที่แน่นอนจากอุปกรณ์พกพาของคุณก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากคุณแล้วเท่านั้น เราอาจใช้ข้อมูล Wi-Fi และที่อยู่ IP ที่ได้รับจากเว็บเบราว์เซอร์ของคุณหรือจากอุปกรณ์ของคุณเพื่อประเมินตำแหน่งที่ตั้งของคุณโดยสังเขป

  4.2.3. ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจจับการหลอกลวงและการละเมิด

  เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางรายการ (อาทิ ที่อยู่ IP หรือชื่อผู้ใช้ เป็นต้น) ซึ่งจำเป็นสำหรับการตรวจจับ การสอบสวน และการป้องกันการฉ้อโกงในเกมและการละเมิดใบอนุญาตใช้งาน ข้อมูลดังกล่าวจะใช้สำหรับการตรวจจับ การสอบสวน และการป้องกันการฉ้อโกงในเกมเท่านั้น และจะถูกลบภายในหกเดือนหลังการเก็บรวบรวม เว้นแต่ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวต้องนำไปใช้เพื่อพิสูจน์การฉ้อโกงที่เกิดขึ้น หากเราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่าการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงอื่นหรือการละเมิดใบอนุญาตใช้งานเกิดขึ้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินเรื่อง การใช้สิทธิ หรือการสู้คดีต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายระหว่างระยะเวลาก่อนหมดอายุความ โปรดทราบว่า ข้อมูลเฉพาะที่จัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวอาจไม่ได้รับการเปิดเผยต่อคุณหรือบุคคลที่สามใด ๆ เนื่องจากการเปิดเผยดังกล่าวอาจกระทบกระเทือนต่อกลไกที่ใช้ตรวจจับ สอบสวน หรือปกป้องการฉ้อโกงในเกม รวมถึงการละเมิดใบอนุญาตใช้งาน

  4.2.4. ข้อมูลจากแหล่งที่มาซึ่งบุคคลทั่วไปเข้าใช้งานได้

  เราอาจใช้ข้อมูลที่มีให้สาธารณชนเข้าถึงได้ อาทิ ผ่าน YouTube, vk.com, Facebook, Instagram และ Twitter เพื่อค้นหาความเห็นของคุณเกี่ยวกับเกมและบริการ เพื่อให้เราสามารถนำพวกเขาไปยังบัญชีขณะปรับปรุงการให้บริการ

  4.2.5. ข้อมูลจากหุ้นส่วนของเรา

  เพื่อปฏิบัติภาระหน้าที่ของเราตามใบอนุญาตใช้งาน และโดยที่ต้องมีการประมวลผลเพื่อให้เป็นไปตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย เราอาจขอรับข้อมูลเกี่ยวกับคุณจากหุ้นส่วนของเรา อาทิ จากหุ้นส่วนด้านการชำระเงินและการโฆษณา เป็นต้น เรายังใช้ชื่อบัญชีผู้ใช้ของคุณในแพล็ตฟอร์มอื่น ๆ อาทิ PlayStation®4, Xbox 360 และ Xbox One เพื่อให้คุณสามารถเล่นเกมผ่านแพล็ตฟอร์มดังกล่าวได้ เราใช้ข้อมูลที่ควบคุมโดยหุ้นส่วนของเราตามคำแนะนำของพวกเขาและกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อคุณซื้อไอเทมเสมือน เงินตราเสมือน (ที่เรียกว่า "ทอง" หรือ "gold") หรือการสมัครสมาชิกพรีเมียมที่จำกัดระยะเวลาด้วยบัตรเครดิตของคุณ เราอาจได้รับและประมวลผลข้อมูลบางส่วนของบัตรเครดิตของคุณจากหุ้นส่วนด้านการชำระเงินของเรา ซึ่งรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ออกบัตรเครดิตและที่อยู่ของคุณสำหรับการออกใบเสร็จรับเงิน

  5. เราใช้ข้อมูลของคุณอย่างไร

  เราต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามสัญญาที่เรามีกับคุณตามข้อ 6(1)(ข) ของ GDPR ในฐานะผู้ใช้ เว้นแต่จะมีข้อจำกัดทางกฎหมาย เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

  • จัดหาบริการตามที่คุณร้องขอ
  • ติดต่อกับคุณเกี่ยวกับบัญชีหรือธุรกรรมของคุณกับเรา และส่งข้อมูลให้กับคุณเกี่ยวกับคุณลักษณะของเว็บไซต์หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายของเรา
  • จัดหาการสนับสนุนให้คุณ รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงรายการนี้) การปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การแก้ไข/ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์ และการติดต่อในลักษณะเดียวกัน
  • การจัดการเดินทาง การรับของขวัญและรางวัล ที่คุณอาจได้รับตามผลการชนะการแข่งขันออฟไลน์ เป็นต้น

  5.1. วัตถุประสงค์การติดต่อ

  เราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อผลประโยชน์ที่ชอบธรรมตามข้อ 6(1)(ฉ) ของ GDPR เพื่อแจ้งและให้ข้อมูลกับคุณเกี่ยวกับคุณลักษณะบนเว็บไซต์ของเรา การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา และการพัฒนาบริการ รวมถึงการโฆษณาผลิตภัณฑ์และบริการของเราตามนโยบายนี้ กล่าวคือ เมื่อคุณได้สร้างบัญชีกับเราแล้ว เราอาจใช้ที่อยู่อีเมล ชื่อเล่น ที่อยู่ IP หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อส่งอีเมล ข้อความ และข้อเสนอในเกมหรือทางเว็บที่มีสำหรับคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับเกม นอกจากนี้ หากคุณเลือก เราสามารถส่งอีเมล ข้อความ และข้อเสนอในเกมหรือทางเว็บที่มีสำหรับคุณโดยเฉพาะอีเวนท์ออฟไลน์ที่ Wargaming จัดขึ้น หรือโครงการที่ Wargaming และหุ้นส่วนร่วมกันจัดขึ้น รวมถึงในส่วนของเกมของ Wargaming โดยไม่ใช้ Wargaming ID

  5.2. วัตถุประสงค์การปรับปรุงบริการ

  เราวิเคราะห์ข้อมูลติดตาม ข้อมูลเนื้อหา และข้อมูลเกี่ยวกับเกมเพื่อพิจารณาถึงการพัฒนาบริการและการดำเนินการของเราให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้เล่นเกมเป็นการทั่วไป คุณไม่จำเป็นต้องตอบแบบสำรวจความเห็นหรือการลงคะแนน และคุณยังสามารถเลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้ได้ด้วย

  5.3. ข้อเสนอในเกมที่มีสำหรับคุณโดยเฉพาะ

  เราอาจใช้ข้อมูลเกี่ยวกับเกมเพื่อส่งและข้อเสนอในเกมที่มีสำหรับคุณโดยเฉพาะ ซึ่งเราเชื่อว่ามีประโยชน์กับคุณ ในการมีข้อเสนอดังกล่าว เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมจากผู้เล่นเกมต่าง ๆ ก่อน จากนั้น เราจึงค้นหารูปแบบของพฤติกรรมของพวกเขา แล้วใช้วิธีการที่ซับซ้อนเพื่อดูว่าคุณอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับผู้เล่นเกมเหล่านั้นหรือไม่ หากเราใช้วิธีการดังกล่าวแล้วคุณอยู่ในกลุ่มเดียวกัน - เราก็จะส่งข้อเสนอในเกมที่มีสำหรับคุณโดยเฉพาะมาถึงคุณ เราตรวจสอบด้วยว่าข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีผลกระทบที่สำคัญใด ๆ ต่อคุณหรือผู้เล่นเกมคนอื่นของเรา เช่น เราอาจสังเกตว่า คุณเป็นผู้เล่นเกมที่เก่งในการขับพาหนะฝรั่งเศสและได้ลงทะเบียนบัญชีเมื่อห้าปีที่แล้ว ดังนั้น เราอาจมีข้อเสนอเป็นพาหนะฝรั่งเศสคันใหม่ให้คุณเช่า โดยในทุกกรณี ข้อเสนอดังกล่าวจะไม่มีราคาแพงกว่าข้อเสนอเดียวกันต่อผู้ใช้คนอื่น คุณสามารถบอกเลิกการรับข้อเสนอในเกมที่มีสำหรับคุณโดยเฉพาะผ่านเครื่องมือจัดการบัญชีได้

  5.4. การตรวจจับการหลอกลวงและการละเมิดใบอนุญาตใช้งาน

  เราใช้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจจับ การสอบสวน การป้องกันการโกงในเกมและการละเมิดใบอนุญาตใช้งานและกติกา รวมถึงนโยบายของเกม เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจจับ การสอบสวน และการป้องกันการฉ้อโกงในเกม หากเราสามารถใช้ข้อมูลเพื่อพิสูจน์ว่าการฉ้อโกงหรือการหลอกลวงอื่นหรือการละเมิดใบอนุญาตใช้งานเกิดขึ้น เราจะเก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวเพื่อใช้ในการดำเนินเรื่อง การใช้สิทธิ หรือการสู้คดีต่อข้อเรียกร้องทางกฎหมายระหว่างระยะเวลาก่อนหมดอายุความ

  6. เราแบ่งปันข้อมูลของคุณอย่างไร

  สำหรับการปฏิบัติตามสัญญากับคุณ การปฏิบัติตามภาระหน้าที่ทางกฎหมาย และตามผลประโยชน์ที่ชอบธรรมของเรา เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สามในประเภทต่อไปนี้:

  1. หุ้นส่วนด้านการชำระเงิน: เราแบ่งปันที่อยู่อีเมล ที่อยู่ IP ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อในเกมของคุณที่คุณร้องขอบนเว็บไซต์ Wargaming และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้ไว้กับเราเพื่อให้สามารถดำเนินการซื้อได้สำเร็จกับบริษัทดังกล่าว อาทิ Adyen BV, PW Inc., PayPal (Europe) Sarl & Cie, "Yandex.Money", NBCO LLC;
  2. โฆษณาและหุ้นส่วนการวัดการโฆษณา: เราแบ่งปันข้อมูลอีเมล ชื่อเล่น ที่อยู่ IP และข้อมูลอื่น ๆ ที่คุณให้เราไว้เพื่อช่วยในการกำหนดเป้าหมาย ส่งมอบ หรือวัดระดับของการโฆษณาออนไลน์โดยบุคคลที่สาม หรือการช่วยส่งข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ เกี่ยวข้อง หรือที่น่าสนใจให้กับคุณ กับบริษัทต่าง ๆ อาทิ Emarsys UK Ltd, Unity Technologies APS
  3. หุ้นส่วนการจัดเก็บ: เราจัดเก็บข้อมูลบางรายการของคุณโดยใช้บริการการจัดเก็บข้อมูลของบุคคลที่สาม อาทิ เราจัดเก็บคำตอบของคุณในแบบสอบถามของเกมโดยใช้บริการของบริษัท Widgix, LLC dba Survey Gizmo ในขณะที่สถิติของเกมของคุณถูกจัดเก็บโดยใช้บริการของ Amazon Web Services, Inc.
  4. หุ้นส่วนวิจัย: เราอาจจัดหาการเข้าถึงข้อมูลบางรายการของคุณ อาทิ สถิติเกม สำหรับการวิจัยด้านการตลาดหรืออื่น ๆ เราแบ่งปันข้อมูลแบบนิรนามกับหุ้นส่วนของเรา เว้นแต่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะจำเป็นสำหรับการใช้บริการหรือวิจัยที่ร้องขอ
  5. หุ้นส่วนการสนับสนุนลูกค้า: สำหรับดินแดนบางแห่งและผลิตภัณฑ์บางรายการ เราใช้บริการบุคคลที่สามเพื่อจัดหาบริการสนับสนุนที่เหมาะสมให้กับคุณ บริษัทดังกล่าวอาจได้รับการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจให้ไว้ในการขอรับบริการสนับสนุนสำหรับลูกค้า หุ้นส่วนดังกล่าว ได้แก่ Zendesk Inc, iOpex Technologies Inc.
  6. ผู้พัฒนาแอปพลิเคชันบนพื้นฐานของเกม: เราตรวจสอบให้มั่นใจว่าชื่อเล่นและสถิติเกมของคุณจะมีให้ผู้เล่นผู้อื่นเข้าถึงรวมถึงหุ้นส่วนของเราผ่าน Public API ข้อมูลสามารถถูกใช้งานเพื่อพัฒนาและสนับสนุนแอปพลิเคชันที่สร้างโดยชุมชนเกม แอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์พกพา อาทิ World of Tanks Assistant Public API จะช่วยให้เราปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกม เพิ่มศักยภาพให้ชุมชนของเรา รวมถึงให้เราสามารถควบคุมสถิติของผู้เล่นของเราโดยการสร้างกฎและข้อกำหนดสำหรับการใช้งานของพวกเขาโดยผู้เล่นและชุมชนอื่น
  7. ข้อมูลที่มีให้ใช้เป็นสาธารณะ: เว็บไซต์ของเราอาจมีข้อความบนกระดาน ฟอรัม และ/หรือพื้นที่สนทนา ในขณะที่ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยนแนวคิดและติดต่อหากันได้ ขณะโพสต์ข้อความไปยังกระดานข้อความ ฟอรัม หรือพื้นที่สนทนา โปรดตระหนักว่าข้อมูลดังกล่าวจะกลายเป็นข้อมูลสาธารณะที่เข้าถึงได้ทางออนไลน์ ดังนั้น จึงควรคำนึงถึงความเสี่ยงของคุณเองในการดำเนินการดังกล่าว หากข้อมูลส่วนบุคคลถูกโพสต์บนฟอรัมชุมชนของเรา โปรดใช้เครื่องมือจัดการบัญชีเพื่อร้องขอให้เราลบข้อมูลดังกล่าว หากเราไม่สามารถลบข้อมูลส่วนบุคคลได้ทันที เราจะแจ้งเหตุผลให้คุณทราบ
  8. ผู้ควบคุมภายนอกและผู้ทดสอบ: ข้อมูลบางรายการเกี่ยวกับคุณ (อาทิ ชื่อเล่น เนื้อหาของตั๋วขอรับการสนับสนุนจากฝ่ายสนับสนุนลูกค้า) อาจเข้าถึงได้โดยบุคคลที่สามที่สมัครใจเป็นผู้ควบคุมและผู้ทดสอบซึ่งมีส่วนร่วมในการจัดหาบริการให้คุณ อาทิ เพื่อตอบคำถามของคุณอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับเกม
  9. บริษัทป้องกันการฉ้อโกงและการหลอกลวง: เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการตรวจจับ การสอบสวน การป้องกันของเรา เพียงเพื่อวัตถุประสงค์ของการตรวจจับ การสอบสวน และการป้องกันการโกงในเกม
  10. บริษัทลูกและบริษัทในเครือของ Wargaming: ในฐานะบริษัทระดับโลก เราเก็บรวมรวมข้อมูลที่อาจได้รับการประมวลผลในที่ทำงานของเราทั่วโลก ข้อมูลของคุณอาจได้รับการประมวลผลนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป อาทิ สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐเบลารุส หรือประเทศอื่นใดที่เรา บริษัทลูก หรือบริษัทในเครือมีที่ทำงานตั้งอยู่
  11. การเปลี่ยนผู้ควบคุม: เราอาจแบ่งปันข้อมูลของคุณในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการขาย การควบรวม หรือการเปลี่ยนผู้ควบคุมของบริษัท หรือเพื่อการเตรียมหนึ่งในเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นดังกล่าว องค์กรที่เข้าควบคุมบริษัทเรา หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริษัทเรา ก็จะมีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลของคุณต่อไป แต่ต้องเป็นไปตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่คุณจะตกลงไว้เป็นอย่างอื่น

  เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลได้รับการแบ่งปันกับบริษัทลูกและบริษัทในเครือของ Wargaming หรือบริษัทที่เป็นบุคคลที่สามนอกสหภาพยุโรปหรือเขตเศรษฐกิจยุโรปแล้ว Wargaming รับประกันในระดับที่เหมาะสมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียงรายการนี้) ด้วยการรับรองข้อบทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแบบมาตรฐานซึ่งรับรองโดยคณะกรรมาธิการยุโรป ซึ่งการรับรองดังกล่าวรวมถึงบริษัทลูกและบริษัทในเครือของ Wargaming และบริษัทที่เป็นบุคคลที่สาม เราจะมอบสำเนาของข้อบทเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลแบบมาตรฐานหากคุณร้องขอ

  การแบ่งปันข้อมูลแบบนิรนาม เราอาจแบ่งปันข้อมูลนิรนามกับหุ้นส่วนโฆษณาของเราด้วย ข้อมูลดังกล่าวได้แก่ข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผยโดยตรงหรือโดยอ้อมถึงอัตลักษณ์ของคุณ และข้อมูลแบบรวม (หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มและประเภทของผู้ใช้ รวมถึงสถิติและพฤติกรรมการเล่นเกม แต่ไม่ได้รวมถึงการระบุตัวตน และไม่สามารถใช้งานในระดับปกติเพื่อระบุตัวตนได้) เราอาจอนุญาตให้ผู้ประกาศโฆษณาเก็บรวบรวมข้อมูลนิรนามและข้อมูลรวมจากการใช้บริการ และผู้ประกาศโฆษณาสามารถแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้นกับเรา ผู้ประกาศโฆษณาของเราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการใช้งานเทคโนโลยีติดตาม อาทิ คุกกี้ หรือเว็บบีคอน สิ่งนี้จะทำให้ผู้ประกาศโฆษณาของเราสามารถพัฒนาและส่งมอบโฆษณาตามเป้าหมายไว้ในบริการต่าง ๆ และในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้สามารถเสนอโฆษณาผลิตภัณฑ์และการบริการที่คาดว่าจะตรงกับความสนใจของคุณ นอกจากนี้ ผู้ประกาศโฆษณาจะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อควบคุม ปรับปรุง และแก้ไขการดำเนินงานของเขาด้วย

  7. สิทธิของคุณ

  เพื่อให้คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในการคุ้มครองข้อมูลด้วยวิธีการที่ง่ายดาย เราได้ปรับปรุงเครื่องมือจัดการบัญชี ซึ่งมีให้บริการที่นี่ และ – สำหรับเกมคอนโซล – ที่นี่ นั่นหมายความว่า หากคุณกำลังใช้บัญชีสาธิต คุณจะสามารถควบคุมการใช้ข้อมูลของคุณโดยสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อคุณได้สร้างบัญชีผู้ใช้แล้วที่นี่ โปรดเยี่ยมชมหน้าดังกล่าวเพื่อเลือกว่าคุณต้องการรับการติดต่อตรงจากเราทางใดตามที่อธิบายที่นี่ รวมถึงการใช้สิทธิของคุณในการเข้าถึงข้อมูล การขอให้ลบข้อมูล และการคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

  7.1. การเลือกไม่รับการตลาดตรงและสิทธิคัดค้าน คุณสามารถเลือกรับข้อมูลสำหรับการตลาดตรงขณะที่สร้างบัญชีผู้ใช้ หรือหลังจากนั้นผ่านเครื่องมือจัดการบัญชี โปรดทราบว่า แม้คุณจะเลือกไม่รับอีเมล ข้อความ และข้อเสนอ ในเกมหรือทางเว็บที่มีสำหรับคุณโดยเฉพาะ เรายังอาจส่งการแจ้งเตือนถึงคุณได้ (เราเรียกการติดต่อดังกล่าวว่าการติดต่อด้าน "ธุรกรรม") อาทิ เพื่อยืนยันการสั่งซื้อหรือการเปลี่ยนแปลงในบัญชี การให้การรับประกันหรือข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของใบอนุญาตใช้งาน ข้อกำหนดการบริการ และนโยบายความเป็นส่วนบุคคล เราจะหยุดการสื่อสารทั้งหมดกับคุณก็ต่อเมื่อคุณได้ลบบัญชีแล้วเท่านั้น นอกจากนี้ แม้คุณจะได้บอกเลิกการรับการแจ้งข้อมูลแล้วผ่านทางในเกมหรือข้อเสนอทางเว็บ คุณยังอาจได้รับข้อมูลดังกล่าวภายในเกมและบนเว็บไซต์บางแห่ง ซึ่งกรณีดังกล่าวหมายความว่า ทุกคนสามารถเห็นข้อเสนอและคุณไม่ได้ถูกระบุเจาะจงโดยเฉพาะ คุณสามารถเลือกบอกเลิกการแจ้งโฆษณาตามความสนใจของคุณผ่านทางแอปพลิเคชันในอุปกรณ์พกพา ซึ่งรวมถึงผ่านทางเกมในอุปกรณ์ดังกล่าวของเราด้วยการตั้งค่าข้อมูลส่วนบุคคลในอุปกรณ์ Android หรือ iOS ของคุณ แล้วเลือก "จำกัดการติดตามสำหรับโฆษณา" (Apple iOS) หรือ "บอกเลิกการรับแจ้งโฆษณาตามความสนใจ" (Android) หากการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ที่ชอบธรรมตามข้อ 6(1)(ฉ) ของ GDPR คุณสามารถใช้สิทธิคัดค้านเมื่อใดก็ได้ หากคุณคัดค้าน เราจะไม่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีก เว้นแต่จะมีเหตุที่จำเป็นและชอบธรรมสำหรับการประมวลผลข้อมูลดังกล่าว หรือข้อมูลดังกล่าวจำเป็นสำหรับการดำเนินคดี ใช้สิทธิหรือสู้คดีทางกฎหมาย

  7.2. สิทธิในการเข้าถึง

  คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บรักษาไว้เกี่ยวกับคุณ อาทิ สิทธิในการขอรับข้อมูลโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ (1) การที่เรามีหรือไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (2) การเข้าถึงและ/หรือ (3) สำเนาของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ถูกเก็บรักษาไว้ คุณสามารถใช้สิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณผ่านเครื่องมือ "การส่งออกข้อมูล" ซึ่งมีให้ใช้ในเครื่องมือจัดการบัญชี ซึ่งมีให้บริการที่นี่ และ – สำหรับเกมคอนโซล – ที่นี่ โดยปกติ เราจะจัดส่งสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราเก็บไว้ให้กับคุณภายใน 30 (สามสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่คุณร้องขอ เมื่อฝ่ายเก็บข้อมูลถาวรของเราพร้อมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว คุณก็จะสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้จากแหล่งข้อมูลของเรา หากคำขอกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น หรือไม่มีพื้นฐานอย่างชัดแจ้ง หรือไม่มีเหตุผล เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเก็บค่าธรรมเนียมที่สมเหตุผล (โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายทางธุรการในการจัดหาข้อมูลและการติดต่อสื่อสารหรือการดำเนินการที่จำเป็น) หรือปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอ เราจะไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณอาจนำไปโพสต์หรือให้ต่อโดยใช้บริการของเรา โดยไม่คำนึงว่าเราขอให้ไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลในบางเรื่อง เว็บไซต์ เป็นต้น

  7.3. สิทธิการเปลี่ยนแปลง

  คุณสามารถควบคุมชื่อเล่น อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ เว็บไซต์ที่เชื่อถือ และวิธีการชำระเงินที่คุณให้ไว้กับเราในบัญชีผู้ใช้ หากมีการเปลี่ยนแปลง โปรดแก้ไขข้อมูลในบัญชีส่วนบุคคลของคุณโดยตรง โปรดแจ้งเราหากข้อมูลส่วนบุคคลของคุณใด ๆ ที่เราเก็บรักษาไม่ถูกต้อง

  7.4. สิทธิการขอให้ล้างข้อมูล

  คุณมีสิทธิขอให้เราลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เกี่ยวกับคุณ ด้วยการลบบัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านเครื่องมือ "การลบบัญชี" ในเครื่องมือจัดการบัญชีซึ่งมีให้บริการที่นี่ และ – สำหรับเกมคอนโซล – ที่นี่

  ผลการลบบัญชีของคุณคือการที่คุณจะสูญเสียการเข้าถึงบริการของเราส่วนใหญ่ รวมถึงข้อมูลบัญชีและข้อมูลที่เกี่ยวกับเกมที่เชื่อมโยงอยู่กับบัญชี การสมัครสมาชิกฟอรั่มของ Wargaming และความเป็นไปได้ในการเข้าถึงบริการอื่น ๆ ที่คุณใช้กับบัญชีนั้นด้วย

  ช่วงเวลาผ่อนผัน เราอนุญาตให้คุณกู้บัญชีของคุณคืนได้ในช่วงระยะเวลาผ่อนผันเป็นเวลา 45 (สี่สิบห้า) วันนับจากตอนที่คุณขอให้เราลบบัญชีของคุณ คุณลักษณะนี้ทำให้คุณไม่สูญเสียข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเกม และข้อมูลสำคัญอื่น ๆ รวมถึงตัวเลือกที่อาจทำโดยผิดพลาด ระหว่างช่วงการผ่อนผัน เราจะสรุปเกี่ยวกับด้านการเงินและกิจกรรมอื่น ๆ ที่คุณอาจเริ่มมีกับเราก่อนที่จะส่งคำขอลบบัญชี

  การลบบัญชีที่มีความซับซ้อน ในบางกรณี การลบบัญชีของคุณและการลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีความซับซ้อน กล่าวคือ หากคุณเป็นผู้บัญชาการกลุ่ม (clan commander) ในเกม มีความเป็นไปได้ว่าคุณจะสามารถลบบัญชีได้เพียงเมื่อคุณถ่ายโอนกลุ่มและจัดให้กลุ่มอยู่ในบัญชาการของผู้เล่นคนอื่นหรือไม่ก็ลบกลุ่มทิ้งก่อน ในบางกรณี เมื่อคำนึงถึงความซับซ้อนและจำนวนการร้องขอ ระยะเวลาสำหรับการลบข้อมูลส่วนบุคคลอาจได้รับการขยาย อย่างไรก็ดี ระยะเวลาดังกล่าวจะไม่เพิ่มเกินสองเดือน

  การลบข้อมูลส่วนบุคคลล่วงหน้า เราจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลส่วนมากเกี่ยวกับคุณจนกว่าคุณจะร้องขอให้มีการลบบัญชีผู้ใช้ของคุณผ่านเครื่องมือจัดการบัญชี ซึ่งมีให้บริการที่นี่ และ – สำหรับเกมคอนโซล – ที่นี่ อย่างไรก็ดี ข้อมูลส่วนบุคคลบางรายการก็จะถูกลบแม้ในกรณีที่คุณยังมีบัญชีที่ใช้งานได้อยู่ เช่น เราจะลบ:

  • ข้อมูลติดต่อ ขนาดเสื้อผ้า ตัวเลือกสี ฯลฯ ที่คุณได้ให้ไว้สำหรับการกำหนดค่าส่วนบุคคล หรือสำหรับเราเพื่อเราจะส่งรางวัลให้คุณ หรือจัดการเดินทางให้คุณมาร่วมอีเวนท์ของเรา ข้อมูลดังกล่าวจะถูกลบภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากเราได้จัดส่งรางวัลไปยังที่อยู่ของคุณ
  • ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่เราเก็บไว้ระหว่างการทดสอบโปรแกรมรุ่นอัลฟา ซูเปอร์เทสต์ เทสต์ UX แบบสำรวจ การวิเคราะห์ความรู้สึกในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีให้บริการเป็นสาธารณะ อาทิ YouTube, Facebook, vk.com สำหรับระยะเวลา
  • ที่เราจัดทำรายงานสำหรับการพัฒนาบริการของเรา โดยจะลบภายใน 30 (สามสิบ) วันหลังจากนั้น บันทึกข้อมูลทางเทคนิค อาทิ บันทึกการสื่อสารระหว่างบริการต่าง ๆ บันทึกการเข้าถึง บันทึกความผิดพลาด โดยปกติแล้ว การลบจะมีขึ้นภายใน 30 (สามสิบ) วันนับจากวันสร้างข้อมูลดังกล่าว

  ข้อมูลที่เราเก็บไว้ เมื่อระยะเวลาผ่อนผันสิ้นสุดลง เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณ ยกเว้นข้อมูลที่เราต้องเก็บไว้ตามที่กฎหมายที่บังคับใช้กำหนด (อาทิ เรื่องภาษี และบัญชี) และสำหรับการตรวจจับ การสอบสวน และการป้องกันการฉ้อโกงในเกม และการละเมิดใบอนุญาตใช้งาน เราจะเก็บข้อมูลนิรนามไว้แม้หลังบัญชีถูกปิดลง ข้อมูลที่คุณได้แบ่งปันไว้กับผู้อื่น (อาทิ ผ่านการสนทนาในเกม การปรับปรุง หรือการโพสต์ในกลุ่ม) ยังจะคงเห็นได้ต่อไปแม้คุณจะปิดบัญชีของคุณหรือลบข้อมูลจากโปรไฟล์ของคุณหรือจากกล่องจดหมายของคุณ และเราจะไม่ควบคุมข้อมูลที่สมาชิกคนอื่นได้ทำสำเนานอกเหนือการให้บริการของเรา เนื้อหาของกลุ่มที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ปิดลงยังจะคงแสดงผู้ใช้ที่ไม่รู้จักเป็นแหล่งที่มา โปรไฟล์ของคุณอาจยังแสดงต่อไปในบริการที่มีให้ผู้ใช้คนอื่น (อาทิ ผลการค้นหา) จนกระทั่งผู้ใช้คนนั้นได้ฟื้นฟูแคช (ความจำชั่วคราวของเว็บเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์) แล้ว

  คุณยังมีสิทธิที่จะร้องเรียนองค์กรกำกับดูแลด้วย

  8. เราสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้

  เราอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันออกไป อาทิ เพื่อให้สอดรับกับกฎหมายและข้อบังคับ หรือการเปลี่ยนแปลงเพื่อสะท้อนแนวปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมหรือทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยี

 • ข้อกำหนดการบริการ (ยุติแล้ว)
 • กฏการสร้างกองทัพ (World of Tanks)

  ในการสร้าง เข้าร่วม หรือการจัดการกองทัพ ผู้เล่นของ World of Tanks และ World of Warplanes จะเข้าใจ ยอมรับและเห็นด้วยว่า กฏ ข้อตกลง นโยบาย และเอกสารอื่นๆที่ผู้เล่นรับไปใช้เมื่อทำการลงทะเบียน (เมื่อสร้างบัญชี) ใน World of Tanks กับ World of Warplanes (จะทำการอ้างถึงในที่นี้ว่า "ข้อตกลงผู้ใช้") จะใช้ในการสร้าง ใส่ จัดการ และการใช้อื่นๆของกองทัพในเกมที่พูดถึงไว้

  โปรดทราบว่ากฏและข้อจำกัดนั้นไม่ได้ครบถ้วนและครอบคลุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทุกประการ

  1. การลงทะเบียนกองทัพนั้นมีให้คุณใช้โดยจะหักค่าธรรมเนียม ค่าการลงทะเบียนจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากบัญชีของผู้เล่นที่สร้างกองทัพเมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จ
  2. จำนวนสมาชิกกองทัพจะต้องไม่เกิน 100 คน
  3. ชื่อกองทัพดังกล่าวประกอบด้วยชื่อเต็มและป้ายชื่อ (ชื่อย่อ)
  4. ชื่อเต็มของกองทัพสามารถประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและใหญ่ของอักษรอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรประจำชาติอื่นๆ ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ หรือสัญประกาศ
  5. ชื่อเต็มกองทัพจะต้องมีความยาวไม่เกิน 70 ตัวอักษร
  6. ป้ายชื่อสามารถประกอบด้วยตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่และตัวเลขเท่านั้น
  7. ป้ายชื่อจะต้องมีความยาวตัวอักษรระหว่าง 2 ถึง 5
  8. ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อจะเป็นเอกลักษณ์ในโครงการ แต่ไม่พิจารณาในช่วงการตรวจสอบชื่อ
  9. ผู้สร้างกองทัพสามารถใส่คำอธิบายในช่องที่ระบุไว้ คำอธิบายกองทัพจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไซริลิค และภาษาประจำชาติอื่นๆขนาดใหญ่เล็ก ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และสัญประกาศ(_)ได้ ความยาวสูงสุดของคำอธิบายกองทัพคือ 100 ตัวอักษร
  10. ผู้สร้างกองทัพสามารถใส่คำอธิบายในช่องที่ระบุไว้ คำอธิบายกองทัพจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไซริลิค และภาษาประจำชาติอื่นๆขนาดใหญ่เล็ก ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และสัญประกาศ(_)ได้ ความยาวสูงสุดของคำอธิบายกองทัพคือ 1000 ตัวอักษร
  11. ชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำขวัญ และคำอธิบายจะต้องไม่:
   • ที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยนัยกับองค์กรใดๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรในประวัติศาสตร์หรือกลุ่มการเมืองที่ได้ประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบต่อผู้คนจำนวนมากหรือการใช้ชื่อขององค์กรก่อการร้ายซึ่งรวมถึงองค์กรในปัจจุบันด้วย ตัวอย่างการละเมิด: ลักษณะ คำย่อ หรือสัญลักษณ์ของนาซีไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม เช่น อักษร "SS" รวมไปถึงชื่อย่อหรือนามสกุลของสมาชิกพรรคนาซี
   • มีการอ้างถึงความเหนือกว่าของชาติหรือเชื้อพันธุ์ รวมไปถึงการส่งเสริมการแบ่งแยกในรูปแบบใดๆก็ตาม
   • แสดงถึงคำเหยียดหยามหรือคำหยาบคายโดยนัย
   • เกี่ยวข้องกับล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์หรือผลจากการกระทำดังกล่าว
   • คำเหยียดหยามกลุ่มเชื้อชาติหรือเชื้อพันธุ์ใดๆก็ตาม
   • เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยนัยกับการร่วมเพศหรือความรุนแรง
   • ส่งเสริมการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย
   • มีองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนหรือจดลิขสิทธิ์เอาไว้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม
   • มีข้อมูลที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทัพได้ว่าเป็นกองทัพของฝ่ายบริหาร
   • มีคำพูด ข้อความ หรือคำย่อที่หยาบคาบ
   • ละเมิดข้อตกลงการมอบใช้ระหว่างผู้เล่นและฝ่ายบริหารโครงการในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึงการละเมิดกฏบัญญิตของประเทศของโครงการ
   • มีลิงค์ไปยังแหล่งอินเตอร์เนตอื่นๆ ยกเว้นสำหรับการอ้างอิงถึงแหล่งของโครงการหรือแหล่งอื่นๆที่นิยามว่าเหมาะสมโดยฝ่ายบริหาร
   • ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อ รวมไปถึงคำขวัญและคำอธิบายกองทัพจะต้องไม่ละเมิดกฏที่ระบุไว้ข้างต้น
  12. ฝ่ายบริหารโครงการจะควบคุมการปฏิบัติตามของผู้เล่นว่าเป็นไปตามกฏหรือไม่และดำเนินการลงโทษในแต่ละกรณีตามการวินิจฉัยของฝ่ายบริหาร กองทัพที่เต็มไปด้วยชื่อย่อจะถือว่าละเมิดกฏและอาจถูกยุบได้โดยไม่มีการคืนค่าการลงทะเบียนให้ ฝ่ายบริหารมีสิทธิ์แต่ไม่ได้ถูกบังคับให้ทำการเตือนกองทัพที่ละเมิดกฏและให้เวลา 24 ชั่วโมงในการจัดการกับการละเมิดดังกล่าว
  13. การละเมิดใดๆของกฏเหล่านี้จะเท่ากับการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้หรือเอกสารที่ใกล้เคียงอื่นๆที่ควบคุมการใช้เกมดังกล่าวและจะเป็นฐานในการลงโทษผู้สร้างกองทัพ หรือผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจในการจัดการกองทัพ
 • กฏการสร้างกองทัพ (World of Warships)

  ในการสร้าง เข้าร่วม หรือการจัดการกองทัพ ผู้เล่นของ World of Warships จะเข้าใจ ยอมรับและเห็นด้วยว่า กฏ ข้อตกลง นโยบาย และเอกสารอื่นๆที่ผู้เล่นรับไปใช้เมื่อทำการลงทะเบียน (เมื่อสร้างบัญชี) ใน World of Warships (จะทำการอ้างถึงในที่นี้ว่า "ข้อตกลงผู้ใช้") จะใช้ในการสร้าง ใส่ จัดการ และการใช้อื่นๆของกองทัพในเกมที่พูดถึงไว้

  โปรดทราบว่ากฏและข้อจำกัดนั้นไม่ได้ครบถ้วนและครอบคลุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทุกประการ

  1. การลงทะเบียนกองทัพนั้นมีให้คุณใช้โดยจะหักค่าธรรมเนียม ค่าการลงทะเบียนจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากบัญชีของผู้เล่นที่สร้างกองทัพเมื่อทำการลงทะเบียนเสร็จ
  2. จำนวนสมาชิกกองทัพสูงสุดในกองทัพที่สร้างขึ้นใหม่คือ 30 คน จำนวนดังกล่าวนี้สามารถเพิ่มขึ้นได้โดยใช้วิธีการที่มีให้ในเกม
  3. ชื่อกองทัพดังกล่าวประกอบด้วยชื่อเต็มและป้ายชื่อ (ชื่อย่อ)
  4. ชื่อเต็มของกองทัพสามารถประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและใหญ่ของอักษรอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรประจำชาติอื่นๆ ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ หรือสัญประกาศ
  5. ชื่อเต็มกองทัพจะต้องมีความยาวไม่เกิน 70 ตัวอักษร
  6. ป้ายชื่อสามารถประกอบด้วยตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ขีดคั่น ขีดเส้นใต้ และตัวเลขเท่านั้น
  7. ป้ายชื่อจะต้องมีความยาวตัวอักษรระหว่าง 2 ถึง 5
  8. ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อจะเป็นเอกลักษณ์ในโครงการ แต่ไม่พิจารณาในช่วงการตรวจสอบชื่อ
  9. ผู้สร้างกองทัพสามารถใส่คำอธิบายในช่องที่ระบุไว้ คำอธิบายกองทัพจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ ไซริลิค และภาษาประจำชาติอื่นๆขนาดใหญ่เล็ก ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และสัญประกาศ(_)ได้ ความยาวสูงสุดของคำอธิบายกองทัพคือ 500 ตัวอักษร
  10. ชื่อเต็ม ชื่อย่อ และคำอธิบายจะต้องไม่:
   • ที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยนัยกับองค์กรใดๆไม่ว่าจะเป็นองค์กรในประวัติศาสตร์หรือกลุ่มการเมืองที่ได้ประกอบอาชญากรรมต่อมนุษยชาติ และทำให้เกิดปฏิกิริยาเชิงลบต่อผู้คนจำนวนมากหรือการใช้ชื่อขององค์กรก่อการร้ายซึ่งรวมถึงองค์กรในปัจจุบันด้วย ตัวอย่างการละเมิด: ลักษณะ คำย่อ หรือสัญลักษณ์ของนาซีไม่ว่าจะรูปแบบใดก็ตาม เช่น อักษร "SS" รวมไปถึงชื่อย่อหรือนามสกุลของสมาชิกพรรคนาซี
   • มีการอ้างถึงความเหนือกว่าของชาติหรือเชื้อพันธุ์ รวมไปถึงการส่งเสริมการแบ่งแยกในรูปแบบใดๆก็ตาม
   • แสดงถึงคำเหยียดหยามหรือคำหยาบคายโดยนัย
   • เกี่ยวข้องกับล่วงละเมิดทางเพศผู้เยาว์หรือผลจากการกระทำดังกล่าว
   • คำเหยียดหยามกลุ่มเชื้อชาติหรือเชื้อพันธุ์ใดๆก็ตาม
   • เกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยนัยกับการร่วมเพศหรือความรุนแรง
   • ส่งเสริมการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยนัย
   • มีองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนหรือจดลิขสิทธิ์เอาไว้ไม่ว่าจะบางส่วนหรือทั้งหมดก็ตาม
   • มีข้อมูลที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทัพได้ว่าเป็นกองทัพของฝ่ายบริหาร
   • มีคำพูด ข้อความ หรือคำย่อที่หยาบคาบ
   • ละเมิดข้อตกลงการมอบใช้ระหว่างผู้เล่นและฝ่ายบริหารโครงการในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึงการละเมิดกฏบัญญิตของประเทศของโครงการ
   • มีลิงค์ไปยังแหล่งอินเตอร์เนตอื่นๆ ยกเว้นสำหรับการอ้างอิงถึงแหล่งของโครงการหรือแหล่งอื่นๆที่นิยามว่าเหมาะสมโดยฝ่ายบริหาร
   • ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อ รวมไปถึงคำขวัญและคำอธิบายกองทัพจะต้องไม่ละเมิดกฏที่ระบุไว้ข้างต้น
  11. ฝ่ายบริหารโครงการจะควบคุมการปฏิบัติตามของผู้เล่นว่าเป็นไปตามกฏหรือไม่และดำเนินการลงโทษในแต่ละกรณีตามการวินิจฉัยของฝ่ายบริหาร กองทัพที่เต็มไปด้วยชื่อย่อจะถือว่าละเมิดกฏและอาจถูกยุบได้โดยไม่มีการคืนค่าการลงทะเบียนให้ ฝ่ายบริหารมีสิทธิ์แต่ไม่ได้ถูกบังคับให้ทำการเตือนกองทัพที่ละเมิดกฏและให้เวลา 24 ชั่วโมงในการจัดการกับการละเมิดดังกล่าว
  12. การละเมิดใดๆของกฏเหล่านี้จะเท่ากับการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้หรือเอกสารที่ใกล้เคียงอื่นๆที่ควบคุมการใช้เกมดังกล่าวและจะเป็นฐานในการลงโทษผู้สร้างกองทัพ หรือผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจในการจัดการกองทัพ
 • กฏการสร้างกองทัพ (World of Tanks Blitz)

  คุณสามารถอ่านกฎเกี่ยวกับการสร้าง การเข้าร่วม หรือการจัดการกองทัพผู้เล่นของเกมระเบิดมหากาพย์สงคราม (World of Tanks Blitz) โดยกฎกองทัพถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎการเล่นเกม

  โปรดทราบว่ากฎและข้อจำกัดที่ระบุไว้นี้ไม่ได้ครบถ้วนและครอบคลุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทุกประการ

  1. การลงทะเบียนกองทัพมีให้คุณใช้งานโดยมีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกองทัพจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากบัญชีของผู้เล่นที่สร้างกองทัพขณะทำการลงทะเบียน
  2. จำนวนสมาชิกกองทัพจะต้องไม่เกิน 50 คน
  3. ชื่อกองทัพดังกล่าวประกอบด้วยชื่อเต็มและป้ายชื่อ (ชื่อย่อ)
  4. ชื่อเต็มของกองทัพสามารถประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและใหญ่ของอักษรอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรประจำชาติอื่น ๆ ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และขีดล่าง (_)
  5. ชื่อเต็มกองทัพจะต้องมีความยาวระหว่าง 2-25 ตัวอักษร
  6. ป้ายชื่อสามารถประกอบด้วยตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ยัติภังค์ (-) ขีดล่าง (_) และตัวเลข เท่านั้น
  7. ป้ายชื่อจะต้องมีความยาวตัวอักษรระหว่าง 2 ถึง 5
  8. ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อจะเป็นไม่ซ้ำกับชื่ออื่นในโครงการ โดยระหว่างการตรวจสอบ จะไม่พิจารณาตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
  9. ผู้สร้างกองทัพสามารถกรอกคำขวัญกองทัพในช่องที่ระบุไว้ โดยสามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรภาษาประจำชาติอื่น ๆ เป็นแบบตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และขีดล่าง (_) ได้ด้วย ความยาวสูงสุดของคำขวัญกองทัพคือ 100 ตัวอักษร โดยคุณจะต้องกรอกช่องนี้ก่อนดำเนินการต่อ
  10. ผู้สร้างกองทัพสามารถใส่คำอธิบายในช่องที่ระบุไว้ โดยสามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรภาษาประจำชาติอื่น ๆ เป็นแบบตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และขีดล่าง (_) ได้ด้วย ความยาวสูงสุดของคำขวัญกองทัพคือ 1000 ตัวอักษร
  11. ชื่อเต็มและชื่อย่อของกองทัพ รวมถึงคำขวัญและคำอธิบายของกองทัพ จะต้องไม่:
   • ที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยนัยกับองค์กรใด ๆ บุคคลในประวัติศาสตร์หรือนักการเมือง รวมถึงผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติซึ่งได้สร้างปฏิกิริยาในแง่ลบจากผู้คนจำนวนมาก หรือการใช้ชื่อขององค์กรหรือผู้แทนองค์กรก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงองค์กรที่มีในปัจจุบันด้วย ตัวอย่างการละเมิด: ลักษณะคำย่อหรือสัญลักษณ์ของนาซี ไม่ว่าจะรูปแบบใด เช่น การใช้อักษร "SS" รวมไปถึงชื่อย่อหรือนามสกุลของสมาชิกพรรคนาซี เป็นต้น
   • มีการอ้างถึงความเหนือกว่าของชาติหรือชาติพันธุ์ รวมไปถึงการส่งเสริมการเลือกประติบัติในรูปแบบใดก็ตาม
   • แสดงถึงคำเหยียดหยามหรือคำหยาบคายโดยนัย
   • เกี่ยวข้องกับล่วงละเมิดผู้เยาว์ทางเพศ หรือการขาดความสามารถ หรือผลจากการล่วงละเมิด
   • การเหยียดหยามกลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
   • เกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับการร่วมเพศหรือความรุนแรง
   • ส่งเสริมการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
   • มีองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนหรือจดลิขสิทธิ์ไว้ ไม่ว่าจะในบางส่วนหรือทั้งหมด ก็ตาม
   • มีข้อมูลที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทัพได้ว่าเป็นกองทัพของฝ่ายบริหาร
   • มีคำพูด ข้อความ หรือคำย่อ ที่หยาบคาบ
   • ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ระหว่างผู้เล่นและฝ่ายบริหารโครงการ ในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึงการละเมิดกฎหมายของประเทศของโครงการ
   • มีลิงค์ไปยังแหล่งที่มาอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ยกเว้นสำหรับการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของโครงการ หรือแหล่งที่มาอื่น ๆ ที่นิยามไว้แล้วว่าเหมาะสมโดยฝ่ายบริหาร
    ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อของกองทัพ รวมถึงคำขวัญและคำอธิบายกองทัพ จะต้องไม่ละเมิดกฎที่ระบุไว้ข้างต้นนี้
  12. ฝ่ายบริหารโครงการจะสอดส่องดูแลว่าผู้เล่นปฏิบัติตามกฎดังกล่าวหรือไม่และจะดำเนินการลงโทษทางวินัยในแต่ละกรณีตามการวินิจฉัยของฝ่ายบริหาร กองทัพซึ่งมีชื่อเต็มและชื่อย่อที่ถือว่าละเมิดกฎสามารถถูกยุบได้ โดยจะไม่มีการคืนค่าลงทะเบียน ฝ่ายบริหารมีสิทธิ (แต่ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธินี้ทุกครั้ง) ที่จะเตือนกองทัพที่ละเมิดกฎ และให้เวลา 24 ชั่วโมงในการทำให้การละเมิดดังกล่าวหมดไป
  13. การละเมิดใด ๆ ของกฎกฎเหล่านี้จะถือเป็นเท่ากับการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำกับการใช้งานเกมดังกล่าวและยังสามารถเป็นพื้นฐานในการลงโทษผู้สร้างกองทัพหรือผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจในการจัดการกองทัพ อีกด้วย
 • ข้อมูลทางกฏหมายสำหรับ World of Warships

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE INCLUDE THE FOLLOWING COPYRIGHTED MATERIAL, THE USE OF WHICH IS HEREBY ACKNOWLEDGED:

  This Software product includes Autodesk ® Scaleform ™ software, © 2011 Autodesk, Inc. All rights reserved.
  Portions of this Software utilize SpeedTree ® technology (© 2013 Interactive Data Vizualization, Inc. All rights reserved).
  Powered by Wwise © 2006-2015 Audiokinetic Inc. All rights reserved.
  Uses Gloox by © 2012 Jakob Shroter. All rights reserved.
  Powered by BigWorld Technology ™, © 2013 BigWorld Pty Limited. All rights reserved.

  Twitch Prime and the Twitch Prime logo are trademarks of Twitch Interactive, Inc. or its affiliates.

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE ARE COPYRIGHT:

  OPENSSL-1.0.0D
  Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. All rights reserved.
  This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/).
  This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

  EXPAT-2.1.0
  Copyright © 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd and Clark Cooper.
  Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Expat maintainers.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  LIBPNG 1.6.2.
  Copyright © 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson.
  Contributing Authors: Cosmin Truta, Simon-Pierre Cadieux, Eric S. Raymond, Gilles Vollant, Tom Lane, Glenn Randers-Pehrson, Willem van Schaik, John Bowler, Kevin Bracey, Sam Bushell, Magnus Holmgren, Greg Roelofs, Tom Tanner, Andreas Dilger, Dave Martindale, Guy Eric Schalnat, Paul Schmidt, Tim Wegner.
  The PNG Reference Library is supplied “AS IS”. The Contributing Authors and Group 42, Inc. disclaim all warranties, expressed or implied, including, without limitation, the warranties of merchantability and of fitness for any purpose. The Contributing Authors and Group 42, Inc. assume no liability for direct, indirect, incidental, special, exemplary, or consequential damages, which may result from the use of the PNG Reference Library, even if advised of the possibility of such damage.
  Permission is hereby granted to use, copy, modify, and distribute this source code, or portions hereof, for any purpose, without fee, subject to the following restrictions:
  1. The origin of this source code must not be misrepresented.
  2. Altered versions must be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.
  3. This Copyright notice may not be removed or altered from any source or altered source distribution.
  The Contributing Authors and Group 42, Inc. specifically permit, without fee, and encourage the use of this source code as a component to supporting the PNG file format in commercial products. If you use this source code in a product, acknowledgment is not required but would be appreciated.
  There is no warranty against interference with your enjoyment of the library or against infringement. There is no warranty that our efforts or the library will fulfill any of your particular purposes or needs. This library is provided with all faults, and the entire risk of satisfactory quality, performance, accuracy, and effort is with the user.

  ZIP-1.2.8
  Copyright © 1995-2013 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

  PCRE-8.21
  Copyright © 2009-2015 Zoltan Herczeg. All rights reserved.
  1. Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  2. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  3. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  4. Neither the name of the University of Cambridge nor the name of Google Inc. nor the names of their contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  TINYXPATH
  www.sourceforge.net/projects/tinyxpath
  Copyright © 2002-2006 Yves Berquin (yvesb@users.sourceforge.net)
  This software is provided ‘as-is’, without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
  Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
  1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
  2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
  3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

  PYTHON_2.7.
  Copyright © 2001-2014 Python Software Foundation; All Rights Reserved.
  Licensed details available at: https://docs.python.org/2/license.html.

  NEDALLOC
  Copyright © 2008 Niall Douglas.
  Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy of the software and accompanying documentation covered by this license (the "Software") to use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do so, all subject to the following:
  The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source language processor.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND NON-INFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  CURL-7.29.0
  Copyright © 1996 - 2015, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se. All rights reserved.
  Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice appear in all copies.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written authorization of the copyright holder.

  JPEG-8.4
  This software is copyright © 1991-1998, Thomas G. Lane. All Rights Reserved except as specified on http://dev.w3.org/cvsweb/Amaya/libjpeg/Attic/README?rev=1.2.
  This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.
  Copyright © Ark Performance / Shonengahosha, Arpeggio partners
  Copyright © 2008-2015 Marshall A. Greenblatt.
  Portions Copyright © 2006-2015 Google Inc. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name of Google Inc. nor the name Chromium Embedded Framework nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  RESIL
  This software uses code of RESIL (Resilient Image Library) licensed under the LGPL version 2.1 and its source can be downloaded here: https://github.com/wg-lesta/ResIL.

  GETTEXT
  This software uses code of GNU gettext runtime licensed under the LGPL version 2.1 and its source can be downloaded here: https://github.com/wg-lesta/gettext/tree/master/gettext-runtime.

  REACT SOFTWARE
  React software is distributed under the BSD license.
  Copyright © 2013-present, Facebook, Inc. All rights reserved.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  CHEERIO
  Cheerio is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016 Matt Mueller.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  DOMREADY
  Domready is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2013 Dustin Diaz.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ENZYME
  Enzyme is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Airbnb, Inc.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ES6-PROMISE
  Es6-promise is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2014 Yehuda Katz, Tom Dale, Stefan Penner and contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  I18NEXT
  i18next is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 i18next.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ISOMORPHIC-FETCH
  isomorphic-fetch is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Matt Andrews.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JSON-LOADER
  json-loader is distributed is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  LODASH
  Copyright JS Foundation and other contributors https://js.foundation/.
  Based on Underscore.js, copyright Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors http://underscorejs.org/.
  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/lodash/lodash.
  The following license applies to all parts of this software except as documented below:
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code displayed within the prose of the documentation.
  CC0: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
  Files located in the node modules and vendor directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  MOMENT.JS
  Moment.js is distributed under The MIT License.
  Copyright © JS Foundation and other contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-DOM
  react-dom is distributed under the BSD license.
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  - Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  - Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  - Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  REACT-I18NEXT
  React-i18license is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 i18next.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-REDUX
  react-redux is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Dan Abramov.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-ROUTER
  react-router is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015-present, Ryan Florence, Michael Jackson
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REACT-ROUTER-REDUX
  react-router-redux is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 James Long.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE

  REDUX
  Redux is distributed under The MIT License.
  Copyright (c) © 2015-present Dan Abramov.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  REDUX-THUNK
  Redux-thunk is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2015 Dan Abramov
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  ROBOTO CONDENSED
  Copyright © 2011 Christian Robertson.
  Roboto Condensed font is distributed under the Apache License, version 2.0 available at http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  CLASSNAMES
  Classnames is distributed under The MIT License.
  Copyright © 2016 Jed Watson
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  TINYCOLOR
  TinyColor is distributed under The MIT License.
  Copyright © Brian Grinstead, http://briangrinstead.com.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  MATCHMEDIA() POLYFILL

  Test a CSS media type/query in JS.
  matchMedia() polyfill is distributed under The MIT License and BSD license.
  Copyright © 2012, Scott Jehl, Paul Irish, Nicholas Zakas, David Knight.
  The MIT License:
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
  The BSD license:
  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
  Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  Neither the name Facebook nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.
  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  HAMMER.JS - V2.0.7 - 2016-04-22
  http://hammerjs.github.io/
  Hammer.JS - v2.0.7 - 2016-04-22 is distributed under the MIT license.

  Copyright © 2016 Jorik Tangelder
  > Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY MOUSEWHEEL 3.1.13
  jQuery Mousewheel 3.1.13 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors
  http://jquery.org/license
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUE.JS V1.0.21
  Vue.js v1.0.21 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUEX V0.8.2
  Vuex v0.8.2 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  VUE-ROUTER V0.7.13
  vue-router v0.7.13 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2016 Evan You
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  TETHER 1.3.7
  es6-promise - a tiny implementation of Promises/A+.
  tether 1.3.7 is distributed under The MIT license.
  Copyright © 2014 Yehuda Katz, Tom Dale, Stefan Penner and contributors (Conversion to ES6 API by Jake Archibald).
  See https://raw.githubusercontent.com/jakearchibald/es6-promise/master/LICENSE.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  SCRIPT.JS
  script.js JS loader & dependency manager.
  https://github.com/ded/script.js.
  script.js is distributed under The MIT license.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY JAVASCRIPT LIBRARY V2.2.3
  http://jquery.com/
  Includes Sizzle.js. http://sizzlejs.com/.
  jQuery JavaScript Library v2.2.3 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  SIZZLE CSS SELECTOR ENGINE V2.2.1
  http://sizzlejs.com/
  Sizzle CSS Selector Engine v2.2.1 is distributed under the MIT license.
  Copyright © jQuery Foundation and other contributors
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  JQUERY COOKIE PLUGIN V1.4.1
  https://github.com/carhartl/jquery-cookie
  jQuery Cookie Plugin v1.4.1 is distributed under the MIT license.
  Copyright © 2013 Klaus Hartl.
  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:
  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.
  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • ข้อมูลทางกฏหมายสำหรับเวบท่ากองทัพ

  PORTIONS OF THIS SOFTWARE ARE COPYRIGHT:

  Roboto

  Copyright © Christian Robertson

  Roboto is distributed under Apache 2.0. license as available at:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  Nodeenv

  Copyright © 2011, Eugene Kalinin. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as documentation, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  d3

  Copyright © 2010-2015, Michael Bostock. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The name Michael Bostock may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL MICHAEL BOSTOCK BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  jquery-mousewheel

  Copyright jQuery Foundation and other contributors https://jquery.org/.

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-mousewheel.

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  jqueryui

  Copyright © 2007, 2014, jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery-ui

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Copyright and related rights for sample code are waived via CC0. Sample code is defined as all source code contained within the demos directory.

  URI.js

  Copyright © 2011, Rodney Rehm.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  moment

  Copyright © 2011-2015, Tim Wood, Iskren Chernev, Moment.js contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  underscore

  Copyright © 2009-2015, Jeremy Ashkenas, DocumentCloud and Investigative Reporters & Editors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jquery

  Copyright © jQuery Foundation and other contributors, https://jquery.org/

  This software consists of voluntary contributions made by many individuals. For exact contribution history, see the revision history available at https://github.com/jquery/jquery

  The following license applies to all parts of this software except as documented below:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  All files located in the node_modules and external directories are externally maintained libraries used by this software which have their own licenses; we recommend you read them, as their terms may differ from the terms above.

  backbone

  Copyright © 2010-2015, Jeremy Ashkenas, DocumentCloud

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  html5shiv

  Copyright © 2014, Alexander Farkas (aFarkas).

  This software is licensed under a dual license system (MIT or GPL version 2). This means you are free to choose with which of both licenses (MIT or GPL version 2) you want to use this library.

  The license texts of the MIT license and the GPL version 2 are as follows:

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  The text of the GNU GPL version 2 license is provided at the end of this file.

  jQuery.highlightRegex

  Copyright © 2007 Johann Burkard, http://johannburkard.de.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Respond

  Copyright © 2012, Scott Jehl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jquery-cookie

  Copyright © 2014, Klaus Hartl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  malihu-custom-scrollbar-plugin

  Copyright © Manos Malihutsakis, http://manos.malihu.gr

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  selection.js

  Copyright © 2011- 2012, Tim Cameron Ryan.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jsonschema

  Copyright © 2013, Julian Berman.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  alabaster

  Copyright © 2015, Jeff Forcier.

  Based on original work copyright (c) 2011, Kenneth Reitz and copyright (c) 2010, Armin Ronacher.

  Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the theme, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS THEME IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS

  simplejson

  simplejson is dual-licensed software. It is available under the terms of the MIT license, or the Academic Free License version 2.1. The full text of each license agreement is included below. This code is also licensed to the Python Software Foundation (PSF) under a Contributor Agreement.

  MIT License

  Copyright © 2006, Bob Ippolito

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  Academic Free License v. 2.1

  Copyright © 2006, Bob Ippolito. All rights reserved.

  This Academic Free License (the "License") applies to any original work of authorship (the "Original Work") whose owner (the "Licensor") has placed the following notice immediately following the copyright notice for the Original Work:

  Licensed under the Academic Free License version 2.1

  1) Grant of Copyright License. Licensor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license to do the following:

  a) to reproduce the Original Work in copies;

  b) to prepare derivative works ("Derivative Works") based upon the Original Work;

  c) to distribute copies of the Original Work and Derivative Works to the public;

  d) to perform the Original Work publicly; and

  e) to display the Original Work publicly.

  2) Grant of Patent License. Licensor hereby grants You a world-wide, royalty-free, non-exclusive, perpetual, sublicenseable license, under patent claims owned or controlled by the Licensor that are embodied in the Original Work as furnished by the Licensor, to make, use, sell and offer for sale the Original Work and Derivative Works.

  3) Grant of Source Code License. The term "Source Code" means the preferred form of the Original Work for making modifications to it and all available documentation describing how to modify the Original Work. Licensor hereby agrees to provide a machine-readable copy of the Source Code of the Original Work along with each copy of the Original Work that Licensor distributes. Licensor reserves the right to satisfy this obligation by placing a machine-readable copy of the Source Code in an information repository reasonably calculated to permit inexpensive and convenient access by You for as long as Licensor continues to distribute the Original Work, and by publishing the address of that information repository in a notice immediately following the copyright notice that applies to the Original Work.

  4) Exclusions From License Grant. Neither the names of Licensor, nor the names of any contributors to the Original Work, nor any of their trademarks or service marks, may be used to endorse or promote products derived from this Original Work without express prior written permission of the Licensor. Nothing in this License shall be deemed to grant any rights to trademarks, copyrights, patents, trade secrets or any other intellectual property of Licensor except as expressly stated herein. No patent license is granted to make, use, sell or offer to sell embodiments of any patent claims other than the licensed claims defined in Section 2. No right is granted to the trademarks of Licensor even if such marks are included in the Original Work. Nothing in this License shall be interpreted to prohibit Licensor from licensing under different terms from this License any Original Work that Licensor otherwise would have a right to license.

  5) This section intentionally omitted.

  6) Attribution Rights. You must retain, in the Source Code of any Derivative Works that You create, all copyright, patent or trademark notices from the Source Code of the Original Work, as well as any notices of licensing and any descriptive text identified therein as an "Attribution Notice." You must cause the Source Code for any Derivative Works that You create to carry a prominent Attribution Notice reasonably calculated to inform recipients that You have modified the Original Work.

  7) Warranty of Provenance and Disclaimer of Warranty. Licensor warrants that the copyright in and to the Original Work and the patent rights granted herein by Licensor are owned by the Licensor or are sublicensed to You under the terms of this License with the permission of the contributor(s) of those copyrights and patent rights. Except as expressly stated in the immediately proceeding sentence, the Original Work is provided under this License on an "AS IS" BASIS and WITHOUT WARRANTY, either express or implied, including, without limitation, the warranties of NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY OF THE ORIGINAL WORK IS WITH YOU. This DISCLAIMER OF WARRANTY constitutes an essential part of this License. No license to Original Work is granted hereunder except under this disclaimer.

  8) Limitation of Liability. Under no circumstances and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, shall the Licensor be liable to any person for any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or the use of the Original Work including, without limitation, damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses. This limitation of liability shall not apply to liability for death or personal injury resulting from Licensor's negligence to the extent applicable law prohibits such limitation. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this exclusion and limitation may not apply to You.

  9) Acceptance and Termination. If You distribute copies of the Original Work or a Derivative Work, You must make a reasonable effort under the circumstances to obtain the express assent of recipients to the terms of this License. Nothing else but this License (or another written agreement between Licensor and You) grants You permission to create Derivative Works based upon the Original Work or to exercise any of the rights granted in Section 1 herein, and any attempt to do so except under the terms of this License (or another written agreement between Licensor and You) is expressly prohibited by U.S. copyright law, the equivalent laws of other countries, and by international treaty. Therefore, by exercising any of the rights granted to You in Section 1 herein, You indicate Your acceptance of this License and all of its terms and conditions.

  10) Termination for Patent Action. This License shall terminate automatically and You may no longer exercise any of the rights granted to You by this License as of the date You commence an action, including a cross-claim or counterclaim, against Licensor or any licensee alleging that the Original Work infringes a patent. This termination provision shall not apply for an action alleging patent infringement by combinations of the Original Work with other software or hardware.

  11) Jurisdiction, Venue and Governing Law. Any action or suit relating to this License may be brought only in the courts of a jurisdiction wherein the Licensor resides or in which Licensor conducts its primary business, and under the laws of that jurisdiction excluding its conflict-of-law provisions. The application of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods is expressly excluded. Any use of the Original Work outside the scope of this License or after its termination shall be subject to the requirements and penalties of the U.S. Copyright Act, 17 U.S.C. § 101 et seq., the equivalent laws of other countries, and international treaty. This section shall survive the termination of this License.

  12) Attorneys Fees. In any action to enforce the terms of this License or seeking damages relating thereto, the prevailing party shall be entitled to recover its costs and expenses, including, without limitation, reasonable attorneys' fees and costs incurred in connection with such action, including any appeal of such action. This section shall survive the termination of this License.

  13) Miscellaneous. This License represents the complete agreement concerning the subject matter hereof. If any provision of this License is held to be unenforceable, such provision shall be reformed only to the extent necessary to make it enforceable.

  14) Definition of "You" in This License. "You" throughout this License, whether in upper or lower case, means an individual or a legal entity exercising rights under, and complying with all of the terms of, this License. For legal entities, "You" includes any entity that controls, is controlled by, or is under common control with you. For purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

  15) Right to Use. You may use the Original Work in all ways not otherwise restricted or conditioned by this License or by law, and Licensor promises not to interfere with or be responsible for such uses by You.

  This license is Copyright (C) 2003-2004 Lawrence E. Rosen. All rights reserved. Permission is hereby granted to copy and distribute this license without modification. This license may not be modified without the express written permission of its copyright owner.

  snowball_py

  Copyright © 2013, Yoshiki Shibukawa. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  factory_boy

  Copyright © 2010, Mark Sandstrom.

  Copyright © 2011-2015, Raphaël Barrois

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  pytest-cov

  Copyright © 2010, Meme Dough

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  markupsafe

  Copyright © 2010, by Armin Ronacher and contributors. See AUTHORS for more details.

  Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms of the software as well as documentation, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE AND DOCUMENTATION, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  raven-python

  Copyright © 2015, Functional Software, Inc. and individual contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of the Raven nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  sqltap

  Copyright © 2014, Alan Shreve.

  sqltap is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html. Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

  django-queryinspect

  Copyright © 2014 -2015, Good Code and Django Query Inspector contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  kafka-python

  Copyright © 2015, David Arthur

  kafka-python is distributed under Apache 2.0. license as available at:http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  pyflakes

  Copyright © 2005-2011, Divmod, Inc. Copyright (c) 2013-2014, Florent Xicluna.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  HTTPretty

  Copyright © 2011-2015, Gabriel Falcão gabriel@nacaolivre.org

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  python-dateutils

  dateutil - Extensions to the standard Python datetime module.

  Copyright © 2003-2011, Gustavo Niemeyer gustavo@niemeyer.net.

  Copyright © 2012-2014 , Tomi Pieviläinen tomi.pievilainen@iki.fi.

  Copyright © 2014, Yaron de Leeuw me@jarondl.net.

  All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * Neither the name of the copyright holder nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  py-amqp

  Copyright © Barry Pederson. 

  py-amqp is distributed under GNU Lesser General Public License v2.1 as available at: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html.

  py-amqplib

  Copyright © Barry Pederson. 

  py-amqp lib is distributed under GNU Lesser General Public License v2.1 as available at: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.en.html.

  check-manifest

  Copyright © 2013, Marius Gedminas and contributors.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  mccabe

  Copyright © Ned Batchelder.

  Copyright © 2011-2013, Tarek Ziade tarek@ziade.org.

  Copyright © 2013, Florent Xicluna florent.xicluna@gmail.com.

  Licensed under the terms of the Expat License.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  cov-core

  Copyright © 2010, Meme Dough

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  sqlalchemy-utils

  Copyright © 2012, Konsta Vesterinen. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  python-mimeparse

  Copyright © DB Tsai.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  teamcity-messages

  Copyright © JetBrains.

  teamcity-messages is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  billiard

  Copyright © 2006-2008, R Oudkerk and Contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of author nor the names of any contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  celery

  Copyright © 2015, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2012-2014, GoPivotal, Inc. All rights reserved.

  Copyright © 2009, 2010, 2011, 2012, Ask Solem, and individual contributors. All rights reserved.

  Celery is licensed under The BSD License (3 Clause, also known as the new BSD license). The license is an OSI approved Open Source license and is GPL-compatible. The license text can also be found here: http://www.opensource.org/licenses/BSD-3-Clause

  kombu

  Copyright © 2015, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2012-2014, GoPivotal Inc & contributors. All rights reserved.

  Copyright © 2009-2012, Ask Solem & contributors. All rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • Neither the name of Ask Solem nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL Ask Solem OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  python-openid

  Copyright © JanRain.

  python-openid is distributed under Apache 2.0. license as available at: http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html.

  itsdangerous

  Copyright © 2011, by Armin Ronacher and the Django Software Foundation. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  spin.js

  The MIT License Copyright © 2011-2015, Felix Gnass fgnass@gmail.com.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  OwlCarousel2

  Copyright © 2014, Owl.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  jinja2

  Copyright © 2009, the Jinja Team, see AUTHORS for more details. Some rights reserved.

  Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

  • Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
  • Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
  • The names of the contributors may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

  THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

  virtualenv

  Copyright © 2007, Ian Bicking and Contributors.

  Copyright © 2009, Ian Bicking, The Open Planning Project.

  Copyright © 2011-2015, The virtualenv developers.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

  django-admin-tools

  copyright © 2010, David JEAN LOUIS.

  Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

  The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

  THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

 • กฎกติกาว่าด้วยการรณรงค์เกี่ยวกับ Holiday Ops

  บทนำ

  A. กติกาว่าด้วยแคมเปญเกี่ยวกับ HOLIDAY OPS ("กติกาแคมเปญ") วางข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับแคมเปญเกี่ยวกับ HOLIDAY OPS ("แคมเปญ") ซึ่งจัดขึ้นในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (ASIA.WARGAMING.NET) ในเกมออนไลน์แบบมีผู้เล่นจำนวนมาก "WORLD OF TANKS" กติกาแคมเปญประกอบไปด้วยกติกาแคมเปญทั่วไป (ส่วน ก) และกติกาแคมเปญที่เฉพาะเจาะจง (ส่วน ข)

  B. ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ข้อกำหนดการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้กับแคมเปญนี้เช่นกัน ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ข้อกำหนดการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวขัดแย้งกับกติกาแคมเปญ ให้ยึดตามกติกาแคมเปญเป็นหลัก

  C. ในการเข้าร่วมแคมเปญ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  กติกาทั่วไปของแคมเปญ

  ส่วน เอ

  1. ผู้จัด

  แคมเปญครั้งนี้ - Holiday Ops - จัดขึ้นโดย Wargaming Group Limited ("ผู้จัด") 105 Agion Omologiton Avenue Nicosia 1080 Cyprus

  2. คุณสมบัติการเข้าร่วม

  (เอ) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญนี้ได้แก่บุคคลที่ได้เข้าร่วมโดยปฏิบัติตามกติกาแคมเปญ บุคคลแต่ละบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีส่วนเข้าร่วมในแคมเปญ เป็นผู้เข้าร่วม

  (ข) ไม่ว่าข้อกำหนดก่อนหน้านี้จะระบุไว้อย่างไร บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญนี้ (1) พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการและตัวแทนของผู้จัด ผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดและบริษัทในเครือและตัวแทนที่เกี่ยวข้อง ("บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด") (2) บิดามารดา คู่สมรส บุตร พี่/น้องชาย และพี่/น้องสาวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด และ (3) บุคคลที่พักอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด

  (ค) ผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก ต้องมีบัญชี Wargaming ที่สร้างไว้ที่ asia.wargaming.net (Wargaming ID) และต้องยอมรับข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดโดยประเทศที่พำนักอาศัยในเวลาที่เข้าร่วม สำหรับผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีคุณสมบัติครบสำหรับการเข้าร่วม ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนจะเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการมอบหลักฐานแสดงความยินยอมตามที่เหมาะสมหากผู้จัดต้องการ ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้หากเขาไม่สามารถแสดงการอนุญาตต่าง ๆ ที่ร้องขอ หรือแสดงการอนุญาตที่เป็นข้อมูลเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือหลอกลวง

  3. การให้สิทธิ์กับผู้เข้าร่วม

  เมื่อยอมรับกติกาแคมเปญนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนมอบสิทธิ์ให้ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดในการใช้ชื่อเล่นของผู้เข้าร่วมและข้อมูลผลการเข้าร่วมสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ/หรือการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับแคมเปญผ่านสื่อใดๆ ในทั่วโลกและตลอดไป โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการแจ้งล่วงหน้า หรือโดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมอีก

  4. การยกเว้นและการละเว้นจากความรับผิดโดยผู้เข้าร่วม

  (a) ความรับผิดของผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดไม่บังคับในกรณีความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทางสุขภาพ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขาดองค์ประกอบการรับประกันหรือในกรณีที่มีเจตนาหลอกลวง

  (b) ความรับผิดของผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดไม่บังคับในกรณีความเสียหายที่เกิดจากผู้จัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

  (c) ในกรณีการละเมิดหน้าที่หลักตามสัญญาด้วยความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย ผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจะต้องรับผิดตามวงเงินความเสียหายที่เล็งเห็นได้ล่วงหน้าเท่านั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ 4 (ก) และ 4 (ง) หน้าที่หลักตามสัญญา โดยนามธรรม ได้แก่หน้าที่ที่หากดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปโดยครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนอื่นใด และที่คู่สัญญาสามารถไว้วางใจในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้เป็นปกติวิสัย

  (d) กติกานี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนด

  (e) ระยะเวลาสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายถูกจำกัดไว้ที่หนึ่ง (1) ปี ยกเว้นกรณีตามข้อ 4 (เอ) 4 (บี) และ 4 (ดี) ซึ่งข้อจำกัดตามกฎหมายใช้บังคับอยู่แล้ว

  5. การก่อกวน

  (a) ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์และห้ามบุคคลใดๆ เข้าร่วม หากบุคคลดังกล่าวกำลังหรือพยายาม (1) ก่อกวนเว็บไซต์ของผู้จัดและ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแคมเปญ (2) พยายามทำลายการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างแคมเปญด้วยการโกง หลอกลวง หรือด้วยวิธีการไม่เป็นธรรมอื่น ๆ (3) เจตนารบกวน ดูหมิ่น ข่มขู่ ตามรังควานผู้เข้าร่วมอื่นใดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด และ/หรือ (4) ละเมิดกติกาแคมเปญนี้หรือข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของผู้จัดด้วยวิธีการอื่นใด หากมีผลบังคับใช้

  (b) ความพยายามใดๆ ที่เป็นการจงใจทำลายเว็บไซต์ของผู้จัดหรือเกมของผู้จัด (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งดังกล่าว) หรือทำลายการดำเนินการของแคมเปญนี้ อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่งและอาญา หากเกิดความพยายามก่อกวนดังกล่าวขึ้น ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตจากผู้จัด (หากมี) สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายและการเยียวยาอื่นจากบุคคลดังกล่าวที่ต้องรับผิดชอบสำหรับความพยายามก่อกวนข้างต้น โดยจะดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ผู้เข้าร่วมแต่ละราย (หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากผู้เข้าร่วมยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในถิ่นพำนักของตน) ยอมรับที่จะชดใช้ และไม่ถือว่าผู้จัด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดและบริษัทในเครือต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือความรับผิดใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด้านทนายความตามสมควร) ที่อาจเกิดขึ้นกับหรือเกิดขึ้นจากผู้ใดที่กล่าวมานี้ทุกเมื่อ อันเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้งานในสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นของผู้เข้าร่วม และ/หรือการละเมิดของผู้เข้าร่วมในการเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้

  6. สิทธิ์ของผู้จัดในการยกเลิกการเข้าร่วมและการยุติแคมเปญนี้

  หากมีหลักฐานการฉ้อโกง การก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น หรือการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนใดส่วนหนึ่งของแคมเปญครั้งนี้ หรือหากมีการฉ้อโกงหรืออุปสรรคทางเทคนิคในรูปแบบใดก็ตาม (อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่องทางคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์) ที่จะทำให้การดำเนินการจัดแคมเปญต้องผิดพลาด ผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมที่น่าสงสัยของผู้เข้าร่วม และ/หรือยกเลิกแคมเปญโดยเป็นดุลพินิจของผู้จัดฝ่ายเดียว ห้ามใช้งานการเปิดโปรแกรมอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์เข้าถึง หรือใช้กลไกหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เข้าร่วมบนพื้นฐานของที่อยู่อีเมล สิทธิ์การเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมอาจถูกเพิกถอน

  7. ข้อกำหนดทั่วไป

  (a) แคมเปญอยู่ภายใต้กติกาแคมเปญนี้และภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐไซปรัสในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นไม่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับการคุ้มครองที่ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ได้รับตามบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ผู้เข้าร่วมอาศัยอยู่ซึ่งมิอาจละเว้นได้ กฎหมายของประเทศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดของกติกาแคมเปญนี้ไม่ได้ยกเว้น จำกัด หรือกำหนดขอบเขตที่แคบลงสำหรับสิทธิ์ที่ผู้บริโภคพึงได้รับจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ รวมถึงไม่สามารถตีความไปในทางดังกล่าวโดยบุคคลใดก็ตาม เมื่อเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแต่ละราย (หรือบิดามารดา และ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากผู้เข้าร่วมยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในถิ่นพำนักของตน) ตกลงที่จะปฏิบัติตามกติกาแคมเปญนี้ รวมถึงข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของผู้จัด หากบังคับใช้ได้

  (b) การใช้การไม่ได้ หรือการใช้บังคับไม่ได้ของข้อบทใดข้อบทหนึ่งในกติกาแคมเปญนี้จะไม่ส่งผลให้ข้อบทอื่นใดใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้ ในกรณีที่ข้อบทใดได้รับการประกาศให้ใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กติกาแคมเปญนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป และจะต้องได้รับการตีความโดยสอดคล้องกับข้อบทของกติกาดังกล่าว เปรียบเสมือนว่าข้อบทที่ใช้การไม่ได้หรือผิดกฎหมายไม่ปรากฎอยู่

  กติกาเฉพาะเรื่องของแคมเปญ

  ส่วน บี

  1. เนื้อหาของแคมเปญ วิธีเข้าร่วม

  ระหว่างแคมเปญ โรงรถแบบปกติในเกมของผู้เข้าร่วมจะเปลี่ยนเป็นโรงรถแบบพิเศษตามเทศกาล และมีสิ่งของที่สามารถโต้ตอบได้ ("สิ่งของประจำเทศกาล") ผู้เข้าร่วมแต่ละรายสามารถนำเครื่องประดับประจำเทศกาลไปประดับสิ่งของประจำเทศกาลได้ ซึ่งได้มากจากกล่อง ("กล่อง")

  วิธีการรับกล่องของผู้เข้าร่วม

  ผู้เข้าร่วมสามารถรับกล่องได้โดยการปฏิบัติภารกิจในเกมให้สำเร็จ

  ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติภารกิจในเกมให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่เกมกำหนด เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับกล่องอย่างน้อยหนึ่งใบ โดยขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของภารกิจ

  กล่องแต่ละใบที่ผู้เล่นจะได้รับเมื่อปฏิบัติภารกิจในเกมเสร็จ จะประกอบด้วยเครื่องประดับประจำเทศกาลแบบสุ่มสามรายการและของรางวัลพิเศษหนึ่งรายการ

  เครื่องประดับประจำเทศกาลที่รวมอยู่ในกล่องจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการตกแต่งดังต่อไปนี้ที่กล่องมีอยู่

  • รูปแบบคอลเลกชัน (รูปแบบเครื่องประดับอาจเป็นได้ทั้งปีใหม่แบบโซเวียต หรือคริสต์มาสสมัยใหม่ หรือคริสต์มาสแบบดั้งเดิม หรือปีใหม่จีน)
  • ระดับของเครื่องประดับ (มีทั้งเครื่องประดับระดับ 1, เครื่องประดับระดับ 2, เครื่องประดับระดับ 3, เครื่องประดับระดับ 4, เครื่องประดับระดับ 5)
  • ประเภทเครื่องประดับ (ได้แก่ เครื่องประดับแขวน พวงดอกไม้ เครื่องประดับใต้ต้นไม้ พวงดอกไม้ภายนอก ดวงไฟขนาดเล็ก เครื่องประดับบ้าน เครื่องประดับมนุษย์หิมะ เครื่องประดับยอดต้นไม้)

  กล่องแต่ละใบจะมีคุณสมบัติการตกแต่งสามประเภทตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะอยู่ในลักษณะของการสุ่ม การสุ่มจะเป็นตัวกำหนดว่ากล่องแต่ละกล่องจะให้เครื่องประดับประจำเทศกาลชิ้นใด

  รางวัลพิเศษจะประกอบด้วยสิ่งของหนึ่งรายการสำหรับใช้ในเกม ดังนี้

  • ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็ก 1 ชุด
  • ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็ก 2 ชุด
  • ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็ก 3 ชุด
  • ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดเล็ก 1 ชุด
  • ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดเล็ก 2 ชุด
  • ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดเล็ก 3 ชุด
  • อุปกรณ์ดับเพลิงแบบแมนนวล 1 ชุด
  • อุปกรณ์ดับเพลิงแบบแมนนวล 2 ชุด
  • อุปกรณ์ดับเพลิงแบบแมนนวล 3 ชุด
  • ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดใหญ่ 1 ชุด
  • ชุดปฐมพยาบาลขนาดใหญ่ 1 ชุด
  • อุปกรณ์ดับเพลิงแบบอัตโนมัติ 1 ชุด
  • เงิน 3,000 เครดิต
  • เงิน 7,000 เครดิต
  • เงิน 10,000 เครดิต

  บรรยากาศแบบเทศกาล

  เครื่องประดับประจำเทศกาลแต่ละชิ้นจะมอบคะแนนบรรยากาศเทศกาล ("บรรยากาศเทศกาล ") จำนวนหนึ่งให้กับผู้เข้าร่วมที่ได้รับ คะแนนบรรยากาศเทศกาลจะมีผลต่อระดับบรรยากาศ ("ระดับบรรยากาศ") ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถไต่ระดับได้ เมื่อถึงระดับบรรยากาศทุกๆ 10 ระดับ ผู้เข้าร่วมจะได้รับของรางวัลสำหรับใช้ในเกม

  หากผู้เข้าร่วมเก็บรวบรวมเครื่องประดับประจำเทศกาลในคอลเลกชันหนึ่งได้ครบทั้งหมด (คอลเลกชันปีใหม่แบบโซเวียต คอลเลกชันคริสต์มาสสมัยใหม่ คอลเลกชันคริสต์มาสแบบดั้งเดิม หรือคอลเลกชันปีใหม่แบบจีน) ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลเป็นตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสลัก และสไตล์

  นอกจากนี้ ในการรับเครื่องประดับประจำเทศกาลนั้น ผู้เข้าร่วมยังสามารถแยกเครื่องประดับประจำเทศกาลให้เป็นชิ้นส่วน แล้วนำมาให้ช่างยนต์เพื่อสร้างเครื่องประดับประจำเทศกาลชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนดังกล่าว

  ปฏิทินนับถอยหลัง

  ในโรงรถ ผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบในปฏิทินนับถอยหลังได้ว่ายังขาดสิ่งของใดบ้างในคอลเลคชัน และมีภารกิจใดบ้าง ณ เวลานั้นที่จะมอบกล่องในแคมเปญ

  เครื่องประดับประจำเทศกาลทุกชิ้นจะมีระหว่างแคมเปญเท่านั้น หลังแคมเปญ เครื่องประดับประจำเทศกาลทุกชิ้นที่ได้รับจากกล่องจะหายไป ผู้เข้าร่วมจะสามารถใช้ของรางวัลพิเศษ (สิ่งของสำหรับใช้ในเกม) ตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสลัก และสไตล์ ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับจากการเปิดกล่องหลังแคมเปญในการสู้รบ

  ต้องใช้ส่วนลดและรางวัลพลประจำผู้หญิงก่อนเดือนมีนาคม 2018 มิฉะนั้นแล้ว ผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อีกต่อไป

  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อกล่องได้ที่ https://2018.worldoftanks.asia ("หน้าแคมเปญ")

  ผู้เข้าร่วมต้องไปยังหน้าแคมเปญและเลือกจำนวนและประเภทกล่องที่มี ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อกล่องให้ตัวเองหรือให้ผู้เล่นคนอื่น

  ประเภทกล่องที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อได้

  1. กล่องที่มีลักษณะปีใหม่แบบโซเวียตชนิดสุ่ม
  2. กล่องที่มีลักษณะคริสต์มาสสมัยใหม่ชนิดสุ่ม
  3. กล่องที่มีลักษณะคริสต์มาสแบบดั้งเดิมชนิดสุ่ม
  4. กล่องที่มีลักษณะปีใหม่แบบจีนชนิดสุ่ม

  เนื้อหาในกล่อง:

  1. กล่องที่มีลักษณะปีใหม่แบบโซเวียตชนิดสุ่ม

  เนื้อหาที่รับประกันว่ามี

  1) ทอง 250 หน่วย

  2) รางวัลพิเศษ

  รางวัลพิเศษได้แก่หนึ่งในสิ่งที่ใช้ในเกมดังนี้

  • ทอง 250 หน่วย
  • ทอง 500 หน่วย
  • ทอง 1,000 หน่วย
  • วันพรีเมียม 1 วัน
  • วันพรีเมียม 3 วัน
  • วันพรีเมียม 7 วัน
  • เงิน 100,000 เครดิต
  • เงิน 500,000 เครดิต
  • รถถังระดับล่าง (ยานพาหนะระดับ 4) T-28E F-30 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ AC 1 Sentinel + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ PzKpfw B2 740 (f) + สล็อตไม่มีพลประจำ)
  • รถถังระดับสูง (ยานพาหนะระดับ 8) Type 59 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ T26E5 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ Lorraine 40 t + สล็อตไม่มีพลประจำ) หรือ Scorpion G + สล็อตไม่มีพลประจำ)

  เนื้อหาที่ไม่สามารถรับประกันว่ามี (อาจรวมอยู่ในกล่อง)

  องค์ประกอบการปรับแต่ง

  หากมีองค์ประกอบการปรับแต่งที่เปิดได้จากกล่อง อาจประกอบด้วยสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตัวอักษรสลักหมายเลข 1 "Happy New Year" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหภาพโซเวียต)
  • ตัวอักษรสลักหมายเลข 2 "Enjoy New Victories" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหภาพโซเวียต)
  • ตราสัญลักษณ์ "Snowman" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหภาพโซเวียต)
  • ตราสัญลักษณ์ "Salute" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหภาพโซเวียต)

  2. กล่องที่มีลักษณะคริสต์มาสสมัยใหม่ชนิดสุ่ม

  เนื้อหาที่รับประกันว่ามี

  1) ทอง 250 หน่วย

  2) รางวัลพิเศษ

  รางวัลพิเศษได้แก่หนึ่งในสิ่งที่ใช้ในเกมดังนี้

  • ทอง 250 หน่วย
  • ทอง 500 หน่วย
  • ทอง 1,000 หน่วย
  • วันพรีเมียม 1 วัน
  • วันพรีเมียม 3 วัน
  • วันพรีเมียม 7 วัน
  • เงิน 100,000 เครดิต
  • เงิน 500,000 เครดิต
  • รถถังระดับล่าง (ยานพาหนะระดับ 4) T-28E F-30 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ AC 1 Sentinel + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ PzKpfw B2 740 (f) + สล็อตไม่มีพลประจำ)
  • รถถังระดับสูง (ยานพาหนะระดับ 8) Type 59 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ T26E5 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ Lorraine 40 t + สล็อตไม่มีพลประจำ) หรือ Scorpion G + สล็อตไม่มีพลประจำ)

  เนื้อหาที่ไม่สามารถรับประกันว่ามี (อาจรวมอยู่ในกล่อง)

  องค์ประกอบการปรับแต่ง

  หากมีองค์ประกอบการปรับแต่งที่เปิดได้จากกล่อง อาจประกอบด้วยสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตัวอักษรสลัก "God Jul!" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสวีเดน)
  • ตัวอักษรสลัก "メリークリスマス!" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของญี่ปุ่น)
  • ตัวอักษรสลัก "Happy Holidays" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร)
  • ตัวอักษรสลัก "Glad helg" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสวีเดน)
  • ตัวอักษรสลัก "良い冬休みを!" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของญี่ปุ่น)
  • ตราสัญลักษณ์ "Santa’s Hat" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน และญี่ปุ่น)
  • ตราสัญลักษณ์ "Winking Elf" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน และญี่ปุ่น)

  3. กล่องที่มีลักษณะคริสต์มาสแบบดั้งเดิมชนิดสุ่ม

  เนื้อหาที่รับประกันว่ามี

  1) ทอง 250 หน่วย

  2) รางวัลพิเศษ

  รางวัลพิเศษได้แก่หนึ่งในสิ่งที่ใช้ในเกมดังนี้

  • ทอง 250 หน่วย
  • ทอง 500 หน่วย
  • ทอง 1,000 หน่วย
  • วันพรีเมียม 1 วัน
  • วันพรีเมียม 3 วัน
  • วันพรีเมียม 7 วัน
  • เงิน 100,000 เครดิต
  • เงิน 500,000 เครดิต
  • รถถังระดับล่าง (ยานพาหนะระดับ 4) T-28E F-30 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ AC 1 Sentinel + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ PzKpfw B2 740 (f) + สล็อตไม่มีพลประจำ)
  • รถถังระดับสูง (ยานพาหนะระดับ 8) Type 59 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ T26E5 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ Lorraine 40 t + สล็อตไม่มีพลประจำ) หรือ Scorpion G + สล็อตไม่มีพลประจำ)

  เนื้อหาที่ไม่สามารถรับประกันว่ามี (อาจรวมอยู่ในกล่อง)

  องค์ประกอบการปรับแต่ง

  หากมีองค์ประกอบการปรับแต่งที่เปิดได้จากกล่อง อาจประกอบด้วยสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตัวอักษรสลัก "Frohes neues Jahr" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเยอรมนี)
  • ตัวอักษรสลัก "Joyeux Noel!" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของฝรั่งเศส)
  • ตัวอักษรสลัก "Veselé Vánoce" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเช็ก)
  • ตัวอักษรสลัก "Wesołych Świąt" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของโปแลนด์)
  • ตัวอักษรสลัก "Frohes Fest" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเยอรมนี)
  • ตัวอักษรสลัก "Joyeuses Fêtes" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของฝรั่งเศส)
  • ตัวอักษรสลัก "Šťasné svátkyt" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเช็ก)
  • ตัวอักษรสลัก "Szczęśliwe święta" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของโปแลนด์)
  • ตราสัญลักษณ์ "Green Wreath" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ และเช็ก)
  • ตราสัญลักษณ์ "Mistletoe" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเยอรมนี ฝรั่งเศส เช็ก และโปแลนด์)

  4. กล่องที่มีลักษณะปีใหม่แบบจีนชนิดสุ่ม

  เนื้อหาที่รับประกันว่ามี

  1) ทอง 250 หน่วย

  2) รางวัลพิเศษ

  รางวัลพิเศษได้แก่หนึ่งในสิ่งที่ใช้ในเกมดังนี้

  • ทอง 250 หน่วย
  • ทอง 500 หน่วย
  • ทอง 1,000 หน่วย
  • วันพรีเมียม 1 วัน
  • วันพรีเมียม 3 วัน
  • วันพรีเมียม 7 วัน
  • เงิน 100,000 เครดิต
  • เงิน 500,000 เครดิต
  • รถถังระดับล่าง (ยานพาหนะระดับ 4) T-28E F-30 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ AC 1 Sentinel + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ PzKpfw B2 740 (f) + สล็อตไม่มีพลประจำ)
  • รถถังระดับสูง (ยานพาหนะระดับ 8) Type 59 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ T26E5 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ Lorraine 40 t + สล็อตไม่มีพลประจำ) หรือ Scorpion G + สล็อตไม่มีพลประจำ)

  เนื้อหาที่ไม่สามารถรับประกันว่ามี (อาจรวมอยู่ในกล่อง)

  องค์ประกอบการปรับแต่ง

  หากมีองค์ประกอบการปรับแต่งที่เปิดได้จากกล่อง อาจประกอบด้วยสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตัวอักษรสลัก "狗年大吉" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของจีน)
  • ตัวอักษรสลัก "恭贺新禧" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของจีน)
  • ตราสัญลักษณ์ "Red Rooster" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของจีน)
  • ตราสัญลักษณ์ "Red dragon" (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของจีน)

  จำนวนและราคาของกล่องที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อได้

  1. จำนวนกล่อง 3
  ราคาเริ่มต้น ดอลลาร์สหรัฐ6.00
  ราคาเบ็ดเสร็จ ดอลลาร์สหรัฐ 6.00
  ส่วนลดเบ็ดเสร็จ % 0

  2. จำนวนกล่อง11
  ราคาเริ่มต้น ดอลลาร์สหรัฐ22.00
  ราคาเบ็ดเสร็จ ดอลลาร์สหรัฐ 19.80
  ส่วนลดเบ็ดเสร็จ % 10.00

  3. จำนวนกล่อง 25
  ราคาเริ่มต้น ดอลลาร์สหรัฐ50.00
  ราคาเบ็ดเสร็จ ดอลลาร์สหรัฐ 40.00
  ส่วนลดเบ็ดเสร็จ % 20.00

  4. จำนวนกล่อง 75
  ราคาเริ่มต้น ดอลลาร์สหรัฐ150.00
  ราคาเบ็ดเสร็จ ดอลลาร์สหรัฐ 100.50
  ส่วนลดเบ็ดเสร็จ % 33.00

  โปรดทราบว่าราคาเบ็ดเสร็จของกล่องอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการชำระเงินที่เลือก โปรดตรวจสอบราคาสุดท้ายซึ่งจะแสดงในหน้าวิธีการจ่ายเงินก่อนที่จะดำเนินการซื้อในขั้นต้นสุดท้าย

  การทำธุรกรรมและการคืนเงินทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

  การรับกล่อง ผู้รับกล่องอาจเป็นตัวผู้เข้าร่วมเองหรือผู้เล่นคนอื่น ตามที่ผู้เข้าร่วมระบุ

  หากผู้เข้าร่วมซื้อกล่องให้ตัวเอง ของในกล่องจะโอนเข้าบัญชีผู้เข้าร่วม โดยจะมีการแจ้งเตือนที่สอดคล้องกัน หากผู้เข้าร่วมซื้อของขวัญให้กับผู้เล่นคนอื่น ผู้รับของขวัญจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับของขวัญดังกล่าว ของขวัญจะผนวกเข้ากับบัญชีผู้ใช้ของผู้รับของขวัญหลังจากที่ผู้รับได้ตอบรับของขวัญแล้วเท่านั้น ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ให้ของขวัญก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่าผู้รับของขวัญได้ยอมรับหรือปฏิเสธของขวัญ ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการให้ของขวัญจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

  5. วันที่แคมเปญ

  แคมเปญจะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2017 เวลา 6:00 น. ตามเวลา UTC และจะสิ้นสุดในวันที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 6:00 น. ตามเวลา UTC

  เราจะยอมรับการเข้าร่วมเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าว (เรียกว่า “ช่วงเวลาแคมเปญ”) เท่านั้น

 • กติกาของมาราธอน Grand Extravaganza

  บทนำ

  A. กติกาว่าด้วยมาราธอน ("กติกามาราธอน") วางข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับมาราธอนครั้งนี้ ("มาราธอน") ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลก กติกามาราธอนมีสองส่วน ได้แก่ ส่วน เอ ว่าด้วยกติกาทั่วไป และส่วน บี ว่าด้วยกติกาเฉพาะเรื่อง

  B. คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าหรือมีค่าใช้จ่ายใดในการสมัครหรือเป็นผู้ชนะของมาราธอนนี้ การซื้อสินค้าจะไม่เพิ่มโอกาสในการเป็น ผู้ชนะการแข่งขัน

  C. มาราธอนนี้เปิดให้กับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของประเทศที่บุคคลผู้นั้นพำนักอยู่ หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมมาราธอนดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและ/หรือเข้าร่วมภายใต้การดูแลของบุคคลดังกล่าว

  กติกาทั่วไป

  ส่วน เอ

  1. ผู้จัด

  มาราธอนนี้ – เรียกว่ามาราธอน GRAND EXTRAVAGANZA – จัดโดยบริษัท Wargaming Group จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัด”) ที่อยู่ 105 Agion Omologiton Avenue Nicosia 1080 ประเทศไซปรัส

  2. คุณสมบัติการเข้าร่วม

  (a) ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในมาราธอนนี้ได้แก่บุคคลที่ได้เข้าร่วมโดยปฏิบัติตามกติกาของมาราธอน

  (b) ไม่ว่าข้อกำหนดก่อนหน้านี้จะระบุไว้อย่างไร บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมในมาราธอนนี้ (1) พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการและตัวแทนของ

  ผู้จัด ผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดและบริษัทในเครือและตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการจัดมาราธอน ("บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด") (2) บิดามารดา คู่สมรส บุตร พี่/น้องชาย และพี่/น้องสาวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด และ (3) บุคคลที่พักอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด

  (c) หากได้รับการร้องขอจากผู้จัด ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะชื่อ อายุ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ไปรษณีย์และข้อมูลอื่น ๆ บุคคลที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอหรือให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ คลาด

  เคลื่อน หรือไม่เป็นจริง จะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมหรือ (หากพวกเขาได้เข้าร่วมแล้ว) ไม่ได้สิทธิในการชนะการแข่งขันมาราธอนหรือในการได้รับรางวัล

  3. การขอรับรางวัล

  ผู้ชนะรางวัลจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์และ/หรืออีเมล กฎระเบียบสำหรับการมอบรางวัลอยู่ในส่วนพิเศษของกติกามาราธอน ส่วนบี

  ผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรางวัลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรางวัลด้วยรางวัลหรือสิ่งที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ชนะรางวัลไม่ได้ปฏิบัติตามกติกามาราธอน ผู้ชนะรางวัลจะถูกตัดสิทธิ หากผู้ชนะไม่สามารถให้ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอสำหรับการจัดส่งรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้จัด ผู้ชนะรางวัลจะเสียสิทธิในการรับรางวัล

  4. การให้สิทธิกับผู้เข้าร่วม

  (a) เมื่อยอมรับกติกามาราธอนนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนมอบสิทธิให้ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดในการใช้ชื่อ/ชื่อเล่นของผู้เข้าร่วม รูปภาพ/ภาพแทนโปรไฟล์ และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อการวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ/หรือการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาราธอนดังกล่าวผ่านสื่อใด ๆ โดยดำเนินการได้ทั่วโลกและตลอดไปโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการแจ้งล่วงหน้า โดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมอีก

  (b) เมื่อยอมรับกติกามาราธอนนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนมอบสิทธิให้ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดและบริษัทในเครือ และ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากผู้จัดในการเก็บรวบรวม เก็บบันทึก จัดเก็บ เก็บเพิ่มเติม เก็บรักษา ปรับปรุง เตรียมการ เปลี่ยนแปลง คัดสำเนาทางอิเล็กทรอนิกส์ สกัดข้อมูล ใช้งาน ถ่ายโอน นำข้อมูลบุคคลออก ถ่ายโอนข้ามพรมแดน ปิดกั้น ลบ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย

  5. การยกเว้นและการละเว้นจากความรับผิดโดยผู้เข้าร่วม

  (a) ความรับผิดของผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดไม่บังคับในกรณีความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทางสุขภาพ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขาดองค์ประกอบการรับประกันหรือในกรณีที่มีเจตนาหลอกลวง

  (b) ความรับผิดของผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดไม่บังคับ ในกรณีความเสียหายที่เกิดจากผู้จัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

  (c) ในกรณีที่มีการละเมิดภาระหน้าที่หลักตามสัญญาด้วยความประมาทเล็กน้อย ผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด ต้องรับผิดตามวงเงินความเสียหายที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ 5 (เอ) และ 5 (ดี) หน้าที่หลักตามสัญญา โดยนามธรรม ได้แก่หน้าที่ที่หากดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปโดยครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนอื่นใด และที่คู่สัญญาสามารถไว้วางใจในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้เป็นปกติวิสัย

  (d) กติกานี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนด

  (e) ระยะเวลาสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายถูกจำกัดไว้ที่หนึ่ง (1) ปี ยกเว้นกรณีตามข้อ 5 (เอ) 5 (บี) และ 5 (ดี) ซึ่งมีข้อจำกัดตามกฎหมายใช้บังคับอยู่แล้ว

  6. การก่อกวน

  (a) ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิและห้ามบุคคลใด ๆ เข้าร่วม หากบุคคลดังกล่าวกำลังหรือพยายาม (1) ก่อกวนเว็บไซต์หรือเกมของผู้จัดและ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมาราธอน (2) พยายามทำลายการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างมาราธอนด้วยการโกง การหลอกลวง หรือด้วยวิธีการไม่เป็นธรรมอื่นใด (3) เจตนารบกวน ดูหมิ่น ข่มขู่ ตามรังควานผู้เข้าร่วมอื่นใดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด และ/หรือ (4) ละเมิดกติกามาราธอนนี้หรือข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของผู้จัดด้วยวิธีการอื่นใด

  (b) ความพยายามใดที่เป็นการจงใจทำลายเว็บไซต์ของผู้จัดหรือเกมของผู้จัด (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งดังกล่าว) หรือทำลายการดำเนินการของมาราธอนนี้ อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่งและอาญา หากเกิดความพยายามก่อกวนดังกล่าวขึ้น ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตจากผู้จัด (หากมี) สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายและการเยียวยาอื่นจากบุคคลดังกล่าวที่ต้องรับผิดชอบสำหรับความพยายามก่อกวนข้างต้น โดยจะดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมที่จะชดใช้ และไม่ถือว่าผู้จัด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดและบริษัทในเครือต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือความรับผิดใด ๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด้านทนายความตามสมควร) ที่อาจเกิดขึ้นกับหรือเกิดขึ้นจากผู้ใดที่กล่าวมานี้ทุกเมื่อ อันเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้งานในสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นของผู้เข้าร่วม และ/หรือการละเมิดของผู้เข้าร่วมในการเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาราธอนนี้

  7. สิทธิของผู้จัดในการยกเลิกการเข้าร่วมและการยุติมาราธอนนี้ หากมีหลักฐานการฉ้อโกง การก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น หรือการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนใดส่วนหนึ่งของมาราธอนครั้งนี้ หรือหากมีการฉ้อโกงหรืออุปสรรคทางเทคนิคในรูปแบบใดก็ตาม (อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่องทางคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์) ที่จะทำให้การดำเนินการจัดมาราธอนต้องผิดพลาด ผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วม และ/หรือยุติมาราธอนและการมอบรางวัล โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว ห้ามใช้งานการเปิดโปรแกรมอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์เข้าถึง หรือใช้กลไกหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าหรือร่วมการแข่งขันได้โดยอัตโนมัติหรือได้รับการประเมินซ้ำซ้อน ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เข้าร่วมบนพื้นฐานของที่อยู่อีเมล สิทธิการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมอาจถูกเพิกถอน

  8. ข้อกำหนดทั่วไป

  (a) มาราธอนนี้อยู่ภายใต้กติกามาราธอนเหล่านี้รวมถึงอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐไซปรัสในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นไม่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับการคุ้มครองที่ผู้เข้าร่วมมีสิทธิได้รับตามบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ผู้เข้าร่วมอาศัยอยู่ซึ่งมิอาจละเว้นได้ กฎหมายของประเทศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดของกติกามาราธอนนี้ไม่ได้ยกเว้น จำกัด หรือกำหนดขอบเขตที่แคบลงสำหรับสิทธิที่ผู้บริโภคพึงได้รับจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ รวมถึงไม่สามารถตีความไปในทางดังกล่าวโดยบุคคลใดก็ตาม

  (b) เมื่อเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแต่ละรายตกลงที่จะปฏิบัติตามกติกามาราธอนนี้ รวมถึงข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของผู้จัด

  (c) เพื่อให้การเข้าร่วมและการขอรับรางวัลเป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมอาจได้รับการร้องขอจากผู้จัดให้ส่งข้อมูลระบุตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ของที่พัก ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือข้อมูลผู้ติดต่อ และ/หรือข้อมูลภาษี ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกติกามาราธอน ผู้จัดมีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท Intel Corporation (ที่อยู่ 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) ซึ่งอาจส่งต่อให้กับผู้ให้บริการที่จะส่งมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ

  (d) การใช้การไม่ได้หรือการใช้บังคับไม่ได้ของข้อบทใดข้อบทหนึ่งในกติกามาราธอนนี้จะไม่ส่งผลให้ข้อบทอื่นใดใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้ ในกรณีที่ข้อบทใดได้รับการประกาศให้ใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎกติกามาราธอนนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป และจะต้องได้รับการตีความโดยสอดคล้องกับข้อบทของกติกาดังกล่าว เปรียบเสมือนว่าข้อบทที่ใช้การไม่ได้หรือผิดกฎหมายไม่ปรากฎอยู่

  (e) ผู้ชนะต้องรับผิดชอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการใดเกี่ยวกับรางวัล แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ผู้ที่จะได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบหรือปฏิเสธการรับรางวัล ให้ถือว่ารางวัลนั้นเป็นอันตกไป และในกรณีดังกล่าว ผู้จัดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลือกให้รางวัลดังกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนคนอื่นหรือไม่ให้ก็ได้

  กติกาพิเศษ

  ส่วน บี

  1. ระยะเวลาการแข่งขันมาราธอน

  กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS: 23 มีนาคม 2561 เวลา 9:00 เวลาสากลเชิงพิกัด – 6 เมษายน 2561 เวลา 9:00 เวลาสากลเชิงพิกัด;
  กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป: 23 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 เวลาสากลเชิงพิกัด – 6 เมษายน 2561 เวลา 10:00 เวลาสากลเชิงพิกัด;
  กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ: 23 มีนาคม 2561 เวลา 19:00 เวลาสากลเชิงพิกัด – 6 เมษายน 2561 เวลา 19:00 เวลาสากลเชิงพิกัด;
  กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก: 30 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 เวลาสากลเชิงพิกัด – 10 เมษายน 2561 เวลา 10:00 เวลาสากลเชิงพิกัด;

  2. วิธีเข้าร่วม:

  ภายในระยะเวลาการแข่งขันมาราธอน ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ในเกม “World of Tanks” ในส่วนของภารกิจ Battle ความคืบหน้าในมาราธอนและกลุ่มประเทศ โดยคุณต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามภารกิจของเกมและได้รับโทเคนเป็นรางวัล สถิติของโทเคนที่ได้รับจะแสดงที่ www.wotonereward.asia “เว็บไซต์มาราธอน” โดยจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกชั่วโมง

  3. วิธีการคัดเลือกผู้ชนะ

  ผู้เข้าร่วมที่เก่งที่สุดในแต่ละกลุ่มประเทศจากทั้ง 4 กลุ่ม กล่าวคือผู้ที่ได้รับโทเคนจำนวนมากที่สุด จะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมที่เก่งที่สุดทั้งสี่คนจะได้รับรางวัลที่หนึ่ง หากมีผู้เข้าร่วมหลายคนจากกลุ่มประเทศเดียวกันได้รับจำนวนโทเคนเท่ากัน ผู้เข้าร่วมที่ได้รับจำนวนโทเคนมากที่สุดรวดเร็วกว่าคนอื่นในกลุ่มประเทศเดียวกันจะเป็นผู้ได้รับรางวัลที่หนึ่ง

  ผู้เข้าร่วมที่ได้รับโทเคนมากที่สุดในลำดับที่ 2 – 251 จากแต่ละกลุ่มประเทศจากทั้งหมด 4 กลุ่ม จะได้รับรางวัลพิเศษ หากมีผู้เข้าร่วมหลายคนจากกลุ่มประเทศเดียวกันได้รับจำนวนโทเคนเท่ากัน ผู้เข้าร่วมที่ได้รับจำนวนโทเคนมากกว่ารวดเร็วกว่าคนอื่นในกลุ่มประเทศเดียวกันจะได้รับการจัดอยู่ในลำดับที่สูงกว่าในกลุ่มประเทศนั้น ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนจะสามารถได้รับการจัดลำดับได้เพียงหนึ่งที่

  เว็บไซต์มาราธอนจะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลที่หนึ่งและรางวัลพิเศษภายในสอง (2) สัปดาห์หลังจากที่การแข่งขันมาราธอนเสร็จสิ้นลง:

  กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS: ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2561
  กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป: ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2561
  กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ: ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2561
  กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก: ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2561

  ผู้จัดจะตรวจสอบการมีสิทธิเข้าร่วมและการปฏิบัติตามกติกาของมาราธอนรวมถึงมีสิทธิที่จะไม่ให้ชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือผู้ที่ละเมิดกติกา

  มาราธอนปรากฏในรายชื่อผู้ชนะ

  ในการประกาศผล ผู้จัดจะขอให้ผู้ได้รับรางวัลที่หนึ่งและรางวัลพิเศษคลิกลิงก์ในอีเมลที่ส่งโดยผู้จัดเพื่อไปยังเว็บไซต์และกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบรางวัล ผู้ได้รับพิจารณาให้รับรางวัลจะต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วันปฏิทินหลังจากที่ได้รับอีเมล

  4. รางวัล

  รางวัลที่จะมอบในกรอบการแข่งขันมาราธอนเป็นรางวัลในกรอบของกระดานผู้นำ Intel Trophy:

  รางวัลที่หนึ่ง:

  แล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมรุ่น Alienware จอ 17 นิ้ว พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7
  มูลค่า 3,299.99 ดอลลาร์สหรัฐ (รางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้สำหรับแต่ละกลุ่ม)
  ผู้จัดจะมอบรางวัลที่หนึ่งให้กับผู้เข้าร่วมที่เก่งที่สุดที่ได้รับเลือกจากแต่ละกลุ่มประเทศจากสี่กลุ่มประเทศ (สหภาพยุโรป เครือรัฐเอกราชหรือ CIS อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก)

  รางวัลพิเศษ:

  โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7
  มูลค่า 340 ดอลลาร์สหรัฐ (รางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้สำหรับแต่ละกลุ่ม)
  ผู้จัดจะมอบรางวัลพิเศษ 1000 รางวัลให้กับผู้เข้าร่วม 250 คนที่ได้รับเลือกจากแต่ละกลุ่มประเทศจากสี่กลุ่มประเทศ (สหภาพยุโรป เครือรัฐเอกราช อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก)

  ผู้ที่จะส่งมอบรางวัลที่หนึ่งและรางวัลพิเศษได้แก่ บริษัท Intel Corporation (ที่อยู่ 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) โดยจะดำเนินการส่งมอบให้ผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561