เอกสารทางกฎหมาย

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • กฏการสร้างกองทัพ (World of Tanks Blitz)
 • กฏการสร้างกองทัพ (World of Tanks Blitz)

  มีผลตั้งแต่: 1 มิถุนายน 2019

  การสร้าง การเข้าร่วม หรือการบริหารจัดการกองทัพ จะถือว่าผู้ใช้ World of Tanks Blitz ยินยอมต่อการใช้กฎกติกาของกองทัพและข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน กฎกติกาเกมต่าง ๆ รวมถึงกฎกติกาอื่น ๆ ของ Wargaming

  โปรดทราบรายการการละเมิดกฎกติกาของกองทัพเหล่านี้ไม่ใช่รายการโดยละเอียด Wargaming ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดข้อจำกัดสำหรับการละเมิดที่ไม่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในกฎกติกาของกองทัพเหล่านี้หากจำเป็น โดยการเปลี่ยนแปลงกลไกเกมหรือกฎหมายเกม และหากผู้ใช้คิดค้นวิธีการใหม่ ๆ ให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบหรือผลประโยชน์ในเกมที่ไม่เป็นธรรม

  1. การลงทะเบียนกองทัพมีให้บริการแก่คุณโดยเสียค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจะหักโดยอัติโนมัติจากบัญชีของผู้เล่นที่สร้างกองทัพเมื่อทำการลงทะเบียน

  2. จำนวนสมาชิกของกองทัพต้องไม่เกิน 50 คน

  3. ชื่อกองทัพประกอบไปด้วยชื่อเต็มและป้าย (ชื่อย่อ)

  4. ชื่อกองทัพแบบเต็มสามารถใช้ตัวพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ในอักษรละติน อักษรซีริลลิก และอักษรของประเทศอื่น ๆ รวมไปถึงการเว้นวรรค ตัวเลข ยติภังค์ (-) และเครื่องหมายขีดล่าง (_)

  5. ชื่อกองทัพแบบเต็มมีตัวอักษรได้ 2-25 ตัว

  6. ป้ายมีได้เฉพาะอักษรละตินตัวพิมพ์ใหญ่ ยติภังค์ (-) เครื่องหมายขีดล่าง (_) และตัวเลข

  7. ป้ายมีอักขระได้ 2-5 ตัว

  8. ทั้งชื่อแบบเต็มและแบบย่อต้องเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำและไม่ไวต่ออักษรใหญ่เล็ก

  9. คำขวัญของกองทัพสามารถเพิ่มลงในช่องที่เกี่ยวข้องเมื่อสร้างกองทัพ สามารถใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรละติน อักษรซีริลลิก และอักษรประเทศอื่น ๆ รวมถึงการเว้นวรรค ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และเครื่องหมายขีดล่าง (_) ความยาวสูงสุดของคำขวัญของกองทัพคือ 100 อักขระ ต้องกรอกคำขวัญในการรบเพื่อดำเนินการต่อ

  10. นอกจากนี้ สามารถเพิ่มรายละเอียดของกองทัพลงในช่องที่เกี่ยวข้องได้เมื่อสร้างกองทัพ สามารถใช้ตัวพิมพ์เล็กและตัวพิมพ์ใหญ่ของอักษรละติน อักษรซีริลลิก และอักษรประเทศอื่น ๆ รวมถึงการเว้นวรรค ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และเครื่องหมายขีดล่าง (_) ความยาวสูงสุดของคำอธิบายกองทัพคือ 1,000 อักขระ

  11. ชื่อกองทัพแบบเต็มและแบบย่อ รวมถึงคำขวัญกองทัพและคำอธิบายต้องไม่:

  11.1. เกี่ยวข้องโดยนัยหรือชัดเจนกับองค์กรใด ๆ บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรที่ถูกตัดสินโดยศาลอาชญากรรมระหว่างประเทศต่อมนุษยชน ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาทางลบในหมู่คนจำนวนมาก หรือบุคคลสำคัญ หรือชื่อขององค์กรก่อการร้ายใด ๆ รวมถึงผู้ที่กระทำการก่อการร้ายในปัจจุบัน ตัวอย่างการละเมิด: การใช้คุณลักษณะ ตัวย่อ หรือสัญลักษณ์ของนาซีทุกรูปแบบ เช่น “SS” รวมทั้งตัวอักษรย่อ ชื่อ หรือนามสกุลของบุคคลสำคัญของนาซี

  11.2. มีการอ้างถึงความเหนือกว่าทางเชื้อชาติหรือชนชาติ รวมทั้งส่งเสริมการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ

  11.3. แสดงถึงการดูถูกหรือการอนาจารใด ๆ

  11.4. เกี่ยวข้องกับการอนาจารในเด็ก ความทุพพลภาพ หรือผลของความรุนแรง

  11.5. มีคำที่สื่อถึงการอนาจาร คำหยาบคาย คำย่อ การแสดงออกหรือวลีที่ไม่เหมาะสม

  11.6. ดูถูกกลุ่มชาติพันธุ์หรือเชื้อชาติที่เจาะจงในทุกรูปแบบ

  11.7. เกี่ยวข้องกับการร่วมประเวณีหรือความรุนแรงทางเพศทั้งโดยนัยหรืออย่างชัดแจ้ง

  11.8. อธิบายลักษณะและปฏิกิริยาตอบสนองของมนุษย์หรือสัตว์สมัยดึกดำบรรพ์

  11.9. ส่งเสริม อ้างถึง หรือใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือยาเสพติดทั้งโดยนัยหรืออย่างชัดแจ้ง

  11.10. ครอบครองทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ถือครองลิขสิทธิ์

  11.11. มีข้อมูลที่อาจทำให้กองทัพเกิดความการเข้าใจผิด ในฐานะกองทัพของฝ่ายบริหาร

  11.12. มีลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ยกเว้นลิงก์ไปยังแหล่งข้อมูลของ Wargaming หรือแหล่งข้อมูลแฟนคลับที่ Wargaming กำหนดไว้ว่าเหมาะสม

  11.13. ละเมิดกฎกติกาของกองทัพ, ข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน, กฎกติกาของเกม, กฎกติกาอื่น ๆ ของ Wargaming หรือกฎหมาย

  นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้ใช้ชื่อและป้ายกองทัพแบบเต็ม รวมถึงคำขวัญและคำอธิบายกองทัพโดยอ้อมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องห้าม

  ชื่อหรือป้ายกองทัพแบบเต็มใด ๆ รวมถึงคำขวัญและคำอธิบายกองทัพที่ละเมิดกฎกติกาเหล่านี้ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและต้องปฏิบัติตามกฎ มิฉะนั้นจะถูกยกเลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการร้องเรียนจากผู้เกี่ยวข้องหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ ในสถานการณ์ที่เห็นได้ชัดและร้ายแรง กองทัพจะถูกยุบ และการเข้าถึงเกมสำหรับบัญชีสมาชิกจะถูกปิดกั้นอย่างถาวรตามมาตรการการจำกัด Wargaming จะเป็นฝ่ายตัดสินว่าการละเมิดนั้นร้ายแรงเพียงใด ในกรณีนั้น เงินทุนในเกมที่ใช้ในการตั้งชื่อกองทัพ (ป้าย) แบบเต็มหรือแบบย่อ คำขวัญหรือคำอธิบายที่ละเมิดกฎกติกาจะไม่ให้คืน

  Wargaming จะไม่รับผิดชอบต่อการสร้างป้ายชื่อและชื่อกองทัพแบบเต็มที่มีความคล้ายคลึงกัน จะไม่มีการดำเนินการบริหารจัดการใด ๆ ต่อกองทัพดังกล่าว

  12. Wargaming เป็นฝ่ายรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการตัดสินใจว่ามีการละเมิดกฎของกองทัพหรือไม่ และพิจารณาความร้ายแรงของการละเมิดในแต่ละกรณี Wargaming มีสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็นต้องให้เวลากองทัพที่ละเมิดกฎกติกาถึง 24 ชั่วโมงเพื่อแก้ไขการละเมิด

  13. Wargaming จะไม่พิจารณาข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งระหว่างกองทัพ ผู้บัญชาการทัพ เหล่าผู้นำทัพ และผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง ผู้บัญชาการทัพยืนยันว่าสมาชิกของกองทัพมีอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยแต่งตั้งพวกเขาให้ดำรงตำแหน่งเจ้าหน้าที่หรือตำแหน่งอื่น ๆ ในกองทัพ การเข้าร่วมกองทัพจะถือว่าสมาชิกทั่วไปยอมรับกฎภายในของกองทัพ

  14. การละเมิดกฎใด ๆ ของกองทัพจะถือเป็นการละเมิดข้อตกลงสิทธิ์การใช้งาน และกฎอื่น ๆ ของ Wargaming โดยอัตโนมัติ รวมทั้งจะเป็นมูลเหตุในการลงโทษผู้สร้างกองทัพ ผู้บัญชาการ หรือบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการกองทัพ

  15. ในกรณีที่ผู้เล่นของกองทัพหลายคนกระทำการละเมิดกฎกติกาของกองทัพ กฎกติกาของเกม หรือข้อตกลงสิทธิ์การใช้งานซ้ำ ๆ Wargaming มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกกองทัพดังกล่าวโดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายให้กับกองทัพและผู้เล่นแต่ละราย

  =====================================

  กฏการสร้างกองทัพ

  หมดอายุเมื่อ 30 พฤษภาคม 2019.

  คุณสามารถอ่านกฎเกี่ยวกับการสร้าง การเข้าร่วม หรือการจัดการกองทัพผู้เล่นของเกมระเบิดมหากาพย์สงคราม (World of Tanks Blitz) โดยกฎกองทัพถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎการเล่นเกม

  โปรดทราบว่ากฎและข้อจำกัดที่ระบุไว้นี้ไม่ได้ครบถ้วนและครอบคลุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทุกประการ

  1. การลงทะเบียนกองทัพมีให้คุณใช้งานโดยมีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกองทัพจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากบัญชีของผู้เล่นที่สร้างกองทัพขณะทำการลงทะเบียน
  2. จำนวนสมาชิกกองทัพจะต้องไม่เกิน 50 คน
  3. ชื่อกองทัพดังกล่าวประกอบด้วยชื่อเต็มและป้ายชื่อ (ชื่อย่อ)
  4. ชื่อเต็มของกองทัพสามารถประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและใหญ่ของอักษรอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรประจำชาติอื่น ๆ ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และขีดล่าง (_)
  5. ชื่อเต็มกองทัพจะต้องมีความยาวระหว่าง 2-25 ตัวอักษร
  6. ป้ายชื่อสามารถประกอบด้วยตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ยัติภังค์ (-) ขีดล่าง (_) และตัวเลข เท่านั้น
  7. ป้ายชื่อจะต้องมีความยาวตัวอักษรระหว่าง 2 ถึง 5
  8. ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อจะเป็นไม่ซ้ำกับชื่ออื่นในโครงการ โดยระหว่างการตรวจสอบ จะไม่พิจารณาตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
  9. ผู้สร้างกองทัพสามารถกรอกคำขวัญกองทัพในช่องที่ระบุไว้ โดยสามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรภาษาประจำชาติอื่น ๆ เป็นแบบตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และขีดล่าง (_) ได้ด้วย ความยาวสูงสุดของคำขวัญกองทัพคือ 100 ตัวอักษร โดยคุณจะต้องกรอกช่องนี้ก่อนดำเนินการต่อ
  10. ผู้สร้างกองทัพสามารถใส่คำอธิบายในช่องที่ระบุไว้ โดยสามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรภาษาประจำชาติอื่น ๆ เป็นแบบตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และขีดล่าง (_) ได้ด้วย ความยาวสูงสุดของคำขวัญกองทัพคือ 1000 ตัวอักษร
  11. ชื่อเต็มและชื่อย่อของกองทัพ รวมถึงคำขวัญและคำอธิบายของกองทัพ จะต้องไม่:
   • ที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยนัยกับองค์กรใด ๆ บุคคลในประวัติศาสตร์หรือนักการเมือง รวมถึงผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติซึ่งได้สร้างปฏิกิริยาในแง่ลบจากผู้คนจำนวนมาก หรือการใช้ชื่อขององค์กรหรือผู้แทนองค์กรก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงองค์กรที่มีในปัจจุบันด้วย ตัวอย่างการละเมิด: ลักษณะคำย่อหรือสัญลักษณ์ของนาซี ไม่ว่าจะรูปแบบใด เช่น การใช้อักษร “SS” รวมไปถึงชื่อย่อหรือนามสกุลของสมาชิกพรรคนาซี เป็นต้น
   • มีการอ้างถึงความเหนือกว่าของชาติหรือชาติพันธุ์ รวมไปถึงการส่งเสริมการเลือกประติบัติในรูปแบบใดก็ตาม
   • แสดงถึงคำเหยียดหยามหรือคำหยาบคายโดยนัย
   • เกี่ยวข้องกับล่วงละเมิดผู้เยาว์ทางเพศ หรือการขาดความสามารถ หรือผลจากการล่วงละเมิด
   • การเหยียดหยามกลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
   • เกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับการร่วมเพศหรือความรุนแรง
   • ส่งเสริมการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
   • มีองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนหรือจดลิขสิทธิ์ไว้ ไม่ว่าจะในบางส่วนหรือทั้งหมด ก็ตาม
   • มีข้อมูลที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทัพได้ว่าเป็นกองทัพของฝ่ายบริหาร
   • มีคำพูด ข้อความ หรือคำย่อ ที่หยาบคาบ
   • ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ระหว่างผู้เล่นและฝ่ายบริหารโครงการ ในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึงการละเมิดกฎหมายของประเทศของโครงการ
   • มีลิงค์ไปยังแหล่งที่มาอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ยกเว้นสำหรับการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของโครงการ หรือแหล่งที่มาอื่น ๆ ที่นิยามไว้แล้วว่าเหมาะสมโดยฝ่ายบริหาร
    ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อของกองทัพ รวมถึงคำขวัญและคำอธิบายกองทัพ จะต้องไม่ละเมิดกฎที่ระบุไว้ข้างต้นนี้
  12. ฝ่ายบริหารโครงการจะสอดส่องดูแลว่าผู้เล่นปฏิบัติตามกฎดังกล่าวหรือไม่และจะดำเนินการลงโทษทางวินัยในแต่ละกรณีตามการวินิจฉัยของฝ่ายบริหาร กองทัพซึ่งมีชื่อเต็มและชื่อย่อที่ถือว่าละเมิดกฎสามารถถูกยุบได้ โดยจะไม่มีการคืนค่าลงทะเบียน ฝ่ายบริหารมีสิทธิ (แต่ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธินี้ทุกครั้ง) ที่จะเตือนกองทัพที่ละเมิดกฎ และให้เวลา 24 ชั่วโมงในการทำให้การละเมิดดังกล่าวหมดไป
  13. การละเมิดใด ๆ ของกฎกฎเหล่านี้จะถือเป็นเท่ากับการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำกับการใช้งานเกมดังกล่าวและยังสามารถเป็นพื้นฐานในการลงโทษผู้สร้างกองทัพหรือผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจในการจัดการกองทัพ อีกด้วย