เอกสารทางกฎหมาย

ด้านล่างนี้คุณจะพบเอกสารทางกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการWargaming.net

 • กฏการสร้างกองทัพ (World of Tanks Blitz)
 • กฏการสร้างกองทัพ (World of Tanks Blitz)

  คุณสามารถอ่านกฎเกี่ยวกับการสร้าง การเข้าร่วม หรือการจัดการกองทัพผู้เล่นของเกมระเบิดมหากาพย์สงคราม (World of Tanks Blitz) โดยกฎกองทัพถือเป็นส่วนหนึ่งของกฎการเล่นเกม

  โปรดทราบว่ากฎและข้อจำกัดที่ระบุไว้นี้ไม่ได้ครบถ้วนและครอบคลุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทุกประการ

  1. การลงทะเบียนกองทัพมีให้คุณใช้งานโดยมีค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกองทัพจะถูกหักโดยอัตโนมัติจากบัญชีของผู้เล่นที่สร้างกองทัพขณะทำการลงทะเบียน
  2. จำนวนสมาชิกกองทัพจะต้องไม่เกิน 50 คน
  3. ชื่อกองทัพดังกล่าวประกอบด้วยชื่อเต็มและป้ายชื่อ (ชื่อย่อ)
  4. ชื่อเต็มของกองทัพสามารถประกอบด้วยตัวอักษรพิมพ์เล็กและใหญ่ของอักษรอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรประจำชาติอื่น ๆ ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และขีดล่าง (_)
  5. ชื่อเต็มกองทัพจะต้องมีความยาวระหว่าง 2-25 ตัวอักษร
  6. ป้ายชื่อสามารถประกอบด้วยตัวอักษรอังกฤษพิมพ์ใหญ่ ยัติภังค์ (-) ขีดล่าง (_) และตัวเลข เท่านั้น
  7. ป้ายชื่อจะต้องมีความยาวตัวอักษรระหว่าง 2 ถึง 5
  8. ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อจะเป็นไม่ซ้ำกับชื่ออื่นในโครงการ โดยระหว่างการตรวจสอบ จะไม่พิจารณาตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่
  9. ผู้สร้างกองทัพสามารถกรอกคำขวัญกองทัพในช่องที่ระบุไว้ โดยสามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรภาษาประจำชาติอื่น ๆ เป็นแบบตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และขีดล่าง (_) ได้ด้วย ความยาวสูงสุดของคำขวัญกองทัพคือ 100 ตัวอักษร โดยคุณจะต้องกรอกช่องนี้ก่อนดำเนินการต่อ
  10. ผู้สร้างกองทัพสามารถใส่คำอธิบายในช่องที่ระบุไว้ โดยสามารถใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษ อักษรไซริลิค และอักษรภาษาประจำชาติอื่น ๆ เป็นแบบตัวพิมพ์เล็ก/ใหญ่ หรือใช้ช่องว่าง ตัวเลข ยัติภังค์ (-) และขีดล่าง (_) ได้ด้วย ความยาวสูงสุดของคำขวัญกองทัพคือ 1000 ตัวอักษร
  11. ชื่อเต็มและชื่อย่อของกองทัพ รวมถึงคำขวัญและคำอธิบายของกองทัพ จะต้องไม่:
   • ที่เชื่อมโยงโดยตรงหรือโดยนัยกับองค์กรใด ๆ บุคคลในประวัติศาสตร์หรือนักการเมือง รวมถึงผู้ที่ได้กระทำการอันเป็นอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติซึ่งได้สร้างปฏิกิริยาในแง่ลบจากผู้คนจำนวนมาก หรือการใช้ชื่อขององค์กรหรือผู้แทนองค์กรก่อการร้าย ซึ่งรวมถึงองค์กรที่มีในปัจจุบันด้วย ตัวอย่างการละเมิด: ลักษณะคำย่อหรือสัญลักษณ์ของนาซี ไม่ว่าจะรูปแบบใด เช่น การใช้อักษร “SS” รวมไปถึงชื่อย่อหรือนามสกุลของสมาชิกพรรคนาซี เป็นต้น
   • มีการอ้างถึงความเหนือกว่าของชาติหรือชาติพันธุ์ รวมไปถึงการส่งเสริมการเลือกประติบัติในรูปแบบใดก็ตาม
   • แสดงถึงคำเหยียดหยามหรือคำหยาบคายโดยนัย
   • เกี่ยวข้องกับล่วงละเมิดผู้เยาว์ทางเพศ หรือการขาดความสามารถ หรือผลจากการล่วงละเมิด
   • การเหยียดหยามกลุ่มเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ใด ๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด
   • เกี่ยวข้องโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมกับการร่วมเพศหรือความรุนแรง
   • ส่งเสริมการใช้แอลกอฮอล์หรือยาเสพติดไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม
   • มีองค์ประกอบของเครื่องหมายการค้าที่ลงทะเบียนหรือจดลิขสิทธิ์ไว้ ไม่ว่าจะในบางส่วนหรือทั้งหมด ก็ตาม
   • มีข้อมูลที่อาจจะทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับกองทัพได้ว่าเป็นกองทัพของฝ่ายบริหาร
   • มีคำพูด ข้อความ หรือคำย่อ ที่หยาบคาบ
   • ละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ระหว่างผู้เล่นและฝ่ายบริหารโครงการ ในรูปแบบใดก็ตาม รวมไปถึงการละเมิดกฎหมายของประเทศของโครงการ
   • มีลิงค์ไปยังแหล่งที่มาอินเทอร์เน็ตอื่น ๆ ยกเว้นสำหรับการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาของโครงการ หรือแหล่งที่มาอื่น ๆ ที่นิยามไว้แล้วว่าเหมาะสมโดยฝ่ายบริหาร
    ทั้งชื่อเต็มและป้ายชื่อของกองทัพ รวมถึงคำขวัญและคำอธิบายกองทัพ จะต้องไม่ละเมิดกฎที่ระบุไว้ข้างต้นนี้
  12. ฝ่ายบริหารโครงการจะสอดส่องดูแลว่าผู้เล่นปฏิบัติตามกฎดังกล่าวหรือไม่และจะดำเนินการลงโทษทางวินัยในแต่ละกรณีตามการวินิจฉัยของฝ่ายบริหาร กองทัพซึ่งมีชื่อเต็มและชื่อย่อที่ถือว่าละเมิดกฎสามารถถูกยุบได้ โดยจะไม่มีการคืนค่าลงทะเบียน ฝ่ายบริหารมีสิทธิ (แต่ไม่จำเป็นต้องใช้สิทธินี้ทุกครั้ง) ที่จะเตือนกองทัพที่ละเมิดกฎ และให้เวลา 24 ชั่วโมงในการทำให้การละเมิดดังกล่าวหมดไป
  13. การละเมิดใด ๆ ของกฎกฎเหล่านี้จะถือเป็นเท่ากับการละเมิดข้อตกลงผู้ใช้ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำกับการใช้งานเกมดังกล่าวและยังสามารถเป็นพื้นฐานในการลงโทษผู้สร้างกองทัพหรือผู้ใดก็ตามที่มีอำนาจในการจัดการกองทัพ อีกด้วย