เอกสารทางกฎหมาย

ด้านล่างนี้คุณจะพบเอกสารทางกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการWargaming.net

 • กติกาของมาราธอน Grand Extravaganza
 • กติกาของมาราธอน Grand Extravaganza

  บทนำ

  A. กติกาว่าด้วยมาราธอน (“กติกามาราธอน”) วางข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับมาราธอนครั้งนี้ (“มาราธอน”) ซึ่งจัดขึ้นทั่วโลก กติกามาราธอนมีสองส่วน ได้แก่ ส่วน เอ ว่าด้วยกติกาทั่วไป และส่วน บี ว่าด้วยกติกาเฉพาะเรื่อง

  B. คุณไม่จำเป็นต้องซื้อสินค้าหรือมีค่าใช้จ่ายใดในการสมัครหรือเป็นผู้ชนะของมาราธอนนี้ การซื้อสินค้าจะไม่เพิ่มโอกาสในการเป็น
  ผู้ชนะการแข่งขัน

  C. มาราธอนนี้เปิดให้กับบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วตามกฎหมายของประเทศที่บุคคลผู้นั้นพำนักอยู่ หากคุณยังไม่บรรลุนิติภาวะ คุณจะได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมมาราธอนดังกล่าวก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากบิดามารดาหรือผู้ปกครองและ/หรือเข้าร่วมภายใต้การดูแลของบุคคลดังกล่าว

  กติกาทั่วไป

  ส่วน เอ

  1. ผู้จัด

  มาราธอนนี้ – เรียกว่ามาราธอน GRAND EXTRAVAGANZA – จัดโดยบริษัท Wargaming Group จำกัด (ต่อไปนี้เรียกว่า “ผู้จัด”) ที่อยู่ 105 Agion Omologiton Avenue Nicosia 1080 ประเทศไซปรัส

  2. คุณสมบัติการเข้าร่วม

  (a) ผู้มีสิทธิเข้าร่วมในมาราธอนนี้ได้แก่บุคคลที่ได้เข้าร่วมโดยปฏิบัติตามกติกาของมาราธอน

  (b) ไม่ว่าข้อกำหนดก่อนหน้านี้จะระบุไว้อย่างไร บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิเข้าร่วมในมาราธอนนี้ (1) พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการและตัวแทนของ

  ผู้จัด ผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดและบริษัทในเครือและตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับการจัดมาราธอน (“บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด“) (2) บิดามารดา คู่สมรส บุตร พี่/น้องชาย และพี่/น้องสาวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด และ (3) บุคคลที่พักอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด

  (c) หากได้รับการร้องขอจากผู้จัด ผู้เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องภายในเวลาที่กำหนด โดยเฉพาะชื่อ อายุ อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ไปรษณีย์และข้อมูลอื่น ๆ บุคคลที่ไม่ได้ให้ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอหรือให้ข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ คลาด

  เคลื่อน หรือไม่เป็นจริง จะไม่ได้รับสิทธิเข้าร่วมหรือ (หากพวกเขาได้เข้าร่วมแล้ว) ไม่ได้สิทธิในการชนะการแข่งขันมาราธอนหรือในการได้รับรางวัล

  3. การขอรับรางวัล

  ผู้ชนะรางวัลจะได้รับการแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์และ/หรืออีเมล กฎระเบียบสำหรับการมอบรางวัลอยู่ในส่วนพิเศษของกติกามาราธอน ส่วนบี

  ผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนรางวัลหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของรางวัลด้วยรางวัลหรือสิ่งที่มีมูลค่าเท่ากันหรือมากกว่า ซึ่งเรื่องดังกล่าวอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว หากผู้ชนะรางวัลไม่ได้ปฏิบัติตามกติกามาราธอน ผู้ชนะรางวัลจะถูกตัดสิทธิ หากผู้ชนะไม่สามารถให้ข้อมูลที่ได้รับการร้องขอสำหรับการจัดส่งรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยผู้จัด ผู้ชนะรางวัลจะเสียสิทธิในการรับรางวัล

  4. การให้สิทธิกับผู้เข้าร่วม

  (a) เมื่อยอมรับกติกามาราธอนนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนมอบสิทธิให้ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดในการใช้ชื่อ/ชื่อเล่นของผู้เข้าร่วม รูปภาพ/ภาพแทนโปรไฟล์ และ/หรือข้อมูลเกี่ยวกับรางวัล และ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งดังกล่าวข้างต้น เพื่อการวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ/หรือการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับมาราธอนดังกล่าวผ่านสื่อใด ๆ โดยดำเนินการได้ทั่วโลกและตลอดไปโดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการแจ้งล่วงหน้า โดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมอีก

  (b) เมื่อยอมรับกติกามาราธอนนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนมอบสิทธิให้ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดและบริษัทในเครือ และ/หรือผู้ได้รับอนุญาตจากผู้จัดในการเก็บรวบรวม เก็บบันทึก จัดเก็บ เก็บเพิ่มเติม เก็บรักษา ปรับปรุง เตรียมการ เปลี่ยนแปลง คัดสำเนาทางอิเล็กทรอนิกส์ สกัดข้อมูล ใช้งาน ถ่ายโอน นำข้อมูลบุคคลออก ถ่ายโอนข้ามพรมแดน ปิดกั้น ลบ ทำลาย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วม เพื่อวัตถุประสงค์ในการมอบรางวัลและดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางกฎหมาย

  5. การยกเว้นและการละเว้นจากความรับผิดโดยผู้เข้าร่วม

  (a) ความรับผิดของผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดไม่บังคับในกรณีความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทางสุขภาพ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขาดองค์ประกอบการรับประกันหรือในกรณีที่มีเจตนาหลอกลวง

  (b) ความรับผิดของผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดไม่บังคับ ในกรณีความเสียหายที่เกิดจากผู้จัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

  (c) ในกรณีที่มีการละเมิดภาระหน้าที่หลักตามสัญญาด้วยความประมาทเล็กน้อย ผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด ต้องรับผิดตามวงเงินความเสียหายที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ 5 (เอ) และ 5 (ดี) หน้าที่หลักตามสัญญา โดยนามธรรม ได้แก่หน้าที่ที่หากดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปโดยครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนอื่นใด และที่คู่สัญญาสามารถไว้วางใจในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้เป็นปกติวิสัย

  (d) กติกานี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนด

  (e) ระยะเวลาสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายถูกจำกัดไว้ที่หนึ่ง (1) ปี ยกเว้นกรณีตามข้อ 5 (เอ) 5 (บี) และ 5 (ดี) ซึ่งมีข้อจำกัดตามกฎหมายใช้บังคับอยู่แล้ว

  6. การก่อกวน

  (a) ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิและห้ามบุคคลใด ๆ เข้าร่วม หากบุคคลดังกล่าวกำลังหรือพยายาม (1) ก่อกวนเว็บไซต์หรือเกมของผู้จัดและ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของมาราธอน (2) พยายามทำลายการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างมาราธอนด้วยการโกง การหลอกลวง หรือด้วยวิธีการไม่เป็นธรรมอื่นใด (3) เจตนารบกวน ดูหมิ่น ข่มขู่ ตามรังควานผู้เข้าร่วมอื่นใดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด และ/หรือ (4) ละเมิดกติกามาราธอนนี้หรือข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของผู้จัดด้วยวิธีการอื่นใด

  (b) ความพยายามใดที่เป็นการจงใจทำลายเว็บไซต์ของผู้จัดหรือเกมของผู้จัด (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งดังกล่าว) หรือทำลายการดำเนินการของมาราธอนนี้ อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่งและอาญา หากเกิดความพยายามก่อกวนดังกล่าวขึ้น ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตจากผู้จัด (หากมี) สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายและการเยียวยาอื่นจากบุคคลดังกล่าวที่ต้องรับผิดชอบสำหรับความพยายามก่อกวนข้างต้น โดยจะดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ผู้เข้าร่วมแต่ละรายยินยอมที่จะชดใช้ และไม่ถือว่าผู้จัด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดและบริษัทในเครือต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือความรับผิดใด ๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด้านทนายความตามสมควร) ที่อาจเกิดขึ้นกับหรือเกิดขึ้นจากผู้ใดที่กล่าวมานี้ทุกเมื่อ อันเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้งานในสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นของผู้เข้าร่วม และ/หรือการละเมิดของผู้เข้าร่วมในการเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือข้อตกลงใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาราธอนนี้

  7. สิทธิของผู้จัดในการยกเลิกการเข้าร่วมและการยุติมาราธอนนี้

  หากมีหลักฐานการฉ้อโกง การก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น หรือการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนใดส่วนหนึ่งของมาราธอนครั้งนี้ หรือหากมีการฉ้อโกงหรืออุปสรรคทางเทคนิคในรูปแบบใดก็ตาม (อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่องทางคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์) ที่จะทำให้การดำเนินการจัดมาราธอนต้องผิดพลาด ผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วม และ/หรือยุติมาราธอนและการมอบรางวัล โดยอยู่ในดุลพินิจของผู้จัดแต่เพียงผู้เดียว ห้ามใช้งานการเปิดโปรแกรมอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์เข้าถึง หรือใช้กลไกหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าหรือร่วมการแข่งขันได้โดยอัตโนมัติหรือได้รับการประเมินซ้ำซ้อน ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เข้าร่วมบนพื้นฐานของที่อยู่อีเมล สิทธิการเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมอาจถูกเพิกถอน

  8. ข้อกำหนดทั่วไป

  (a) มาราธอนนี้อยู่ภายใต้กติกามาราธอนเหล่านี้รวมถึงอยู่ภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐไซปรัสในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นไม่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับการคุ้มครองที่ผู้เข้าร่วมมีสิทธิได้รับตามบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ผู้เข้าร่วมอาศัยอยู่ซึ่งมิอาจละเว้นได้ กฎหมายของประเทศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดของกติกามาราธอนนี้ไม่ได้ยกเว้น จำกัด หรือกำหนดขอบเขตที่แคบลงสำหรับสิทธิที่ผู้บริโภคพึงได้รับจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ รวมถึงไม่สามารถตีความไปในทางดังกล่าวโดยบุคคลใดก็ตาม

  (b) เมื่อเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแต่ละรายตกลงที่จะปฏิบัติตามกติกามาราธอนนี้ รวมถึงข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของผู้จัด

  (c) เพื่อให้การเข้าร่วมและการขอรับรางวัลเป็นไปอย่างถูกต้อง ผู้เข้าร่วมอาจได้รับการร้องขอจากผู้จัดให้ส่งข้อมูลระบุตัวตน อาทิ ชื่อ ที่อยู่ไปรษณีย์ของที่พัก ที่อยู่อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ และ/หรือข้อมูลผู้ติดต่อ และ/หรือข้อมูลภาษี ข้อมูลดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในกติกามาราธอน ผู้จัดมีสิทธิที่จะเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท Intel Corporation (ที่อยู่ 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) ซึ่งอาจส่งต่อให้กับผู้ให้บริการที่จะส่งมอบรางวัลให้กับผู้ชนะ

  (d) การใช้การไม่ได้หรือการใช้บังคับไม่ได้ของข้อบทใดข้อบทหนึ่งในกติกามาราธอนนี้จะไม่ส่งผลให้ข้อบทอื่นใดใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้ ในกรณีที่ข้อบทใดได้รับการประกาศให้ใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎกติกามาราธอนนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป และจะต้องได้รับการตีความโดยสอดคล้องกับข้อบทของกติกาดังกล่าว เปรียบเสมือนว่าข้อบทที่ใช้การไม่ได้หรือผิดกฎหมายไม่ปรากฎอยู่

  (e) ผู้ชนะต้องรับผิดชอบภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และค่าบริการใดเกี่ยวกับรางวัล แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีที่ผู้ที่จะได้รับรางวัลมีคุณสมบัติไม่ครบหรือปฏิเสธการรับรางวัล ให้ถือว่ารางวัลนั้นเป็นอันตกไป และในกรณีดังกล่าว ผู้จัดมีสิทธิแต่เพียงผู้เดียวที่จะเลือกให้รางวัลดังกล่าวแก่ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมาราธอนคนอื่นหรือไม่ให้ก็ได้

  กติกาพิเศษ

  ส่วน บี

  1. ระยะเวลาการแข่งขันมาราธอน

  กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS: 23 มีนาคม 2561 เวลา 9:00 เวลาสากลเชิงพิกัด – 6 เมษายน 2561 เวลา 9:00 เวลาสากลเชิงพิกัด;

  กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป: 23 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 เวลาสากลเชิงพิกัด – 6 เมษายน 2561 เวลา 10:00 เวลาสากลเชิงพิกัด;

  กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ: 23 มีนาคม 2561 เวลา 19:00 เวลาสากลเชิงพิกัด – 6 เมษายน 2561 เวลา 19:00 เวลาสากลเชิงพิกัด;

  กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก: 30 มีนาคม 2561 เวลา 10:00 เวลาสากลเชิงพิกัด – 10 เมษายน 2561 เวลา 10:00 เวลาสากลเชิงพิกัด;

  2. วิธีเข้าร่วม:

  ภายในระยะเวลาการแข่งขันมาราธอน ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวได้ในเกม “World of Tanks” ในส่วนของภารกิจ Battle ความคืบหน้าในมาราธอนและกลุ่มประเทศ โดยคุณต้องดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ตามภารกิจของเกมและได้รับโทเคนเป็นรางวัล สถิติของโทเคนที่ได้รับจะแสดงที่ www.wotonereward.asia “เว็บไซต์มาราธอน” โดยจะปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกชั่วโมง

  3. วิธีการคัดเลือกผู้ชนะ

  ผู้เข้าร่วมที่เก่งที่สุดในแต่ละกลุ่มประเทศจากทั้ง 4 กลุ่ม กล่าวคือผู้ที่ได้รับโทเคนจำนวนมากที่สุด จะเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ผู้เข้าร่วมที่เก่งที่สุดทั้งสี่คนจะได้รับรางวัลที่หนึ่ง หากมีผู้เข้าร่วมหลายคนจากกลุ่มประเทศเดียวกันได้รับจำนวนโทเคนเท่ากัน ผู้เข้าร่วมที่ได้รับจำนวนโทเคนมากที่สุดรวดเร็วกว่าคนอื่นในกลุ่มประเทศเดียวกันจะเป็นผู้ได้รับรางวัลที่หนึ่ง

  ผู้เข้าร่วมที่ได้รับโทเคนมากที่สุดในลำดับที่ 2 – 251 จากแต่ละกลุ่มประเทศจากทั้งหมด 4 กลุ่ม จะได้รับรางวัลพิเศษ หากมีผู้เข้าร่วมหลายคนจากกลุ่มประเทศเดียวกันได้รับจำนวนโทเคนเท่ากัน ผู้เข้าร่วมที่ได้รับจำนวนโทเคนมากกว่ารวดเร็วกว่าคนอื่นในกลุ่มประเทศเดียวกันจะได้รับการจัดอยู่ในลำดับที่สูงกว่าในกลุ่มประเทศนั้น ผู้เข้าร่วมหนึ่งคนจะสามารถได้รับการจัดลำดับได้เพียงหนึ่งที่

  เว็บไซต์มาราธอนจะประกาศชื่อผู้ได้รับรางวัลที่หนึ่งและรางวัลพิเศษภายในสอง (2) สัปดาห์หลังจากที่การแข่งขันมาราธอนเสร็จสิ้นลง:

  กลุ่มประเทศเครือรัฐเอกราชหรือ CIS: ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2561

  กลุ่มประเทศสหภาพยุโรป: ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2561

  กลุ่มประเทศอเมริกาเหนือ: ก่อนวันที่ 20 เมษายน 2561

  กลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก: ก่อนวันที่ 26 เมษายน 2561

  ผู้จัดจะตรวจสอบการมีสิทธิเข้าร่วมและการปฏิบัติตามกติกาของมาราธอนรวมถึงมีสิทธิที่จะไม่ให้ชื่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมหรือผู้ที่ละเมิดกติกา

  มาราธอนปรากฏในรายชื่อผู้ชนะ

  ในการประกาศผล ผู้จัดจะขอให้ผู้ได้รับรางวัลที่หนึ่งและรางวัลพิเศษคลิกลิงก์ในอีเมลที่ส่งโดยผู้จัดเพื่อไปยังเว็บไซต์และกรอกข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการส่งมอบรางวัล ผู้ได้รับพิจารณาให้รับรางวัลจะต้องกรอกข้อมูลดังกล่าวภายในระยะเวลา 14 วันปฏิทินหลังจากที่ได้รับอีเมล

  4. รางวัล

  รางวัลที่จะมอบในกรอบการแข่งขันมาราธอนเป็นรางวัลในกรอบของกระดานผู้นำ Intel Trophy:

  รางวัลที่หนึ่ง:

  แล็ปท็อปสำหรับเล่นเกมรุ่น Alienware จอ 17 นิ้ว พร้อมโปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7

  มูลค่า 3,299.99 ดอลลาร์สหรัฐ (รางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้สำหรับแต่ละกลุ่ม)

  ผู้จัดจะมอบรางวัลที่หนึ่งให้กับผู้เข้าร่วมที่เก่งที่สุดที่ได้รับเลือกจากแต่ละกลุ่มประเทศจากสี่กลุ่มประเทศ (สหภาพยุโรป เครือรัฐเอกราชหรือ CIS อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก)

  รางวัลพิเศษ:

  โปรเซสเซอร์ Intel® Core™ i7

  มูลค่า 340 ดอลลาร์สหรัฐ (รางวัลอาจเปลี่ยนแปลงได้สำหรับแต่ละกลุ่ม)

  ผู้จัดจะมอบรางวัลพิเศษ 1000 รางวัลให้กับผู้เข้าร่วม 250 คนที่ได้รับเลือกจากแต่ละกลุ่มประเทศจากสี่กลุ่มประเทศ (สหภาพยุโรป เครือรัฐเอกราช อเมริกาเหนือ เอเชียแปซิฟิก)

  ผู้ที่จะส่งมอบรางวัลที่หนึ่งและรางวัลพิเศษได้แก่ บริษัท Intel Corporation (ที่อยู่ 2200 Mission College Blvd. Santa Clara, CA 95052) โดยจะดำเนินการส่งมอบให้ผู้ได้รับรางวัลภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2561