เอกสารทางกฎหมาย

ด้านล่างนี้คุณจะพบเอกสารทางกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการWargaming.net

 • กฎของเกม World of Tanks
 • กฎของเกม World of Tanks

  ข้อมูลเพิ่มเติมของข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (“EULA”)

  ข้อมูลสำคัญ!ในการติดตั้ง คัดลอก หรือใช้งานเกมหรือบริการของเราในรูปแบบใดก็ตาม จะถือว่าคุณยอมรับที่จะมีผลผูกพันตามข้อกำหนดของกฎเหล่านี้

  หากคุณไม่เห็นด้วยกับกฎของ WORLD OF TANKS โปรดอย่าดำเนินการลงทะเบียนต่อ แล้วออกจากเว็บไซต์ของเราทันที และอย่าเข้าถึงหรือใช้งานเกม เว็บไซต์ หรือบริการของเรา

  1. ข้อกำหนดทั่วไป

  1.01 ผู้เล่นที่ลงทะเบียนเข้าใช้ World of Tanks ต้องมีอายุสิบสาม (13) ปีขึ้นไป ผู้เล่นทุกคนต้องรับผิดชอบพฤติกรรมของตนแต่เพียงผู้เดียว ทั้งในการสนทนาสาธารณะและระหว่างการรบ ผู้เล่นมีหน้าที่รับผิดชอบในการปกป้องบัญชีของตนจากการเข้าถึงโดยผู้อื่น และเราสนับสนุนให้คุณเลือกรหัสผ่านที่คาดเดายาก และไม่ใช้รหัสผ่านเดียวกันซ้ำกับในเว็บไซต์อื่น เนื่องจากเจ้าของหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ดังกล่าวอาจอ่านรหัสผ่านได้ เราไม่แนะนำให้ผู้ใช้แบ่งปันบัญชีผู้ใช้กับผู้อื่น ในกรณีที่บัญชีสูญหายหรือถูกเจาะระบบ โปรดแจ้งฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิคในทันทีผ่านทางเว็บไซต์ ฝ่ายสนับสนุนของ World of Tanks

  1.02 ผู้พัฒนา (Wargaming.net) ซอฟต์แวร์นี้ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อพฤติกรรมของผู้เล่นแต่ละราย รวมถึงเนื้อหาในข้อความของผู้เล่นในการสนทนาและช่องเกมทั้งหมด ผู้เล่นจะต้องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับพฤติกรรมของตนและเนื้อหาในข้อความของตนในการสนทนาและช่องเกมทั้งหมด

  1.03 Wargaming.net ขอสงวนสิทธิ์ในการประเมินเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์เป็นรายกรณี การดำเนินการดังกล่าวอาจทำโดยผ่อนปรนหรือเคร่งครัดมากกว่าการดำเนินการที่ระบุไว้ในแต่ละประเภท

  1.04 Wargaming.net อาจระงับ หยุดใช้งาน ปรับแก้ หรือลบบัญชีผู้ใช้ตามข้อกำหนดใน ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ เมื่อใดก็ได้ บัญชีที่ยกเลิกโดย Wargaming.net เนื่องจากการใช้ในทางที่ผิดประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการละเมิดกฎเหล่านี้หรือ EULA จะไม่มีการเปิดใช้งานใหม่ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด เพื่อวัตถุประสงค์ในการอธิบายแต่ไม่ใช่การจำกัดแต่เพียงเหตุผลเท่านี้ การระงับ ยกเลิก และ/หรือการลบบัญชีส่วนใหญ่นั้นเป็นผลจากการละเมิดกฎเหล่านี้ ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) หรือนโยบายอื่นๆ ของ Wargaming.net ผู้เล่นอาจยกเลิกบัญชีที่ลงทะเบียนไว้ได้ทุกเมื่อตามคำแนะนำในเว็บไซต์ Wargaming.net อาจหยุดการเสนอและ/หรือการสนับสนุนบริการใดๆ ได้ทุกเมื่อ

  1.05 ผู้เล่นที่ตัดสินใจมีส่วนร่วมในเกมยอมรับและเห็นชอบกับกติกาเหล่านี้และกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะปฏิบัติตามกฎเหล่านั้นไม่ว่าในสถานการณ์ใด นอกจากนี้ ผู้เล่นยังตกลงว่ากฎเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใดก็ตามที่ได้รับอนุญาตให้ใช้บัญชีหรือรหัสผู้ใช้ Wargaming.net ของตนเอง การอนุญาตให้ผู้ใช้คนอื่นเข้าใช้บัญชีเท่ากับเจ้าของบัญชีจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาทั้งหมดด้วยตนเอง (รวมถึงการยกเลิกบัญชีดังกล่าว) ทุกเมื่อ ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นละเมิดกฎที่ระบุไว้ เจ้าของบัญชีจะไม่มีสิทธิรับเงินคืนไม่ว่าจะในสกุลเงินหรือเครดิตรูปแบบใด

  2. การใช้งานที่ไม่ได้รับอนุญาต ข้อจำกัดและเงื่อนไขการใช้งาน

  คุณตกลงที่จะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้ ขณะเข้าถึงหรือใช้งานเกมหรือคุณลักษณะการสื่อสารใดๆ ของ Wargaming.net

  2.01 ส่งผ่านหรืออำนวยความสะดวกในการส่งผ่านเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งผิดกฎหมาย เป็นอันตราย เป็นการข่มขู่ ละเมิด คุกคาม ล่วงละเมิดสิทธิของผู้อื่น หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามกอนาจาร ใส่ร้าย ที่อาจละเมิดสิทธิส่วนบุคคลหรือสิทธิในที่สาธารณะของผู้อื่น สร้างความเกลียดชัง เหยียดเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ หรือในทางอื่นใดที่เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ

  2.02 แอบอ้างเป็นบุคคลหรือองค์กรใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเว็บไซต์ หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทน หรือตัวแทนอื่นๆ ของ WG (หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน ผู้แทน หรือตัวแทนของบริษัทในเครือ ผู้ให้อนุญาตหรือผู้รับอนุญาตของ WG) ผู้นำฟอรัม ไกด์หรือผู้จัด หรือการกล่าวอ้างที่ไม่เป็นจริงหรือชักนำให้เข้าใจผิดว่าคุณเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือองค์กรหนึ่ง ๆ

  2.03 โพสต์ ส่งผ่าน หรืออำนวยความสะดวกในการส่งผ่านเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งคุณไม่มีสิทธิส่งผ่าน ภายใต้กฎหมายหรือความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นโดยสัญญาหรือการมอบอำนาจ (อาทิ ข้อตกลงไม่เปิดเผยข้อมูล)

  2.04 ส่งผ่านหรืออำนวยความสะดวกในการส่งผ่านเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งมีไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย ม้าโทรจัน บอต ตัวบันทึกการกดแป้นพิมพ์ หนอนอินเทอร์เน็ต ไทม์บอมบ์ ไวรัสลบข้อมูล หรือชุดคำสั่งการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่มีจุดประสงค์และ/หรือสร้างความเสียหายจริง แทรกแซงให้เกิดอันตราย ลักลอบสกัดกั้นหรือขุด ขูดหรือยึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ

  2.05 ลบสิ่งบ่งชี้ของผู้มีลิขสิทธิ์ตัวจริง ประกาศทางกฎหมาย หรือการกำหนดหรือการแสดงกรรมสิทธิ์ที่คุณอัปโหลดไปยังหรือผ่านทางคุณลักษณะการสื่อสารของ WG

  2.06 ใช้คุณลักษณะการสื่อสารของ WG ในลักษณะที่ส่งผลกระทบในทางไม่ดีต่อการมีอยู่ของทรัพยากรที่มีให้ผู้ใช้อื่น (อาทิ การตะโกนที่มากเกินควร (โดยใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) การรุมด้วยข้อความ (การโพสต์ข้อความซ้ำกันโดยต่อเนื่อง) หรือการใช้รูปภาพที่มีขนาดใหญ่มากเกินควร)

  2.07 ละเมิดกฎหมาย กฎหรือระเบียบข้อบังคับระดับท้องถิ่น ระดับรัฐ ระดับประเทศหรือระหว่างประเทศที่ใช้บังคับ ไม่ว่าโดยเจตนาหรือไม่เจตนา

  2.08 โพสต์ ส่งผ่าน หรืออำนวยความสะดวกในการส่งผ่านเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นซึ่งละเมิดสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ หรือกรรมสิทธิ์ของผู้ใด

  2.09 ส่งผ่านเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้นไปยังคุณลักษณะการสื่อสารของ WG ซึ่งเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือบุคคลอื่น

  2.10 ส่งผ่านหรืออำนวยความสะดวกในการส่งผ่านเนื้อหาใดๆ ไปยังที่อยู่อีเมล ที่อยู่การส่งข้อความ หรือที่อยู่อื่นใดที่ไม่ได้เป็นของคุณหรือคุณไม่ได้มีสิทธิที่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งให้ใช้งาน โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากบุคคลหรือองค์กรดังกล่าวเป็นการล่วงหน้า

  2.11 ใช้การโกงและการเจาะระบบ ไม่อนุญาตให้มีการโกงหรือการเจาะระบบไม่ว่าในรูปแบบใด ซึ่งเราจะเป็นผู้ประเมินโดยตัดสินจากผลลัพธ์ของผู้เล่น ข้อมูลของผู้เจาะระบบซึ่งรวมถึงที่อยู่ไอพีจะถูกบันทึกไว้เพื่อใช้อ้างอิงและสอบสวนในอนาคต การใช้งานเว็บไซต์หรือเกมเท่ากับคุณตกลงที่จะรายงานพนักงาน WG โดยทันทีเกี่ยวกับเครื่องมือเจาะระบบใดๆ ที่คุณทราบว่าอาจก่อให้เกิดอันตรายแก่เว็บไซต์หรือเกมเพื่อการสอบสวนเพิ่มเติม

  2.12 ส่งผ่านเนื้อหาที่เป็นการส่งเสริมการขายหรือโฆษณาที่ไม่ได้ร้องขอ “อีเมลขยะ” “สแปม” “จดหมายลูกโซ่” หรือการชักชวนในรูปแบบอื่นๆ โฆษณาอาจรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การโพสต์ลิงก์ของเว็บไซต์ซ้ำ ๆ ผ่านวิธีการสื่อสารภายในเกม นอกจากนี้ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ รูป และ/หรือวิดีโออาจถือว่าเป็นโฆษณา ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้าม

  2.13 พูดให้ร้ายและหลอกลวงพนักงานของ WG พนักงานของ WG ต้องเป็นกลางและยุติธรรมมากที่สุด หากมีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานของ WG ผู้เล่นสามารถส่งรายงานไปยังฝ่ายสนับสนุนของ World of Tanks เพื่อให้มีการสอบสวนเรื่องดังกล่าว ทั้งนี้ การรบกวนพนักงานของ WG อย่างเปิดเผย การยับยั้งข้อมูล หรือการหลอกลวงพนักงานของ WG อย่างเปิดเผย ตลอดจนการโต้แย้งถ้อยคำ การกระทำ และการตัดสินของพนักงานอาจทำให้เกิดการลงโทษต่างๆ โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์ การกระทำผิดประเภทนี้จะได้รับการวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนก่อนการตัดสินลงโทษ การตัดสินใจมีส่วนร่วมในเกมถือว่าคุณยอมรับว่าคุณตกลงตามกฎเหล่านี้และกฎอื่นๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง และจะปฏิบัติตามกฎดังกล่าวไม่ว่าในสถานการณ์ใด นอกจากนี้ คุณยังตกลงว่ากฎเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้กับผู้ใดก็ตามที่คุณอนุญาตให้ใช้บัญชีหรือรหัสผู้ใช้ WG ของคุณ การอนุญาตให้ผู้ใช้รายอื่นเข้าใช้บัญชีของคุณเท่ากับคุณจะต้องรับผิดชอบต่อผลที่ตามมาทั้งหมดด้วยตนเอง (รวมถึงการยกเลิกบัญชีของคุณ) ทุกเมื่อ ซึ่งอาจเป็นผลจากการที่บุคคลดังกล่าวข้างต้นละเมิดกฎที่ระบุไว้ โดยคุณจะไม่มีสิทธิขอรับเงินที่จ่ายไปคืน

  2.14 แก้ไขไฟล์ใดที่ WG ไม่ได้อนุญาตให้ผู้ใช้แก้ไขได้เป็นพิเศษ ห้ามใช้ข้อมูลที่อาจอยู่ภายใต้สิทธิของผู้อื่นหรือองค์กรอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของสิทธิดังกล่าว การไม่ปฏิบัติตามนี้อาจส่งผลให้มีการยกเลิกบัญชี และผู้กระทำผิดอาจต้องรับผิดทางแพ่งและ/หรือทางอาญา

  2.15 ใช้ประโยชน์จากข้อผิดพลาดในการออกแบบ คุณลักษณะที่ไม่ได้มีรายละเอียดในคู่มือ และ/หรือข้อบกพร่องจากการเขียนโปรแกรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้มาซึ่งการเข้าถึงที่ไม่ได้มีให้ในทางใดทางหนึ่ง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน

  2.16 ทำวิศวกรรมย้อนกลับ ถอดรหัส หรือถอดแยกเนื้อหาส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของเว็บไซต์ เกม หรือบริการอื่น ๆ

  2.17 สร้างหรือใช้บัญชีหลายบัญชีเพื่อการใช้ประโยชน์จากกลไกของเกม และ/หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม เพื่อหนีการโดนลงโทษ หรือเพื่อละเมิดกฎซ้ำๆ หรือที่มากเกินไป

  2.18 ไม่อนุญาตให้ใช้กระบวนการหรือความพยายามที่จะขายหรือซื้อบัญชีหรือเงินในเกม หรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือใช้ภาพที่เกี่ยวข้องโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเราเพื่อรับเงินจริงหรือเงิน/ไอเท็มในเกมอื่น หากพบผู้เล่นกระทำการดังกล่าว เราจะปิดกั้นบัญชีของผู้เล่นนั้นโดยถาวร นอกจากนี้ ผู้เล่นที่ระบุว่าตนตั้งใจจะดำเนินการตามกระบวนการดังกล่าวก็จะได้รับการจัดการเช่นเดียวกับผู้ลงมือทำ

  3. การห้าม การจำกัด และเงื่อนไขการใช้งาน (สำหรับการสนทนาในเกมและช่องเกมทั้งหมด)

  คุณตกลงที่จะไม่ทำสิ่งต่อไปนี้ ขณะใช้งานเกม หรือการสนทนาในเกม หรือช่องเกมของ Wargaming.net (กรุณาดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่หลักจรรยาบรรณฉบับทางการ)

  3.01 เราไม่สนับสนุนการใช้ถ้อยคำหยาบคายและถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมมากเกินควร เราแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้เปิดใช้งานระบบกรองคำหยาบ ระบบกรองคำหยาบไม่ใช่ข้ออ้างเพื่อละเมิดกฎของเกมและการสนทนาที่มี และการใช้ถ้อยคำหยาบคายที่มากเกินไปจะถูกลงโทษ

  3.02 ห้ามพิมพ์ข้อมูลในลักษณะที่พยายามหลบหลีกระบบกรองคำหยาบ

  3.03 เราไม่ยอมรับการดูหมิ่น การโจมตีส่วนตัว การละเมิดหรือการคุกคาม ไม่ว่าในระดับใด

  3.04 ห้ามแสดงความเห็นที่วิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม เพศ หรือรสนิยมทางเพศ

  3.05 ห้ามอ้างอิงถึงเรื่องการอยู่สูงกว่าของเชื้อชาติหรือสัญชาติ รวมถึงห้ามการโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะของการเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะในระดับใด

  3.06 ห้ามส่งสแปมหรือโพสต์ข้อความที่ไร้สาระทั้งในเกมและในการสนทนาระหว่างการต่อสู้ในเกม ซึ่งรวมถึงการใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ที่มากเกินควร และการโพสต์ผลการต่อสู้ที่มากเกินควร

  3.07 ห้ามร้องขอหรือชักชวนไม่ว่าในรูปแบบใดในการสนทนาในเกมและช่องเกมทั้งหมด การร้องขอ/ชักชวน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการขอให้ผู้ใช้โอนเงินจริงไปยังกระเป๋าสตางค์เสมือน การขอเครดิตเพิ่มเติม และการขอให้โอนทองในเกม

  3.08 การโฆษณาเพื่อขาย แลกเปลี่ยน หรือทางเลือกอื่นๆ ทุกประเภทสำหรับการโอนบัญชีจากผู้ใช้คนหนึ่งไปยังผู้ใช้อีกคนหนึ่ง เป็นการละเมิด EULA จึงเป็นเรื่องต้องห้ามทั้งในการสนทนาในเกมและช่องเกมทั้งหมด

  3.09 ห้ามเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ใช้นั้นๆ

  3.10 ห้ามให้ร้ายผู้ใช้หรือโพสต์ข้อมูลเท็จเกี่ยวกับผู้ใช้ในการสนทนาในเกมและช่องเกมทั้งหมด

  3.11 ห้ามพยายามข่มขู่ผู้ใช้คนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการเข้าใช้งานบัญชี

  3.12 ห้ามพูดคุยหรืออ้างอิงถึงกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย อาทิ ยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอ้างอิงถึง หรือการพูดคุยเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาหยาบคาย เหยียดเชื้อชาติ ล่วงละเมิด ผิดกฎหมาย หรือที่มีเนื้อหาอื่นอันขัดต่อ EULA หรือที่อ้างถึงทรัพยากรที่มีการโฆษณาหรือเนื้อหาในเรื่องดังกล่าว

  3.13 ห้ามพูดคุยหรืออ้างอิงถึงเนื้อหาที่ยังไม่เผยแพร่ การโกง การเจาะระบบ ม้าโทรจัน หรือโปรแกรมอันตรายต่างๆ หากคุณสงสัยว่ามีการโกงหรือการเจาะระบบ หรือมีปัญหาอื่นหรือข้อกังวลในเรื่องนี้ โปรดให้ข้อมูลที่จำเป็นกับฝ่ายสนับสนุนทางเทคนิค

  3.14 ห้ามพูดคุย โฆษณา หรืออ้างอิงถึงเว็บไซต์ที่เกี่ยวกับการขายทอง เครดิต รหัสส่งเสริมการขาย บริการในระดับต่างๆ หรือบัญชีในเกม

  3.15 ห้ามข่มขู่ว่าจะทำลายรถถังฝ่ายพันธมิตร รวมถึงการข่มขู่ว่าจะเปิดเผยตำแหน่งของฝ่ายพันธมิตรให้กับศัตรู ไม่ว่าจะกระทำจริงหรือไม่

  3.16 ห้ามข่มขู่ฆ่าหรือข่มขู่ว่าจะใช้ความรุนแรงอื่นๆ ในชีวิตจริงต่อผู้ใช้บุคคล ผู้เชี่ยวชาญเกม หรือผู้ดูแลโครงการ

  3.17 ห้ามมีข้อความที่เป็นการโฆษณาทุกประเภท ทั้งในการสนทนาทั่วไปและระหว่างการรบ โดยมีข้อยกเว้นเกี่ยวกับการโฆษณาของ World of Tanks อาทิ การสร้างฝ่ายใหม่ การสรรหาผู้ร่วมทีม การสรรหาผู้ร่วมกองทัพ ซึ่งอนุญาตให้ทำได้ภายใต้ข้อจำกัดต่อไปนี้ การโฆษณาดังกล่าวต้องมีเนื้อหาไม่เกินสาม (3) บรรทัดในหน้าต่างการสนทนามาตรฐาน และปรากฏขึ้นไม่เกินหนึ่งครั้งทุกๆ 15 นาทีในการสนทนาในอู่หรือหนึ่งครั้งต่อหนึ่งการรบในเกม

  3.18 การอ้างถึงและการพูดคุยเกี่ยวกับเกมอื่นสามารถทำได้ แต่ต้องยุติลงหากลักษณะการพูดคุยดังกล่าวกลายเป็นการส่งเสริมการขายโดยตรงให้กับโครงการเกมอื่น

  3.19 ห้ามพูดคุยในหัวข้อเกี่ยวกับสังคม ศาสนา การเมือง เรื่องผิดกฎหมายหรือเรื่องที่เป็นประเด็นโต้แย้ง ซึ่งอาจนำไปสู่การกระทำผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้กับบุคคลทางศาสนาหรือบุคคลทางการเมือง

  3.20 ห้ามพูดคุยเกี่ยวกับการตัดสินและการลงโทษโดยพนักงานของ WG หรือผู้ดูแลระบบในการสนทนาในเกมและช่องเกมทั้งหมด

  3.21 ห้ามยั่วยุให้ผู้เล่นอื่นละเมิด EULA รวมทั้งเงื่อนไขเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด

  3.22 ห้ามมีคำกล่าวหรือดำเนินการอื่นใดที่เป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับที่บังคับใช้อย่างเด็ดขาด และสิ่งเหล่านี้จะถูกปราบปรามอย่างเคร่งครัด

  3.23 ห้ามพยายามสร้างชื่อเล่น กลุ่ม หรือชุมชนที่จัดตั้งขึ้นของผู้เล่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามกับองค์กรที่กระทำผิดกฎหมายหรือข้อบังคับใดๆ ที่บังคับใช้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการอ้างอิงถึงสัญลักษณ์ ตัวย่อ และผู้นำของนาซีซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีโดยตรงหรือโดยอ้อม

  3.24 ห้ามใช้เนื้อหาหรือข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร เป็นความลับ หรือมีข้อจำกัดการใช้งาน และที่เป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใดก็ตาม รวมถึงสิทธิส่วนบุคคลหรือสาธารณะ

  4. ชื่อ (ผู้เล่นและกองทัพ) รูปแทน ภาพ/วิดีโอ ลายเซ็น และโลโก้กองทัพ

  เนื้อหาเกี่ยวกับชื่อ รูปแทน ภาพ/วิดีโอ ลายเซ็น และโลโก้กองทัพบางรายการต้องไม่ปรากฏในฟอรัม World of Tanks หรือภายในเกมของ World of Tanks เนื่องจากเป็นสิ่งที่สร้างความขุ่นเคือง สร้างความรำคาญ หรือมีลักษณะไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง รายการต่อไปนี้เป็นเพียงข้อมูลสรุป แต่ก็จะให้แนวคิดเกี่ยวกับชื่อ ภาพ ลายเซ็น รูปแทน และโลโก้กองทัพที่ต้องห้ามในกรอบของ World of Tanks ได้แก่

  4.01 มีเนื้อหาหยาบคาย รวมถึงในรูปแบบคำย่อ

  4.02 มีเนื้อหาเป็นการดูหมิ่น การโจมตีส่วนตัว การละเมิด หรือการคุกคาม

  4.03 มีถ้อยคำหรือคำย่อที่ไม่สามารถออกตีพิมพ์ได้ หรือที่ไม่น่าดึงดูดและ/หรืออ่านไม่ออก

  4.04 มีเนื้อหาส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดที่อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

  4.05 มีการส่อถึง (ในทางใดก็ตาม) การเหยียดเชื้อชาติหรือชาตินิยม หรืออาจมีแนวโน้มในการสร้างความขุ่นเคืองต่อกลุ่มประเทศ เชื้อชาติ ศาสนา หรือชาติพันธุ์ใด

  4.06 มีการอ้างอิงถึงการอยู่สูงกว่าของเชื้อชาติหรือสัญชาติ รวมถึงมีโฆษณาชวนเชื่อในลักษณะเลือกปฏิบัติไม่ว่าจะในระดับใด

  4.07 มีความเห็นที่เป็นการดูถูกหรือวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา วัฒนธรรม การพัฒนาทางจิต เพศ หรือรสนิยมทางเพศ

  4.08 มีความสัมพันธ์กับเรื่องทางเพศ การทำอนาจารเด็ก การละเมิดทางเพศ หรือการส่อถึงเรือนร่างหรือสรีระที่สร้างความขุ่นเคือง

  4.09 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเปลือยกาย เนื้อหาหรือข้อมูลที่ส่อไปในทางเพศอย่างโจ่งแจ้งที่ถือได้ว่าไม่เหมาะสม

  4.10 มีเนื้อหาที่ดุเดือดหรือรุนแรงมากเกินไป หรือลามก/หยาบคาย

  4.11 อ้างถึงสารเสพติดหรือสารที่ผิดกฎหมาย หรือวิธีใช้สิ่งดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นใดที่มิชอบด้วยกฎหมาย

  4.12 มีประเภทโลโก้ สัญลักษณ์ เครื่องหมาย หรือรูปร่างที่เชื่อมโยงทางใดทางหนึ่งกับองค์กรที่ละเมิดหรือเคยละเมิดกฎหมายและกฎที่มีอยู่ กล่าวคือ สิ่งใดที่อาจสร้างปฏิกิริยา/ความเชื่อมโยงในแง่ลบอย่างรุนแรง หรือที่ส่งเสริมความเกลียดชังเกี่ยวกับชาติ/ชาติพันธุ์/ศาสนา (ตัวอย่างเช่น การใช้สัญลักษณ์ คำย่อ และเครื่องหมายนาซีในลักษณะต่างๆ รวมถึงคุณสมบัติ ชื่อ และนามสกุลของผู้นำนาซี)

  4.13 อ้างอิงถึงศาสนากระแสหลักในปัจจุบันที่อาจสร้างความขุ่นเคือง อาทิ ชื่อพระเจ้า พระเยซู พระอัลลอฮ์ เป็นต้น

  4.14 เชื่อมโยงกับบุคคลในประวัติศาสตร์หรือในแง่การเมืองที่มีภาพลักษณ์เชิงลบ อาทิ บุคคลที่เคยถูกตัดสินโดยศาลระหว่างประเทศในข้อหาอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติ ผู้ที่เคยปลุกปั่นความรู้สึกของความทุกข์ทรมานหรือความรังเกียจในหมู่คนส่วนมาก รวมถึงสมาชิกขององค์กรก่อการร้ายในปัจจุบัน

  4.15 สร้างภาพลักษณ์เชิงลบให้แก่พนักงานโครงการหรือผู้ดูแล

  4.16 มีลักษณะอื่นที่ละเมิดข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทางหรือกฎหมายท้องถิ่น

  ห้ามใช้ชื่อ รูปแทน ภาพ/วิดีโอ ลายเซ็น และโลโก้กองทัพในลักษณะนี้ ไม่ว่าจะโดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง (ซึ่งรวมถึงลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาข้างต้น) หากชื่อ (ผู้เล่นหรือกองทัพ) รูปแทน ลายเซ็น ภาพ/วิดีโอ และโลโก้กองทัพภายในฟอรัมหรือภายในเกม ละเมิดกฎเหล่านี้ เราอาจเปลี่ยนแปลงบัญชีที่สร้างความขุ่นเคือง และ/หรือลงโทษ หรือระงับบัญชีดังกล่าว นอกจากนี้ ผู้ดูแลยังสงวนสิทธิ์ที่จะลบ ปรับปรุง หรือแก้ไขชื่อใดๆ (ผู้เล่นหรือกองทัพ) และรูปแทน ภาพ หรือภาพกองทัพในฟอรัมหรือภายในกรอบของเกมที่ถือว่าไม่เหมาะสม (กรุณาดูข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมที่หลักจรรยาบรรณฉบับทางการ)

  5. พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในเกม/หลักการเล่นอย่างเป็นธรรม

  ห้ามดำเนินการดังต่อไปนี้ (และการกระทำที่ใกล้เคียง) ในเกม ได้แก่

  5.01 จงใจทำให้รถถังหรือส่วนจำเพาะของรถถัง หรือลูกเรือที่โดดเด่นซึ่งเป็นของผู้เล่นในทีมเดียวกันเสียหาย (ความเสียหายของทีม) เมื่อเป็นไปได้ทางเทคนิค

  5.02 จงใจทำลายรถถังที่เป็นของผู้เล่นในทีมเดียวกัน (ฆ่าทีม) เมื่อเป็นไปได้ทางเทคนิค

  5.03 จงใจขวาง (ขวางทั้งด้านหน้าและด้านหลัง) รถถังที่เป็นของผู้เล่นในทีมเดียวกัน

  5.04 จงใจกีดกัน (หมายถึง การขวางรถถังด้านหนึ่ง โดยที่อีกด้านหนึ่งของรถถังของผู้ใช้แนบอยู่กับสิ่งกีดขวางที่อยู่กับที่ซึ่งไม่สามารถทำลายได้ เพื่อจำกัดการเคลื่อนที่อิสระ) รถถังที่เป็นของผู้เล่นในทีมเดียวกัน

  5.05 จงใจแจ้งให้ผู้เล่นของทีมตรงข้ามทราบที่ตั้งของรถถังที่เป็นของผู้เล่นในทีมเดียวกัน ผ่านการสู้รบหรือการสนทนาทางเสียง

  5.06 จงใจใช้ประโยชน์จากระบบทางกายภาพเพื่อสร้างความเสียหายให้กับรถถังของพันธมิตร ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการผลักรถถังของพันธมิตรให้เข้าไปสู่วิถีกระสุน หรือการผลักรถถังของพันธมิตรไปยังหน้าผา สะพาน ลงน้ำ ฯลฯ

  5.07 ใช้บอต คลิกเกอร์ มาโคร เครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวของแป้นพิมพ์และเมาส์ หรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเล่นเกมโดยผู้เล่นไม่ต้องมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมแบบไม่มีปฏิกิริยาภายในสงคราม

  5.08 การเล่นแบบไม่มีปฏิกิริยาซ้ำๆ และมากเกินไป

  5.09 จงใจกลั่นแกล้งผู้เล่นคนใดคนหนึ่งโดยเฉพาะและซ้ำไปซ้ำมาตลอดการแข่งขัน

  5.10 จงใจทำลายรถถังของตนเองเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ศัตรูฆ่า

  6. การบังคับใช้กฎโดยอัตโนมัติ

  “ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK” เป็นระบบที่ใช้สอดส่องกิจกรรมการสู้รบอย่างจริงจัง โดยค้นหาผู้เล่นที่สร้างความเสียหายต่อรถถังในทีมของตนเอง (ความเสียหายของทีม) อย่างใหญ่หลวง หรือจงใจทำลายรถถังของเพื่อนร่วมทีม (ฆ่าทีม)

  6.01 ระบบอัตโนมัตินี้จะลงโทษผู้เล่นที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ยิงพวกเดียวกันและการฆ่าทีม โดยดูจากประวัติการรบในช่วงเวลาที่เจาะจงช่วงหนึ่ง ซึ่งโดยปกติเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้ง การคำนวณค่อนข้างซับซ้อนและปัจจัยหลักที่นำมาพิจารณาคืออัตราส่วนความเสียหายที่เกิดกับพันธมิตรต่อความเสียหายทั้งหมด

  6.02 หากผู้ใช้คนใดคนหนึ่งมีอัตราส่วนข้างต้นมากเกินกว่าค่าเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะระบุให้ผู้ใช้คนดังกล่าวเป็นผู้ละเมิดกฎ เนื่องจากมีเป้าหมายหลักในการทำให้รถถังของพันธมิตรเสียหาย

  6.03 หากอัตราส่วนความเสียหายของผู้ใช้คนดังกล่าวมากเกินกว่าค่าสัมประสิทธิ์ที่มีการรับรอง ผู้ใช้คนดังกล่าวจะถูกระบุให้เป็นผู้กระทำผิด และมีชื่อในรายการระงับ

  6.04 ขณะที่คำนวณอัตราส่วนความเสียหายที่เกิดกับพันธมิตร/ความเสียหายทั้งหมด จะมีการพิจารณาการสู้รบที่มีเหตุการณ์ฆ่าทีม/ความเสียหายของทีมเท่านั้น

  6.05 ในส่วนของระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK รายการด้านล่างคือมาตรการสั่งห้ามเข้าร่วมเกมส่วนกลางที่ตั้งขึ้นสำหรับจัดการกับผู้กระทำผิดโดยมีการสั่งห้ามเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนี้

  • 1 ชั่วโมง
  • 1 วัน
  • 7 วัน
  • 30 วัน
  • 90 วัน

  “ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-Bot” เป็นระบบที่ใช้สแกนบันทึกของเกมอย่างจริงจัง เพื่อค้นหาผู้เล่นที่ใช้บอตอัตโนมัติ คลิกเกอร์ มาโคร เครื่องบันทึกการเคลื่อนไหวของแป้นพิมพ์และเมาส์ หรือวิธีการอื่นที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเก็บสะสมเครดิตและค่าประสบการณ์โดยผู้เล่นไม่ต้องมีส่วนร่วมหรือมีส่วนร่วมแบบไม่มีปฏิกิริยา

  6.06 ในกรณีที่ตรวจพบสัญญาณการใช้สคริปต์อัตโนมัติ (ซอฟต์แวร์บอต) หนึ่งครั้งหรือในช่วงสั้นๆ ในบันทึกของผู้ใช้ บัญชีของผู้ใช้จะอยู่ภายใต้การควบคุมโดยผู้ดูแลอย่างเต็มรูปแบบ เจ้าของบัญชีดังกล่าวอาจได้รับการแจ้งเตือนพิเศษที่ส่งไปยังอีเมลที่ลงทะเบียนไว้

  6.07 ในกรณีที่ตรวจพบสัญญาณการใช้สคริปต์อัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์บอตอย่างมหาศาลหรือโจ่งแจ้งในบันทึกของผู้ใช้ บัญชีของผู้ใช้จะถูกระงับถาวร โดยมีโอกาสที่การระงับจะถูกเพิกถอนในอนาคต หลังจากผู้ดูแลดำเนินการลดมูลค่ารถถัง ความสำเร็จ เงินทุน (เครดิต) และการวิจัยทั้งหมด ยกเว้นรถถังพรีเมี่ยม วัสดุสิ้นเปลืองพรีเมี่ยม เปลือกหอยพรีเมี่ยมและทองคำ

  7. การบังคับใช้กฎด้วยตนเอง

  7.01 กิจกรรมพิเศษที่จัดขึ้นใน World of Tanks อาจอยู่ภายใต้กฎและข้อบังคับของกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งเพิ่มเติมจากที่กำหนดไว้ภายในเอกสารนี้ ตัวอย่างอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • การแบ่งปันบัญชี
  • การแก้ไขการแข่งขัน
  • การเดิมพัน
  • การส่งหรือจัดสรรเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์/ไม่มีเจ้าของในรูปแบบเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

  7.02 มาตรการ Anti-Toxicity (อ้างอิง: 5.09/5.10) จะได้รับการประเมินเป็นรายกรณี การเรียกร้องในที่นี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

  • ความพยายามที่มีการประสานงานกันและ/หรือไตร่ตรองไว้ล่วงหน้าโดยกองทัพหรือบุคคล เพื่อทำลายประสบการณ์ของผู้เล่นคนใดคนหนึ่งอย่างเจาะจงโดยเฉพาะในช่วงที่มีการปลีกตัวหรือช่วงขยายเวลา
  • การแอบดูตำแหน่งผู้เล่นที่ถ่ายทอดสดอยู่ “การแอบดูตำแหน่งผู้เล่นที่ถ่ายทอดสดอยู่” นั้นหมายถึงการใช้ข้อมูลที่ตนทราบจากการชมการถ่ายทอดเพื่อเข้าร่วมการรบเดียวกับผู้เล่นที่กำลังถ่ายทอดเกมและเอาเปรียบผู้เล่นคนอื่นด้วยวิธีนอกเหนือจากกลไกเกมปกติ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรู้ตำแหน่งพาหนะข้าศึกที่กำลังซ่อนตัวอยู่)
  • ความพยายามด้วยวาจาอย่างต่อเนื่องในการยั่วยุบุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเจาะจงผ่านระบบการสนทนาในเกม แม้จะหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาที่มีการห้ามในส่วนที่ 3 ก็ตาม
  • กรณี “จม” ชน หรือทำลายรถถังของตนเองซ้ำไปมา (กล่าวคือการฆ่าตัวตายในเกม) เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทำลายด้วยมือของทีมศัตรู

  การเรียกร้องในที่นี้ไม่รวมถึงสิ่งต่อไปนี้

  • การตกเป็นเป้ากระสุนเนื่องจากคุณอยู่ในรถถังชั้นนำหรือถูกมองว่าเป็นผู้เล่นระดับสูง โดยได้รับหรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจาก Mod
  • การถูกบุคคลหรือกองทัพเดิมทำลายในการสู้รบที่ยุติธรรมและซื่อสัตย์ในหลายโอกาส เนื่องจากการทำซ้ำระดับที่เจาะจงหรือโหมดเกมในเซิร์ฟเวอร์ที่มีประชากรต่ำ (ANZ)

  7.03 ในส่วนของระบบการรายงาน Anti-Toxicity รายการด้านล่างคือมาตรการส่วนกลางที่ตั้งขึ้นสำหรับจัดการกับผู้กระทำผิดโดยมีการเพิ่มขึ้นตามลำดับ ดังนี้

  • 7 วัน
  • 30 วัน
  • 90 วัน
  • การสั่งห้ามใช้บัญชีถาวร

  ในทำนองเดียวกัน โปรดทราบว่าหากพบบุคคลที่พยายามใช้ระบบการรายงาน Anti-Toxicity อย่างไม่ยุติธรรม ซึ่งมุ่งเป้าไปที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างเจาะจงโดยไม่มีหลักฐานที่จำเป็นรองรับการร้องเรียนของตน ก็อาจถูกลงโทษเองภายใต้รูปแบบที่ระบุไว้ข้างต้นฐานใส่ความเท็จซ้ำซาก

  7.04 Wargaming ขอสงวนสิทธิ์ระงับโอกาสในเกม (อาทิ กิจกรรมหรือการแข่งขันในอนาคต) สำหรับผู้ใช้ที่ถูกลงโทษภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ในส่วนที่ 7.

  8. การรายงานการละเมิดในเกม

  8.01 เนื่องจากส่วนของระบบการติดตามการละเมิดอัตโนมัติ (ความเสียหายของทีม การฆ่าทีม) เมื่อผู้ดูแลชี้ให้เห็นข้อมูลต่อไปนี้ด้วยการใช้ระบบนี้ การร้องเรียนของผู้ใช้เกี่ยวกับการละเมิดที่กล่าวถึงข้างต้นจะไม่ได้รับการพิจารณา คำขอทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกการสั่งห้าม หรือการลดระยะเวลาลงโทษที่ระบบวางเอาไว้จะไม่ได้รับการพิจารณา คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบติดตามผู้ที่ฆ่าทีมและผู้ใช้บอตอัตโนมัติได้ในหน้านี้ ระบบการรายงานอัตโนมัติ Anti-TK

  8.02 การใช้ในทางที่ผิดหรือการใช้ประโยชน์จากระบบการรายงาน Anti-Toxicity โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพยายามตอบโต้ตามความบาดหมางส่วนตัวหรือการแข่งขันของกองทัพโดยไม่มีหลักฐานที่จำเป็นรองรับ อาจส่งผลให้ผู้ใช้ที่ดำเนินการรายงานต้องถูกลงโทษ

  8.03 แม้ว่าการเรียกร้องเกี่ยวกับ Anti-Toxicity อาจใช้หลักฐานภายนอกมารองรับ เช่น คลิปจาก Twitch หรือภาพหน้าจอจาก Discord แต่หลักฐานหลักของกรณีนั้นๆ ต้องมาจากตัวอย่างในเกมซึ่งรวมถึงการเล่นซ้ำและ/หรือบันทึกการสนทนา การเรียกร้องที่มีเฉพาะหลักฐานภายนอกจะไม่ได้รับการพิจารณา

  9. การจัดการกองทัพ

  9.01 ผู้ดูแลไม่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการภายในของกองทัพ

  แม่ทัพจะเป็นผู้ดูแลในการเลือกสมาชิกกองทัพ (โดยเฉพาะขณะมอบหมายให้สมาชิกกองทัพมีบทบาทสำคัญ อาทิ รองผู้บัญชาการหรือเหรัญญิก) WG จะไม่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองภายในของกองทัพ การกระทำต่างๆ อาทิ ผู้เล่นที่มีสิทธิจัดการสมบัติดำเนินการถอนทองออกจากกองทัพ หรือผู้เล่นที่มีสิทธิจัดการสมาชิกดำเนินการลบผู้เล่นอื่นออกจากกองทัพ ถือเป็นการดำเนินการตามปกติของกองทัพ และ WG จะไม่พิจารณากรณีดังกล่าว

  10. เรื่องอื่น ๆ

  10.01 การละเมิดเรื่องใดก็ตามในกฎหรือ EULA หลายๆ ครั้ง รวมถึงสิ่งที่ลงรายละเอียดไว้ข้างต้น มักจะส่งผลให้เกิดการระงับการเข้าถึงเกมและ/หรือฟอรัมเป็นการถาวร

  10.02 นโยบายนี้ไม่มีข้อจำกัดด้านภาษา ภาษาที่อยู่ภายใต้นโยบายนี้จะมีผลที่ตามมาตามรายการที่ระบุไว้เสมอ ไม่ว่าจะไม่เหมาะสมในภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นใด

  10.03 ผู้เล่นอาจให้ข้อเสนอแนะหรือส่งข้อกังวลใดๆ ไปยังฝ่ายสนับสนุนของ World of Tanks