เอกสารทางกฎหมาย

404 Below, you’ll find legal documentation for all Wargaming.net products & services.

 • ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ (ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567)
 • ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ (ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2567)

  Čeština | Deutsch |English | Español | Français | Italiano | Magyar | Polski | Português | Türkçe | Русский | Українська | 日本語 | ไทย | 繁體中文 | 한국어 | 简体中文

  ข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้นี้จะเริ่มมีผลในวันที่ 10 เมษายน 2567 [คลิกที่นี่]เพื่อเปิดข้อตกลงการอนุญาตใช้งานสำหรับผู้ใช้ที่ยังมีผลจนถึงวันที่ 10 เมษายน 2567

  หัวข้อ “กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล” ของ EULA ฉบับนี้มีข้อกำหนดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทซึ่งกำหนดให้ดำเนินการอนุญาโตตุลาการสำหรับข้อพิพาทใด ๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นระหว่างเรา และจำกัดสิทธิของคู่สัญญาในการหาทางเยียวยาแบบกลุ่ม หรือโดยมีผู้แทน หรือโดยการรวมคดี ข้อกำหนดดังกล่าวไม่ใช้กับผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร หรือควิเบก (แคนาดา)

  เนื้อหา

   1. เกี่ยวกับ EULA ฉบับนี้
   2. การยอมรับ EULA ฉบับนี้
   3. การแก้ไขเพิ่มเติม EULA ฉบับนี้
   4. บัญชี Wargaming ของท่าน
   5. การอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์
   6. เนื้อหาที่ผู้ใช้จัดทำ
   7. ผลตอบรับและการส่งข้อมูลของผู้ใช้งาน
   8. การละเมิดลิขสิทธิ์
   9. ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ
   10. สิทธิในการถอนตัวจากสัญญา
   11. ไม่มีการจำกัดสิทธิของผู้บริโภค
   12. จริยธรรมในการเล่นเกม
   13. แพตช์ อัปเดต และการเปลี่ยนแปลง
   14. ข้อกำหนดทางเทคนิค
   15. การทดสอบแบบปิด (closed test)
   16. คำเตือนเกี่ยวกับอาการลมชักที่ไวต่อแสงกระตุ้น
   17. การรับประกันและความรับผิด
   18. ลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
   19. การเลิกสัญญา
   20. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล
   21. ข้อกำหนดทั่วไป
   22. ติดต่อเรา

  1. เกี่ยวกับ EULA ฉบับนี้ [กลับไปด้านบนสุด]

  ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทางฉบับนี้ (หรือ “EULA ฉบับนี้”) กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างท่าน (“ผู้ใช้” หรือ “ท่าน”) กับ Wargaming Group Limited บริษัทจำกัดความรับผิดซึ่งจดทะเบียนกับกรมนายทะเบียนบริษัทและทรัพย์สินทางปัญญาแห่งสาธารณรัฐไซปรัส ตามเลขทะเบียนนิติบุคคล HE290868 ตั้งอยู่ที่ 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Republic of Cyprus หรือบริษัทใด ๆ ในเครือ (“Wargaming” หรือ “เรา”) ในเรื่องเกี่ยวกับเกม เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อื่นของเรา (“ผลิตภัณฑ์”)

  2. การยอมรับ EULA ฉบับนี้[กลับไปด้านบนสุด]

  2.1 การที่ท่านยอมรับ EULA ฉบับนี้ จะถือว่าท่านรับรองและรับประกันว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งมีอายุอย่างน้อย 18 ปี (หรืออายุที่บรรลุนิติภาวะในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่) หากท่านยังไม่บรรลุนิติภาวะ ท่านต้องขอให้บิดา/มารดาหรือผู้ปกครองของท่านอ่านและยอมรับ EULA ฉบับนี้ในนามของท่านก่อนที่ท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านไม่อาจใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราได้หากท่าน (หรือบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองของท่าน) ไม่ตกลงตาม EULA ฉบับนี้

  2.2 หากท่านอนุญาตให้บุตรของท่านซึ่งเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลภายใต้อำนาจปกครองของท่านใช้ผลิตภัณฑ์ ท่านตกลงตาม EULA ฉบับนี้ทั้งในนามของบุคคลดังกล่าวและในนามของท่านเอง ท่านเข้าใจและตกลงว่าท่านมีความรับผิดชอบสำหรับการใช้ผลิตภัณฑ์โดยบุตรหรือบุคคลภายใต้อำนาจปกครองของท่าน และมีหน้าที่ต้องใช้ความระมัดระวังเช่นเดียวกับที่ท่านจะเป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เอง ท่านตกลงว่าท่านจะไม่จงใจอนุญาตให้บุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์โดยที่ไม่มีบิดา/มารดาหรือผู้ปกครองกำกับ

  2.3 หากท่านอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ท่านต้องมีอายุอย่างน้อย 13 ปี จึงจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของเราได้ หากท่านอายุน้อยกว่านั้น ท่านจะไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ท่านตกลงว่าท่านจะไม่จงใจอนุญาตให้บุคคลที่มีอายุน้อยกว่า 13 ปี ใช้หรือเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเรา

  3. การแก้ไขเพิ่มเติม EULA ฉบับนี้ [กลับไปด้านบนสุด]

  3.1 เราอาจจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม EULA ฉบับนี้เป็นครั้งคราวเนื่องด้วยเหตุผลสำคัญ เช่น เพื่อให้สอดคล้องกับฟีเจอร์และการทำงานใหม่ของผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับปรุงการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ของเรา หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไป

  3.2 หากมีการเปลี่ยนแปลง เราจะแจ้งให้ท่านทราบทางอีเมลหรือสื่ออื่นที่ผู้บริโภคสามารถเก็บรักษาข้อมูลได้ ไม่น้อยกว่า 30 วันปฏิทินก่อนที่การเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับ ในการแจ้งดังกล่าว เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนั้น สิทธิของท่านในการคัดค้าน ระยะเวลาแจ้ง และผลทางกฎหมายหากไม่คัดค้าน นอกจากนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบเนื้อหาของ EULA ที่มีการปรับปรุงข้อมูลแล้ว หากกฎหมายอนุญาต เราสงวนสิทธิในการทำการแจ้งดังกล่าวผ่านวิธีการอื่นที่ใช้ในการแจ้งข้อมูลตามปกติ (เช่น การแจ้งด้วยข้อความป๊อปอัพในเกม หรือข้อความในส่วนการจัดการบัญชี) ล่วงหน้าตามสมควร

  3.3 เราจะดำเนินการให้ได้รับความยินยอมของท่านหากกฎหมายกำหนด หรือหากไม่มีการให้ความยินยอม เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว เว้นแต่ท่านจะได้แจ้งต่อเราว่าท่านคัดค้านการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวภายในสามสิบ (30) วันปฏิทิน นับจากที่ท่านได้รับแจ้งจากเรา

  3.4 ในกรณีที่ท่านคัดค้านการเปลี่ยนแปลง EULA ฉบับนี้ในฉบับก่อนหน้าจะยังคงมีผลบังคับต่อไป แต่ในกรณีดังกล่าว เราอาจปิดบัญชีของท่านและบอกเลิก EULA ฉบับนี้โดยบอกกล่าวล่วงหน้า 14 วันปฏิทิน นอกจากนี้ หากท่านไม่ตกลงตามการเปลี่ยนแปลง ท่านสามารถบอกเลิก EULA ฉบับนี้ได้โดยการลบบัญชีของท่านโดยการใช้ฟีเจอร์ “ลบบัญชี” ในหัวข้อการจัดการบัญชีที่นี่ และสำหรับผลิตภัณฑ์คอนโซล ที่นี่และที่นี่

  3.5 EULA ฉบับล่าสุดจะมีอยู่บนเว็บไซต์นี้เสมอ หรือในที่อยู่อื่นตามที่เราจะได้แจ้งท่าน หากท่านอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ท่านอาจขอให้เราส่งสำเนา EULA ฉบับนี้ถึงท่านทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยการทำหนังสือถึงบริการลูกค้าของเรา โดยระบุที่อยู่อีเมลของท่านและคำขอสำเนา EULA ฉบับนี้ การเปลี่ยนแปลง EULA ฉบับนี้จะไม่กระทบต่อสิทธิที่ท่านมีมาก่อนหน้านี้และจะไม่มีผลย้อนหลัง

  4. บัญชี Wargaming ของท่าน [กลับไปด้านบนสุด]

  การสร้างบัญชี

  4.1 ท่านต้องสร้างบัญชี Wargaming เพื่อใช้ฟีเจอร์ทั้งหมดของผลิตภัณฑ์ของเรา บัญชี Wargaming บัญชีหนึ่งจะมีข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บรวบรวมสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งจำเป็นต้องมีเพื่อการใช้ผลิตภัณฑ์โดยบุคคลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวบุคคล (การอนุญาต) การเข้าถึงการตั้งค่า สถิติ และข้อมูลอื่น และการใช้ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ (“บัญชี”)

  4.2 ในการสร้างบัญชี ท่านต้องมีที่อยู่อีเมลที่ใช้ได้จริงและไม่ใช่ที่อยู่อีเมลชั่วคราว และท่านต้องให้ข้อมูลบางประการเกี่ยวกับท่าน ทั้งนี้ ท่านต้องให้ข้อมูลดังกล่าวอย่างเป็นความจริงและถูกต้อง และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อให้เรามีรายละเอียดที่ถูกต้องเกี่ยวกับท่านและบัญชีของท่าน หากมีการให้อนุญาตไว้อย่างชัดแจ้งในผลิตภัณฑ์ ท่านอาจสามารถสร้างบัญชีและเข้าสู่ระบบผ่านระบบของบุคคลภายนอกได้

  4.3 เมื่อสร้างบัญชี ระบบจะขอให้ท่านให้ข้อมูลชื่อสำหรับใช้ในเกม (“ชื่อเล่น”) ซึ่งจะเป็นชื่อที่ใช้เรียกท่านในผลิตภัณฑ์ของเรา ชื่อเล่นของท่านไม่สามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ และท่านไม่อาจใช้ชื่อเล่นที่มีการใช้โดยบุคคลอื่นแล้ว อย่างไรก็ดี เราอาจอนุญาตให้ผู้เล่นรายอื่นใช้ชื่อเล่นของท่านได้หากบัญชีของท่านถูกลบ

  4.4 ในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเราบนแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ท่านจำเป็นต้องมีบัญชีต่างหากบนแพลตฟอร์มนั้น อีกทั้งต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่กำหนดโดยแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอกดังกล่าว

  4.5 หาก Wargaming ให้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้ง ท่านอาจใช้ “บัญชีทดลอง” ได้ในบางผลิตภัณฑ์ ซึ่งในกรณีนี้ ท่านจะไม่ได้รับชื่อเล่นหรือรหัสผ่านต่างหาก และการอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นจะทำผ่านอุปกรณ์เฉพาะที่ท่านมีการใช้ (เช่น โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เป็นต้น) อย่างไรก็ดี เราแนะนำอย่างยิ่งให้ท่านสร้างบัญชีมาตรฐานตามที่กล่าวข้างต้น หากมีการใช้ “บัญชีทดลอง” เกมส่วนที่ท่านได้เล่นผ่านไปแล้วจะหายไปหากท่านไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ของท่านได้หรือหากมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์

  ห้ามแบ่งปันหรือโอนบัญชี

  4.6 บัญชีของท่านมีไว้เพื่อการใช้โดยท่านเท่านั้น และห้ามแบ่งปัน โอน หรือซื้อขายบัญชีของท่านกับบุคคลอื่นใด ไม่ว่าในเวลาใด ห้ามท่านเปิดเผยรหัสผ่านและข้อมูลอื่นสำหรับการเข้าสู่ระบบของท่านให้ผู้ใดทราบ ซึ่งรวมถึงเพื่อน บุตร คู่สมรส เพื่อนที่ทำงาน สมาชิกในกองทัพ และ/หรือผู้นำกองทัพของท่าน

  4.7 หากท่านแบ่งปันหรือโอนบัญชีของท่านแก่ผู้อื่น ท่านอาจต้องรับผิดชอบสำหรับพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลภายนอกที่ใช้บัญชีของท่าน ซึ่งรวมถึงการทำผิด EULA ฉบับนี้ เราขอสงวนสิทธิในการระงับการเข้าถึงบัญชีของท่านหรือปิดบัญชีของท่านและบอกเลิก EULA ฉบับนี้ตามข้อ 19.4-19.9 “การระงับหรือบอกเลิกสัญญาโดย Wargaming” ของ EULA ฉบับนี้หากพกว่ามีการแบ่งปันหรือโอนบัญชีให้แก่กัน

  การรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่าน

  4.8 ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าท่านรักษาไม่ให้ผู้อื่นเข้าถึงบัญชี เครื่องคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นของท่าน ที่ท่านมีการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา กรุณาแจ้งเราทันทีที่ท่านทราบว่ามีเหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น

  1. ก. การใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการกระทำอื่นใดที่ละเมิดการรักษาความปลอดภัย หรือ
  2. ข. การใช้หรือกรณีที่อาจมีการใช้เครื่องมือสำหรับการแฮ็คกับผลิตภัณฑ์ของเรา

  4.9 เรามีการใช้มาตรการทางกายภาพ อิเล็กทรอนิกส์ และการบริหารจัดการที่ช่วยรักษาความปลอดภัยและป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลบัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เราไม่ต้องมีความรับผิดต่อท่านสำหรับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การปรับเปลี่ยน และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต เท่าที่การสูญเสียหรือความเสียหายนั้นเกิดจากการไม่กระทำการที่ควรกระทำในส่วนของท่านหรือความประมาทเลินเล่อของท่าน เราขอสงวนสิทธิในการระงับการเข้าถึงบัญชีของท่านหากเราพบว่ามีการแฮ็คบัญชี หากท่านเชื่อว่าเรามีการระงับการเข้าถึงบัญชีของท่านโดยผิดพลาดไป กรุณาติดต่อบริการลูกค้าของเรา

  การลบบัญชีที่ไม่มีการใช้

  4.10 เราอาจลบบัญชีของท่านหากบัญชีของท่านไม่มีการใช้งาน กล่าวคือ ท่านไม่ได้เข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีของท่านเป็นเวลาสิบ (10) ปีติดต่อกัน เราจะแจ้งท่านอย่างน้อยสี่สิบห้า (45) วันก่อนลบบัญชี และท่านสามารถดำเนินการไม่ให้บัญชีของท่านถูกลบได้โดยการเข้าสู่ระบบโดยใช้บัญชีของท่านและกู้บัญชีของท่านภายในวันที่ที่ระบุไว้ว่าอาจมีการลบบัญชีของท่าน เมื่อเราลบบัญชีของท่านแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกลบหรือถูกทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ ท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมว่าเรามีการลบข้อมูลของท่านอย่างไรได้จากนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

  5. การอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์ [กลับไปด้านบนสุด]

  5.1 ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยเนื้อหาซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะซอฟต์แวร์ เทคโนโลยี เนื้อหาที่เป็นข้อความ โพสต์ในฟอรั่ม โพสต์ในแชท โปรไฟล์ วิดเจต ข้อความ ลิงก์ อีเมล เพลง เสียง กราฟิก ภาพ หรือวัสดุที่เป็นวิดีโอ รวมถึงการออกแบบและลักษณะปรากฏของผลิตภัณฑ์ของเรา (“เนื้อหา”) เนื้อหาได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายลิขสิทธิ์ที่ใช้บังคับ ท่านตกลงว่าเราเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลและวัสดุที่มีกรรมสิทธิ์ทั้งหมดนี้ และท่านไม่อาจใช้หรือนำสิ่งใด ๆ ดังกล่าวไปใช้ประโยชน์หากไม่ได้รับอนุญาตจากเรา

  5.2 โดยที่ท่านยอมรับตาม EULA ฉบับนี้ เราให้สิทธิแก่ท่าน ซึ่งเป็นสิทธิสำหรับการใช้โดยท่านเท่านั้น (เรียกว่า “การให้อนุญาต”) ตลอดระยะเวลาที่ EULA ฉบับนี้มีผลบังคับระหว่างท่านกับเรา ในการดาวน์โหลด ติดตั้ง และใช้ผลิตภัณฑ์ตามที่อนุญาตไว้โดย EULA ฉบับนี้

  การให้อนุญาตนี้

  1. ก. “ไม่ได้เป็นการให้สิทธิแต่เพียงผู้เดียว” (หมายความว่า เราสามารถให้อนุญาตในลักษณะเดียวกันและคล้ายกันแก่ผู้อื่นได้เช่นกัน)
  2. ข. “สามารถเพิกถอนได้” (หมายความว่า เราสามารถบอกเลิกการให้อนุญาตนี้ได้ในบางสถานการณ์ ตามที่กล่าวไว้ด้านล่าง”
  3. ค. “เป็นสิทธิสำหรับการใช้โดยท่านเท่านั้น” (หมายความว่า ท่านไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ได้)
  4. ง. “โอนไม่ได้” (หมายความว่า การให้อนุญาตนี้สำหรับการใช้ประโยชน์โดยท่านเท่านั้น และท่านไม่อาจโอนหรือให้อนุญาตช่วงสิทธิใด ๆ ที่เราให้แก่ท่านแก่บุคคลอื่นใด)
  5. จ. “เป็นสิทธิอันจำกัด” (หมายความว่า ท่านสามารถใช้ผลิตภัณฑ์เพียงเพื่อวัตถุประสงค์และในลักษณะที่เรากำหนดไว้ใน EULA ฉบับนี้เท่านั้น)
  6. ฉ. “ไม่ถาวร” (หมายความว่า การให้อนุญาตนี้อาจสิ้นสุดลงได้ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน EULA ฉบับนี้) และ
  7. ช. มีเงื่อนไขว่าท่านปฏิบัติตาม EULA ฉบับนี้

  5.3 เว้นแต่เท่าที่เราจะให้อนุญาตไว้โดยชัดแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร ท่านต้องไม่กระทำการต่อไปนี้

  1. ก. ทำสำเนาหรือดาวน์โหลดเนื้อหาจากผลิตภัณฑ์หรือส่วนใดของผลิตภัณฑ์ (เว้นแต่เพื่อการใช้และการทำงานอย่างเหมาะสมของผลิตภัณฑ์)
  2. ข. แจกจ่าย นำออกแสดงหรือจัดแสดงต่อสาธารณชน เช่า ขาย ส่ง โอน เผยแพร่ แก้ไข ทำสำเนา สร้างและใช้งานลิขสิทธิ์สืบเนื่องจาก ให้เช่า ให้อนุญาตช่วง จัดให้มีพร้อมแก่สาธารณชน แยกส่วน ถอดรหัส ทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือนำเนื้อหาไปใช้โดยประการอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
  3. ค. ใช้เนื้อหาในเชิงพาณิชย์ (กล่าวคือ เพื่อกำไร)
  4. ง. นำออก ปิดบัง เปลี่ยนแปลงประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือกรรมสิทธิ์อื่น ๆ ที่ผนวกอยู่ในเนื้อหา และ
  5. จ. ใช้วัสดุฝึกอบรมที่มาจากหรือประกอบด้วยเนื้อหา สำหรับโมเดล แพลตฟอร์ม เครื่องมือ หรือระบบที่สร้างจากปัญญาประดิษฐ์ เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะอนุญาตการใช้ดังกล่าวไว้โดยชัดแจ้ง

  5.4 Wargaming จะดำเนินการอย่างดีที่สุดเพื่อทำให้เนื้อหามีพร้อมใช้งานแก่ท่านโดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการที่ท่านจะได้เพลิดเพลินกับผลิตภัณฑ์ของเรา โดยเป็นไปตามเงื่อนไขเพิ่มเติมบางประการที่ระบุต่อไปนี้เพื่อดำเนินการให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์จะทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

  1. ก. เราสามารถทำให้เนื้อหามีพร้อมใช้งานแก่ท่านได้เฉพาะในกรณีที่ท่านมีสิทธิเข้าถึงเนื้อหาอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศต้นทางของท่านเท่านั้น
  2. ข. ท่านจะได้รับเนื้อหาจากเราเท่านั้น (หรือจากบุคคลใด ๆ ที่เราให้อนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์นี้) และห้ามไม่ให้ท่านรับเนื้อหาจากบุคคลอื่นใดที่ไมได้รับอนุญาต หรือพยายามดำเนินการดังกล่าว
  3. ค. เราขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธคำขอรับเนื้อหาของท่าน ตลอดจนจำกัดหรือปิดกั้นคำขอรับหรือให้ได้มาซึ่งเนื้อหาตามดุลยพินิจตามสมควรของเรา โดยเฉพาะเท่าที่มีปัญหาด้านเทคนิคและ/หรือข้อห้ามตามกฎหมาย เช่น ตามกฎหมายลิขสิทธิ์ กฎหมายอาญา และกฎหมายคุ้มครองผู้เยาว์
  4. ง. เราไม่รับประกันว่าเนื้อหาจะมีพร้อมใช้งานตลอดเวลาในทุกประเทศและ/หรือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ทุกแห่ง หรือในเวลาใด ๆ ตลอดจนไม่รับประกันว่าเราจะยังคงนำเสนอเนื้อหาเฉพาะใด ๆ เป็นระยะเวลาใด ๆ โดยเฉพาะ (เว้นแต่เราจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งว่าเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์)
  5. จ. เนื้อหาบางรายการอาจสามารถเข้าถึงได้เฉพาะทางออนไลน์ และ/หรือต้องใช้กุญแจหรือรหัส รหัสประจำผลิตภัณฑ์ และ/หรือการยืนยันตัวบุคคลทางออนไลน์ใด ๆ และการทำภารกิจให้สำเร็จในเกมเพื่อปลดล็อกเนื้อหา
  6. ฉ. เนื้อหาที่ท่านมีสิทธิเข้าถึงไม่สามารถส่งคืน แลกเปลี่ยน หรือคืนเงินได้เพื่อให้ได้เนื้อหาอื่น เงินสด หรือสินค้าหรือบริการอื่นใด เว้นแต่มีการให้อนุญาตไว้ในผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ใน EULA ฉบับนี้ หรือกำหนดไว้ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ และ
  7. ช. เราอาจต้องเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงข้อมูล หรือลบเนื้อหาเป็นครั้งคราวตามข้อ 13 “โปรแกรมซ่อมแซมจุดบกพร่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Patch) การปรับปรุงข้อมูล และการเปลี่ยนแปลง”

  5.5 “World of Tanks”, “World of Tanks Blitz”, “World of Tanks: Modern Armor”, “World of Warplanes”, “World of Warships”, “World of Warships Blitz”, “World of Warships Legends”, “Blitz”, “Bowling Crew”, “WOT”, “WOWS”, “Wargaming.net”, “Wargaming.net Lets Battle”, “Wargaming” และรูปโลโก้แต่ละรูปของเกมดังกล่าว เป็นเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wargaming ห้ามไม่ให้ท่านใช้หรือแสดงเครื่องหมายเหล่านี้และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ของ Wargaming ไม่ว่าในลักษณะใด ๆ เว้นแต่ EULA ฉบับนี้จะระบุไว้โดยชัดแจ้ง เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของบุคคลภายนอกทั้งปวงที่ปรากฏในผลิตภัณฑ์ เป็นทรัพย์สินของเจ้าของแต่ละรายของเครื่องหมายดังกล่าว ซึ่งขอสงวนสิทธิ์ทั้งปวงในเครื่องหมายดังกล่าว

  5.6 ผลิตภัณฑ์ของเราอาจมีเนื้อหา ตัวละคร ดนตรี หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ที่เจ้าของสิทธิที่เป็นบุคคลภายนอกอนุญาตให้ Wargaming ใช้สิทธิ ห้ามไม่ให้ใช้ ทำซ้ำ หรือเผยแพร่เนื้อหาของบุคคลภายนอกดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตโดดเด็ดขาด

  5.7 ผลิตภัณฑ์ของเราไม่มีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ได้รับการสนับสนุน และ/หรืออยู่ในการดูแลของภาคส่วนใด ๆ ของรัฐบาลกลาง รัฐ และ/หรือรัฐบาลที่มีอำนาจสูงสุด ตลอดจนภาคส่วนหรือหน่วยงานทางทหารใด ๆ ในทั่วโลก เครื่องหมายการค้าและสิทธิในเครื่องหมายการค้าทั้งปวงเกี่ยวกับรถถัง เครื่องบินรบ เรือรบ และยานพาหนะอื่น ๆ เป็นของเจ้าของสิทธิแต่ละรายที่ถือสิทธิเป็นเจ้าของ

  6. เนื้อหาที่ผู้ใช้จัดทำ [กลับไปด้านบนสุด]

  6.1 “เนื้อหาที่ผู้ใช้งานจัดทำ” (หรือ “เนื้อหาของผู้ใช้งาน”) หมายถึง เนื้อหาใด ๆ ที่ท่านเผยแพร่ อัปโหลด หรือจัดให้มีพร้อมใช้งานผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา (ไม่ว่าโดยทางตรงหรือความช่วยเหลือจากเรา)

  6.2 เนื้อหาของผู้ใช้งานรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะชื่อเล่น โพสต์ในฟอรั่ม โพสต์ในแชท เสียงบันทึกในแชท ฟีเจอร์การพิมพ์ส่งข้อความ เนื้อหาโปรไฟล์ การเล่นเกม งานศิลป์ ภาพถ่ายหน้าจอ เพลง เสียง สิ่งบันทึก งานศิลป์ของแฟนคลับ วิดีโอเชิญชวนและการเล่นเกม การดัดแปลง และงานประเภทอื่น ๆ

  6.3 ท่านเป็นเจ้าของสิทธิที่ท่านอาจมีอยู่ในเนื้อหาที่ท่านจัดทำขึ้นเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาของผู้ใช้งาน สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านไม่ครอบคลุมถึงผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเราหรือส่วนใด ๆ ของเนื้อหาของผู้ใช้งานที่จัดทำจากหรือประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา

  6.4 ท่านให้สิทธิแก่เราโดยสิทธิดังกล่าวไม่มีค่าสิทธิ ไม่ใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียว เป็นการถาวร ไม่อาจเพิกถอนได้ สามารถใช้ได้ในทั่วโลกโดยตลอดไป และสามารถอนุญาตช่วงได้โดยอิสระ ในการใช้ ทำซ้ำ ดัดแปลง สร้างสรรค์ และใช้งานลิขสิทธิ์สืบเนื่อง ใช้ประโยชน์ เผยแพร่ ส่งต่อ ดำเนินการ แปลข้อความ จัดแสดง จัดให้มีพร้อมใช้งาน และแจ้งเนื้อหาของผู้ใช้งานบนผลิตภัณฑ์ของเราและแพลตฟอร์มใด ๆ รวมถึงแพลตฟอร์มของบุคคลภายนอก ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เผยแพร่ รวม และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของเราตลอดระยะเวลาที่สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาได้รับความคุ้มครอง นับจากเวลาที่เนื้อหาของผู้ใช้งานมีการเผยแพร่ อัปโหลด หรือจัดให้มีพร้อมใช้งานผ่านผลิตภัณฑ์ของเรา ท่านรับทราบว่าวัตถุประสงค์ของการอนุญาตให้ใช้สิทธินั้นหมายรวมถึงการทำให้เนื้อหาของผู้ใช้งานมีพร้อมแก่ผู้ใช้งานอื่น ๆ และเราอาจต้องดัดแปลงเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้

  6.5 สำหรับเนื้อหาที่ผู้ใช้งานจัดทำใด ๆ ที่ท่านสร้างสรรค์ขึ้นหรือประสงค์ที่จะจัดให้มีพร้อมแก่ผู้ใช้งานอื่น ๆ ท่านตกลงและจะปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้

  1. ก. ห้ามไม่ให้ท่านอัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ที่เป็นของบุคคลอื่น เว้นแต่ท่านได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิแต่ละรายดังกล่าวให้ทำเช่นนั้น
  2. ข. ห้ามไม่ให้ท่านอัปโหลดเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ที่ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิอื่นใดของบุคคลใด ๆ หรือที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายหรือทำผิด EULA ฉบับนี้
  3. ค. ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาต ท่านจะไม่เรียกร้องสิทธิ ใช้สิทธิ และบังคับสิทธิใด ๆ และตกลงว่าจะไม่อ้างธรรมสิทธิ์หรือสิทธิที่คล้ายกันใด ๆ ในเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่าน ซึ่งท่านอาจมีอยู่ในประเทศใด ๆ ในโลก
  4. ง. ท่านจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่าน เราจะไม่ทำการคัดกรองล่วงหน้าใด ๆ เกี่ยวกับเนื้อหาของผู้ใช้งานทั้งปวง และไม่ได้เป็นผู้รับรอง อนุมัติ หรือคัดกรองเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ที่ท่านหรือผู้ใช้งานอื่น ๆ อาจจัดทำให้แก่ผลิตภัณฑ์
  5. จ. ห้ามไม่ให้ท่านอ้างหรือกล่าวอ้างว่าเนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ได้รับการรับรอง สนับสนุน หรืออยู่ในการดูแลของเรา
  6. ฉ. เนื้อหาของผู้ใช้งานต้องเป็นไปตามกฎหมายทั้งปวงที่เกี่ยวข้อง และต้องไม่มีวัสดุใด ๆ ที่อาจถือเป็นการคุกตาม ทำให้เสียชื่อเสียง ผิดกฎหมาย หรือสามารถทำให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงใด ๆ ของเรา
  7. ช. หากท่านสร้างสรรค์เนื้อหาของผู้ใช้งานใด ๆ ท่านต้องรับผิดชอบและรับผิดสำหรับเนื้อหานั้น เราไม่ต้องรับผิดหรือรับผิดชอบใด ๆ สำหรับเนื้อหาของผู้ใช้งาน และไม่ต้องให้การสนับสนุนใด ๆ แก่เนื้อหาของผู้ใช้งาน และ
  8. ซ. หากเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านขัดต่อข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ เราอาจย้าย แก้ไข กีดกัน ทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ ระงับการใช้งาน หรือลบเนื้อหาของผู้ใช้งานดังกล่าวออกโดยถาวร

  6.6 ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เราจะไม่จัดให้เนื้อหาใด ๆ ที่ท่านจัดให้มีหรือสร้างสรรค์ขึ้นนั้น มีพร้อมแก่ท่านในระหว่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา ในกรณีต่อไปนี้

  1. ก. เนื้อหาไม่มีประโยชน์โดยอยู่นอกเหนือบริบทของผลิตภัณฑ์
  2. ข. เนื้อหาเกี่ยวข้องเฉพาะกับกิจกรรมของท่านเท่านั้นเมื่อมีการใช้ผลิตภัณฑ์
  3. ค. เนื้อหามีการรวมกับข้อมูลอื่น ๆ โดยเรา และไม่สามารถแยกออกจากันได้ หรือหากทำได้ จะต้องใช้ความพยายามเกินสมควร หรือ
  4. ง. เนื้อหามีการจัดทำร่วมกันโดยผู้ใช้งานและบุคคลอื่น ๆ และบุคคลดังกล่าวนั้นยังคงสามารถใช้เนื้อหานั้นได้

  6.7 หากเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านมีที่มาจากทรัพย์สินทางปัญญาของเรา เนื้อหานั้นนับเป็นเนื้อหาของผู้เล่นซึ่งต้องเป็นไปตามนโยบายเนื้อหาของผู้เล่นของเรานอกเหนือจากข้อ 6 นี้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้มีข้อสงสัย ท่านอนุญาตให้ Wargaming ใช้สิทธิในเนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านเสมอตามข้อ 6.4 ของ EULA ฉบับนี้โดยไม่ต้องปฏิบัติตามนโยบายเนื้อหาของผู้เล่น (แม้เนื้อหาของผู้ใช้งานของท่านจะนับว่าเป็นเนื้อหาของผู้เล่น)

  7. ผลตอบรับและการส่งข้อมูลของผู้ใช้งาน [กลับไปด้านบนสุด]

  7.1 เรายินดีรับฟังคำแนะนำจากผู้ใช้งานของเราและเต็มใจรับความคิดเห็นเฉพาะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราเสมอ อย่างไรก็ตาม นโยบายที่มีมานานของบริษัทไม่อนุญาตให้เรารับหรือพิจารณาความคิด คำแนะนำ หรือวัสดุอันสร้างสรรค์ใด ๆ นอกเหนือจากที่เราร้องขอเป็นการเฉพาะ
  นโยบายนี้มุ่งหมายที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้มีความเข้าใจผิดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อโครงการที่เราพัฒนาอาจดูคล้ายกับงานสร้างสรรค์ของบุคคลอื่น ๆ ด้วยเหตุนี้ เราเสียใจที่ต้องขอไม่ให้ท่านส่งคำแนะนำ ความคิด ข้อความ แบบวาด แนวคิดใด ๆ หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่ท่านจัดทำขึ้นเอง เช่น ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับเกม หรืองานศิลป์ที่จัดทำขึ้นเอง (“การส่งข้อมูล”)

  7.2 การส่งข้อมูลใด ๆ ทั้งปวงที่ท่านส่งให้เรา ไม่ว่าเป็นการส่งที่เราร้องขอเป็นการเฉพาะหรือเราร้องขอไม่ให้ท่านดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่ายังคงเป็นทรัพย์สินของเราในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาตนับแต่เวลาที่มีการอัปโหลดหรือส่งต่อข้อมูลนั้น

  8.1 ประกาศเกี่ยวกับรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล Wargaming รับแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์ที่นำส่งมาให้ตามรัฐบัญญัติลิขสิทธิ์แห่งสหัสวรรษดิจิทัล (Digital Millennium Copyright Act) ประมวลกฎหมายแห่งสหรัฐอเมริกา ข้อ 17 มาตรา 512 (“DMCA”) ทั้งนี้ เพื่อแจ้งกรณีที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตามกฎหมายสหรัฐอเมริกา ท่านจะทำหนังสือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

  • ลายมือชื่อแบบเขียนด้วยมือหรืออิเล็กทรอนิกส์ของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์
  • รายละเอียดเกี่ยวกับงานอันมีลิขสิทธิ์ที่อ้างว่าถูกละเมิด
  • รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ละเมิดและรายละเอียดที่เพียงพอตามสมควรเพื่อให้เราทราบแหล่งที่ตั้งของข้อมูลที่ละเมิด
  • ข้อมูลติดต่อของท่าน รวมถึงที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่อีเมล
  • ข้อความที่ระบุว่าท่านเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่อ้างเป็นการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทนของเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือตามกฎหมาย และ
  • ข้อความที่ระบุว่าข้อมูลในหนังสือแจ้งถูกต้อง และท่านได้รับอนุญาตให้กระทำการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ โดยท่านทราบว่าจะมีโทษ หากเป็นเท็จ

  ตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราคือ

  Copyright Compliance Department
  Wargaming (USA) Inc.
  1209 Orange Street
  Wilmington, DE 19801
  หมายเลขโทรศัพท์: 1-408-340-3359
  อีเมล: dmca@wargaming.net

  ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากแหล่งเก็บข้อมูลออนไลน์ของสำนักงานลิขสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ www.dmca.copyright.gov/ospเราจะรับแจ้งกรณีที่อ้างว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ตาม DMCA

  8.2 การโต้แย้ง หากท่านเชื่อว่าข้อมูลของท่านถูกนำออกจากระบบโดยผิดพลาดตามที่มีการแจ้งเรื่องลิขสิทธิ์ ท่านอาจทำหนังสือโต้แย้งไปยังตัวแทนที่ได้รับมอบหมายของเราโดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

  • ลายมือชื่อแบบเขียนด้วยมือหรืออิเล็กทรอนิกส์
  • รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกนำออกจากระบบหรือมีการปิดไม่ให้เข้าถึง และแหล่งที่ตั้งที่ข้อมูลนั้นปรากฏก่อนที่จะถูกนำออกจากระบบหรือปิดไม่ให้เข้าถึง
  • ข้อความที่ระบุว่าท่านเชื่อโดยสุจริตว่าข้อมูลนั้นถูกนำออกหรือปิดไม่ให้ใช้งานโดยผิดพลาดหรือผิดหลงเกี่ยวกับข้อมูลที่ถูกนำออกจากระบบหรือปิดไม่ให้ใช้งาน โดยท่านทราบว่าจะมีโทษ หากเป็นเท็จ และ
  • ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน และข้อความที่ระบุว่าท่านยินยอมให้ศาลแขวงสหพันธรัฐในเขตที่ที่อยู่ดังกล่าวตั้งอยู่เป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาตัดสิน หรือหากท่านมีที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา ท่านยินยอมให้ศาลในเขตที่ Wargaming ก่อตั้งขึ้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาตัดสิน และท่านจะยอมรับการส่งหมาย/สำเนาคำฟ้องจากบุคคลที่ส่งหนังสือแจ้งตามอนุมาตรา (c)(1)(c) หรือตัวแทนของบุคคลดังกล่าว

  เราจะรับแจ้งการโต้แย้งตาม DMCA

  9.1 ผลิตภัณฑ์บางรายการอาจอนุญาตให้ท่านสั่งซื้อไอเทมเสมือนจริง สกุลเงินในเกม การเป็นสมาชิกแบบพรีเมียม หรือเนื้อหาหรือบริการอื่น ๆ (“ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ”) หากท่านตัดสินใจที่จะสั่งซื้อไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ ใด ๆ ดังกล่าว ท่านต้องดำเนินการให้มั่นใจว่า

  1. ก. ท่านเป็นบุคคลธรรมดาซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือหากท่านมีอายุต่ำกว่าอายุที่บรรลุนิติภาวะ หรือในกรณีที่ท่านมีความสามารถทางกฎหมายจำกัด บิดามารดาหรือผู้ปกครองของท่านได้ตกลงและยอมรับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องในนามของท่านแล้ว
  2. ข. ท่านเป็นเจ้าของที่ได้รับอนุญาตของบัญชีที่ใช้ในการสั่งซื้อไอเทม
  3. ค. ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้บัตรเครดิตใบที่ใช้ในการสั่งซื้อไอเทม หรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ที่ได้รับการยอมรับ และ
  4. ง. ข้อมูลทั้งหมดที่ท่านส่งเป็นความจริงและถูกต้อง

   9.2 ข้อกำหนดต่อไปนี้ใช้บังคับกับไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ

   1. ก. ในการสั่งซื้อไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ ท่านต้องมีบัญชี เปิดกระบวนการสั่งซื้อ และดำเนินการตามกระบวนการสั่งซื้อจนเสร็จสิ้น
   2. ข. หากท่านต้องการสั่งซื้อไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ ท่านต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน และกรอกข้อมูลที่กำหนดเกี่ยวกับตัวท่านและวิธีการชำระเงินของท่าน เมื่อท่านคลิกปุ่ม “ชำระเงินตอนนี้” (หรือปุ่มอื่นในทำนองเดียวกันซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจน) ท่านได้จัดทำคำเสนอที่มีผลผูกพันให้แก่ Wargaming ในการเข้าทำสัญญาเพื่อจัดหาไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ (“สัญญา”) จนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านคลิกปุ่มดังกล่าว ท่านยังสามารถแก้ไขข้อมูลที่ท่านกรอกไว้ได้ การที่เราส่งคำยืนยันการเข้าทำสัญญาผ่านทางอีเมล ถือเป็นการที่เรายอมรับคำเสนอของท่าน (เวลาที่มีการเข้าทำสัญญา)
   3. ค. ในกรณีที่เรายอมรับคำสั่งซื้อของท่าน เราจะจัดส่งไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อไปยังบัญชีของท่านทันทีหลังจากที่มีการยอมรับคำสั่งซื้อ และเราจะเรียกเก็บเงินจากท่านผ่านทางวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก นอกจากนี้ ท่านจะได้รับการยืนยันคำสั่งซื้อของท่านผ่านทางอีเมล ซึ่งจะแสดงรายละเอียดของสัญญาและสำเนาของ EULA ฉบับนี้ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
   4. ง. การเข้าทำสัญญาจะใช้ภาษาของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ หากกฎหมายที่ใช้บังคับอนุญาต อาจใช้ภาษาอังกฤษในการเข้าทำสัญญา
   5. จ. ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อจะสามารถนำไปแลกเป็นเนื้อหาและบริการอื่น ๆ เฉพาะในส่วนที่ได้รับอนุญาตในผลิตภัณฑ์เท่านั้น
   6. ฉ. ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อจะไม่สามารถขายหรือโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถซื้อไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อให้แก่ผู้ใช้รายอื่นเป็นของขวัญได้ หากได้รับอนุญาตในผลิตภัณฑ์ ขั้นตอนการซื้อและการรับของขวัญจะระบุไว้อย่างชัดเจนในอินเทอร์เฟสของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า
   7. ช. ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อจะไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือสินค้าหรือบริการใด ๆ ได้
   8. ซ. ท่านสามารถได้รับไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อจากเรา (หรือจากบุคคลใด ๆ ที่เราให้อนุญาตเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว) หรือได้รับเป็นของขวัญจากผู้ใช้รายอื่นหากได้รับอนุญาตในผลิตภัณฑ์ และท่านต้องไม่ดำเนินการเพื่อรับไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อจากบุคคลอื่นใดหรือด้วยวิธีการอื่นใด หรือพยายามดำเนินการเพื่อรับไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อในลักษณะดังกล่าว และ
   9. ฌ. เราอาจปฏิเสธคำเสนอที่จะสั่งซื้อไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อได้

   9.3 หากท่านได้รับเนื้อหา บริการ รางวัลสำหรับการทำภารกิจสำเร็จ หรือไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในราคาที่ต่ำกว่าปกติ หรือโดยไม่ต้องดำเนินการที่โดยปกติแล้วต้องทำเพื่อให้ได้รับสิ่งดังกล่าว (i) เนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิค (บั๊ก) ท่านต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้ Wargaming ทราบทันที หรือ (ii) เนื่องจากการแฮ็ก การฉ้อโกง หรือการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายอื่น ๆ ท่านต้องรายงานเรื่องดังกล่าวให้ Wargaming ทราบทันที และต้องชำระเงินสำหรับไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อดังกล่าวสำหรับส่วนที่ได้ใช้ไปแล้ว Wargaming อาจลบ ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อและรางวัลสำหรับการทำภารกิจสำเร็จดังกล่าว และหากท่านได้ใช้ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อนั้นไปแล้ว Wargaming จะปิดกั้นไม่ให้ท่านเข้าถึงบัญชีของท่าน จนกว่าที่ท่านจะใช้เงินคืนสำหรับไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อที่ถูกใช้ไปแล้วดังกล่าวจนเต็มจำนวน

   9.4 ส่วน 9.4 นี้มีผลใช้ขั้นสูงสุดตามกฎหมายที่เอื้ออำนวยให้ ท่านรับทราบและตกลงว่า ท่านจะไม่มีกรรมสิทธิ์หรือประโยชน์ในทรัพย์สินในลักษณะอื่นใดในบัญชีของท่าน และสิทธิทั้งปวงที่มีอยู่ในบัญชีของท่านจะเป็นสิทธิและมีผลบังคับเพื่อประโยชน์ของ Wargaming ตลอดไป นอกจากนี้ ท่านยังรับทราบและตกลงอีกว่า ท่านไม่มีสิทธิเรียกร้อง สิทธิ กรรมสิทธิ์ ความเป็นเจ้าของ หรือประโยชน์ในความเป็นเจ้าของอื่น ๆ ในไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อที่ท่านได้ปลดล็อกหรือสะสม โดยไม่คำนึงถึงค่าตอบแทนใด ๆ ที่มีการเสนอหรือชำระเงินให้เพื่อแลกเปลี่ยนกับไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อดังกล่าว นอกจากนี้ Wargaming ไม่ต้องรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามสำหรับการทำลาย การลบ การดัดแปลง ความบกพร่อง การแฮ็ก หรือความเสียหายอื่นใด หรือการสูญเสียไม่ว่าในลักษณะใด ซึ่งเกิดขึ้นกับเนื้อหาของเกมหรือไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ รวมถึงการลบเนื้อหาของเกมหรือไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อเมื่อมีการยกเลิกหรือสิ้นสุดระยะเวลาของบัญชีของท่าน สิทธิ์ของท่านในการเพิกถอนในข้อ 10, สิทธิ์ในการคืนเงินภายใต้ข้อ 13.5 และการรับประกันสำหรับผู้บริโภคใดๆที่ระบุเอาไว้ใน EULA นี้หรือมีกำหนดเอาไว้ในกฎหมายที่มีผลบังคับใช้จะไม่ได้รับผลจากข้อ 9.4 นี้

   9.5 นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุในข้อ 9.1-9.4 ด้านบนนี้ ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้บังคับกับการสมัครเป็นสมาชิก

   ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก

   คำจำกัดความ ราคา และเงื่อนไข

   9.5.1 ผลิตภัณฑ์บางรายการอาจอนุญาตให้ท่านสั่งซื้อไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อได้ โดยจะมีการเรียกเก็บเงินอัตโนมัติด้วยวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือกตามช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
   (“การสมัครเป็นสมาชิก”)

   9.5.2 ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อที่ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกเพื่อใช้งานได้ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกในช่วงแรก ราคาการสมัครสมาชิก ช่วงระยะเวลาที่จะมีการเรียกเก็บเงินด้วยวิธีการชำระเงินที่ท่านเลือก และรายละเอียดอื่น ๆ ของการสมัครเป็นสมาชิก จะระบุอย่างชัดเจนในอินเทอร์เฟสของการสมัครเป็นสมาชิกก่อนที่ท่านจะสมัครเป็นสมาชิก

   การเปลี่ยนแปลงราคา

   9.5.3 Wargaming สงวนสิทธิในการปรับราคาการสมัครสมาชิกให้สอดคล้องกับปัจจัยที่มีผลกระทบต่อต้นทุนของการสมัครเป็นสมาชิก (“การเปลี่ยนแปลงราคาการสมัครสมาชิก”) เช่น ต้นทุนการผลิตและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ต้นทุนสำหรับการจัดหาและการจัดจำหน่ายในทางเทคนิค การให้บริการด้านการสนับสนุนและบริการเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้ผ่านทางแพลตฟอร์มอิสระ แอปพลิเคชันที่เปิดให้ใช้งานผ่านทางเว็บไซต์ และเครือข่ายสังคมออนไลน์ ตลอดจนต้นทุนด้านการขาย (เช่น การเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน การตลาด การประชาสัมพันธ์) ต้นทุนด้านการบริหารจัดการทั่วไปและค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการอื่น ๆ (เช่น ค่าเช่า ดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายด้านการเงินอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายสำหรับบุคลากร ผู้ให้บริการ และบริการต่าง ๆ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน) ตลอดจนค่าธรรมเนียม เงินสมทบ ภาษี และอากรที่รัฐเรียกเก็บ

   9.5.4 Wargaming จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงราคาการสมัครสมาชิกล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันปฏิทิน โดยจะส่งคำบอกกล่าวถึงท่านทางอีเมลหรือสื่อกลางอื่น ๆ ที่สามารถบันทึกข้อมูลไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลังได้ หากกฎหมายอนุญาต เราสงวนสิทธิที่จะส่งคำบอกกล่าวดังกล่าวผ่านทางระบบการแจ้งเตือนอื่น ๆ ที่ใช้กันทั่วไป (เช่น ข้อความป๊อปอัพในเกม หรือข้อความที่แสดงในหัวข้อการจัดการบัญชี) ล่วงหน้าตามสมควร การแจ้งเตือนดังกล่าวจะแสดงราคาการสมัครสมาชิกในอัตราใหม่ และคำอธิบายถึงปัจจัยหลักที่ทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงราคาการสมัครสมาชิก ตลอดจนขั้นตอนและวิธีการในการยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกอย่างง่าย (เช่น ลิงก์ให้กดเพื่อยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิก) เราจะขอความยินยอมจากท่านในการเปลี่ยนแปลงราคาในการสมัครสมาชิกหากกฎหมายกำหนด ในกรณีอื่น จะถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงราคาในการสมัครสมาชิกแล้ว เว้นแต่เมื่อท่านได้ยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกก่อนที่ราคาใหม่จะมีผลบังคับ

   สิทธิในการยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิก

   9.5.5 ท่านสามารถยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกเมื่อ โดยจะมีผลบังคับตั้งแต่ระยะเวลาการเรียกเก็บเงินรอบถัดไปเป็นต้นไป โดยสิทธิตามกฎหมายของท่านในการเลิกสัญญาโดยมีเหตุอันสมควรโดยไม่ต้องบอกกล่าวจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

   9.5.6 ท่านสามารถยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกได้โดยลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน และกดปุ่ม “ยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิก” (หรือปุ่มอื่นในทำนองเดียวกันซึ่งกำหนดไว้อย่างชัดเจน) บนหน้าเว็บเพจเดียวกันกับที่ท่านกดซื้อการสมัครเป็นสมาชิก หรือโดยดำเนินการตามขั้นตอนอื่น ๆ ที่กำหนดสำหรับการสมัครสมาชิกครั้งใดครั้งหนึ่งโดยเฉพาะ ในกรณีที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด Wargaming จะมีระบบที่ท่านสามารถยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกได้โดยไม่ต้องลงชื่อเข้าใช้บัญชีของท่าน

   9.5.7 Wargaming อาจยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกของท่านได้ทุกเมื่อ โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 (สอง) วันปฏิทิน โดยจะคืนเงินให้ตามสัดส่วนของระยะเวลาการสมัครเป็นสมาชิกที่ยังไม่ได้ใช้งาน นอกจากนี้ Wargaming ยังอาจยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกได้ทันทีโดยมีเหตุอันสมควร โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ใช้ไม่ชำระราคาการสมัครสมาชิก หรือหากมีเหตุอันสมควรให้มีการบอกเลิกสัญญาโดยไม่ต้องบอกกล่าวเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่ายแล้ว (เช่น หาก Wargaming ระงับบัญชีของผู้ใช้ หรือปิดกั้นไม่ให้ผู้ใช้เข้าถึงเกมใดเกมหนึ่งหรือหลายเกมซึ่งสามารถใช้งานการสมัครเป็นสมาชิกได้ตามข้อ 19.4-19.9 “การระงับหรือการเลิกสัญญาโดย Wargaming” ของ EULA ฉบับนี้)

   การไม่ชำระเงิน

   9.5.8 หากการไม่ชำระราคาการสมัครสมาชิกเป็นผลจากความผิดของผู้ใช้ Wargaming อาจระงับการสมัครเป็นสมาชิกไว้ชั่วคราวจนกว่าที่จะมีการชำระเงิน การสมัครเป็นสมาชิกจะยังไม่สิ้นสุดลง แต่จะระงับไว้ชั่วคราวเท่านั้น เว้นแต่ในกรณีที่ Wargaming ยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกตามข้อ 9.5.7 ของข้อกำหนดนี้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเพิ่มเติมใด ๆ และ/หรือสิทธิเรียกร้องของ Wargaming ที่เกิดขึ้นจาก EULA ฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด
   ข้อกำหนดในกรณีที่มีการระงับและการปิดกั้นการเข้าถึง

   9.5.9 หากท่านทำผิด EULA ฉบับนี้ และ Wargaming ระงับสิทธิของท่านในการเข้าถึงเกมใดเกมหนึ่งหรือหลายเกม หรือระงับบัญชีของท่านตามข้อ 19-4-19.9 “การระงับหรือการเลิกสัญญาโดย Wargaming” ของ EULA ฉบับนี้ การสมัครเป็นสมาชิกจะยังคงมีผลบังคับต่อไปในช่วงเวลาดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับการสมัครเป็นสมาชิกที่สิ้นสุดระยะเวลาลงในช่วงเวลาที่มีการระงับสิทธิดังกล่าว

   9.5.10 หากท่านทำผิด EULA ฉบับนี้ และ Wargaming ปิดกั้นสิทธิของท่านในการเข้าถึงเกมใดเกมหนึ่งหรือหลายเกมหรือปิดบัญชีของท่านตามข้อ 19.4-19.9 “การระงับหรือการเลิกสัญญาโดย Wargaming” ของ EULA ฉบับนี้เป็นการถาวร Wargaming จะยกเลิกการสมัครเป็นสมาชิกของท่านในเกมดังกล่าว และจะไม่มีการคืนเงินให้สำหรับระยะเวลาการสมัครเป็นสมาชิกที่ยังไม่ได้ใช้

   9.6 หากท่านอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา การชำระเงินของท่านอาจดำเนินการโดยผู้ให้บริการด้านการชำระเงินของ Wargaming Group Limited โดยผ่านทาง Wargaming (USA), Inc. (บริษัทซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งในรัฐเดลาแวร์ อยู่ที่ 1209 Orange Street, Wilmington DE USA 19801) ซึ่งเป็นบริษัทสาขาของบริษัทดังกล่าว

   9.7 หากท่านใช้ผลิตภัณฑ์ของเราผ่านทางแพลตฟอร์มภายนอก การเก็บเงินและการเรียกเก็บเงินในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดของแพลตฟอร์มเหล่านั้น โดยจะไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของ Wargaming ทั้งนี้ Wargaming จะไม่มีความรับผิดไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามสำหรับการดำเนินการของแพลตฟอร์มภายนอกดังกล่าว

   9.8 เมื่อใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ PlayStation™Network ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้บังคับ โดยขึ้นอยู่กับประเทศ

   • เนื้อหาใด ๆ ที่ซื้อจากร้านค้าในเกม จะเป็นการซื้อจาก Sony Interactive Entertainment Network Europe Limited (“SIENE”) และจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดในการให้บริการและสัญญาผู้ใช้ของ PlayStation™Network ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทาง PlayStation™Store กรุณาตรวจสอบสิทธิในการใช้สำหรับแต่ละเนื้อหาที่ซื้อ เนื่องจากอาจมีรายละเอียดที่แตกต่างกันไป เว้นแต่เมื่อแสดงเป็นอย่างอื่น เนื้อหาที่มีขายในร้านค้าในเกมใด ๆ จะมีการจัดเรตติ้งอายุเหมือนกันกับเกม
   • การซื้อและการใช้ไอเทมจะอยู่ภายใต้บังคับของข้อกำหนดในการให้บริการและสัญญาผู้ใช้ โดย Sony Interactive Entertainment America เป็นผู้อนุญาตให้ท่านมีสิทธิในการใช้บริการออนไลน์ดังกล่าว

   9.9 หากธนาคารผู้ออกบัตรของท่านให้บริการปรับปรุงข้อมูลบัญชีให้เป็นปัจจุบันโดยอัตโนมัติ (บริการ Visa Account Updater บริการ Mastercard Automatic Billing Updater หรือบริการอื่นในทำนองเดียวกัน) บริการดังกล่าวอาจปรับปรุงข้อมูลบัตรชำระเงินของท่านที่อยู่ในระบบของผู้ให้บริการแก่ผู้รับบัตรของเราโดยอัตโนมัติเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าว โดยท่านไม่ต้องดำเนินการใด ๆ หากท่านไม่ประสงค์ให้มีการปรับปรุงข้อมูลบัตรของท่านโดยอัตโนมัติ กรุณาติดต่อธนาคารผู้ออกบัตรของท่าน

   10. สิทธิในการถอนตัวจากสัญญา [กลับไปด้านบนสุด]

   ท่านมีสิทธิที่จะถอนตัวจากสัญญาที่ท่านเข้าทำกับเรา หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศที่ระบุด้านล่างนี้

   ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร

   วิธีการในการเพิกถอน

   สิทธิในการเพิกถอน

   คุณมีสิทธิที่จะถอนตัวจากสัญญาใด ๆ ภายใน 14 วันปฏิทินโดยไม่ต้องแจ้งสาเหตุแต่อย่างใด ระยะเวลาในการถอนตัวจากสัญญาจะสิ้นสุดลงหลังจากพ้นระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่เข้าทำสัญญา ในการใช้สิทธิในการถอนตัวจากสัญญา ท่านต้องแจ้งเราที่

   Wargaming Group Limited
   105 Agion Omologiton Avenue
   1080 Nicosia
   Republic of Cyprus
   wf@wargaming.net
   +357 22 864444
   https://wargaming.net/support/

   ถึงการตัดสินใจของท่านในการถอนตัวจากสัญญา โดยจัดทำเป็นถ้อยแถลงอย่างชัดเจน (เช่น หนังสือที่ส่งทางไปรษณีย์, แฟกซ์หรืออีเมล) ท่านสามารถใช้ตัวอย่างแบบฟอร์มการถอนตัวจากสัญญาได้ (ไม่บังคับ) นอกจากนี้ ท่านยังสามารถกรอกและส่งตัวอย่างแบบฟอร์มการถอนตัวจากสัญญาหรือถ้อยแถลงที่ชัดเจนในรูปแบบอื่นผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ทางเว็บไซต์ของเรา https://asia.wargaming.net/support/kb/articles/600 หากท่านเลือกใช้วิธีดังกล่าว เราจะส่งข้อความเพื่อยืนยันการได้รับเอกสารการถอนตัวจากสัญญาดังกล่าวโดยไม่ชักช้า (เช่น ผ่านทางอีเมล)

   การที่ท่านส่งข้อความเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการถอนตัวจากสัญญาก่อนที่จะสิ้นสุดระยะเวลาในการถอนตัวจากสัญญา ให้ถือว่าท่านได้ดำเนินการถอนตัวจากสัญญาภายในระยะเวลาที่กำหนด
   ผลของการถอนตัวจากสัญญา

   หากท่านถอนตัวจากสัญญา เราจะคืนเงินทั้งหมดที่ได้รับจากท่านตามสัญญานี้ให้แก่ท่าน รวมถึงค่าขนส่ง (ยกเว้นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากการที่ท่านเลือกวิธีการจัดส่งอื่นที่ไม่ใช่วิธีการจัดส่งมาตรฐานที่เราเสนอให้ซึ่งมีราคาต่ำที่สุด) โดยไม่ล่าช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่ช้าไปกว่า 14 วันปฏิทินนับจากวันที่เราได้รับแจ้งถึงการตัดสินใจของท่านที่จะถอนตัวจากสัญญานี้ เราจะดำเนินการคืนเงินดังกล่าวโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ในการทำธุรกรรมครั้งแรก เว้นแต่เมื่อท่านตกลงอย่างชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น แต่ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ เกิดขึ้นแก่ท่านจากการคืนเงินดังกล่าว

   หากท่านได้ร้องขอให้บริการเริ่มต้นในระหว่างระยะเวลาในการถอนตัวจากสัญญา ท่านต้องจ่ายเงินเราเป็นจำนวนตามสมควร ซึ่งสอดคล้องกับสัดส่วนของบริการที่ได้จัดหาให้จนถึงเวลาที่ท่านแจ้งให้เราทราบถึงการใช้สิทธิในการถอนตัวจากสัญญา เมื่อเทียบกับค่าบริการเต็มจำนวนตามสัญญา

   สิ่งสำคัญ:

   ท่านจะเสียสิทธิในการถอนตัวจากสัญญาหลังจากที่ได้มีการส่งมอบไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อจนเสร็จสิ้นแล้ว รวมทั้งในกรณีที่เริ่มดำเนินการส่งมอบโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อน และได้มีการรับทราบแล้วว่า ท่านจะเสียสิทธิในการถอนตัวจากสัญญาหลังจากที่เราได้ส่งมอบไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อจนเสร็จสิ้นแล้ว

   หากตามสัญญามีการส่งมอบไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อซึ่งไม่ได้ส่งมอบผ่านช่องทางที่สามารถจับต้องได้ ท่านจะเสียสิทธิในการถอนตัวจากสัญญาในกรณีที่เริ่มดำเนินการส่งมอบโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่านก่อน และท่านได้รับทราบแล้วว่าท่านจะเสียสิทธิในการถอนตัวจากสัญญาด้วยเหตุดังกล่าว


   จากข้อกำหนดข้างต้นนี้ ท่านเข้าใจว่า โดยการซื้อไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ ท่านยินยอมให้เราเปิดให้ท่านสามารถเข้าถึงไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อดังกล่าวได้โดยตรงหลังจากที่เราได้ยอมรับคำสั่งซื้อของท่านแล้ว และท่านจะเสียสิทธิในการถอนตัวจากสัญญาหลังจากที่เราได้เปิดให้ท่านสามารถเข้าถึงไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อดังกล่าวอย่างครบถ้วนแล้ว อย่างไรก็ตาม ท่านจะยังไม่เสียสิทธิในการถอนตัวจากสัญญาของท่านไป หากท่านสั่งซื้อไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อซึ่งมอบให้แก่ท่านเป็นช่วงระยะเวลาที่กำหนด (เช่น การเป็นสมาชิกแบบพรีเมียมภายในช่วงระยะเวลาอันจำกัด)

   โปรดทราบว่า เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะสามารถคืนเงินที่ท่านชำระมาด้วยวิธีการชำระเงินแบบเดิมที่ท่านใช้ในการชำระเงิน ท่านตกลงว่า ในกรณีที่เราไม่สามารถคืนเงินแก่ท่านด้วยวิธีการดังกล่าวได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค เราสามารถดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ท่านโดยใช้วิธีการชำระเงินทั่วไป อื่น ๆ เช่น โดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ เกิดขึ้นแก่ท่านจากการคืนเงินดังกล่าว

   เกาหลีใต้

   ถ้าคุณอาศัยอยู่ที่เกาหลีใต้, [คลิกที่นี่] เพื่ออ่านกี่ยวกับสิทธิ์ในการเพิกถอนของคุณ

   11. ไม่มีการจำกัดสิทธิของผู้บริโภค [กลับไปด้านบนสุด]

   11.1 กฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่อาจมีข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในการเปลี่ยนสินค้า การขอคืนเงิน การขอให้ชดใช้ค่าเสียหาย หรือทางเยียวยาอื่น ๆ ที่ท่านอาจมีสิทธิได้รับ ซึ่งไม่สามารถปฏิเสธ จำกัด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยการเข้าทำข้อตกลงระหว่างเรากับท่าน (“การรับประกันสิทธิของผู้บริโภค”) ไม่มีส่วนใดของ EULA ฉบับนี้ที่มีเจตนาให้มีหรือมีผลบังคับในทางที่เป็นการปฏิเสธ จำกัด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการรับประกันสิทธิของผู้บริโภคใด ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายที่ใช้บังคับของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่

   11.2 ท่านมีสิทธิได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคของแต่ละประเทศต่อไปนี้ หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศที่ระบุด้านล่าง

   สาธารณรัฐเชค

   11.2.1.-11.2.5. ถ้าคุณอาศัยอยู่ในสาธารณรัฐเชค, [คลิกที่นี่] เพื่ออ่านข้อมูลสิทธิ์ผู้บริโภคเฉพาะที่คุณสามารถเรียกร้องได้

   ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์

   11.2.6 ไม่มีส่วนใดของ EULA ฉบับนี้ที่มีเจตนาให้มีหรือมีผลบังคับในทางที่เป็นการปฏิเสธ จำกัด หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงการรับประกันสิทธิของผู้บริโภคใด ๆ ที่มีอยู่ในกฎหมายต่อไปนี้
   – หมวด 1 ของ ภาค 3-2 ของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคออสเตรเลีย (เอกสารแนบท้าย 2 ของพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าและการคุ้มครองผู้บริโภค 2010 (2553) (Cth) หรือ
   – พระราชบัญญัติการรับประกันสิทธิของผู้บริโภคของนิวซีแลนด์ 1993 (2536)

   เกาหลีใต้

   11.2.7-11.2.9. ถ้าคุณอาศัยอยู่ที่เกาหลีใต้, [คลิกที่นี่] เพื่ออ่านข้อมูลสิทธิ์ผู้บริโภคเฉพาะที่คุณสามารถเรียกร้องได้

   แคลิฟอร์เนีย
   11.2.10 สิทธิของผู้บริโภคในแคลิฟอร์เนียและคำบอกกล่าว ผู้อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนียมีสิทธิได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภคที่เฉพาะเจาะจงต่อไปนี้ ท่านสามารถติดต่อหน่วยงานให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อร้องเรียน ซึ่งอยู่ภายใต้กองบริการผู้บริโภคของกรมกิจการผู้บริโภค ผ่านทางไปรษณีย์ได้ที่ 400 R St., Suite 1080, Sacramento, California, 95814 หรือผ่านทางโทรศัพท์ ที่ (916) 445-1254 เว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าวอยู่ที่ http://www.dca.ca.gov

   12. จริยธรรมในการเล่นเกม [กลับไปด้านบนสุด]

   12.1 ห้ามไม่ให้ดำเนินการต่อไปนี้ ในระหว่างที่ใช้ผลิตภัณฑ์ใด ๆ ของเรา

   1. ก. กิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆ หรือการส่งเสริมให้มีกิจกรรมผิดกฎหมายใด ๆ
   2. ข. การส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ไม่เหมาะสม เป็นการละเมิด ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นอันตราย ข่มขู่ เป็นภัยคุกคาม ล่วงละเมิด หมิ่นประมาท หยาบคาย ลามก แสดงถึงเรื่องทางเพศอย่างโจ่งแจ้ง หรือเลือกปฏิบัติ
   3. ค. การพูดคุยเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายหรือการส่งเสริมให้ฆ่าตัวตาย
   4. ง. การส่งข่าวขยะ
   5. จ. การโฆษณาไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม
   6. ฉ. การพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม ศาสนา หรือการเมือง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความไม่พอใจ
   7. ช. การดำเนินการเพื่อให้ได้มาและการโพสต์ข้อมูลที่สามารถใช้ระบุตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ ซึ่งเกี่ยวกับตัวท่านเองหรือบุคคลอื่น
   8. ซ. การฉ้อโกงผู้ใช้รายอื่น รวมถึงการฉ้อโกงโดยการส่งข้อความขยะหรือการโจมตีด้วยวิธีการวิศวกรรมสังคม
   9. ฌ. การส่งเนื้อหาใด ๆ ที่มีไวรัส ข้อมูลที่เสียหาย มัลแวร์ โทรจันฮอร์ส (trojan horse) บอตคีย์สโตรกล็อกเกอร์ (bot keystroke logger) เวิร์ม (worm) ไทม์บอมบ์ (time bomb) แคนเซิลบอต (cancelbot) สไปเดอรส์ (spiders) สปายแวร์ (spyware) เครื่องมือสำหรับเก็บข้อมูล โปรแกรมการทำเหมืองข้อมูล หรือชุดคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อและ/หรือซึ่งได้สร้างความเสียหาย เข้าแทรกแซงในลักษณะที่ก่อให้เกิดความเสียหาย ลักลอบเข้าไปในระบบเพื่อขัดขวางการทำงานหรือเพื่อทำเหมืองข้อมูล เก็บข้อมูล หรือเข้ายึดระบบ ข้อมูล หรือข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ
   10. ญ. ดำเนินการ ชักชวน หรือให้ความช่วยเหลือในการโจมตีโดยการปฏิเสธการให้บริการ (DdoS) ต่อผลิตภัณฑ์หรือผู้ใช้รายใดก็ตาม
   11. ฎ. สร้าง ใช้ เปิดให้เข้าถึง หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์หรือเครื่องมือใด ๆ ที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการแฮ็ก การโกง การใช้ในทางที่ผิด สคริปต์ (script) บอต (bot) เทรนเนอร์ (trainer) โปรแกรมอัตโนมัติ หรือซอฟต์แวร์อื่น ๆ ซึ่งเข้ากระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งกับผลิตภัณฑ์ในลักษณะใดและเพื่อวัตถุประสงค์ใดก็ตาม รวมถึงการขัดขวางการทำงาน การเลียนแบบการทำงาน หรือการเปลี่ยนทิศทางการสื่อสารใด ๆ ระหว่างซอฟต์แวร์ดังกล่าวกับ Wargaming การดำเนินการดังกล่าวรวมไปถึงการแสดงตำแหน่งที่ตั้งของท่านที่ไม่ตรงกับความจริงเพื่อให้ได้มาซึ่งความได้เปรียบอย่างไม่เป็นธรรม
   12. ฏ. สร้าง ใช้ เปิดให้เข้าถึง หรือแจกจ่ายซอฟต์แวร์ใด ๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อดัดแปลงผลิตภัณฑ์และเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ต่างไปจากเดิม (“ม็อด”) ยกเว้นในกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งจาก Wargaming
   13. ฐ. เข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงส่วนใดของผลิตภัณฑ์หรือเซิร์ฟเวอร์ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึง
   14. ฑ. การแสดงตนเป็นบุคคลอื่น ธุรกิจ หรือนิติบุคคลใด ๆ รวมถึงพนักงานของ Wargaming
   15. ฒ. บ่อนทำลายหลักการเล่นเกมอย่างยุติธรรม หรือรบกวนการเล่นเกมตามปกติ เช่น การต่อสู้โดยกำหนดผู้แพ้ผู้ชนะไว้ล่วงหน้า การทำลายตัวเอง การสร้างความเสียหายต่อเพื่อนร่วมทีม การขัดขวางเพื่อนร่วมทีม การเล่นเกมในลักษณะที่ไม่โต้ตอบ หรือการออกจากการต่อสู้ก่อนหมดเวลา หรือ
   16. ณ. การหลีกเลี่ยงหรือการหลบเลี่ยงมาตรการบังคับและมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ Wargaming ใช้บังคับ

   (เรียกรวมกันว่า “จริยธรรมในการเล่นเกม”)

   12.2 กรุณาปฏิบัติตามจริยธรรมในการเล่นเกมอย่างเคร่งครัด เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามจริยธรรมในการเล่นเกมจะถือเป็นการทำผิด EULA ฉบับนี้ในสาระสำคัญ ซึ่งอาจนำไปสู่การจำกัดสิทธิของท่านในการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเราหรือบัญชีของท่านตามข้อ 19.4-19.9 “การระงับหรือบอกเลิกสัญญาโดย Wargaming” ของ EULA ฉบับนี้

   12.3 Wargaming อาจจัดให้มีคำอธิบายและตัวอย่างการบังคับใช้จริยธรรมในการเล่นเกมกับสถานการณ์หรือผลิตภัณฑ์ใดโดยเฉพาะ ขึ้นอยู่กับลักษณะและการทำงานของสิ่งดังกล่าว

   12.3.1 คำอธิบายว่าจริยธรรมในการเล่นเกมมีผลบังคับกับแต่ละเกมอย่างไรจะระบุไว้ในลิงก์ด้านล่างนี้

   12.3.2 คำอธิบายว่าจริยธรรมในการเล่นเกมมีผลบังคับกับกองทัพอย่างไรจะระบุไว้ในลิงก์ด้านล่างนี้

   12.3.3 คำอธิบายว่าหลักการเล่นเกมอย่างยุติธรรมมีผลบังคับใช้อย่างไรจะระบุไว้ในลิงก์ด้านล่างนี้

   12.3.4 คำอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาผู้เล่นจะระบุไว้ในลิงก์ดังต่อไปนี้

   12.3.5 Wargaming อาจเพิ่มเติม แก้ไขเพิ่มเติม และลบคำอธิบายดังกล่าวได้ในอนาคต ในกรณีที่คำอธิบายดังกล่าวกับ EULA ฉบับนี้ขัดแย้งกัน ให้ EULA ฉบับนี้มีผลบังคับเหนือกว่า

   13. แพตช์ อัปเดต และการเปลี่ยนแปลง [กลับไปด้านบนสุด]

   13.1 เราอาจจำเป็นต้องใช้หรือจัดหาแพตช์ อัปเดต เนื้อหาเพิ่มเติม หรือการเปลี่ยนแปลงอื่น ๆ (แต่ละกรณีจะเรียกว่า “การเปลี่ยนแปลง”) สำหรับผลิตภัณฑ์เป็นครั้งคราว เราดำเนินการดังกล่าวเพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐาน หรือด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญ เช่น เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่หรือจำนวนผู้ใช้ที่เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงประสบการณ์การเล่นเกมออนไลน์ เพิ่ม ปรับปรุง หรือนำฟีเจอร์ออกจากเกม หรือแก้ไขบั๊กในซอฟต์แวร์

   13.2 โดย EULA ฉบับนี้ ท่านยอมรับ รับทราบ และเข้าใจว่า เราอาจพัฒนา ปรับปรุง ออกแพตช์ อัปเดต เปลี่ยนแปลง กำหนดข้อจำกัดของผลิตภัณฑ์ กราฟฟิก ฟีเจอร์ ประสบการณ์การเล่นเกม และไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อใด ๆ เพิ่มเติม รวมถึงการดำเนินการที่นอกเหนือจากที่มีความจำเป็นเพื่อให้ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อเป็นไปตามข้อกำหนดหรือมาตรฐาน ด้วยเหตุผลด้านการดำเนินงานอื่น ๆ ที่สำคัญตามที่ระบุในข้อ 13.1 ด้านบนนี้

   13.3 การเปลี่ยนแปลงจะรวมถึงการดำเนินการที่เรียกว่า “nerfs” (การลดความสามารถของไอเทม) หรือ “buffs” (การเพิ่มความสามารถของไอเทม) ต่อไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ รวมถึงไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อที่ท่านได้รับมาแล้ว เราจะดำเนินการดังกล่าวต่อเมื่อกฎหมายอนุญาตให้ทำได้ และดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เราจะดำเนินการดังกล่าวต่อเมื่อมีเหตุจำเป็นที่สมเหตุสมผลเท่านั้น ดังที่ยกตัวอย่างในข้อ 13.1 หรือเมื่อสิทธิในการใช้ที่ Wargaming ได้รับมาสิ้นผลบังคับ

   13.4 Wargaming จะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการดำเนินการให้เนื้อหาและผลิตภัณฑ์พร้อมสำหรับการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านรับทราบและยอมรับว่า เนื้อหาและผลิตภัณฑ์อาจมีวงจรชีวิตที่จำกัด หรือเราอาจไม่สามารถจัดหาเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ได้อีกต่อไปด้วยสาเหตุทางธุรกิจ หรือเนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมาย ทางเทคนิค หรือเหตุผลทั่วไปอื่น ๆ หากเราตัดสินใจว่าจะหยุดจัดหาเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า 180 วัน และเราจะปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายที่เรามีต่อท่าน หากเราจำเป็นต้องหยุดจัดหาเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์เนื่องจากเหตุผลด้านกฎหมาย ทางเทคนิค หรือเหตุผลทั่วไปอื่น ๆ เราจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า (เว้นแต่มีความจำเป็นต้องนำเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ออกจากระบบโดยทันที) และเราไม่ต้องรับผิดใด ๆ เว้นแต่ในกรณีที่การนำเนื้อหาออกจากระบบหรือการปิดตัวผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเกิดจากความผิดของเรา หรือหากกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น

   13.5 หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป ข้อกำหนดต่อไปนี้จะใช้บังคับเพิ่มเติม

   13.5.1 สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ หากการเปลี่ยนแปลงจะมีผลกระทบในทางลบต่อการเข้าถึงไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อของท่าน เราจะแจ้งให้ท่านทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง และเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทันที หากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นไม่ใช่ผลกระทบเพียงเล็กน้อย เราตกลงว่าจะแจ้งให้ท่านทราบเรื่องต่อไปนี้อย่างชัดเจนและครอบคลุมผ่านทางสื่อกลางที่สามารถบันทึกข้อมูลไว้เพื่ออ้างอิงในภายหลังได้
   – แจ้งให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวก่อนหรือในขณะที่กำลังเกิดการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้น และ
   – ฟีเจอร์ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง และเวลาที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และ
   – สิทธิของท่านในการบอกเลิกสัญญาที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ภายใน 30 วันปฏิทินนับจากที่ได้รับข้อมูลดังกล่าว หรือนับจากเวลาที่ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อได้ถูกดัดแปลงแก้ไขโดยเรา โดยขึ้นอยู่กับว่าข้อใดเกิดขึ้นช้ากว่า

   13.5.2 หากท่านตัดสินใจบอกเลิกสัญญาตามข้อ 13.5.1 ด้านบนนี้
   – เมื่อได้รับคำบอกกล่าวจากท่านซึ่งแจ้งให้ทราบถึงการตัดสินใจของท่านที่จะบอกเลิกสัญญา เราจะคืนเงินตามสัดส่วนของระยะเวลาที่ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อไม่เป็นไปตามข้อกำหนด ตลอดจนเงินที่ท่านได้จ่ายล่วงหน้าในส่วนของช่วงระยะเวลาที่ยังคงเหลือหากท่านตัดสินใจว่าจะไม่เลิกสัญญา โดยจะคืนเงินดังกล่าวให้แก่ท่านโดยไม่ชักช้าอย่างไม่สมเหตุสมผล และไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่ช้าไปกว่า 14 วันปฏิทินนับจากวันที่มีคำบอกกล่าวนั้น และ
   – หลังจากการเลิกสัญญา ท่านตกลงว่าจะหยุดใช้ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อ และ/หรือหยุดเปิดให้บุคคลภายนอกสามารถใช้ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อดังกล่าว

   13.5.3 เราจะดำเนินการคืนเงินดังกล่าวโดยใช้วิธีการชำระเงินเดียวกันกับที่ท่านใช้ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าเราจะสามารถคืนเงินที่ท่านชำระมาด้วยวิธีการชำระเงินแบบเดิมที่ท่านใช้ในการชำระเงิน ท่านตกลงว่า ในกรณีที่เราไม่สามารถคืนเงินแก่ท่านด้วยวิธีการดังกล่าวได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิค เราสามารถดำเนินการคืนเงินดังกล่าวแก่ท่านโดยใช้วิธีการชำระเงินทั่วไปอื่น ๆ เช่น โดยการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารของท่าน ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม จะไม่มีค่าธรรมเนียมใด ๆ เกิดขึ้นแก่ท่านจากการคืนเงินดังกล่าว

   13.6. ถ้าคุณอาศัยอยู่ที่เกาหลีใต้ กฎต่อไปนี้ก็จะมีผลบังคับใช้:

   ถ้าคุณอาศัยอยู่ที่เกาหลีใต้ [คลิกที่นี่] เพื่ออ่านกฎแพตช์ อัปเดต และการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกับคุณ

   14. ข้อกำหนดทางเทคนิค [กลับไปด้านบนสุด]

   ท่านจำเป็นต้องมีฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถขั้นต่ำตามที่กำหนด (รวมถึงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่เหมาะสม) เพื่อที่จะใช้ผลิตภัณฑ์ ข้อกำหนดทางเทคนิคสำหรับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการจะระบุอยู่ในรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจว่าอุปกรณ์ของท่านเป็นไปตามข้อกำหนดทางเทคนิคก่อนที่จะติดตั้ง/ใช้ผลิตภัณฑ์ ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุนต้องได้รับการอัปเดตเป็นเวอร์ชันล่าสุด เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะทำงานได้อย่างถูกต้อง คุณภาพของกราฟฟิกในผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการตั้งค่าของท่าน ความสามารถของฮาร์ดแวร์ และการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

   15. การทดสอบแบบปิด (closed test) [กลับไปด้านบนสุด]

   15.1 เราอาจเปิดโอกาสให้ท่านเป็นผู้ทดสอบเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ใหม่ในการทดสอบระยะแรก (alpha test) การทดสอบระยะที่สอง (beta test) หรือการทดสอบแบบปิด (closed test) ประเภทอื่น ๆ (“ผู้ทดสอบ”) การเข้าร่วมการทดสอบของท่านดังกล่าวจะเป็นการทดสอบแบบปิด (การทดสอบที่ไม่ได้เปิดให้ผู้ใช้ทุกรายเข้าร่วม) และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อไปนี้

   15.2 การทดสอบแบบปิดจะเป็นความลับ เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบ รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับฟีเจอร์และการทำงานที่จะเสนอให้โดยเป็นส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะเป็นความลับ หากท่านเข้าร่วมการทดสอบแบบปิด ท่านต้องดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึง การทำสำเนา การเปิดเผย และการใช้เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบโดยไม่ได้รับอนุญาต ท่านต้องดำเนินการทดสอบด้วยตนเอง และไม่มอบสิทธิในการเข้าถึงเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบแก่บุคคลอื่นใด หน้าที่ของท่านในการรักษาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบทั้งหมด ตลอดจนข้อมูลของผลิตภัณฑ์ดังกล่าวไว้เป็นความลับจะยังคงมีผลบังคับต่อไปจนกว่าที่เราจะเผยแพร่หรือเปิดเผยเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวต่อสาธารณชนโดยประการอื่นโดยไม่ได้เกิดจากความผิดของท่าน

   15.3 ในฐานะผู้ทดสอบ ท่านจะได้รับเชิญให้ใช้เนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบเพื่อวัตถุประสงค์ในการประเมินเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและระบุความผิดพลาดเท่านั้น โดยจะไม่มีการมอบสิทธิหรือสิทธิพิเศษที่เกี่ยวกับเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบดังกล่าวไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามให้แก่ท่าน การจัดหาเนื้อหาและผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบจะเป็นการจัดหาให้ตามสภาพเพื่อการทดสอบโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเราไม่ให้การรับประกันไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามแก่ท่าน ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย

   15.4 ในระหว่างการทดสอบ ท่านอาจมีการสะสมเนื้อหา บริการ ค่าประสบการณ์ หรือสิ่งชี้วัดมูลค่าหรือสถานะอื่น ๆ ท่านตกลงว่า เราอาจปรับข้อมูลดังกล่าวให้กลับไปเป็นค่าเริ่มต้นเมื่อเนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องผ่านขั้นตอนการทดสอบนี้แล้ว หรือในเวลาใดก็ตามระหว่างกระบวนการทดสอบ ในกรณีดังกล่าว ประวัติและข้อมูลผู้ใช้ทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง และผู้ใช้แต่ละรายจะกลับสู่สถานะผู้เริ่มต้นเล่นเกมใหม่อีกครั้ง

   15.5 เราไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการให้เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบพร้อมสำหรับให้ผู้ใช้เล่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาเท่าใดก็ตาม และไม่มีหน้าที่ในการดำเนินการให้เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบนั้นพร้อมสำหรับการใช้งานไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบอาจเปิดให้ใช้งานโดยต้องมีการชำระเงินเท่านั้นหลังจากที่ดำเนินกระบวนการทดสอบเสร็จสิ้น หรือในเวลาใดก็ตามในอนาคต

   15.6 ท่านจะผูกพันอยู่ภายใต้ EULA ฉบับนี้ในระหว่างที่ท่านยังคงใช้เนื้อหาหรือผลิตภัณฑ์ที่ทดสอบในระหว่างระยะเวลาการทดสอบ

   16. คำเตือนเกี่ยวกับอาการลมชักที่ไวต่อแสงกระตุ้น [กลับไปด้านบนสุด]

   บางคนมีความอ่อนไหวที่จะเกิดอาการลมชักที่ไวต่อแสงกระตุ้นหรือหมดสติเมื่อได้มองแสงสว่างวาบหรือรูปแบบของแสงบางอย่างในชีวิตประจำวัน คนเหล่านั้นอาจเกิดอาการชักเมื่อมองภาพบนหน้าจอหรือเล่นเกมบางเกม อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นแม้ว่าบุคคลนั้นจะไม่เคยมีประวัติการเจ็บป่วยเป็นโรคลมชักที่ไวต่อแสงกระตุ้นหรือไม่เคยเกิดอาการลมชักที่ไวต่อแสงกระตุ้นมาก่อนก็ตาม หากท่านหรือบุคคลใดก็ตามในครอบครัวของท่านเคยมีอาการที่เกี่ยวข้องกับอาการลมชักที่ไวต่อแสงกระตุ้น (การชักหรือการหมดสติ) เมื่อได้มองแสงสว่างวาบ กรุณาปรึกษาแพทย์ก่อนเล่นเกม เราแนะนำให้ผู้ปกครองเฝ้าสังเกตการเล่นวิดีโอเกมของบุตรหลานของตน หากท่านหรือบุตรหลานของท่านมีอาการเวียนศีรษะ มองเห็นภาพไม่ชัด ตาหรือกล้ามเนื้อกระตุก หมดสติ งุนงงสับสน การเคลื่อนไหวร่างกายที่ไม่สามารถบังคับได้หรืออาการชักกระตุกในระหว่างการเล่นวิดีโอเกม ให้หยุดเล่นวิดีโอเกมทันทีและปรึกษาแพทย์ โปรดทราบว่าในระหว่างที่เล่นวิดีโอเกม ท่านควรใช้ความระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐาน รวมถึงการหลีกเลี่ยงการเล่นเกมเมื่อรู้สึกเหนื่อยล้าหรืออ่อนเพลีย หยุดพักเป็นระยะเวลา 10 ถึง 15 นาทีทุก ๆ ชั่วโมง นั่งห่างจากหน้าจอเป็นระยะพอสมควร และเล่นเกมในห้องที่มีแสงสว่างเพียงพอ

   17. การรับประกันและความรับผิด [กลับไปด้านบนสุด]

   ให้ข้อ 17 นี้มีผลบังคับในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาต

   หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป

   17.1 หากผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และหากเป็นไปตามเงื่อนไข ท่านสามารถ (i) เรียกร้องให้มีการปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมได้ (ii) ขอถอนตัวจากสัญญา บอกเลิกสัญญา หรือได้รับการลดราคา (แล้วแต่กรณี) และโดยอยู่ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ (iii) เรียกร้องค่าเสียหายหรือเรียกร้องให้ใช้คืนค่าใช้จ่ายที่เสียไปโดยเปล่าประโยชน์ ยกเว้นกรณีของผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

   17.2 เราต้องรับผิดในการชดใช้ค่าเสียหายและความเสียหายส่วนบุคคลที่เป็นผลจากการที่ผลิตภัณฑ์ไม่มีคุณสมบัติตามที่ให้การรับประกัน หรือเนื่องจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือโดยเจตนาของเรา ตลอดจนผู้แทน ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเรา

   17.3 นอกจากนี้ เรายังต้องรับผิดในกรณีที่มีการทำผิดหน้าที่ตามสัญญาที่ถือเป็นสาระสำคัญด้วยความประมาทเลินเล่อเพียงเล็กน้อย แต่ความรับผิดดังกล่าวจะมีจำนวนจำกัดเพียงความเสียหายที่โดยทั่วไปแล้วจะสามารถคาดการณ์ได้เท่านั้น โดยทั่วไปแล้ว หน้าที่ตามสัญญาที่ถือเป็นสาระสำคัญจะหมายถึงหน้าที่ซึ่งเมื่อมีการปฏิบัติหน้าที่แล้ว จะสามารถถือได้ว่าเป็นการปฏิบัติตามสัญญาอย่างถูกต้องได้ และโดยปกติแล้วคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายคาดหวังว่าจะมีการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว

   17.4 หากกฎหมายของประเทศเยอรมนีมีผลบังคับต่อท่าน
   – เราต้องรับผิดสำหรับการทำผิดคำรับประกันตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ของประเทศเยอรมนี (“Produkthaftungsgesetz”) ด้วย และ
   – สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เราเสนอให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เราจะรับผิดเพียงค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเจตนาหรือด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความเสียหายส่วนบุคคลเท่านั้น

   17.5 และโดย EULA ฉบับนี้ เราขอปฏิเสธความรับผิดใด ๆ นอกเหนือไปจากนี้ในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาต

   หากท่านอาศัยอยู่ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

   17.6 เรารับประกันว่าเรามีสิทธิเข้าทำ EULA ฉบับนี้และอนุญาตให้ท่านมีสิทธิใช้เนื้อหา

   17.7 เว้นแต่และโดยอยู่ภายใต้บังคับของการรับประกันสิทธิของผู้บริโภคใด ๆ ที่ใช้บังคับซึ่งกล่าวถึงในข้อ 11 ของ EULA ฉบับนี้ และในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาต เราขอปฏิเสธ
   – ข้อกำหนด เงื่อนไข คำรับประกัน คำรับรอง การค้ำประกัน หรือคำสัญญาใด ๆ ที่อาจระบุเป็นนัยใน EULA ฉบับนี้ได้ตามบทกฎหมาย กฎหมายจารีตประเพณี หลักยุติธรรม ธรรมเนียมปฏิบัติในทางธุรกิจ หรือแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในทางธุรกิจ และ
   – ความรับผิดสำหรับการสูญเสีย หนี้ ความเสียหาย ต้นทุน เงินเรียกเก็บ หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งเกิดขึ้นต่อท่านหรือมีขึ้นแก่ท่านโดยเกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าตามสัญญา ในทางละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ตามกฎหมาย หรือโดยประการอื่น ซึ่งไม่ใช่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อสุขภาพ ร่างกาย หรือชีวิต หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเจตนาซึ่งเกิดขึ้นโดยตรงจากเรา ผู้แทน ลูกจ้าง หรือตัวแทนผู้กระทำการแทนของเราในการจัดหาผลิตภัณฑ์

   หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ

   17.8 การชดใช้ค่าเสียหาย ท่านตกลงว่าท่านมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์ของท่าน และท่านตกลงว่าจะต่อสู้ ชดใช้ค่าเสียหาย และปกป้อง Wargaming และบริษัทในเครือของ Wargaming ตลอดจนเจ้าหน้าที่ กรรมการ ลูกจ้าง ที่ปรึกษา และตัวแทนของบุคคลดังกล่าว (เรียกรวมกันว่า “ฝ่าย Wargaming”) ไม่ให้ได้รับความเสียหายจากสิทธิเรียกร้อง ความรับผิด ค่าเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งปวง รวมถึงค่าทนายความและค่าใช้จ่ายทางกฎหมายตามสมควร ซึ่งเกิดจากหรือโดยเกี่ยวเนื่องไม่ว่าในลักษณะใดกับ (i) การที่ท่านเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการกล่าวอ้างว่าท่านใช้ผลิตภัณฑ์ (ii) การที่ท่านฝ่าฝืน EULA ฉบับนี้หรือคำรับรอง คำรับประกัน หรือข้อตกลงใด ๆ ที่ระบุใน EULA ฉบับนี้ หรือกฎหมายหรือข้อบังคับใด ๆ ที่ใช้บังคับ (iii) การที่ท่านละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอกใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิในการนำภาพลักษณ์ของบุคคลไปใช้ในทางพาณิชย์ การรักษาความลับ สิทธิในทรัพย์สิน หรือสิทธิในความเป็นส่วนตัว (iv) การส่งข้อมูลของท่าน (v) การที่ท่านใช้บริการของบุคคลภายนอก (vi) การที่ท่านแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือ (vii) ข้อพิพาทหรือประเด็นใด ๆ ระหว่างท่านกับบุคคลภายนอกรายใดก็ตาม เราสงวนสิทธิที่จะเข้าต่อสู้และควบคุมแต่เพียงผู้เดียวด้วยค่าใช้จ่ายของเราเองในการดำเนินการในเรื่องใด ๆ ที่ท่านมีหน้าที่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย (โดยไม่จำกัดเพียงหน้าที่ในการชดใช้ค่าเสียหายของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าว) ในกรณีดังกล่าว ท่านตกลงว่าจะให้ความร่วมมือกับเราในการเข้าต่อสู้ข้อเรียกร้องดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ท่านต้องไม่ระงับข้อเรียกร้องใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเราก่อน ข้อกำหนดนี้ไม่ได้เป็นการกำหนดให้ท่านต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่เราสำหรับการดำเนินการทางธุรกิจที่ไม่ชอบใด ๆ ของเรา หรือการที่เราฉ้อฉล หลอกลวง ให้คำมั่นโดยมีเจตนาหลอกลวง ให้ข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือปกปิด ปิดความ หรือละเว้นการให้ข้อมูลที่เป็นสาระสำคัญใด ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์

   17.9 การปฏิเสธการรับประกัน การไม่ให้การรับประกัน เว้นแต่เมื่อระบุเป็นอย่างอื่นใน EULA ฉบับนี้ ผลิตภัณฑ์ เกม บริการเสริม และเนื้อหาทั้งหมดที่ให้บริการผ่านทางผลิตภัณฑ์จะจัดหาให้ตามสภาพและตามที่มี โดยไม่มีการให้การรับประกันหรือกำหนดเงื่อนไขไม่ว่าในลักษณะใดไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม ฝ่าย Wargaming ปฏิเสธการรับประกันทั้งปวงไม่ว่าจะในลักษณะใดก็ตามอย่างเฉพาะเจาะจง (แต่จะไม่จำกัดเพียงที่ระบุไว้เท่านั้น) ไม่ว่าจะเป็นการรับประกันที่มีอยู่ตามกฎหมาย การรับประกันโดยแจ้ง การรับประกันโดยปริยาย หรือการรับประกันในลักษณะอื่น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และเนื้อหาทั้งหมดที่ให้บริการผ่านทางผลิตภัณฑ์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การรับประกันโดยปริยายเกี่ยวกับการใช้สอยสมประโยชน์ตามวิสัยของการใช้ทั่วไป การใช้สอยสินค้าสมประโยชน์หรือความมุ่งหมายโดยเฉพาะ กรรมสิทธิ์ การใช้สินค้าโดยสงบ หรือการไม่ละเมิด และ (ii) การรับประกันใด ๆ ที่มีขึ้นจากการการทำข้อตกลง การใช้งาน หรือการซื้อขายแลกเปลี่ยน ฝ่าย Wargaming ไม่รับประกันว่าผลิตภัณฑ์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่เสนอให้ผ่านทางผลิตภัณฑ์ จะไม่เกิดการหยุดชะงัก ปลอดภัย หรือปราศจากความผิดพลาด ไวรัส หรือส่วนประกอบที่อันตรายอื่น ๆ และไม่รับประกันว่าสิ่งใด ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้นนี้จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง บางประเทศอาจมีข้อกำหนดห้ามไม่ให้มีการปฏิเสธการรับประกัน และท่านอาจมีสิทธิอื่น ๆ ที่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ
   ท่านเข้าใจและตกลงว่า ท่านจะใช้ผลิตภัณฑ์และใช้ เข้าถึง ดาวน์โหลด หรือดำเนินการเพื่อให้ได้มาโดยประการอื่นซึ่งข้อมูลหรือเนื้อหาผ่านทางผลิตภัณฑ์โดยใช้ดุลยพินิจของท่านเองและโดยที่ท่านรับความเสี่ยงไว้ด้วยตนเอง และท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินของท่าน (รวมถึงระบบคอมพิวเตอร์ของท่านที่ใช้กับผลิตภัณฑ์) หรือการสูญเสียข้อมูลอันเป็นผลจากการใช้ผลิตภัณฑ์ หรือการดาวน์โหลดหรือใช้เกม ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ

   17.10 การจำกัดความรับผิด ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ฝ่าย Wargaming จะไม่ต้องรับผิดต่อท่านสำหรับค่าเสียหายทางอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ค่าเสียหายจำเพาะ ค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายเชิงลงโทษใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าเสียหายสำหรับการสูญเสียผลกำไร ค่าความนิยม การใช้ประโยชน์ ข้อมูล หรือการสูญเสียที่จับต้องไม่ได้อื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายในการจัดหาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ทดแทน) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ท่านเข้าถึงหรือใช้ หรือการที่ท่านไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์หรือเกม ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์หรือผ่านทางผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นความรับผิดที่เกิดจากการรับประกัน สัญญา ความรับผิดในทางละเมิด (รวมถึงความประมาทเลินเล่อ) ตามกฎหมาย หรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าฝ่าย Wargaming จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวหรือไม่ก็ตาม
   ท่านตกลงว่า ความรับผิดรวมที่ฝ่าย Wargaming มีต่อท่านสำหรับข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งปวงที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ (รวมถึงเกม ข้อมูล หรือเนื้อหาใด ๆ ที่ให้บริการผ่านทางผลิตภัณฑ์) หรือโดยประการอื่นตาม EULA ฉบับนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสัญญา การละเมิด หรือโดยประการอื่นก็ตาม จะจำกัดเพียงจำนวนใดจำนวนหนึ่งต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดสูงกว่า (i) จำนวนเงินที่ท่านได้ชำระแก่ Wargaming ในช่วงระยะเวลา 12 เดือนก่อนที่จะมีการใช้สิทธิเรียกร้อง สำหรับการเข้าถึงและใช้ผลิตภัณฑ์หรือเกมที่เฉพาะเจาะจงซึ่งมีการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือ (ii) 100 ดอลลาร์

   บางประเทศไม่อนุญาตให้มีการปฏิเสธหรือจำกัดความรับผิดสำหรับค่าเสียหายที่เป็นผลสืบเนื่องหรือค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา ในกรณีดังกล่าว การจำกัดความรับผิดข้างต้นอาจไม่ใช้บังคับกับท่าน

   ข้อกำหนดของ EULA ฉบับนี้ที่มีการจำกัดความรับผิด ปฏิเสธการรับประกัน หรือปฏิเสธความรับผิดสำหรับค่าเสียหาย ระบุไว้เพื่อแบ่งส่วนความเสี่ยงตาม EULA ฉบับนี้ระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย การแบ่งส่วนความเสี่ยงดังกล่าวถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของพื้นฐานในการต่อรองระหว่างคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย ข้อกำหนดดังกล่าวสามารถแยกออกจากสัญญาได้ และเป็นอิสระจากข้อกำหนดอื่น ๆ ทั้งหมดของ EULA ฉบับนี้ การจำกัดความรับผิดในข้อ 17.10 นี้จะมีผลใช้บังคับ แม้ในกรณีที่การเยียวยาอันจำกัดไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์อันถือเป็นสาระสำคัญของการเยียวยานั้นได้ก็ตาม

   ผลิตภัณฑ์อาจมีเนื้อหาที่มาจากเว็บไซต์ ตำแหน่ง แพลตฟอร์ม และบริการซึ่งดำเนินงานโดยและเป็นของบุคคลภายนอก รวมถึงผู้จัดทำโฆษณาและผู้จัดหาเนื้อหาอื่น ๆ (“บริการของบุคคลภายนอก”) และอาจมีลิงก์ที่นำไปสู่เว็บไซต์ ตำแหน่ง แพลตฟอร์ม และบริการดังกล่าว นอกจากนี้ เรายังอาจรวมเทคโนโลยีของบุคคลภายนอกไว้เป็นส่วนหนึ่งของบริการของเรา แสดงเนื้อหาของเรา และโฆษณาผลิตภัณฑ์ของเราบนบริการของบุคคลภายนอก บริการของบุคคลภายนอกดังกล่าวอาจเก็บรวบรวมข้อมูลหรือร้องขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่าน เราไม่ได้เป็นเจ้าของ ควบคุม หรือดำเนินงานบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว และเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อข้อมูล เนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัวของบริการของบุคคลภายนอกนั้น ตลอดจนไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่บริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจมีการเก็บรวบรวม หากท่านเลือกที่จะเข้าถึง ทำธุรกรรม หรือดำเนินการโดยประการอื่นกับบริการของบุคคลภายนอกใด ๆ ดังกล่าว ท่านต้องดำเนินการดังกล่าวด้วยความเสี่ยงของท่านเอง หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการของบุคคลภายนอก กรุณาดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

   19. การเลิกสัญญา [กลับไปด้านบนสุด]

   การเลิกสัญญาโดยมีเหตุ

   19.1 สิทธิตามกฎหมายของเราและสิทธิตามกฎหมายของท่านในการลบบัญชีของท่านและบอกเลิก EULA ฉบับนี้โดยมีเหตุจะไม่ได้รับผลกระทบแต่อย่างใด

   หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรปหรือสหราชอาณาจักร และสิทธิในการบอกเลิกสัญญาโดยมีเหตุได้เกิดขึ้นเนื่องจากการทำผิดหน้าที่ตามสัญญาภายใต้ EULA ฉบับนี้จากทางฝั่งเรา ท่านจะมีสิทธิ (i) ได้รับการคืนเงินใด ๆ ที่ท่านได้ชำระสำหรับสกุลเงินในเกมแบบพรีเมียม ซึ่งท่านยังไม่ได้ใช้เพื่อแลกไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้ออื่น ๆ ในเวลาที่มีการเลิกสัญญาดังกล่าว และ (ii) ได้รับการคืนเงินตามสัดส่วนสำหรับการเป็นสมาชิกแบบพรีเมียมใด ๆ สำหรับบัญชีของท่าน ซึ่งยังคงมีสถานะพร้อมใช้งานอยู่ในเวลาที่เลิกสัญญา นอกเหนือจากนั้น ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินใด ๆ อีก เว้นแต่ที่ระบุอยู่ใน EULA ฉบับนี้หรือตามที่กฎหมายที่ใช้บังคับกำหนด รวมถึงสิทธิของผู้บริโภคของท่าน

   สิทธิของท่านในการลบบัญชีของท่านและบอกเลิก EULA ฉบับนี้โดยไม่มีเหตุ

   19.2 ท่านสามารถบอกเลิก EULA ฉบับนี้โดยไม่มีเหตุได้ทุกเมื่อ โดยการลบบัญชีของท่านโดยการใช้ฟีเจอร์ “ลบบัญชี” ในหัวข้อการจัดการบัญชีที่นี่ และสำหรับผลิตภัณฑ์คอนโซล ที่นี่และที่นี่

   19.3 ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อใด ๆ ที่ท่านสั่งซื้อจากเราจะเชื่อมโยงโดยตรงกับบัญชีของท่าน หากท่านตัดสินใจลบบัญชีของท่านและบอกเลิก EULA ฉบับนี้โดยไม่มีเหตุ ท่านจะสูญเสียไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อใด ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากบัญชีดังกล่าวในเวลาที่ EULA ฉบับนี้ถูกบอกเลิก ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับเงินคืนใด ๆ ข้อกำหนดข้อนี้จะไม่เป็นการจำกัดสิทธิตามกฎหมายของท่านในการถอนตัวจากสัญญาในสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรตามข้อ 10 ด้านบนนี้

   การระงับหรือการเลิกสัญญาโดย Wargaming

   19.4 หากท่านทำผิด EULA ฉบับนี้ เราอาจดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้บางส่วนหรือทั้งหมด โดยขึ้นอยู่กับระดับความร้ายแรงของการผิดสัญญานั้น

   1. ก. ระงับหรือปิดเป็นการถาวรไม่ให้ท่านเข้าถึงฟีเจอร์ เนื้อหา หรือบริการส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ ท่านจะไม่สามารถใช้ฟีเจอร์ด้งกล่าว รวมทั้งไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อที่เกี่ยวข้องกับฟีเจอร์นั้น แต่ท่านจะยังคงมีสิทธิเข้าถึงส่วนอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์
   2. ข. ระงับหรือปิดเป็นการถาวรไม่ให้ท่านเข้าถึงผลิตภัณฑ์ใดผลิตภัณฑ์หนึ่ง ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและใช้ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อใด ๆ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
   3. ค. ระงับหรือปิดเป็นการถาวรไม่ให้ท่านเข้าถึงบัญชีของท่าน ท่านจะไม่สามารถเข้าถึงบัญชีของท่านและใช้ไอเทมที่ต้องจ่ายเงินซื้อใด ๆ ที่อยู่ในบัญชีดังกล่าวในระหว่างระยะเวลาที่บัญชีของท่านถูกระงับ และเรายังอาจห้ามไม่ให้ท่านเข้าถึงหรือใช้ผลิตภัณฑ์ของเราต่อไปในอนาคตอีกด้วย
   4. ง. บอกเลิก EULA ฉบับนี้และลบบัญชีของท่าน

   19.5 หากการทำผิด EULA ฉบับนี้เป็นการผิดสัญญาครั้งแรกของท่าน เป็นการผิดสัญญาที่ไม่ร้ายแรง สามารถแก้ไขได้ และหากพฤติการณ์เอื้ออำนวยให้เราทำได้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบถึงการระงับหรือการปิดบัญชีที่กำลังจะเกิดขึ้นเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน เพื่อให้ท่านมีโอกาสแก้ไขการผิดสัญญา

   19.6 เราจะปิดเป็นการถาวรไม่ให้ท่านเข้าถึงบัญชีของท่านหรือลบบัญชีของท่านในกรณีที่ร้ายแรง ซึ่งเราพิจารณาแล้วเห็นว่าการระงับชั่วคราวไม่เพียงพอ ตัวอย่างของกรณีดังกล่าวอาจรวมถึงการทำผิด EULA ฉบับนี้อย่างร้ายแรงหรือการทำผิด EULA ฉบับนี้ซ้ำหลายครั้ง

   19.7 หากเราระงับการเข้าถึงหรือลบบัญชีของท่านเนื่องจากการที่ท่านทำผิด EULA ฉบับนี้ ท่านจะไม่มีสิทธิได้รับคืนเงินใด ๆ เว้นแต่เมื่อกฎหมายที่ใช้บังคับกำหนดเป็นอย่างอื่น ข้อกำหนดข้อนี้จะไม่เป็นการจำกัดสิทธิตามกฎหมายของท่านในการถอนตัวจากสัญญาตามข้อ 10 ด้านบนนี้

   19.8 เราขอสงวนสิทธิในการระงับหรือปิดกั้นไม่ให้ท่านเข้าถึงฟีเจอร์ของผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ หรือบัญชีทุกส่วน หากมีเหตุผลอันร้ายแรงให้เราสงสัยได้ว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้น จนกว่าที่เราจะดำเนินการตรวจสอบเสร็จสิ้นและสามารถยืนยันได้ว่าไม่มีการฉ้อโกงเกิดขึ้น

   19.9 หากท่านเชื่อว่าเราระงับการเข้าถึงหรือลบบัญชีของท่านด้วยความผิดพลาด กรุณาติดต่อบริการลูกค้าของเรา

   20. กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล [กลับไปด้านบนสุด]

   ให้ข้อ 20 นี้มีผลบังคับในขอบเขตสูงสุดเท่าที่กฎหมายที่ใช้บังคับให้อนุญาต

   หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือในสหราชอาณาจักร

   20.1 กฎหมายของสาธารณรัฐไซปรัสจะมีผลใช้บังคับ ยกเว้นอนุสัญญาว่าด้วยการซื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ (CISG) และหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย หากท่านเป็นผู้บริโภคที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในสหภาพยุโรป ท่านจะได้รับความคุ้มครองจากข้อกำหนดของกฎหมายของประเทศที่ท่านเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ด้วย คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแห่งศาลไซปรัส ซึ่งมิใช่ศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียว นั่นหมายความว่า ท่านสามารถดำเนินการเพื่อบังคับสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับ EULA ฉบับนี้ในไซปรัสหรือในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ก็ได้ หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศเยอรมนี กฎหมายของประเทศเยอรมนีจะมีผลใช้บังคับ และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแห่งศาลเยอรมนี (นั่นหมายความว่า ท่านสามารถดำเนินการเพื่อบังคับสิทธิในการคุ้มครองผู้บริโภคของท่านซึ่งเกี่ยวข้องกับ EULA ฉบับนี้ได้ในเยอรมนี)

   20.2 ในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตีความ การปฏิบัติหน้าที่ หรือความสมบูรณ์ของ EULA ฉบับนี้ ให้หาทางระงับข้อพิพาทดังกล่าวโดยฉันมิตรก่อนที่จะดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ เว้นแต่เมื่อกฎหมายของประเทศที่ท่านอาศัยอยู่กำหนดเป็นอย่างอื่น

   20.3 หากท่านอาศัยอยู่ในสหภาพยุโรป (รวมถึงนอร์เวย์ ไอซ์แลนด์ หรือลิกเตนสไตน์) ท่านสามารถร้องเรียนไปยังคณะกรรมาธิการยุโรปผ่านทางแพลตฟอร์มระงับข้อพิพาทออนไลน์ (Online Dispute Resolution: ODR) ของคณะกรรมาธิการยุโรปสำหรับผู้บริโภคในสหภาพยุโรปได้ที่ https://ec.europa.eu/consumers/odr/ อย่างไรก็ตาม เราไม่มีส่วนร่วมใด ๆ ในแพลตฟอร์มดังกล่าว นอกจากนี้ ท่านมีสิทธิที่จะติดต่อหน่วยงานระงับข้อพิพาทที่ไม่อยู่ภายใต้สังกัดศาลในประเทศที่ท่านอาศัยอยู่ได้ ในกรณีที่มีข้อพิพาทกับเราซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค

   หากท่านอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา หรือใช้สิทธิเรียกร้องต่อ Wargaming ในสหรัฐอเมริกา

   20.4 กฎหมายที่ใช้บังคับ

   EULA ฉบับนี้ ตลอดจนข้อพิพาท สิทธิเรียกร้อง หรือหน้าที่ใด ๆ (ไม่ว่าจะตามสัญญาหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ EULA ฉบับนี้ หรือเนื้อหาสาระหรือการก่อให้เกิด EULA ฉบับนี้ ให้บังคับตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยไม่คำนึงถึงหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย เท่าที่การฟ้องร้องดำเนินคดีหรือการดำเนินการในศาลได้รับอนุญาตให้ทำได้ตาม EULA ฉบับนี้ ท่านและ Wargaming ตกลงว่าจะยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแห่งศาลมลรัฐและศาลรัฐบาลกลางซึ่งตั้งอยู่ในเคาน์ตีอลาเมดา แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือตัวบุคคลแต่เพียงผู้เดียว เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟ้องร้องดำเนินคดีเกี่ยวกับข้อพิพาทดังกล่าวทั้งปวง

   20.5 การระงับข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ

   20.5.1 กรณีทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทระหว่างท่านกับ Wargaming ด้วยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายมากที่สุด ท่านและ Wargaming ตกลงว่าข้อพิพาทใด ๆ ทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับ EULA ฉบับนี้จะระงับลงโดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพัน การอนุญาโตตุลาการมีความเป็นทางการน้อยกว่าการฟ้องร้องดำเนินคดีในศาล โดยจะเป็นการเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการที่เป็นกลางแทนผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน อาจกำหนดให้มีการนำสืบพยานได้จำกัดกว่าการดำเนินคดีในศาล และอาจอยู่ภายใต้การพิจารณาทบทวนของศาลที่มีขอบเขตจำกัด โดยทั่วไปแล้ว อนุญาโตตุลาการสามารถมีคำชี้ขาดเกี่ยวกับค่าเสียหายและทางเยียวยาได้เท่าที่ศาลอาจมีคำสั่งตามกฎหมาย ข้อตกลงของเราเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเรียกร้องใด ๆ ทั้งปวง ไม่ว่าที่มีอยู่ในอดีต ปัจจุบัน หรืออนาคต ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ EULA ฉบับนี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม หรือบริการ โปรแกรม การตลาด การโฆษณา หรือการดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างเรากับท่าน ไม่ว่าเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด กฎหมาย การฉ้อโกง การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาของ EULA ฉบับนี้หรือหลังจากที่ EULA ฉบับนี้ถูกบอกเลิกแล้วก็ตาม ท่านเข้าใจและตกลงว่า โดยการเข้าทำ EULA ฉบับนี้ ท่านและ Wargaming ต่างก็สละสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุนหรือการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

   20.5.2 ข้อยกเว้น โดยไม่คำนึงถึงข้อ 20.5.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ไม่มีส่วนใดของ EULA ฉบับนี้ที่ถือเป็นการสละสิทธิ ปฏิเสธ หรือจำกัดสิทธิของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการ (i) ดำเนินคดีแบบรายบุคคลในศาลที่มีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์ไม่สูงมาก (Small Claim Court) (ii) เรียกร้องให้มีการบังคับให้มีการดำเนินการผ่านทางหน่วยงานของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่นที่มีอำนาจ ซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายในการบังคับให้มีการดำเนินการดังกล่าวได้ หรือ (iii) ฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมเพื่อให้วินิจฉัยตัดสินข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

   20.5.3 อนุญาโตตุลาการ การดำเนินการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ระหว่างท่านกับ Wargaming จะอยู่ภายใต้บังคับของกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการค้าและกระบวนการเพิ่มเติมสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภค (เรียกรวมกันว่า “ข้อบังคับของ AAA”) ของสมาคมอนุญาโตตุลาการอเมริกา (“AAA”) ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน EULA ฉบับนี้ และจะดำเนินการโดย AAA ทั้งนี้ ท่านสามารถเข้าถึงข้อบังคับของ AAA และแบบฟอร์มสำหรับยื่นเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.adr.org หรือโดยติดต่อ Wargaming

   20.5.4 การบอกกล่าวและการส่งหมาย คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์ที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการต้องส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อพิพาทไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือบริการของ Federal Express (ที่กำหนดให้ผู้รับลงลายมือชื่อ) หรือทางอีเมลในกรณีที่เราไม่มีข้อมูลที่อยู่ไปรษณีย์ของท่าน (“คำบอกกล่าว”) ที่อยู่ของ Wargaming สำหรับส่งคำบอกกล่าว ได้แก่: Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus คำบอกกล่าวต้อง (i) ระบุสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาหรือข้อพิพาท และ (ii) ระบุคำขอบังคับที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการเรียกร้อง (“ข้อเรียกร้อง”) เราตกลงว่าจะใช้ความพยายามโดยสุจริตในการแก้ไขข้อเรียกร้องโดยตรง แต่ถ้าหากเราไม่สามารถหาข้อตกลงเพื่อแก้ไขข้อเรียกร้องดังกล่าวได้ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับคำบอกกล่าว ท่านหรือ Wargaming จะสามารถเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ ในระหว่างการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จำนวนเงินตามข้อเสนอเพื่อระงับข้อพิพาทของท่านหรือ Wargaming ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการ จนกว่าที่อนุญาโตตุลาการจะทำการวินิจฉัยชี้ขาดและมีคำชี้ขาดเป็นที่สุดแล้ว (ถ้ามี) ในกรณีที่ข้อพิพาทได้ถูกระงับลงเป็นที่สุดผ่านทางกระบวนการอนุญาโตตุลาการโดยที่ท่านเป็นฝ่ายชนะ Wargaming จะจ่ายเงินต่อไปนี้แก่ท่าน (i) จำนวนเงินที่อนุญาโตตุลาการกำหนดตามคำชี้ขาด (ถ้ามี) (ii) จำนวนเงินตามข้อเสนอเพื่อระงับข้อพิพาทที่ Wargaming เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่าสุดก่อนที่อนุญาโตตุลาการจะมีคำชี้ขาด หรือ (iii) 1,000.00 ดอลลาร์ ขึ้นอยู่กับว่าจำนวนใดสูงกว่า

   20.5.5 ค่าธรรมเนียมและสถานที่ ในกรณีที่ท่านเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการตาม EULA ฉบับนี้ Wargaming จะใช้คืนเงินค่าธรรมเนียมในการยื่นเอกสารแก่ท่าน เว้นแต่เมื่อจำนวนเงินที่ท่านเรียกร้องสูงกว่า 10,000 ดอลลาร์ โดยในกรณีดังกล่าว การตัดสินว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมใด ๆ ก็ตามจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับของ AAA การพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการใด ๆ จะดำเนินการในเคาน์ตี (หรือเขตพื้นที่) ที่ระบุในที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของท่าน โดยมีเงื่อนไขว่า หากจำนวนเงินที่เรียกร้องมีจำนวนไม่เกิน 50,000 ดอลลาร์ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (i) โดยการพิจารณาเพียงเอกสารที่ยื่นต่ออนุญาโตตุลาการเท่านั้น (ii) ผ่านทางการพิจารณาคดีที่คู่ความไม่ต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าอนุญาโตตุลาการ ซึ่งดำเนินการผ่านทางทางโทรศัพท์ หรือ (iii) โดยการพิจารณาคดีที่คู่ความไปปรากฏตัวต่อหน้าอนุญาโตตุลาการด้วยตนเองตามที่กำหนดในข้อบังคับของ AAA ในเคาน์ตี (หรือเขตพื้นที่) ที่ระบุในที่อยู่สำหรับเรียกเก็บเงินของท่าน หากอนุญาโตตุลาการเห็นว่าเนื้อหาสาระของข้อเรียกร้องของท่านหรือทางเยียวยาที่ระบุในข้อเรียกร้องไม่มีสาระอันควรได้รับการวินิจฉัย หรือดำเนินคดีโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม (เมื่อพิจารณาจากมาตรฐานที่ระบุในข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งของรัฐบาลกลาง ข้อ 11 (บี)) การตัดสินว่าฝ่ายใดจะเป็นผู้จ่ายค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะขึ้นอยู่กับข้อบังคับของ AAA ในกรณีดังกล่าว ท่านตกลงว่าจะใช้คืนเงินทั้งหมดที่ Wargaming ได้เคยจ่ายไป ซึ่งในความเป็นจริงแล้วถือเป็นหน้าที่ของท่านที่ต้องชำระตามข้อบังคับของ AAA ให้แก่ Wargaming โดยไม่คำนึงถึงวิธีการในการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการต้องจัดทำคำชี้ขาดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งแสดงเหตุผลอย่างเพียงพอที่จะอธิบายคำตัดสินที่เป็นสาระสำคัญ ตลอดจนข้อสรุปที่ใช้ในการวินิจฉัยชี้ขาดและจัดทำคำชี้ขาด (ถ้ามี) อนุญาโตตุลาการอาจจัดทำคำวินิจฉัยและระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการจ่ายและการใช้คืนเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในเวลาใดก็ได้ในระหว่างการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ และเมื่อได้รับคำร้องขอจากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายใน 14 วันนับจากวันที่อนุญาโตตุลาการมีคำวินิจฉัยในเนื้อหาแห่งคดี

   20.5.6 ไม่ให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีในทำนองเดียวกัน ท่านและ Wargaming ตกลงว่าคู่สัญญาแต่ละฝ่ายสามารถใช้สิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายได้ในขอบเขตอำนาจของตนหรือในฐานะบุคคลธรรมดาเท่านั้น และต้องไม่ใช้สิทธิเรียกร้องต่อคู่สัญญาอีกฝ่ายในฐานะโจทก์หรือสมาชิกกลุ่มในการดำเนินคดีแบบกลุ่มหรือการดำเนินคดีโดยผู้แทน นอกจากนี้ เว้นแต่เมื่อท่านและ Wargaming ตกลงกันเป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการต้องไม่นำข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนมารวมพิจารณาคดีร่วมกัน และต้องไม่นั่งพิจารณาคดีในการดำเนินคดีโดยผู้แทนหรือการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

   20.5.7 กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการที่ระบุในข้อ 20.5 นี้จัดทำขึ้นตามธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างรัฐ และให้บังคับตามกฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง 9 U.S.C. § 1, et seq. (กฎหมาย “FAA”) โดยไม่ให้บังคับตามข้อบังคับเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งของรัฐบาลกลางหรือรัฐ กฎหมายพยานหลักฐาน หรือกฎหมายของรัฐใด ๆ ที่เกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการอย่างเฉพาะเจาะจง อนุญาโตตุลาการต้องผูกพันอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของข้อกำหนดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ และต้องปฏิบัติตามกฎหมายสารบัญญัติ เท่าที่กฎหมายนั้นมีความสอดคล้องกับกฎหมาย FAA ตลอดจนข้อบังคับเกี่ยวกับอายุความและเอกสิทธิที่ใช้บังคับ โดยอยู่ภายใต้บังคับของข้อจำกัดที่ใช้บังคับใด ๆ ของกฎหมายดังกล่าว อนุญาโตตุลาการจะมีสิทธิจัดทำคำชี้ขาดให้มีการเยียวยาทั้งปวงที่ศาลอาจมีคำสั่งในการฟ้องร้องดำเนินคดีแบบรายบุคคลตามกฎหมายสารบัญญัติที่ใช้บังคับ รวมถึงค่าเสียหายแบบค่าสินไหมทดแทน ค่าเสียหายตามกฎหมาย และค่าเสียหายเชิงลงโทษ (ซึ่งอยู่ภายใต้บังคับของมาตรฐานรัฐธรรมนูญที่ใช้บังคับในการดำเนินการในทางศาล) คำสั่งแสดงสิทธิ คำสั่งให้มีการกระทำ/งดเว้นการกระทำบางอย่าง และการเยียวยาที่ไม่ใช่ตัวเงินอื่น ๆ ตลอดจนค่าทนายความและค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย

   หากท่านอาศัยอยู่ในออสเตรเลียหรือนิวซีแลนด์

   20.6 กฎหมายที่ใช้บังคับและเขตอำนาจศาล

   20.6.1 EULA ฉบับนี้ ตลอดจนข้อพิพาท สิทธิเรียกร้อง หรือหน้าที่ใด ๆ (ไม่ว่าจะตามสัญญาหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ EULA ฉบับนี้ หรือเนื้อหาสาระหรือการก่อให้เกิด EULA ฉบับนี้ ให้บังคับตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียหากท่านอาศัยอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศนิวซีแลนด์

   20.6.2 เราและท่านยินยอมให้ข้อพิพาททั้งปวงอยู่ภายใต้เขตอำนาจของศาลของประเทศที่มีกฎหมายที่ใช้บังคับตามข้อ 20.6.1 ด้านบนนี้

   20.7 การระงับข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ

   20.7.1 กรณีทั่วไป ท่านและ Wargaming ตกลงว่าข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งใด ๆ ทั้งปวงซึ่งเกิดขึ้นโดยเกี่ยวเนื่องกับ EULA ฉบับนี้จะระงับลงโดยการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันตามข้อ 20.7 นี้ ข้อตกลงของเราเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการจะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อเรียกร้องทั้งปวงซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ EULA ฉบับนี้ไม่ว่าในลักษณะใดก็ตาม ไม่ว่าเกิดขึ้นจากสัญญา การละเมิด กฎหมาย การฉ้อโกง การแสดงข้อมูลอันเป็นเท็จ หรือทฤษฎีกฎหมายอื่นใด และไม่ว่าข้อเรียกร้องดังกล่าวเกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาของ EULA ฉบับนี้หรือหลังจากที่ EULA ฉบับนี้ถูกบอกเลิกแล้วก็ตาม ท่านเข้าใจและตกลงว่า โดยการเข้าทำ EULA ฉบับนี้ ท่านและ Wargaming ต่างก็สละสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีโดยคณะลูกขุน

   20.7.2 ข้อยกเว้น โดยไม่คำนึงถึงข้อ 20.7.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่า ไม่มีส่วนใดของ EULA ฉบับนี้ที่ถือเป็นการสละสิทธิ ปฏิเสธ หรือจำกัดสิทธิของคู่สัญญาแต่ละฝ่ายในการ (i) ดำเนินคดีแบบรายบุคคลในศาลเรียกค่าเสียหายเล็กน้อย (Small Claim Court) (ii) เรียกร้องให้มีการบังคับให้มีการดำเนินการผ่านทางหน่วยงานรัฐที่มีอำนาจ ในกรณีที่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้ (iii) เรียกร้องให้ศาลมีคำสั่งให้มีการกระทำ/งดเว้นการกระทำบางอย่าง หรือ (iv) ฟ้องคดีในศาลเพื่อให้พิจารณาข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

   20.7.3 อนุญาโตตุลาการ การดำเนินการอนุญาโตตุลาการใด ๆ ระหว่างท่านกับ Wargaming จะอยู่ภายใต้บังคับของข้อบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบันระงับข้อพิพาท (“ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ”) ของสถาบันระงับข้อพิพาท ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมใน EULA ฉบับนี้ ท่านสามารถเข้าถึงข้อบังคับอนุญาโตตุลาการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ https://resolution.institute/ โดยโทรศัพท์ติดต่อสถาบันระงับข้อพิพาทที่ 1800 651 650 (ออสเตรเลีย) หรือ 0800 453 237 (นิวซีแลนด์) หรือโดยติดต่อ Wargaming

   20.7.4 การบอกกล่าวและการส่งหมาย คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์ที่จะเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการต้องส่งคำบอกกล่าวเกี่ยวกับข้อพิพาทไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน (ที่กำหนดให้ผู้รับลงลายมือชื่อ) หรือทางอีเมลในกรณีที่เราไม่มีข้อมูลที่อยู่ไปรษณีย์ของท่าน (“คำบอกกล่าว”) ที่อยู่ของ Wargaming สำหรับส่งคำบอกกล่าว ได้แก่: Wargaming Group Limited, 105, Agion Omologiton Avenue, Nicosia 1080, Cyprus คำบอกกล่าวต้อง (i) ระบุลักษณะและฐานทางกฎหมายของข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาท และ (ii) ระบุทางเยียวยาที่เฉพาะเจาะจงที่ต้องการเรียกร้อง (“ข้อเรียกร้อง”) เราตกลงว่าจะใช้ความพยายามโดยสุจริตในการแก้ไขข้อเรียกร้องโดยตรง แต่ถ้าหากเราไม่สามารถหาข้อตกลงเพื่อแก้ไขข้อเรียกร้องดังกล่าวได้ภายใน 30 วันหลังจากที่ได้รับคำบอกกล่าว ท่านหรือ Wargaming จะสามารถเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการได้ ในระหว่างการดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จำนวนเงินตามข้อเสนอเพื่อระงับข้อพิพาทของท่านหรือ Wargaming ต้องไม่ถูกเปิดเผยต่ออนุญาโตตุลาการ จนกว่าที่อนุญาโตตุลาการจะทำการวินิจฉัยชี้ขาดและมีคำชี้ขาดเป็นที่สุดแล้ว (ถ้ามี)

   20.7.5 การพิจารณาคดี สถานที่สำหรับการพิจารณาคดีอนุญาโตตุลาการจะตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการตามข้อบังคับอนุญาโตตุลาการ หากจำนวนเงินที่เรียกร้องมีจำนวนไม่เกิน 10,000 ดอลลาร์ ท่านสามารถเลือกได้ว่าจะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการ (i) โดยการพิจารณาเพียงเอกสารที่ยื่นต่ออนุญาโตตุลาการเท่านั้น (ii) ผ่านทางการพิจารณาคดีที่คู่ความไม่ต้องไปปรากฏตัวต่อหน้าอนุญาโตตุลาการ ซึ่งดำเนินการผ่านทางทางโทรศัพท์ หรือ (iii) โดยการพิจารณาคดีที่คู่ความไปปรากฏตัวต่อหน้าอนุญาโตตุลาการด้วยตนเอง

   20.7.6 ห้ามไม่ให้มีการรวมพิจารณาคดี เว้นแต่เมื่อท่านและ Wargaming ตกลงกันเป็นอย่างอื่น อนุญาโตตุลาการต้องไม่นำข้อเรียกร้องของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนมารวมพิจารณาคดีร่วมกัน และต้องไม่นั่งพิจารณาคดีในการดำเนินคดีโดยผู้แทนหรือการดำเนินคดีแบบกลุ่ม

   20.7.7 การแก้ไขเพิ่มเติมข้อกำหนดข้อนี้ ในกรณีที่ Wargaming ทำการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดข้อ 20.7 “การระงับข้อพิพาทและการอนุญาโตตุลาการ” นี้ในอนาคต (ซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่อยู่สำหรับการส่งคำบอกกล่าวของ Wargaming) ท่านสามารถปฏิเสธไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ โดยส่งคำบอกกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรมายังเราตามที่อยู่สำหรับการส่งคำบอกกล่าวของ Wargaming ภายใน 30 วันนับจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยในกรณีดังกล่าว บัญชีที่ท่านมีอยู่กับ Wargaming จะถูกปิดทันที และข้อกำหนดเกี่ยวกับการอนุญาโตตุลาการข้อนี้ ซึ่งมีผลบังคับในเวลาก่อนที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมที่ท่านปฏิเสธไม่ยอมรับ จะยังคงมีผลบังคับต่อไป

   20.7.8 ความสามารถในการบังคับใช้ หากข้อ 20.7.1 ถูกตัดสินว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือหากข้อกำหนดข้อ 20.7 ทั้งหมดถูกตัดสินว่าไม่สามารถบังคับใช้ได้ ให้ถือว่าข้อกำหนดข้อ 20.7 ทั้งหมดไม่มีผลและเป็นโมฆะ และในกรณีดังกล่าว คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายตกลงว่าศาลที่มีเขตอำนาจแต่เพียงผู้เดียวและสถานที่ดำเนินคดีตามที่ระบุในข้อ 20.6 จะมีผลบังคับต่อการดำนเนินการใด ๆ ซึ่งเกิดจากหรือโดยเกี่ยวเนื่องกับ EULA ฉบับนี้

   หากท่านอาศัยอยู่ในประเทศอื่น ๆ

   20.8 EULA ฉบับนี้ ตลอดจนข้อพิพาท สิทธิเรียกร้อง หรือหน้าที่ใด ๆ (ไม่ว่าจะตามสัญญาหรือไม่ก็ตาม) ซึ่งเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับ EULA ฉบับนี้ หรือเนื้อหาสาระหรือการก่อให้เกิด EULA ฉบับนี้ ให้บังคับตามกฎหมายของประเทศของคุณ เราและท่านตกลงยอมตนผูกพันในเขตอำนาจแห่งศาลประจำประเทศอยู่อาศัยของคุณ

   21. ข้อกำหนดทั่วไป [กลับไปด้านบนสุด]

   21.1 การแยกจากกันได้ของสัญญา การตีความ การโอนสิทธิ หากข้อกำหนดใด ๆ ของ EULA ฉบับนี้ถูกตัดสินว่าไม่สมบูรณ์ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นสามารถแยกออกจาก EULA ฉบับนี้ได้ และความไม่สมบูรณ์ของข้อกำหนดดังกล่าวจะไม่กระทบต่อความสมบูรณ์หรือความสามารถในการบังคับใช้ได้ของส่วนที่เหลือของ EULA ฉบับนี้ โดย EULA ฉบับนี้ ท่านสละสิทธิในการบังคับตามตัวบทกฎหมายและกฎหมายจารีตประเพณีใด ๆ ที่ใช้บังคับ ซึ่งอาจอนุญาตให้ตีความสัญญาในลักษณะที่ทำให้คู่สัญญาฝ่ายที่ร่าง EULA ฉบับนี้เป็นฝ่ายเสียเปรียบ บทสรุปข้อกำหนดของสัญญาและหัวข้อของข้อกำหนดมีไว้เพื่อความสะดวกเท่านั้น และจะไม่ถือเป็นการจำกัดขอบเขตของข้อกำหนดฉบับเต็ม Wargaming อาจโอนสิทธิและหน้าที่ของตนตาม EULA ฉบับนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือเป็นบางส่วน ให้แก่บุคคลใดก็ได้ในเวลาใดก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ ท่านต้องไม่โอน EULA ฉบับนี้ และท่านต้องไม่มอบหมายหน้าที่ของท่านตาม EULA ฉบับนี้แก่บุคคลอื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่ของ Wargaming ก่อน

   21.2 ข้อตกลงทั้งหมด ไม่ถือเป็นการสละสิทธิ EULA ฉบับนี้ถือเป็นข้อตกลงที่ครบถ้วนระหว่างเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และมีผลบังคับใช้แทนที่ข้อตกลง คำรับรอง คำรับประกัน การประกัน หรือการหารือใด ๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ก่อนหน้านี้ เว้นแต่เมื่อระบุไว้ใน EULA ฉบับนี้อย่างชัดแจ้ง (i) การที่ท่านหรือ Wargaming ไม่ใช้หรือล่าช้าในการใช้สิทธิ อำนาจ หรือทางเยียวยาใด ๆ ตาม EULA ฉบับนี้ จะไม่มีผลบังคับในทางที่เป็นการสละสิทธิ อำนาจ หรือทางเยียวยาดังกล่าว หรือสิทธิ อำนาจ หรือทางเยียวยาอื่นใด และ (ii) การสละสิทธิหรือการแก้ไขข้อกำหนดใด ๆ ของ EULA ฉบับนี้จะไม่มีผลบังคับ เว้นแต่เมื่อทำเป็นลายลักษณ์อักษรและลงลายมือชื่อโดยคู่สัญญาฝ่ายที่การสละสิทธิหรือการแก้ไขข้อกำหนดดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้.

   22. ติดต่อเรา [กลับไปด้านบนสุด]

   หากท่านมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียน หรือความคิดเห็นใด ๆ เกี่ยวกับ EULA ฉบับนี้หรือผลิตภัณฑ์ของเรา หรือหากท่านต้องการรายงานเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรุณาติดต่อบริการลูกค้าของเรา นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อเราได้ที่ 105 Agion Omologiton Avenue, 1080 Nicosia, Republic of Cyprus เมื่อท่านติดต่อเราผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ จะถือว่าท่านยินยอมที่จะรับการติดต่อจากเราผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เช่นกัน ท่านตกลงว่าข้อตกลง คำบอกกล่าว การเปิดเผยข้อมูล และการสื่อสารอื่น ๆ ทั้งปวงที่เราส่งถึงท่านผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายใด ๆ ที่กำหนดให้จัดทำการสื่อสารดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษร