เอกสารทางกฎหมาย

ด้านล่างนี้คุณจะพบเอกสารทางกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการWargaming.net

 • กฎกติกาว่าด้วยการรณรงค์เกี่ยวกับ Holiday Ops
 • กฎกติกาว่าด้วยการรณรงค์เกี่ยวกับ Holiday Ops

  บทนำ

  A. กติกาว่าด้วยแคมเปญเกี่ยวกับ HOLIDAY OPS (“กติกาแคมเปญ“) วางข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับแคมเปญเกี่ยวกับ HOLIDAY OPS (“แคมเปญ“) ซึ่งจัดขึ้นในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (ASIA.WARGAMING.NET) ในเกมออนไลน์แบบมีผู้เล่นจำนวนมาก “WORLD OF TANKS” กติกาแคมเปญประกอบไปด้วยกติกาแคมเปญทั่วไป (ส่วน ก) และกติกาแคมเปญที่เฉพาะเจาะจง (ส่วน ข)

  B. ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ข้อกำหนดการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลบังคับใช้กับแคมเปญนี้เช่นกัน ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ข้อกำหนดการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวขัดแย้งกับกติกาแคมเปญ ให้ยึดตามกติกาแคมเปญเป็นหลัก

  C. ในการเข้าร่วมแคมเปญ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  กติกาทั่วไปของแคมเปญ

  ส่วน เอ

  1. ผู้จัด

  แคมเปญครั้งนี้ – Holiday Ops – จัดขึ้นโดย Wargaming Group Limited (“ผู้จัด“) 105 Agion Omologiton Avenue Nicosia 1080 Cyprus

  2. คุณสมบัติการเข้าร่วม

  (เอ) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญนี้ได้แก่บุคคลที่ได้เข้าร่วมโดยปฏิบัติตามกติกาแคมเปญ บุคคลแต่ละบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีส่วนเข้าร่วมในแคมเปญ เป็นผู้เข้าร่วม

  (ข) ไม่ว่าข้อกำหนดก่อนหน้านี้จะระบุไว้อย่างไร บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญนี้ (1) พนักงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการและตัวแทนของผู้จัด ผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดและบริษัทในเครือและตัวแทนที่เกี่ยวข้อง (“บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด”) (2) บิดามารดา คู่สมรส บุตร พี่/น้องชาย และพี่/น้องสาวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด และ (3) บุคคลที่พักอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด

  (ค) ผู้เข้าร่วมต้องเป็นผู้พักอาศัยอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งในเอเชียแปซิฟิก ต้องมีบัญชี Wargaming ที่สร้างไว้ที่ asia.wargaming.net (Wargaming ID) และต้องยอมรับข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดโดยประเทศที่พำนักอาศัยในเวลาที่เข้าร่วม สำหรับผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีคุณสมบัติครบสำหรับการเข้าร่วม ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนจะเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการมอบหลักฐานแสดงความยินยอมตามที่เหมาะสมหากผู้จัดต้องการ ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้หากเขาไม่สามารถแสดงการอนุญาตต่าง ๆ ที่ร้องขอ หรือแสดงการอนุญาตที่เป็นข้อมูลเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือหลอกลวง

  3. การให้สิทธิ์กับผู้เข้าร่วม

  เมื่อยอมรับกติกาแคมเปญนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนมอบสิทธิ์ให้ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดในการใช้ชื่อเล่นของผู้เข้าร่วมและข้อมูลผลการเข้าร่วมสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ/หรือการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับแคมเปญผ่านสื่อใดๆ ในทั่วโลกและตลอดไป โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการแจ้งล่วงหน้า หรือโดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมอีก

  4. การยกเว้นและการละเว้นจากความรับผิดโดยผู้เข้าร่วม

  (a) ความรับผิดของผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดไม่บังคับในกรณีความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทางสุขภาพ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการขาดองค์ประกอบการรับประกันหรือในกรณีที่มีเจตนาหลอกลวง

  (b) ความรับผิดของผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดไม่บังคับในกรณีความเสียหายที่เกิดจากผู้จัดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

  (c) ในกรณีการละเมิดหน้าที่หลักตามสัญญาด้วยความประมาทเลินเล่อเล็กน้อย ผู้จัดและ/หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดจะต้องรับผิดตามวงเงินความเสียหายที่เล็งเห็นได้ล่วงหน้าเท่านั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ 4 (ก) และ 4 (ง) หน้าที่หลักตามสัญญา โดยนามธรรม ได้แก่หน้าที่ที่หากดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปโดยครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนอื่นใด และที่คู่สัญญาสามารถไว้วางใจในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้เป็นปกติวิสัย

  (d) กติกานี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนด

  (e) ระยะเวลาสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายถูกจำกัดไว้ที่หนึ่ง (1) ปี ยกเว้นกรณีตามข้อ 4 (เอ) 4 (บี) และ 4 (ดี) ซึ่งข้อจำกัดตามกฎหมายใช้บังคับอยู่แล้ว

  5. การก่อกวน

  (a) ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์และห้ามบุคคลใดๆ เข้าร่วม หากบุคคลดังกล่าวกำลังหรือพยายาม (1) ก่อกวนเว็บไซต์ของผู้จัดและ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแคมเปญ (2) พยายามทำลายการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างแคมเปญด้วยการโกง หลอกลวง หรือด้วยวิธีการไม่เป็นธรรมอื่น ๆ (3) เจตนารบกวน ดูหมิ่น ข่มขู่ ตามรังควานผู้เข้าร่วมอื่นใดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด และ/หรือ (4) ละเมิดกติกาแคมเปญนี้หรือข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของผู้จัดด้วยวิธีการอื่นใด หากมีผลบังคับใช้

  (b) ความพยายามใดๆ ที่เป็นการจงใจทำลายเว็บไซต์ของผู้จัดหรือเกมของผู้จัด (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งดังกล่าว) หรือทำลายการดำเนินการของแคมเปญนี้ อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่งและอาญา หากเกิดความพยายามก่อกวนดังกล่าวขึ้น ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตจากผู้จัด (หากมี) สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายและการเยียวยาอื่นจากบุคคลดังกล่าวที่ต้องรับผิดชอบสำหรับความพยายามก่อกวนข้างต้น โดยจะดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ผู้เข้าร่วมแต่ละราย (หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากผู้เข้าร่วมยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในถิ่นพำนักของตน) ยอมรับที่จะชดใช้ และไม่ถือว่าผู้จัด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดและบริษัทในเครือต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือความรับผิดใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด้านทนายความตามสมควร) ที่อาจเกิดขึ้นกับหรือเกิดขึ้นจากผู้ใดที่กล่าวมานี้ทุกเมื่อ อันเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้งานในสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นของผู้เข้าร่วม และ/หรือการละเมิดของผู้เข้าร่วมในการเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้

  6. สิทธิ์ของผู้จัดในการยกเลิกการเข้าร่วมและการยุติแคมเปญนี้

  หากมีหลักฐานการฉ้อโกง การก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น หรือการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนใดส่วนหนึ่งของแคมเปญครั้งนี้ หรือหากมีการฉ้อโกงหรืออุปสรรคทางเทคนิคในรูปแบบใดก็ตาม (อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่องทางคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์) ที่จะทำให้การดำเนินการจัดแคมเปญต้องผิดพลาด ผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมที่น่าสงสัยของผู้เข้าร่วม และ/หรือยกเลิกแคมเปญโดยเป็นดุลพินิจของผู้จัดฝ่ายเดียว ห้ามใช้งานการเปิดโปรแกรมอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์เข้าถึง หรือใช้กลไกหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เข้าร่วมบนพื้นฐานของที่อยู่อีเมล สิทธิ์การเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมอาจถูกเพิกถอน

  7. ข้อกำหนดทั่วไป

  (a) แคมเปญอยู่ภายใต้กติกาแคมเปญนี้และภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐไซปรัสในกรณีที่กฎหมายท้องถิ่นไม่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับการคุ้มครองที่ผู้เข้าร่วมมีสิทธิ์ได้รับตามบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ผู้เข้าร่วมอาศัยอยู่ซึ่งมิอาจละเว้นได้ กฎหมายของประเทศดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดของกติกาแคมเปญนี้ไม่ได้ยกเว้น จำกัด หรือกำหนดขอบเขตที่แคบลงสำหรับสิทธิ์ที่ผู้บริโภคพึงได้รับจากบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมายที่สามารถบังคับใช้ได้ รวมถึงไม่สามารถตีความไปในทางดังกล่าวโดยบุคคลใดก็ตาม เมื่อเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแต่ละราย (หรือบิดามารดา และ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากผู้เข้าร่วมยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในถิ่นพำนักของตน) ตกลงที่จะปฏิบัติตามกติกาแคมเปญนี้ รวมถึงข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของผู้จัด หากบังคับใช้ได้

  (b) การใช้การไม่ได้ หรือการใช้บังคับไม่ได้ของข้อบทใดข้อบทหนึ่งในกติกาแคมเปญนี้จะไม่ส่งผลให้ข้อบทอื่นใดใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้ ในกรณีที่ข้อบทใดได้รับการประกาศให้ใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กติกาแคมเปญนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป และจะต้องได้รับการตีความโดยสอดคล้องกับข้อบทของกติกาดังกล่าว เปรียบเสมือนว่าข้อบทที่ใช้การไม่ได้หรือผิดกฎหมายไม่ปรากฎอยู่

  กติกาเฉพาะเรื่องของแคมเปญ

  ส่วน บี

  1. เนื้อหาของแคมเปญ วิธีเข้าร่วม

  ระหว่างแคมเปญ โรงรถแบบปกติในเกมของผู้เข้าร่วมจะเปลี่ยนเป็นโรงรถแบบพิเศษตามเทศกาล และมีสิ่งของที่สามารถโต้ตอบได้ (“สิ่งของประจำเทศกาล“) ผู้เข้าร่วมแต่ละรายสามารถนำเครื่องประดับประจำเทศกาลไปประดับสิ่งของประจำเทศกาลได้ ซึ่งได้มากจากกล่อง (“กล่อง“)

  วิธีการรับกล่องของผู้เข้าร่วม

  ผู้เข้าร่วมสามารถรับกล่องได้โดยการปฏิบัติภารกิจในเกมให้สำเร็จ

  ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติภารกิจในเกมให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่เกมกำหนด เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับกล่องอย่างน้อยหนึ่งใบ โดยขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของภารกิจ

  กล่องแต่ละใบที่ผู้เล่นจะได้รับเมื่อปฏิบัติภารกิจในเกมเสร็จ จะประกอบด้วยเครื่องประดับประจำเทศกาลแบบสุ่มสามรายการและของรางวัลพิเศษหนึ่งรายการ

  เครื่องประดับประจำเทศกาลที่รวมอยู่ในกล่องจะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการตกแต่งดังต่อไปนี้ที่กล่องมีอยู่

  • รูปแบบคอลเลกชัน (รูปแบบเครื่องประดับอาจเป็นได้ทั้งปีใหม่แบบโซเวียต หรือคริสต์มาสสมัยใหม่ หรือคริสต์มาสแบบดั้งเดิม หรือปีใหม่จีน)
  • ระดับของเครื่องประดับ (มีทั้งเครื่องประดับระดับ 1, เครื่องประดับระดับ 2, เครื่องประดับระดับ 3, เครื่องประดับระดับ 4, เครื่องประดับระดับ 5)
  • ประเภทเครื่องประดับ (ได้แก่ เครื่องประดับแขวน พวงดอกไม้ เครื่องประดับใต้ต้นไม้ พวงดอกไม้ภายนอก ดวงไฟขนาดเล็ก เครื่องประดับบ้าน เครื่องประดับมนุษย์หิมะ เครื่องประดับยอดต้นไม้)

  กล่องแต่ละใบจะมีคุณสมบัติการตกแต่งสามประเภทตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โดยจะอยู่ในลักษณะของการสุ่ม การสุ่มจะเป็นตัวกำหนดว่ากล่องแต่ละกล่องจะให้เครื่องประดับประจำเทศกาลชิ้นใด

  รางวัลพิเศษจะประกอบด้วยสิ่งของหนึ่งรายการสำหรับใช้ในเกม ดังนี้

  • ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็ก 1 ชุด
  • ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็ก 2 ชุด
  • ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็ก 3 ชุด
  • ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดเล็ก 1 ชุด
  • ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดเล็ก 2 ชุด
  • ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดเล็ก 3 ชุด
  • อุปกรณ์ดับเพลิงแบบแมนนวล 1 ชุด
  • อุปกรณ์ดับเพลิงแบบแมนนวล 2 ชุด
  • อุปกรณ์ดับเพลิงแบบแมนนวล 3 ชุด
  • ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดใหญ่ 1 ชุด
  • ชุดปฐมพยาบาลขนาดใหญ่ 1 ชุด
  • อุปกรณ์ดับเพลิงแบบอัตโนมัติ 1 ชุด
  • เงิน 3,000 เครดิต
  • เงิน 7,000 เครดิต
  • เงิน 10,000 เครดิต

  บรรยากาศแบบเทศกาล

  เครื่องประดับประจำเทศกาลแต่ละชิ้นจะมอบคะแนนบรรยากาศเทศกาล (“บรรยากาศเทศกาล “) จำนวนหนึ่งให้กับผู้เข้าร่วมที่ได้รับ คะแนนบรรยากาศเทศกาลจะมีผลต่อระดับบรรยากาศ (“ระดับบรรยากาศ“) ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถไต่ระดับได้ เมื่อถึงระดับบรรยากาศทุกๆ 10 ระดับ ผู้เข้าร่วมจะได้รับของรางวัลสำหรับใช้ในเกม

  หากผู้เข้าร่วมเก็บรวบรวมเครื่องประดับประจำเทศกาลในคอลเลกชันหนึ่งได้ครบทั้งหมด (คอลเลกชันปีใหม่แบบโซเวียต คอลเลกชันคริสต์มาสสมัยใหม่ คอลเลกชันคริสต์มาสแบบดั้งเดิม หรือคอลเลกชันปีใหม่แบบจีน) ผู้เข้าร่วมจะได้รับรางวัลเป็นตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสลัก และสไตล์

  นอกจากนี้ ในการรับเครื่องประดับประจำเทศกาลนั้น ผู้เข้าร่วมยังสามารถแยกเครื่องประดับประจำเทศกาลให้เป็นชิ้นส่วน แล้วนำมาให้ช่างยนต์เพื่อสร้างเครื่องประดับประจำเทศกาลชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนดังกล่าว

  ปฏิทินนับถอยหลัง

  ในโรงรถ ผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบในปฏิทินนับถอยหลังได้ว่ายังขาดสิ่งของใดบ้างในคอลเลคชัน และมีภารกิจใดบ้าง ณ เวลานั้นที่จะมอบกล่องในแคมเปญ

  เครื่องประดับประจำเทศกาลทุกชิ้นจะมีระหว่างแคมเปญเท่านั้น หลังแคมเปญ เครื่องประดับประจำเทศกาลทุกชิ้นที่ได้รับจากกล่องจะหายไป ผู้เข้าร่วมจะสามารถใช้ของรางวัลพิเศษ (สิ่งของสำหรับใช้ในเกม) ตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสลัก และสไตล์ ซึ่งผู้เข้าร่วมได้รับจากการเปิดกล่องหลังแคมเปญในการสู้รบ

  ต้องใช้ส่วนลดและรางวัลพลประจำผู้หญิงก่อนเดือนมีนาคม 2018 มิฉะนั้นแล้ว ผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อีกต่อไป

  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อกล่องได้ที่ https://2018.worldoftanks.asia (“หน้าแคมเปญ“)

  ผู้เข้าร่วมต้องไปยังหน้าแคมเปญและเลือกจำนวนและประเภทกล่องที่มี ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อกล่องให้ตัวเองหรือให้ผู้เล่นคนอื่น

  ประเภทกล่องที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อได้

  1. กล่องที่มีลักษณะปีใหม่แบบโซเวียตชนิดสุ่ม
  2. กล่องที่มีลักษณะคริสต์มาสสมัยใหม่ชนิดสุ่ม
  3. กล่องที่มีลักษณะคริสต์มาสแบบดั้งเดิมชนิดสุ่ม
  4. กล่องที่มีลักษณะปีใหม่แบบจีนชนิดสุ่ม

  เนื้อหาในกล่อง:

  1. กล่องที่มีลักษณะปีใหม่แบบโซเวียตชนิดสุ่ม

  เนื้อหาที่รับประกันว่ามี

  1) ทอง 250 หน่วย

  2) รางวัลพิเศษ

  รางวัลพิเศษได้แก่หนึ่งในสิ่งที่ใช้ในเกมดังนี้

  • ทอง 250 หน่วย
  • ทอง 500 หน่วย
  • ทอง 1,000 หน่วย
  • วันพรีเมียม 1 วัน
  • วันพรีเมียม 3 วัน
  • วันพรีเมียม 7 วัน
  • เงิน 100,000 เครดิต
  • เงิน 500,000 เครดิต
  • รถถังระดับล่าง (ยานพาหนะระดับ 4) T-28E F-30 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ AC 1 Sentinel + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ PzKpfw B2 740 (f) + สล็อตไม่มีพลประจำ)
  • รถถังระดับสูง (ยานพาหนะระดับ 8) Type 59 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ T26E5 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ Lorraine 40 t + สล็อตไม่มีพลประจำ) หรือ Scorpion G + สล็อตไม่มีพลประจำ)

  เนื้อหาที่ไม่สามารถรับประกันว่ามี (อาจรวมอยู่ในกล่อง)

  องค์ประกอบการปรับแต่ง

  หากมีองค์ประกอบการปรับแต่งที่เปิดได้จากกล่อง อาจประกอบด้วยสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตัวอักษรสลักหมายเลข 1 “Happy New Year” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหภาพโซเวียต)
  • ตัวอักษรสลักหมายเลข 2 “Enjoy New Victories” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหภาพโซเวียต)
  • ตราสัญลักษณ์ “Snowman” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหภาพโซเวียต)
  • ตราสัญลักษณ์ “Salute” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหภาพโซเวียต)

  2. กล่องที่มีลักษณะคริสต์มาสสมัยใหม่ชนิดสุ่ม

  เนื้อหาที่รับประกันว่ามี

  1) ทอง 250 หน่วย

  2) รางวัลพิเศษ

  รางวัลพิเศษได้แก่หนึ่งในสิ่งที่ใช้ในเกมดังนี้

  • ทอง 250 หน่วย
  • ทอง 500 หน่วย
  • ทอง 1,000 หน่วย
  • วันพรีเมียม 1 วัน
  • วันพรีเมียม 3 วัน
  • วันพรีเมียม 7 วัน
  • เงิน 100,000 เครดิต
  • เงิน 500,000 เครดิต
  • รถถังระดับล่าง (ยานพาหนะระดับ 4) T-28E F-30 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ AC 1 Sentinel + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ PzKpfw B2 740 (f) + สล็อตไม่มีพลประจำ)
  • รถถังระดับสูง (ยานพาหนะระดับ 8) Type 59 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ T26E5 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ Lorraine 40 t + สล็อตไม่มีพลประจำ) หรือ Scorpion G + สล็อตไม่มีพลประจำ)

  เนื้อหาที่ไม่สามารถรับประกันว่ามี (อาจรวมอยู่ในกล่อง)

  องค์ประกอบการปรับแต่ง

  หากมีองค์ประกอบการปรับแต่งที่เปิดได้จากกล่อง อาจประกอบด้วยสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตัวอักษรสลัก “God Jul!” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสวีเดน)
  • ตัวอักษรสลัก “メリークリスマス!” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของญี่ปุ่น)
  • ตัวอักษรสลัก “Happy Holidays” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหรัฐอเมริกาและสหราชอาณาจักร)
  • ตัวอักษรสลัก “Glad helg” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสวีเดน)
  • ตัวอักษรสลัก “良い冬休みを!” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของญี่ปุ่น)
  • ตราสัญลักษณ์ “Santa’s Hat” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน และญี่ปุ่น)
  • ตราสัญลักษณ์ “Winking Elf” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร สวีเดน และญี่ปุ่น)

  3. กล่องที่มีลักษณะคริสต์มาสแบบดั้งเดิมชนิดสุ่ม

  เนื้อหาที่รับประกันว่ามี

  1) ทอง 250 หน่วย

  2) รางวัลพิเศษ

  รางวัลพิเศษได้แก่หนึ่งในสิ่งที่ใช้ในเกมดังนี้

  • ทอง 250 หน่วย
  • ทอง 500 หน่วย
  • ทอง 1,000 หน่วย
  • วันพรีเมียม 1 วัน
  • วันพรีเมียม 3 วัน
  • วันพรีเมียม 7 วัน
  • เงิน 100,000 เครดิต
  • เงิน 500,000 เครดิต
  • รถถังระดับล่าง (ยานพาหนะระดับ 4) T-28E F-30 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ AC 1 Sentinel + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ PzKpfw B2 740 (f) + สล็อตไม่มีพลประจำ)
  • รถถังระดับสูง (ยานพาหนะระดับ 8) Type 59 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ T26E5 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ Lorraine 40 t + สล็อตไม่มีพลประจำ) หรือ Scorpion G + สล็อตไม่มีพลประจำ)

  เนื้อหาที่ไม่สามารถรับประกันว่ามี (อาจรวมอยู่ในกล่อง)

  องค์ประกอบการปรับแต่ง

  หากมีองค์ประกอบการปรับแต่งที่เปิดได้จากกล่อง อาจประกอบด้วยสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตัวอักษรสลัก “Frohes neues Jahr” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเยอรมนี)
  • ตัวอักษรสลัก “Joyeux Noel!” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของฝรั่งเศส)
  • ตัวอักษรสลัก “Veselé Vánoce” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเช็ก)
  • ตัวอักษรสลัก “Wesołych Świąt” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของโปแลนด์)
  • ตัวอักษรสลัก “Frohes Fest” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเยอรมนี)
  • ตัวอักษรสลัก “Joyeuses Fêtes” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของฝรั่งเศส)
  • ตัวอักษรสลัก “Šťasné svátkyt” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเช็ก)
  • ตัวอักษรสลัก “Szczęśliwe święta” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของโปแลนด์)
  • ตราสัญลักษณ์ “Green Wreath” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเยอรมนี ฝรั่งเศส โปแลนด์ และเช็ก)
  • ตราสัญลักษณ์ “Mistletoe” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของเยอรมนี ฝรั่งเศส เช็ก และโปแลนด์)

  4. กล่องที่มีลักษณะปีใหม่แบบจีนชนิดสุ่ม

  เนื้อหาที่รับประกันว่ามี

  1) ทอง 250 หน่วย

  2) รางวัลพิเศษ

  รางวัลพิเศษได้แก่หนึ่งในสิ่งที่ใช้ในเกมดังนี้

  • ทอง 250 หน่วย
  • ทอง 500 หน่วย
  • ทอง 1,000 หน่วย
  • วันพรีเมียม 1 วัน
  • วันพรีเมียม 3 วัน
  • วันพรีเมียม 7 วัน
  • เงิน 100,000 เครดิต
  • เงิน 500,000 เครดิต
  • รถถังระดับล่าง (ยานพาหนะระดับ 4) T-28E F-30 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ AC 1 Sentinel + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ PzKpfw B2 740 (f) + สล็อตไม่มีพลประจำ)
  • รถถังระดับสูง (ยานพาหนะระดับ 8) Type 59 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ T26E5 + สล็อตไม่มีพลประจำ หรือ Lorraine 40 t + สล็อตไม่มีพลประจำ) หรือ Scorpion G + สล็อตไม่มีพลประจำ)

  เนื้อหาที่ไม่สามารถรับประกันว่ามี (อาจรวมอยู่ในกล่อง)

  องค์ประกอบการปรับแต่ง

  หากมีองค์ประกอบการปรับแต่งที่เปิดได้จากกล่อง อาจประกอบด้วยสิ่งของอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

  • ตัวอักษรสลัก “狗年大吉” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของจีน)
  • ตัวอักษรสลัก “恭贺新禧” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของจีน)
  • ตราสัญลักษณ์ “Red Rooster” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของจีน)
  • ตราสัญลักษณ์ “Red dragon” (สำหรับยานพาหนะทุกประเภทของจีน)

  จำนวนและราคาของกล่องที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อได้

  1. จำนวนกล่อง 3

  ราคาเริ่มต้น ดอลลาร์สหรัฐ6.00

  ราคาเบ็ดเสร็จ ดอลลาร์สหรัฐ 6.00

  ส่วนลดเบ็ดเสร็จ % 0

  2. จำนวนกล่อง11

  ราคาเริ่มต้น ดอลลาร์สหรัฐ22.00

  ราคาเบ็ดเสร็จ ดอลลาร์สหรัฐ 19.80

  ส่วนลดเบ็ดเสร็จ % 10.00

  3. จำนวนกล่อง 25

  ราคาเริ่มต้น ดอลลาร์สหรัฐ50.00

  ราคาเบ็ดเสร็จ ดอลลาร์สหรัฐ 40.00

  ส่วนลดเบ็ดเสร็จ % 20.00

  4. จำนวนกล่อง 75

  ราคาเริ่มต้น ดอลลาร์สหรัฐ150.00

  ราคาเบ็ดเสร็จ ดอลลาร์สหรัฐ 100.50

  ส่วนลดเบ็ดเสร็จ % 33.00

  โปรดทราบว่าราคาเบ็ดเสร็จของกล่องอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการชำระเงินที่เลือก โปรดตรวจสอบราคาสุดท้ายซึ่งจะแสดงในหน้าวิธีการจ่ายเงินก่อนที่จะดำเนินการซื้อในขั้นต้นสุดท้าย

  การทำธุรกรรมและการคืนเงินทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

  การรับกล่อง

  ผู้รับกล่องอาจเป็นตัวผู้เข้าร่วมเองหรือผู้เล่นคนอื่น ตามที่ผู้เข้าร่วมระบุ

  หากผู้เข้าร่วมซื้อกล่องให้ตัวเอง ของในกล่องจะโอนเข้าบัญชีผู้เข้าร่วม โดยจะมีการแจ้งเตือนที่สอดคล้องกัน หากผู้เข้าร่วมซื้อของขวัญให้กับผู้เล่นคนอื่น ผู้รับของขวัญจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับของขวัญดังกล่าว ของขวัญจะผนวกเข้ากับบัญชีผู้ใช้ของผู้รับของขวัญหลังจากที่ผู้รับได้ตอบรับของขวัญแล้วเท่านั้น ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ให้ของขวัญก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่าผู้รับของขวัญได้ยอมรับหรือปฏิเสธของขวัญ
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการให้ของขวัญจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

  5. วันที่แคมเปญ

  แคมเปญจะเริ่มขึ้นในวันที่ 22 ธันวาคม 2017 เวลา 6:00 น. ตามเวลา UTC และจะสิ้นสุดในวันที่ 22 มกราคม 2018 เวลา 6:00 น. ตามเวลา UTC

  เราจะยอมรับการเข้าร่วมเฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าว (เรียกว่า “ช่วงเวลาแคมเปญ”) เท่านั้น