เอกสารทางกฎหมาย

ด้านล่างนี้คุณจะพบเอกสารทางกฎหมายสำหรับผลิตภัณฑ์และบริการWargaming.net

 • กฎกติกาว่าด้วยการรณรงค์เกี่ยวกับ Holiday Ops
 • กฎกติกาว่าด้วยการรณรงค์เกี่ยวกับ Holiday Ops

  กติกาว่าด้วยแคมเปญ HOLIDAY OPS

  บทนำ

  A. กติกาว่าด้วยแคมเปญปฏิบัติการวันหยุด (“กติกาแคมเปญ”) วางข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับแคมเปญปฏิบัติการวันหยุด (“แคมเปญ”) ซึ่งจัดขึ้นในกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิก (APAC.WARGAMING.NET) ในเกมออนไลน์แบบมีผู้เล่นจำนวนมาก “WORLD OF TANKS” กติกาแคมเปญประกอบไปด้วยกติกาแคมเปญทั่วไป (ส่วน ก) และกติกาแคมเปญที่เฉพาะเจาะจง (ส่วน ข)

  B. ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ข้อกำหนดการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัว มีผลบังคับใช้กับแคมเปญนี้เช่นกัน ในกรณีที่บทบัญญัติของข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง ข้อกำหนดการให้บริการ และนโยบายความเป็นส่วนตัวขัดแย้งกับกติกาแคมเปญ ให้ยึดตามกติกาแคมเปญเป็นหลัก

  C. ในการเข้าร่วมแคมเปญ จำเป็นต้องมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

  กฎกติกาทั่วไปของการรณรงค์

  ส่วน เอ

  1. ผู้จัด

  แคมเปญครั้งนี้ – ปฏิบัติการวันหยุด – จัดขึ้นโดย Wargaming Group Limited (“ผู้จัด“) 105 Agion Omologiton Avenue Nicosia 1080 ประเทศไซปรัส

  2. คุณสมบัติการเข้าร่วม

  (เอ) ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญนี้ได้แก่บุคคลที่ได้เข้าร่วมโดยปฏิบัติตามกติกาแคมเปญ บุคคลแต่ละบุคคล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีส่วนเข้าร่วมในการรณรงค์ เป็นผู้เข้าร่วม

  (บี) ไม่ว่าข้อกำหนดก่อนหน้านี้จะระบุไว้อย่างไร บุคคลต่อไปนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมในแคมเปญนี้ (1) พนักงานของผู้จัดที่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการจัดแคมเปญ รวมถึงผู้อำนวยการและตัวแทนของพวกเขา (เรียกรวมว่า “บุคคลที่มีส่วนร่วม“) (2) บิดามารดา คู่สมรส บุตร พี่/น้องชาย และพี่/น้องสาว ของบุคคลที่มีส่วนร่วม และ (3) บุคคลที่พักอาศัยอยู่ในครัวเรือนเดียวกับบุคคลที่มีส่วนร่วม

  (ซี) ผู้เข้าร่วมต้องมีบัญชีผู้ใช้ของ Wargaming ที่สร้างไว้ที่ asia.wargaming.net (Wargaming ID) และต้องยอมรับข้อตกลงใบอนุญาตใช้งานผู้ใช้ปลายทาง ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องมีอายุบรรลุนิติภาวะตามที่กำหนดโดยประเทศที่พำนักอาศัยในเวลาที่เข้าร่วม สำหรับผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะที่มีคุณสมบัติครบสำหรับการเข้าร่วม ต้องได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายก่อนจะเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแต่ละคนต้องรับผิดชอบในการมอบหลักฐานแสดงความยินยอมตามที่เหมาะสมหากผู้จัดต้องการ ผู้เข้าร่วมไม่สามารถเข้าร่วมแคมเปญนี้ได้หากเขาไม่สามารถแสดงการอนุญาตต่าง ๆ ที่ร้องขอ หรือแสดงการอนุญาตที่เป็นข้อมูลเท็จ ไม่สมบูรณ์ หรือหลอกลวง

  3. การให้สิทธิ์กับผู้เข้าร่วม

  เมื่อยอมรับกติกาแคมเปญนี้ ถือว่าผู้เข้าร่วมแต่ละคนมอบสิทธิ์ให้ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตของผู้จัดในการใช้ชื่อเล่นของผู้เข้าร่วมและข้อมูลผลการเข้าร่วมสำหรับวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมการขาย การโฆษณา และ/หรือการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งเกี่ยวข้องกับแคมเปญผ่านสื่อใดๆ ในทั่วโลกและตลอดไป โดยไม่มีค่าตอบแทนหรือการแจ้งล่วงหน้า หรือโดยไม่ต้องขอรับความยินยอมจากผู้เข้าร่วมอีก

  4. การยกเว้นและการละเว้นจากความรับผิดโดยผู้เข้าร่วม

  (a) ความรับผิดของผู้จัดจะไม่มีขอบเขตจำกัดสำหรับกรณีความเสียหายที่เกิดจากการเสียชีวิต การได้รับบาดเจ็บทางร่างกาย หรือทางสุขภาพ รวมถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นจากกรณีที่มีเจตนาหลอกลวง

  (b) ความรับผิดของผู้จัดจะไม่มีขอบเขตจำกัดสำหรับกรณีความเสียหายที่เกิดจากผู้จัด ไม่ว่าจะโดยเจตนาหรือโดยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

  (c) ในกรณีที่มีการละเมิดภาระหน้าที่หลักตามสัญญาด้วยความประมาทเล็กน้อย ผู้จัดต้องรับผิดตามวงเงินความเสียหายที่คาดการณ์ไว้ล่วงหน้าเท่านั้น ยกเว้นกรณีตามข้อ 4 (เอ) และ 4 (ดี) หน้าที่หลักตามสัญญา โดยนามธรรม ได้แก่หน้าที่ที่หากดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์แล้ว จะทำให้การปฏิบัติตามสัญญาเป็นไปโดยครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนอื่นใด และที่คู่สัญญาสามารถไว้วางใจในการดำเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ได้เป็นปกติวิสัย

  (d) กติกานี้ไม่กระทบกระเทือนต่อความรับผิดตามที่กฎหมายกำหนด

  (e) ระยะเวลาสำหรับการเรียกร้องค่าเสียหายถูกจำกัดไว้ที่หนึ่ง (1) ปี ยกเว้นกรณีตามข้อ 4 (เอ) 4 (บี) และ 4 (ดี) ซึ่งข้อจำกัดตามกฎหมายใช้บังคับอยู่แล้ว

  5. การก่อกวน

  (a) ผู้จัดสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์และห้ามบุคคลใดๆ เข้าร่วม หากบุคคลดังกล่าวกำลังหรือพยายาม (1) ก่อกวนเว็บไซต์ของผู้จัดและ/หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของแคมเปญ (2) พยายามทำลายการดำเนินการโดยชอบด้วยกฎหมายระหว่างแคมเปญด้วยการโกง หลอกลวง หรือด้วยวิธีการไม่เป็นธรรมอื่น ๆ (3) เจตนารบกวน ดูหมิ่น ข่มขู่ ตามรังควานผู้เข้าร่วมอื่นใดหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัด และ/หรือ (4) ละเมิดกติกาแคมเปญนี้หรือข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของผู้จัดด้วยวิธีการอื่นใด หากมีผลบังคับใช้

  (b) ความพยายามใดๆ ที่เป็นการจงใจทำลายเว็บไซต์ของผู้จัดหรือเกมของผู้จัด (หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของสิ่งดังกล่าว) หรือทำลายการดำเนินการของแคมเปญนี้ อาจถือเป็นการละเมิดกฎหมายแพ่งและอาญา หากเกิดความพยายามก่อกวนดังกล่าวขึ้น ผู้จัดและผู้ได้รับอนุญาตจากผู้จัด (หากมี) สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายและการเยียวยาอื่นจากบุคคลดังกล่าวที่ต้องรับผิดชอบสำหรับความพยายามก่อกวนข้างต้น โดยจะดำเนินคดีตามที่กฎหมายบัญญัติไว้สูงสุด ผู้เข้าร่วมแต่ละราย (หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากผู้เข้าร่วมยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในถิ่นพำนักของตน) ยอมรับที่จะชดใช้ และไม่ถือว่าผู้จัด ผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้จัดและบริษัทในเครือต้องรับผิดชอบต่อการเรียกร้อง การสูญเสีย ความเสียหาย และ/หรือความรับผิดใดๆ ทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายด้านทนายความตามสมควร) ที่อาจเกิดขึ้นกับหรือเกิดขึ้นจากผู้ใดที่กล่าวมานี้ทุกเมื่อ อันเกี่ยวข้องกับการเข้าร่วมหรือการใช้งานในสิ่งที่กล่าวไว้ข้างต้นของผู้เข้าร่วม และ/หรือการละเมิดของผู้เข้าร่วมในการเป็นตัวแทน การรับประกัน หรือข้อตกลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญนี้

  6. สิทธิ์ของผู้จัดในการยกเลิกการเข้าร่วมและการยุติแคมเปญนี้

  หากมีหลักฐานการฉ้อโกง การก่อกวนทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางอื่น หรือการแทรกแซงที่ไม่ได้รับอนุญาตในส่วนใดส่วนหนึ่งของแคมเปญครั้งนี้ หรือหากมีการฉ้อโกงหรืออุปสรรคทางเทคนิคในรูปแบบใดก็ตาม (อาทิ ไวรัสคอมพิวเตอร์ ข้อบกพร่องทางคอมพิวเตอร์ ข้อผิดพลาดของเซิร์ฟเวอร์) ที่จะทำให้การดำเนินการจัดแคมเปญต้องผิดพลาด ผู้จัดสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการเข้าร่วมที่น่าสงสัยของผู้เข้าร่วม และ/หรือยกเลิกแคมเปญโดยเป็นดุลพินิจของผู้จัดฝ่ายเดียว ห้ามใช้งานการเปิดโปรแกรมอัตโนมัติหรือซอฟต์แวร์เข้าถึง หรือใช้กลไกหรือวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ใดเพื่อให้ผู้เข้าร่วมสามารถเข้าร่วมการแข่งขันโดยอัตโนมัติ ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับตัวตนของผู้เข้าร่วมบนพื้นฐานของที่อยู่อีเมล สิทธิ์การเข้าร่วมของผู้เข้าร่วมอาจถูกเพิกถอน

  7. ข้อกำหนดทั่วไป

  (a) การรณรงค์อยู่ภายใต้กฎกติกาการรณรงค์นี้และภายใต้กฎหมายของสาธารณรัฐไซปรัสในกรณีที่กฎหมายดังกล่าวไม่ให้ผู้เข้าร่วมได้รับการคุ้มครองที่ผู้เข้าร่วมมีสิทธิได้รับตามบทบัญญัติของกฎหมายในประเทศที่ผู้เข้าร่วมมีถิ่นพำนัก ซึ่งมิอาจละเว้นได้ ให้กฎหมายของประเทศดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เมื่อเข้าร่วม ผู้เข้าร่วมแต่ละราย (หรือบิดามารดา และ/หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย หากผู้เข้าร่วมยังไม่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายในถิ่นพำนักของตน) ตกลงที่จะปฏิบัติตามกติกาแคมเปญนี้ รวมถึงข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง (EULA) ของผู้จัด หากบังคับใช้ได้

  (b) การใช้การไม่ได้ หรือการใช้บังคับไม่ได้ของข้อบทใดข้อบทหนึ่งในกฎกติการณรงค์นี้จะไม่ส่งผลให้ข้อบทอื่นใดใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้ ในกรณีที่ข้อบทใดได้รับการประกาศให้ใช้การไม่ได้หรือใช้บังคับไม่ได้หรือไม่สอดคล้องกับกฎหมาย กติกาแคมเปญนี้จะยังคงมีผลใช้บังคับอยู่ต่อไป และจะต้องได้รับการตีความโดยสอดคล้องกับข้อบทของกติกาดังกล่าว เปรียบเสมือนว่าข้อบทที่ใช้การไม่ได้หรือผิดกฎหมายไม่ปรากฎอยู่

  กติกาเฉพาะเรื่องของแคมเปญ

  ส่วน บี

  1. เนื้อหาของแคมเปญ วิธีเข้าร่วม

  ระหว่างแคมเปญ โรงรถในเกมของผู้เข้าร่วมจะเปลี่ยนเป็นโรงรถแบบพิเศษตามเทศกาล และมีสิ่งของที่สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบได้ (“สิ่งของประจำเทศกาล”) ผู้เข้าร่วมแต่ละรายสามารถนำเครื่องประดับประจำเทศกาลไปประดับสิ่งของประจำเทศกาลได้ ซึ่งได้มากจากในกล่อง (“กล่อง”)

  2. วิธีการรับกล่องของผู้เข้าร่วม
  ผู้เข้าร่วมสามารถ (1) รับกล่องจากการปฏิบัติภารกิจในเกมเสร็จสิ้นหรือ (2) ซื้อกล่องในส่วนพิเศษของร้าน Wargaming Premium (“หน้าแคมเปญ”)

  (1) ผู้เข้าร่วมต้องปฏิบัติภารกิจในเกมให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่เกมกำหนด เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับกล่องอย่างน้อยหนึ่งใบ โดยขึ้นอยู่กับระดับความซับซ้อนของภารกิจ

  กล่องแต่ละใบที่ผู้เล่นได้รับเมื่อปฏิบัติภารกิจในเกมเสร็จ จะประกอบด้วยเครื่องประดับประจำเทศกาลแบบสุ่มสามรายการและของรางวัลพิเศษหนึ่งหรือสองรายการ

  เครื่องประดับประจำเทศกาลที่อยู่ในกล่องจะมีลักษณะต่อไปนี้

  – สไตล์เครื่องประดับตกแต่ง (เครื่องประดับตกแต่งจะอยู่ในสไตล์ “ปีใหม่” “คริสต์มาส” “ตรุษจีน” หรือ “ปีใหม่เวทย์มนต์”)
  – ระดับการประดับตกแต่ง (ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5)
  – ประเภทเครื่องประดับ (เครื่องประดับยอดต้นไม้ เครื่องประดับแขวน พวงดอกไม้ เครื่องประดับใต้ต้นไม้ เครื่องประดับโต๊ะ ครัว รูปปั้น การจัดแสง พวงดอกไม้ภายนอก เครื่องประดับแสงขนาดเล็ก)

  ลักษณะเหล่านี้จะผสมเข้าด้วยกันด้วยวิธีสุ่ม การผสมกันด้วยวิธีสุ่มจะกำหนดว่าเครื่องประดับตกแต่งเทศกาลใดจะอยู่ในกล่อง

  รางวัลพิเศษจะประกอบด้วยสิ่งของหนึ่งรายการสำหรับใช้ในเกม ดังนี้

  ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็ก 1 ชุด
  ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็ก 2 ชุด
  ชุดปฐมพยาบาลขนาดเล็ก 3 ชุด
  ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดเล็ก 1 ชุด
  ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดเล็ก 2 ชุด
  ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดเล็ก 3 ชุด
  อุปกรณ์ดับเพลิงแบบแมนนวล 1 ชุด
  อุปกรณ์ดับเพลิงแบบแมนนวล 2 ชุด
  อุปกรณ์ดับเพลิงแบบแมนนวล 3 ชุด
  ชุดอุปกรณ์ซ่อมแซมขนาดใหญ่ 1 ชุด
  ชุดปฐมพยาบาลขนาดใหญ่ 1 ชุด
  อุปกรณ์ดับเพลิงแบบอัตโนมัติ 1 ชุด
  ได้รับเงิน 5,000 เครดิต
  ได้รับเงิน 10,000 เครดิต
  ได้รับเงิน 15,000 เครดิต

  (2) ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อกล่องได้เช่นกัน สำหรับการซื้อกล่อง ผู้เข้าร่วมต้องไปยังหน้าแคมเปญและเลือกปริมาณและประเภทกล่องที่จัดไว้

  มีกล่องสี่ประเภทที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อได้ ขึ้นอยู่กับสไตล์ของเครื่องประดับของกล่อง

  1. กล่องปีใหม่
  2. กล่องคริสต์มาส
  3. กล่องตรุษจีน
  4. กล่องมหัศจรรย์

  ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อกล่องไม่ว่าจะสำหรับตัวเขาเองหรือสำหรับผู้เล่นคนอื่น ผู้เข้าร่วมสามารถเปิดกล่องได้ทันทีหลังการซื้อหรือเปิดภายหลังก็ได้ หากจะเปิดภายหลัง กล่องจะจัดเก็บไว้ในบัญชีของผู้เข้าร่วมจนกว่าผู้เข้าร่วมจะเปิดกล่องหรือจนกว่าแคมเปญจะสิ้นสุดลง

  เนื้อหาของกล่องที่ซื้อ

  เนื้อหาที่รับประกัน

  (1) เครื่องตกแต่งเทศกาลของระดับสุ่ม สิ่งนี้สามารถเป็นหนึ่งในเครื่องประดับตกแต่งต่อไปนี้
  ของประดับยอดต้นไม้ เครื่องประดับจี้ห้อย มาลัย เครื่องประดับใต้ต้นไม้ เครื่องประดับโต๊ะ ครัว รูปสลัก ไฟประดับรูปสลัก มาลัยภายนอก ไฟประดับเล็ก เครื่องประดับตกแต่งต้องอยู่ในสไตล์เดียวกัน (“ปีใหม่” “คริสต์มาส” “ตรุษจีน” หรือ “ปีใหม่เวทย์มนต์”) กับกล่อง กล่องที่ซื้อแล้วจะต้องไม่มีเนื้อหาที่ซ้ำกัน หากผู้เข้าร่วมมีเครื่องประดับตกแต่งทั้งหมดในสไตล์หนึ่งแล้ว ผู้เข้าร่วมจะได้รับชิ้นส่วน 250 ชิ้นแทนเครื่องประดับตกแต่งจากแต่ละกล่องตามสไตล์ที่เขาซื้อต่อไป

  (2) ทอง 250 หน่วย

  (3) รางวัลเพิ่มเติม รางวัลเพิ่มเติมสามารถเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของเกมดังต่อไปนี้ ทอง 250 หน่วย, ทอง 500 หน่วย, ทอง 1000 หน่วย, สิทธิในการใช้บัญชีผู้ใช้แบบพรีเมียม 1 วัน, สิทธิในการใช้บัญชีผู้ใช้แบบพรีเมียม 3 วัน, สิทธิในการใช้บัญชีผู้ใช้แบบพรีเมียม 7 วัน, พาหนะแบบพรีเมียม ตัวป้องกัน (Defender) + สล็อต หรือ Scorpion G + สล็อต หรือ IS-3MA + สล็อต หรือ E25 + สล็อต หรือ leFH18 B2 + สล็อต หรือ M4 Imp + สล็อต หรือ KV-220-2 + สล็อต หรือ Turan3 + สล็อต

  ของขวัญ

  ผู้เข้าร่วมยังมีโอกาสได้รับองค์ประกอบอื่นของเกมเป็นของขวัญขณะเปิดกล่องด้วย ไม่ว่าจะมีการรับประกันเนื้อหาของกล่องหรือไม่ก็ตาม

  รางวัลการตั้งค่า

  เมื่อผู้เข้าร่วมคนหนึ่งได้ซื้อกล่องจำนวนหนึ่งในสไตล์เดียวกัน ผู้เข้าร่วมคนนั้นจะได้รับการรับประกันว่าจะได้รับรางวัลเพิ่มเติม (“รางวัลการตั้งค่า”) จำนวนนี้คือ

  80 กล่อง – สำหรับสไตล์ปีใหม่ (รางวัลการตั้งค่าปีใหม่คือ: ตราสัญลักษณ์พิเศษ 6 ตรา การลงสมัครพิเศษ 6 ครั้ง รูปแบบพิเศษสำหรับพาหนะ 1 รูปแบบ)

  80 กล่อง – สำหรับสไตล์คริสต์มาส (รางวัลการตั้งค่าคริสต์มาสคือ: ตราสัญลักษณ์พิเศษ 6 ตรา การลงสมัครพิเศษ 6 ครั้ง รูปแบบพิเศษสำหรับพาหนะ 1 รูปแบบ)

  80 กล่อง – สำหรับสไตล์ตรุษจีน (รางวัลการตั้งค่าตรุษจีนคือ: ตราสัญลักษณ์พิเศษ 6 ตรา การลงสมัครพิเศษ 6 ครั้ง รูปแบบพิเศษสำหรับพาหนะ 1 รูปแบบ)

  73 กล่อง – สำหรับสไตล์ปีใหม่เวทย์มนต์ (รางวัลการตั้งค่าปีใหม่เวทย์มนต์คือ: ตราสัญลักษณ์พิเศษ 6 ตรา ตัวอักษรสลักพิเศษ 6 ครั้ง รูปแบบพิเศษสำหรับพาหนะ 1 รูปแบบ)

  โปรดทราบว่า สำหรับเครื่องประดับตกแต่งแต่ละชิ้นที่ไม่เหมือนใครของการตั้งค่าสไตล์แต่ละสไตล์ที่ผู้เข้าร่วมได้รับด้วยวิธีใดที่ไม่ใช่การซื้อ จำนวนกล่องที่ผู้เข้าร่วมจะต้องซื้อเพื่อได้รับรางวัลการตั้งค่าจะลดลงทีละหนึ่ง (1)

  จำนวนและราคาของกล่องที่ผู้เข้าร่วมสามารถซื้อได้

  1. จำนวนกล่อง 3. ราคา 5.99 ดอลลาร์สหรัฐ
  2. จำนวนกล่อง 11. ราคา 19.99 ดอลลาร์สหรัฐ
  3. จำนวนกล่อง 25. ราคา 39.99 ดอลลาร์สหรัฐ
  4. จำนวนกล่อง 75. ราคา 99.99 ดอลลาร์สหรัฐ

  ราคาของแต่ละกล่องจะเท่ากับหรือต่ำกว่าราคาของเนื้อหาในกล่องเสมอ

  โปรดทราบว่าราคาเบ็ดเสร็จของกล่องอาจเปลี่ยนแปลงไปตามวิธีการชำระเงินที่เลือก โปรดตรวจสอบราคาสุดท้ายซึ่งจะแสดงในหน้าวิธีการจ่ายเงินก่อนที่จะดำเนินการซื้อในขั้นต้นสุดท้าย

  การทำธุรกรรมและการคืนเงินทั้งหมดจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

  การรับกล่อง

  ผู้รับกล่องอาจเป็นตัวผู้เข้าร่วมเองหรือผู้เล่นคนอื่น ตามที่ผู้เข้าร่วมระบุ

  หากผู้เข้าร่วมซื้อกล่องให้ตัวเอง ของในกล่องจะโอนเข้าบัญชีผู้เข้าร่วม โดยจะมีการแจ้งเตือนที่สอดคล้องกัน หากผู้เข้าร่วมซื้อของขวัญให้กับผู้เล่นคนอื่น ผู้รับของขวัญจะได้รับการแจ้งเกี่ยวกับของขวัญดังกล่าว ของขวัญจะผนวกเข้ากับบัญชีผู้ใช้ของผู้รับของขวัญหลังจากที่ผู้รับได้ตอบรับของขวัญแล้วเท่านั้น ผู้เข้าร่วมที่เป็นผู้ให้ของขวัญก็จะได้รับการแจ้งเตือนว่าผู้รับของขวัญได้ยอมรับหรือปฏิเสธของขวัญ หากไม่มีการตอบรับของขวัญก่อนที่แคมเปญสิ้นสุดลง (หรือหากแคมเปญได้รับการยกเลิกโดยผู้จัด) ผู้เข้าร่วมที่ได้ซื้อของขวัญดังกล่าวจะได้รับการชดเชยราคาของของขวัญเป็นทองในเกม

  ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่เฉพาะเจาะจงสำหรับการให้ของขวัญจะอยู่ภายใต้ข้อตกลงการอนุญาตสำหรับผู้ใช้ปลายทาง

  3. บรรยากาศเทศกาล

  เครื่องประดับประจำเทศกาลแต่ละชิ้นจะเป็นการมอบคะแนนบรรยากาศเทศกาลจำนวนหนึ่งให้กับผู้เข้าร่วมที่ได้รับ (“บรรยากาศเทศกาล”) คะแนนบรรยากาศเทศกาลจะมีผลต่อระดับบรรยากาศ (“ระดับบรรยากาศ”) ซึ่งผู้เข้าร่วมสามารถไต่ระดับได้ เมื่อถึงระดับบรรยากาศในแต่ละชั้นของทั้งหมด 10 ระดับ ผู้เข้าร่วมจะได้รับของรางวัลสำหรับใช้ในเกม

  ผู้เข้าร่วมอาจได้รับส่วนลดสำหรับการซื้อพาหนะในระดับพิเศษ (“บัญชีเทศกาล”) เป็นรางวัลอย่างหนึ่งสำหรับการไต่ถึงระดับบรรยากาศ หากมีส่วนลดอื่นสำหรับพาหนะพิเศษในเวลาเดียวกัน แต่ส่วนลดอื่นนั้นเท่ากับหรือต่ำกว่าส่วนลดเทศกาล ระบบจะใช้ส่วนลดเทศกาลสำหรับการซื้อ หากส่วนลดอื่นนั้นสูงกว่าส่วนลดเทศกาล ส่วนลดที่สูงกว่าจะนำมาใช้สำหรับการซื้อ ในท้ังสองกรณี ส่วนลดที่ไม่ได้ใช้จะยังจัดเก็บไว้ โดยสามารถนำออกมาใช้ภายหลังได้เพื่อซื้อพาหนะอื่นในระดับที่สอดคล้องกัน

  นอกจากนี้ ในการรับเครื่องประดับประจำเทศกาลนั้น ผู้เข้าร่วมยังสามารถแยกเครื่องประดับประจำเทศกาลให้เป็นชิ้นส่วน แล้วนำมาให้ช่างยนต์เพื่อสร้างเครื่องประดับประจำเทศกาลชิ้นใหม่จากชิ้นส่วนดังกล่าว หลังจากที่ผู้เข้าร่วมไต่ถึงระดับ 10 ของบรรยากาศเทศกาลแล้ว เขาสามารถใช้ชิ้นส่วนเพื่อซื้อองค์ประกอบที่ยังขาดจากอัลบั้มการประดับตกแต่งแคมเปญปฏิบัติการวันหยุดของปีที่แล้ว (ปฏิบัติการวันหยุด 2561)

  4. อัลบั้มประดับตกแต่ง

  ผู้เข้าร่วมสามารถตรวจสอบอัลบั้มประดับตกแต่งเพื่อดูว่าตนเองได้รับเครื่องประดับตกแต่งเทศกาลใดบ้างแล้ว รวมถึงวิธีการรับเครื่องประดับตกแต่งเพิ่มเติม

  อัลบั้มประดับตกแต่งประกอบด้วยส่วนการตั้งค่าสไตล์สี่ส่วนที่มีเครื่องประดับตกแต่งนั้น ๆ: ปีใหม่ คริสต์มาส ตรุษจีน และปีใหม่เวทย์มนต์

  นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมจะสามารถเห็นอัลบั้มประดับตกแต่งจากแคมเปญปฏิบัติการวันหยุดของปีที่แล้ว (ปฏิบัติการวันหยุด 2561)

  5. วันที่รณรงค์

  แคมเปญจะเริ่มขึ้นในวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 06:00 น. ตามเวลา UTC และจะสิ้นสุดในวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 06:00 น. ตามเวลา UTC การเข้าร่วมจะทำได้เฉพาะในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เท่านั้น (เรียกว่า “ช่วงเวลาแคมเปญ”)

  เครื่องประดับประจำเทศกาลทุกชิ้นจะมีระหว่างช่วงเวลาแคมเปญเท่านั้น หลังแคมเปญจบลง (หรือสิ้นสุดลงโดยคำสั่งของผู้จัด) เครื่องประดับประจำเทศกาลทุกชิ้นที่ได้รับจากกล่องจะหายไป และกล่องที่ยังไม่ได้เปิดทุกกล่องจะได้รับการเปิดโดยอัตโนมัติ หลังแคมเปญจบลงหรือสิ้นสุดลง ผู้เข้าร่วมจะยังสามารถใช้รางวัล ตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสลักพิเศษ และรูปแบบที่ได้รับจากกล่อง ในการรบ

  โปรดทราบว่า ผู้จัดสามารถระงับแคมเปญได้ ระหว่างช่วงเวลาระงับ คุณลักษณะของแคมเปญ (ซึ่งรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงรายการเหล่านี้) โอกาสในการได้รับและเปิดกล่อง การใช้เครื่องประดับตกแต่งในโรงเก็บช่วงเทศกาล การปฏิบัติภารกิจของแคมเปญเกมให้เสร็จสิ้น การได้รับการรางวัลการตั้งค่า และรางวัลสำหรับการไต่ถึงระดับบรรยากาศเทศกาล การใช้ชิ้นส่วนเพื่อสร้างการตกแต่ง การใช้ส่วนลดและพนักงานช่วงเทศกาล) จะไม่มีให้ใช้สำหรับผู้เข้าร่วม ระหว่างช่วงเวลาที่แคมเปญถูกระงับ ผู้เข้าร่วมจะยังสามารถใช้รางวัล ตราสัญลักษณ์ ตัวอักษรสลักพิเศษ และรูปแบบที่ได้รับจากกล่อง ในการรบ หากแคมเปญสิ้นสุดลงในช่วงเวลาที่กำลังถูกระงับ ให้ถือว่าแคมเปญสิ้นสุดลงและผลที่ตามมาของการสิ้นสุดลงของแคมเปญตามที่อธิบายไว้ข้างต้นนี้ก็จะมีผลบังคับใช้

  ผู้เข้าร่วมจะต้องใช้ส่วนลดเทศกาลก่อนเดือนกุมภาพันธ์ 2562 มิฉะนั้นแล้ว ผู้เข้าร่วมจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้อีกต่อไป